Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw mewn cardigan las yn siarad â menyw â gwallt sinsir. Maen nhw ar set theatr.

  Trafod y cynhyrchiad.

 • Set theatr.

  Yn y theatr, gall y set fod yn gymeriad mor bwysig ag unrhyw un neu unrhyw beth arall ar y llwyfan.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cardigan las, yn rhoi rhywbeth mewn basged, ar set theatr.

  Mae dylunwyr yn gwneud yn siwr bod pob rhan o'r set yn edrych yn iawn.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cardigan las, yn gweithio ar set theatr bren.

  Mae'r gallu i roi sylw i fanylion yn allweddol yn yr yrfa hon.

 • Mae menyw mewn cardigan las yn gosod gwahanol bropiau ar set theatr.

  Gosod propiau ar y llwyfan.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg. Mae dalen fawr o bapur gwyn o'i blaen hi. Mae hi'n defnyddio pren mesur i fesur diagram ar y papur. Mae yna hefyd rai modelau bach gwyn a dau bensil ar y ddesg.

  Llunio cynlluniau manwl i helpu'r tîm cynhyrchu.

 • Mae menyw a dyn yn edrych ar ddalen fawr o bapur gwyn. Maen nhw'n sefyll yn ymyl drws gydag arwydd arno sy'n dweud: 'Sorry closed due to flood damage.'

  Gweithio ar set allanol ar gyfer opera sebon.

 • Mae dwy fenyw'n dal pypedau o flaen set theatr.

  Gweld sut mae'r pypedau'n edrych mewn gwahanol leoliadau ar y set.

 • Dylunydd Theatr

 • Cynllunydd Theatr

Dylunydd Theatr

Cyflwyniad

Mae Dylunwyr Theatr yn dylunio neu’n dewis golygfeydd dan do ac awyr agored ar gyfer cynyrchiadau theatr, teledu a ffilm. Maent yn paratoi modelau neu frasluniau wrth raddfa ac yn goruchwylio'r broses o greu eu setiau.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd/Cynllunydd, Theatr/Teledu
 • Dylunydd Setiau, Theatr/Teledu
 • Dylunydd Llwyfan
 • Dylunydd Teledu/Theatr
 • Dylunydd Teledu/Theatr
 • Cynllunydd Setiau Teledu
 • Cynllunydd Setiau Ffilm

Fideo - Helen: Dylunydd Theatr

Fideo - Dorrie: Dylunydd Theatr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Theatr, byddwch yn dylunio ac yn goruchwylio'r broses o greu lleoliadau dan do ac awyr agored ar gyfer cynyrchiadau theatr, teledu a ffilm. Byddwch yn darllen ac yn dadansoddi'r sgriptiau, cyn gwneud penderfyniadau ynglyn â siâp a maint setiau, cynlluniau lliw a nodweddion golygfaol. Byddwch yn dechrau trwy wneud gwaith ymchwil manwl a siarad â chyfarwyddwr y rhaglen neu’r cynhyrchiad. Os byddwch yn gweithio ar ddrama gyfnod, bydd angen i chi ddod o hyd i fanylion am sut yr oedd pobl yn byw yn y gorffennol – bydd angen i bob manylyn fod yn gywir. Gall y manylion gynnwys:

 • ym mha fath o leoedd yr oedd pobl y cyfnod yn byw
 • sut yr oedd pobl yn dodrefnu ystafelloedd
 • pa gynlluniau lliw oedd yn boblogaidd ar adegau penodol.
Ar ôl y cam ymchwil, byddwch yn mynd ati i greu modelau wrth raddfa a lluniadau gwaith manwl o'r enw 'cynlluniau llawr' a 'gweddluniau'. Er mwyn gwneud hyn, byddwch fel arfer yn defnyddio Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD). Mae'r modelau a’r lluniau hyn yn dangos sut y bydd y setiau'n edrych oddi fry ac ar lefel y llygad. Gall cyfarwyddwyr a pherfformwyr ddefnyddio'r rhain i benderfynu ynghylch mynedfeydd, allanfeydd a lleoliadau. Hefyd, gall cyfarwyddwyr teledu a ffilm eu defnyddio i gynllunio onglau camera ac i benderfynu ble i roi offer sain. Wrth i'r setiau gael eu hadeiladu, byddwch yn mynd ati i brynu, llogi neu ddod o hyd i bropiau. Yn ystod y cam hwn, gall Artistiaid Golygfaol ychwanegu'r holl gyffyrddiadau olaf. Byddwch yn paentio'r cefnlenni a'r lloriau, ac yn creu manylion fel paentiadau, tapestrïau a chrogluniau. Fel Dylunydd Theatr, bydd angen i chi gyfrifo cost eich dyluniadau, gan y bydd yn rhaid i chi weithio o fewn cyllideb dynn fel arfer. Hefyd, bydd angen i chi weithio yn ôl amserlen benodol. Rhaid i'r sioe fod yn barod ar amser! Mae Dylunwyr Theatr yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwyr, Cynhyrchwyr, Rheolwyr Llwyfan/llawr, Dylunwyr Gwisgoedd, Dylunwyr Goleuo, Crefftwyr a Thechnegwyr. Gall y gwaith gynnwys teithio'n lleol, neu deithio ymhellach yn y DU a thramor o bosibl. Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddylunydd Theatr, bydd arnoch angen:

