Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll mewn warws, yn ymyl rhes o baledi llawn. Mae'n cyfrif y bocsys sydd wedi'u pentyrru ar y paledi.

  Mae'r rheolwr dosbarthu yn aml yn gyfrifol am waith warws ac am reoli stoc.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae dyn arall yn sefyll wrth ei ymyl, yn pwyntio at rywbeth ar sgrin y cyfrifiadur.

  Rhaid i reolwr dosbarthu ddod o hyd i'r ffordd orau o ddosbarthu nwyddau. Mae'r llwybrau yn cael eu harchwilio'n rheolaidd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio ffôn ac yn ysgrifennu mewn dyddiadur.

  Mae trefnu i ddanfon nwyddau yn golygu llawer o waith cynllunio a thrafod.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn edrych ar un o bentwr o ddarnau bach gwyn crwn o bapur.

  Yn ôl y gyfraith, dim ond hyn a hyn o oriau mae gyrwyr cerbydau nwyddau trwm yn cael eu gyrru. Mae'r rheolwr dosbarthu yn archwilio darlleniadau'r tacograff. Mae'r tacograff yn cofnodi symudiadau lori.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae cyfrifiaduron yn helpu i reoli'r holl wybodaeth sydd ei hangen i redeg y ganolfan ddosbarthu.

 • Mae tri dyn yn sefyll mewn swyddfa, yn siarad. Maen nhw'n edrych ar ddogfen bapur ar glipfwrdd glas.

  Mae swydd reoli yn cynnwys goruchwylio a rheoli staff.

 • Rheolwr Dosbarthu

 • Rheolwr Dosbarthu

Rheolwr Dosbarthu

Cyflwyniad

Mae rheolwyr dosbarthu'n trefnu’r broses o dderbyn, storio a dosbarthu nwyddau i gwsmeriaid neu siopau. Mae’n bosibl eu bod yn cael eu cyflogi gan weithgynhyrchwyr, manwerthwyr neu gwmnïau cyfanwerthu sy'n defnyddio’u cyfleusterau cludiant eu hunain. Fel arall, efallai bod eu cyflogwyr yn darparu gwasanaethau i gwmnïau ar sail contract trydydd parti.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Warws - Dosbarthu
 • Rheolwr Logisteg
 • Rheolwr Cynhyrchu a Dosbarthu

Fideo - Stephen: Rheolwr Dosbarthu

Gweithgareddau Gwaith

Mae dyletswyddau rheolwyr dosbarthu yn amrywio'n sylweddol yn ôl maint y sefydliad a'r math o sefydliad maen nhw'n gweithio iddo. Mae teitlau'r swyddi hefyd yn amrywio; gall teitlau gynnwys gweithrediadau, warws, rheolwr y gadwyn gyflenwi a rheolwr logisteg. Fel Rheolwyr Dosbarthu chi fydd yn gyfrifol am ddosbarthu nwyddau a/neu ddeunyddiau crai yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol. Byddwch yn gwneud yn siwr bod y nifer cywir o nwyddau yn y lle iawn ar yr adeg iawn, er mwyn i'r cwmni allu sicrhau’r gwerthiant a’r elw mwyaf. Efallai y byddwch yn gyfrifol am:

