Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn cerdded trwy ddrws gwydr troi, i mewn i swyddfa.

  Mae'r swyddog lles addysg hwn yn gweithio i adran addysg yr awdurdod lleol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Ysgrifennu adroddiad ar ganlyniad defnyddio system newydd o wella presenoldeb yn yr ysgol.

 • Mae dyn yn sefyll mewn maes parcio. Mae ar fin mynd i mewn i gar.

  Mae angen i swyddogion lles addysg deithio i gyfarfodydd mewn ysgolion ac yng nghartrefi disgyblion.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg swyddfa. Mae'n edrych mewn gwahanol ffeiliau.

  Trefnu'r gwaith achos am y dydd.

 • Mae menyw a dyn yn eistedd wrth ddesg swyddfa. Maen nhw'n edrych ar ffolder agored.

  Trafod achos gyda swyddog cyflogaeth ifanc.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn darllen dogfen bapur.

  Cyfeirio at ddogfen addysg er mwyn bod yn ymwybodol o'r pynciau llosg. Llosg could be another word for latest , but couldn't find it in dictionary.You could use diweddaraf instead of llosg.

 • Swyddog Lles Addysg

Swyddog Lles Addysg

Cyflwyniad

Mae swyddogion lles addysg yn nodi a delio â phroblemau sy'n atal plant rhag mynd i'r ysgol neu wneud y gorau o'u haddysg. Maent yn cael eu cyflogi gan adrannau addysg lleol ac adrannau gwasanaethau cymdeithasol.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Lles - Presenoldeb mewn Ysgolion
 • Swyddog Presenoldeb Ysgol
 • Gweithiwr Cymdeithasol - Lles Addysg
 • Swyddog Triwantiaeth
 • Swyddog Lles Ysgol

Fideo - Kevin: Swyddog Lles Addysg

Gweithgareddau Gwaith

Fel Swyddog Lles Addysg, byddwch yn nodi ac yn delio â phroblemau sy'n atal plant rhag mynd i'r ysgol. Byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o broblemau, gan gynnwys tangyflawniad, problemau ymddygiad, gwaharddiad o'r ysgol a thriwantiaeth. Mae llawer o resymau pam nad yw plentyn yn mynd i'r ysgol. Efallai ei fod yn dioddef bwlio neu fod ganddo broblemau teuluol. Efallai nad yw'r plentyn yn gallu ymdopi â gwaith ysgol, oherwydd anhawster fel dyslecsia. Byddwch yn ceisio gwneud synnwyr o'r rhesymau cymhleth dros broblemau disgyblion yn yr ysgol. Byddwch yn siarad ag Athrawon ac yn trafod hanes ac achosion posibl problemau, fel diffyg presenoldeb neu ymddygiad heriol. Byddwch yn aml yn gyfrifol am sawl ysgol mewn ardal. Yn ogystal â disgyblion ac athrawon, byddwch yn gweithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol, Seicolegwyr Addysgol a Gwasanaethau Iechyd a Gyrfaoedd Ysgolion. Byddwch hefyd yn ymweld â chartrefi disgyblion i siarad gyda'u rhieni. Mae Swyddogion Lles Addysg yn ceisio datrys problemau trwy anogaeth a chyngor, yn hytrach na thrwy fabwysiadu agwedd awdurdodaidd. Fodd bynnag, os nad oes dewis arall, mae'n bosibl y bydd rhaid i chi ddefnyddio gorchmynion goruchwylio addysg a gorchmynion rhianta. Os bydd y gorchmynion hyn yn cael eu hanwybyddu, gall rhieni/gofalwyr gael eu herlyn. Trwy weithio gyda Meddygon a Seicolegwyr Addysgol, byddwch yn cael gwybod a oes gan blentyn anghenion arbennig. Gallai hyn fod o ganlyniad i broblem gorfforol, dysgu, emosiynol neu ymddygiad, er enghraifft. Os yw plentyn yn absennol am gyfnod hir oherwydd salwch neu waharddiad, byddwch yn ceisio helpu i drefnu addysg amgen. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Swyddog Lles Addysg, bydd angen:

 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • amynedd, empathi a doethineb
 • meddwl ymchwiliol
 • gwybodaeth drylwyr am faterion yn ymwneud ag addysg, fel bwlio, anghenion arbennig, dadrithiad a gwaharddiad