 • warysau
 • rheoli stoc
 • prosesi archebion
 • pacio
Mae rheolwyr dosbarthu yn goruchwylio a rheoli staff. Gallai hyn ymestyn i recriwtio, hyfforddi a datblygu staff. Mae cynllunio ac amserlennu gwaith dosbarthu, a rheoli gweithrediad fflydoedd o gerbydau, yn golygu y bydd rhaid i chi gadw at derfynau amser. Rydych yn gwneud yn siwr bod y gweithwyr yn grwpio ac yn llwytho eitemau sydd i'w dosbarthu yn gywir er mwyn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o drafnidiaeth. Os nad yw'r cwmni'n rhedeg ei fflyd cludiant ei hun, cyfrifoldeb y Rheolwr Dosbarthu yw rhoi'r gwaith trafnidiaeth i gwmni allanol ar gontract a chysylltu â nhw. Mae llif stoc effeithlon yn hanfodol i broffidioldeb unrhyw sefydliad. Bydd rhaid i chi gynnal a gwella effeithlonrwydd yn gyson gan leihau costau. Byddwch ystyried datblygiad y cwmni yn y dyfodol ac yn edrych ar ffyrdd o wella'r gweithlu a'r defnydd o adnoddau. Byddwch yn defnyddio eich sgiliau rheoli ariannol - darllen mantolenni a gwneud rhagolygon elw a cholled - er mwyn rheoli cyllideb eu hadran. Mae rheolwyr dosbarthu yn gwneud y defnydd gorau o systemau cyfrifiadurol. Mae'r systemau hyn yn trin yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer rhedeg y canolfannau dosbarthu. Mae dadansoddi a dehongli data yn rhan bwysig iawn o'ch rôl. Mae rhai systemau warws, os nad i gyd, yn debygol o fod yn awtomatig. Mae'r systemau hyn yn:
 • dyrannu mannau yn y warws ar gyfer storio nwyddau gwahanol
 • cadw cofnodion am nwyddau sydd wedi’u derbyn a’u hanfon
 • cofnodi manylion archebion sy'n cyrraedd ac yn gadael
Chi fydd hefyd yn cynllunio llwybrau dosbarthu. Yn aml, bydd angen i chi ddelio â phroblemau ac argyfyngau mawr, er enghraifft, pan fydd cynnyrch yn cael ei alw'n ôl am ryw reswm neu pan fo prinder cynnyrch annisgwyl. Byddwch yn cysylltu â phrynwyr, cyflenwyr a chwsmeriaid manwerthu, yn ogystal â'ch staff eich hunain. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Rheolwr Dosbarthu, bydd angen i chi:

 • allu rheoli ac ysgogi pobl
 • peidio â chynhyrfu pan fydd pethau annisgwyl yn digwydd
 • gallu rhoi sylw gofalus i fanylion
 • bod yn dda am ddatrys problemau a chymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau
 • gallu cynllunio a blaenoriaethu

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

 • Cyflog dechreuol: £29,000 - £31,000
 • Gyda phrofiad: £35,000 - £40,500
 • Mae Uwch Reolwyr Dosbarthu yn ennill cyflog o £45,500 - £51,000
Oriau gwaith Mae Rheolwyr Dosbarthu fel arfer yn gweithio 40 awr yr wythnos. Fodd bynnag, yn dibynnu ar y gwaith dan sylw, efallai y bydd gofyn i chi weithio gyda'r nos, ar benwythnosau neu fod ar alwad.Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau manwerthu mawr, gweithgynhyrchwyr a chwmnïau cadw warysau a dosbarthu. Mae cyfleoedd ar gyfer Rheolwyr Dosbarthu i’w cael mewn depos mewn trefi a dinasoedd ledled y DU, gyda'r rhan fwyaf o gyfleoedd mewn canolfannau ger trefi a dinasoedd mwy o faint. Mae rhai canolfannau dosbarthu i’w cael mewn ardaloedd gwledig ger cyffyrdd traffyrdd. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar fyrddau swyddi a gwefannau cyflogwyr, ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobsmatch) ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am fwy o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Yn aml, mae gan rai sy’n dechrau’n uniongyrchol radd neu HND hefyd. Mae cyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr o safon uchel sydd â sgiliau rhyngbersonol, sgiliau datrys problemau a sgiliau cyfathrebu da. Mae rhai cyrsiau gradd arbenigol sy'n cwmpasu'r maes hwn, gan gynnwys logisteg a rheoli cadwyni cyflenwi. Hefyd, gallai cyrsiau gradd a HND eraill mewn manwerthu neu reoli manwerthu gynnig opsiynau perthnasol ym maes dosbarthu. Mae graddau mewn astudiaethau busnes a chyrsiau HND mewn busnes a chyllid hefyd yn briodol gan fod rhai o'r rhain yn cynnwys opsiynau mewn dosbarthu manwerthol neu reoli gweithrediadau. Efallai y bydd rhai graddau mewn daearyddiaeth neu economeg hefyd yn cynnwys modiwlau perthnasol. Gwiriwch gynnwys y cyrsiau’n ofalus. Mae graddau sylfaen mewn logisteg ar gael. Mae rhai cyrsiau ôl-raddedig mewn logisteg a rheoli cadwyni cyflenwi hefyd. Ffordd dda o gael mynediad i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth'Interniaethau', fam fwy o fanylion. Hyfforddiant Mae rhai cyflogwyr yn cynnig cynlluniau hyfforddi ar gyfer graddedigion. Gallai hefyd fod yn bosibl gweithio tuag at dystysgrif lefel 3mewn gweithrediadau logisteg, neu sefyll arholiadau proffesiynol yn y gwaith fel y rhai a weinyddir gan y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth (CILT(UK)). Mae rhai cyflogwyr hefyd yn disgwyl i Reolwyr Dosbarthu feddu ar y dystysgrif cymhwysedd proffesiynol (CPC). Gweler gwefan CILT (UK) am fanylion pellach. Mae diploma mewn rheoli cadwyni cyflenwi ar gael ar lefel 3. Defnyddir y diploma hwn yn benodol ar gyfer pobl fyddai'n hoffi symud i rôl goruchwylio/rheoli. Mae'r Sefydliad Rheoli Cadwyni Cyflenwi (IoSCM) yn cynnig y diploma hwn ac erbyn diwedd y cwrs, byddech wedi dysgu am:

 • gweithrediadau warysau
 • gweithrediadau cynllunio cludiant
 • gweithrediadau cadwyni cyflenwi
 • prosesau pwrcasu
 • porthladdoedd a chludo ar longau
 • gweithgynhyrchu a chynhyrchu
 • logisteg
 • prosesau stoc
 • llwythi
 • technegau gwella busnes
Camu ymlaen Gall Rheolwyr Dosbarthu gamu ymlaen i swyddi rheoli uwch, weithiau mewn prif swyddfa. Profiad Gwaith Mae rhai Rheolwyr Dosbarthu yn dechrau fel Cynorthwywyr Warws ac yn gweithio i fyny drwy raddau goruchwylio i reoli. Mae gan eraill gymwysterau sy’n gysylltiedig â sgiliau mewn cludo a dosbarthu.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd arnoch angen o leiaf ddau Safon Uwch, neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

Fel arfer, y gofynion lleiaf ar gyfer cwrs gradd yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAUgradd C/4 neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill

Mae cymwysterau eraill sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio felly darllenwch y prosbectysauyn ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae rhai rheolwyr yn dechrau gweithio fel cynorthwywyr warws ac yn gweithio drwy'r graddau goruchwylio at swyddi rheoli. Mae gan eraill gymwysterau a sgiliau cysylltiedig mewn trafnidiaeth a dosbarthu.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael eich derbyn i wneud eich cwrs gradd neu HND dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft Mynediad i Fusnes) fod yn ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio hyn gyda’r colegau unigol.

Dysgu o bell

Mae Coleg Chesterfield yn cynnig gradd sylfaen mewn Logisteg a Rheoli Cadwyni Cyflenwi drwy drefniadaudysgu o bell (ar-lein) ac wyth gweithdy undydd yn y coleg.

Mae Prifysgol Lerpwl yn cynnig MSc mewn Rheoli Gweithrediadau a Chadwyni Cyflenwi drwy drefniadau dysgu o bell.

Mae Prifysgol Birmingham yn cynnig MSc mewn Logisteg ac MSc mewn Rheoli Cadwyn Cyflenwi drwy drefniadau dysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 3% o’r bobl sy’n gweithio mewn galwedigaethau fel rheoli dosbarthu yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 7% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

A Career in Retail

E-bost jmarshall@pts.com

Gwefan www.acareerinretail.co.uk

InRetail

Retail recruitment

Gwefan www.inretail.co.uk

National Skills Academy for Retail

Cyfeiriad 4th Floor, 93 Newman Street, London W1T 3EZ

Ffôn 020 7462 5060

E-bost info@people1st.co.uk

Gwefan www.nsaforretail.com

Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT UK)

Cyfeiriad Earlstrees Court, Earlstrees Road, Corby, Northamptonshire NN17 4AX

Ffôn 01536 740100

E-bost enquiry@ciltuk.org.uk

Gwefan www.ciltuk.org.uk

Careers in Logistics

Cyfeiriad Langstone Technology Park, Langstone Road, Havant, Hampshire PO9 1SA

Ffôn 0844 5619149

Gwefan www.careersinlogistics.co.uk

Skills for Logistics

Skills for the freight logistic industry

Ffôn 0117 927 8800

E-bost Contact@skillsforlogistics.co.uk

Gwefan www.skillsforlogistics.org

Institute of Grocery Distribution (IGD)

Cyfeiriad Grange Lane, Letchmore Heath, Watford, Hertfordshire WD25 8GD

Ffôn 01923 857141

E-bost askigd@igd.com

Gwefan www.igd.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

The Institute of Supply Chain Management (IoSCM)

Ffôn 0800 1422 522

E-bost info@ioscm.com

Gwefan www.ioscm.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English