Mae'n arferol i chi deithio ar hyd a lled yr ardal leol, felly gall trwydded yrru lawn fod yn un o ofynion y swydd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwyn: £20,000 - £22,500
 • Gyda phrofiad: £23,500 - £25,500
 • Uwch Swyddogion Lles Addysg yn ennill £27,000 - £29,000
Oriau gwaith Mae Swyddogion Lles Addysg yn gweithio tua 40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid dechrau'n gynnar a gorffen yn hwyr o bryd i'w gilydd. Mae cyfleoedd rhan-amser ar gael hefyd. Ble allwn i weithio? Mae yna gyfleoedd i Swyddogion Lles Addysg ledled y DU. Y cyflogwyr yw adrannau gwasanaethau cymdeithasolneu adrannau addysg awdurdodau lleol. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd cenedlaethol, ar hysbysfyrddau swyddi, ar wefannau cyflogwyr, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae llawer o ymgeiswyr yn Weithwyr Cymdeithasol hyfforddedig. Ceir mynediad at waith cymdeithasol o radd tair blynedd mewn gwaith cymdeithasol. Mae gan rai ymgeiswyr gymwysterau a phrofiad mewn maes cysylltiedig fel addysgu, gwaith ieuenctid neu gwnsela. Ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi, bydd angen o leiaf blwyddyn o brofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd neu mewn maes cysylltiedig. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Cymerwch olwg ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth - Sut ydw i'n ymgeisio', am fwy o wybodaeth am sut i ymgeisio am safle Prentisiaeth. HyfforddiantMae Swyddogion Lles Addysg fel arfer yn dilyn hyfforddiant pellach fel rhan o'u datblygiad proffesiynol. Gallai hyn gynnwys cwblhau'r radd mewn gwaith cymdeithasol, os nad ydyn nhw wedi gwneud hynny eisoes. Profiad Gwaith Bydd profiad blaenorol yn y diwydiant gofal cymdeithasol yn ddefnyddiol i ymuno â'r yrfa hon. Bydd profiad o weithio ym maes addysg mewn swydd debyg yn ddefnyddiol hefyd. Dilyniant Gyda phrofiad, efallai y bydd Swyddogion Lles Addysg yn symud ymlaen i swyddi goruchwylio a rheoli. Mae rhai'n symud i feysydd cysylltiedig, fel gwaith cymdeithasol, gwaith ieuenctid neu'r gwasanaeth prawf. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr Mae'r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs radd mewn gwaith cymdeithasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill, ond yn aml mae angen mathemateg a Saesneg
I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais', am ragor o fanylion am sut i ymgeisio am brentisiaethau. Gallai cymwysterau eraill, fel cymhwyster Lefel 3 BTEC neu Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, gael eu hystyried hefyd. Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly porwch yn ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'r cwrs gradd rydych chi am ei ddilyn, efallai y bydd cwrs Mynediad coleg neu brifysgol yn ddefnyddiol. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech chi ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Oxford Brookes yn cynnig, trwy ddysgu o bell, tystysgrif ôl-raddedig, diploma ac MSc mewn Lles Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Cyllid

Mae cyllid fel arfer ar gael gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer staff presennol sydd am ddilyn hyfforddiant neu ymchwil pellach. Efallai y bydd bwrsariaethau, a weinyddir gan Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG (NHSBSA), ar gael ar gyfer myfyrwyr llawn amser a rhan-amser nad ydyn nhw'n cael eu hariannu gan eu cyflogwr.

Ystadegau

 • Mae 32% o'r rhai mewn galwedigaethau fel swyddog lles addysg yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 32% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 8% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, ewch i'r adran cysylltiadau.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Skills for Care & Development (SfC&D)

Skills for social work, social care and children's services

Cyfeiriad 2nd floor, Westgate, 6 Grace Street, Leeds LS1 2RP

Ffôn 0113 2411240

E-bost sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk

Gwefan www.skillsforcareanddevelopment.org.uk

Caring Careers

This site is a 'Skills for Care and Development' initiative

Gwefan www.caringcareers.org.uk

NHS Business Services Authority

Gwefan www.nhsbsa.nhs.uk

Local Government Chronicle (LGC)

Publisher: EMAP

Gwefan www.lgcplus.com

British Association of Social Workers (BASW)

Cyfeiriad 16 Kent Street, Birmingham B5 6RD

Ffôn 0121 6223911

E-bost england@basw.co.uk

Gwefan www.basw.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Local Government Careers in Wales

Gwefan www.lgcareerswales.org.uk

Welsh Local Government Association

E-bost enquiry@wlga.gov.uk

Gwefan www.wlga.gov.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English