 • sgiliau creadigol ac artistig
 • llygad craff a'r gallu i roi sylw i fanylder, gan y bydd cynulleidfaoedd yn sylwi ar unrhyw wallau
 • gwybodaeth am feddalwedd dylunio a chreu modelau
 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod da
 • yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ym maes dylunio
 • sgiliau datrys problemau
 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • y gallu i weithio o fewn terfynau amser a chyllidebau
 • sgiliau ymchwil da
 • diddordeb yn y celfyddydau perfformio
Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar Ddylunwyr Theatr hunangyflogedig neu lawrydd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwyn: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £30,500
 • Uwch Ddylunwyr Theatr yn ennill £33,000 - £35,500
Gall Dylunwyr Llawrydd ennill dros £2,000 am un cynhyrchiad penodol. Mae'r gwaith fel arfer yn cymryd 6-8 wythnos. Mae cyfraddau llawrydd ym myd y teledu yn amrywio yn ôl y math o gynhyrchiad, ond maent yn amrywio o tua £500 yr wythnos ar gyfer Artist Golygfaol Cynorthwyol i tua £800 yr wythnos ar gyfer Uwch-ddylunydd, ac mae cyflogau uwch yn bosibl. Oriau gwaith

Mae Dylunwyr Theatr fel arfer yn gweithio wythnos sylfaenol o 40 awr. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau. Efallai y bydd angen i chi hefyd weithio oriau maith am gyfnodau, yn enwedig yn ystod y cyfnod cyn cynhyrchiad. Ble y gallwn weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau theatr, cwmnïau teledu a chwmnïau cynhyrchu ffilmiau. Mae cyfleoedd ar gyfer dylunwyr theatr yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd mawr ledled y DU lle mae canolfannau cynhyrchu theatr/teledu mawr, er enghraifft yn Llundain, Birmingham, Manceinion a Leeds Hunangyflogaeth Mae'r rhan fwyaf o ddylunwyr theatr yn gweithio ar sail hunangyflogedig, llawrydd. Maent fel arfer yn cael eu cyflogi ar gytundebau byr, ac yn gallu symud o un cynhyrchiad i’r llall ym myd y theatr, teledu a ffilm. Gallwch gael gwaith o’r fath trwy asiantaethau recriwtio arbenigol.

Ble mae swyddi yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi, a chysylltu â darpar gyflogwyr. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o hyd i Waith Ar-lein'.

Mae'n syniad da creu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, gan nad yw pob swydd dylunio theatr/teledu yn cael ei hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau am swyddi ar hap i ddarpar gyflogwyr fod yn fuddiol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae llawer o Ddylunwyr Theatr yn dechrau yn y diwydiant ar ôl cwblhau gradd, gradd sylfaenneu HND mewn pwnc fel dylunio theatr, dylunio mewnol neu bensaernïaeth. Mae rhai pobl yn mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau gradd drwy gwrs sylfaen. Mae cyrsiau arbenigol ar gael hefyd ar lefel ôl-raddedig. Gall interniaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Gall Cymdeithas Dylunwyr Theatr Prydain (SBTD) ddarparu rhestr o gyrsiau perthnasol. Gweler isod am ragor o fanylion. Mae'r rhan fwyaf o Ddylunwyr Theatr yn gweithio fel Is-ddylunwyr/Dylunwyr Cynorthwyol ac yn gweithio eu ffordd i fyny, gan feithrin sgiliau ar hyd y daith. Profiad Gwaith Gwerthfawrogir sgiliau a enillir fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o theatr a'r diwydiant darlledu yn fanteisiol. I gael mynediad i'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, byddwch angen portffolioo waith yn dangos eich gallu creadigol.Hyfforddiant Mae Cymdeithas Dylunwyr Theatr Prydain yn cynnig cyrsiau y gallech eu cymryd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • dylunio theatr, perfformiad a digwyddiad
 • dylunio ac ymarfer perfformiad
 • gwisgoedd ar gyfer theatr, ffilm a theledu
 • dylunio theatr
 • gwisgoedd perfformiad
 • gwisgoedd gyda thecstilau
 • gwisgoedd ar gyfer perfformiad
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi.Datblygiad Mae llawer o Ddylunwyr yn mynd yn hunangyflogedig. Gyda hyfforddiant a phrofiad, gall fod yn bosibl symud ymlaen i swyddi rheoli.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2 Safon Uwch neu fwy. Mae llawer o gyrsiau'n gofyn am radd B o leiaf mewn pwnc sy'n seiliedig ar gelf.
 • 4/5 TGAU ar radd C neu uwch. Yn aml bydd angen i chi fod wedi llwyddo mewn TGAU Saesneg. Mae pynciau fel Celf, Drama, a Dylunio a Thechnoleg yn ddefnyddiol.
Mae'r cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • Cymhwyster Level 3 BTEC (byddai pwnc fel Celf a Dylunio, Celfyddydau Cynhyrchu a Theatr Dechnegol yn rhoi mantais i chi dros ymgeiswyr eraill)
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn Dylunio.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Ar gyfer Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd llawer o gyrsiau'n gofyn am Gelf ar lefel Uwch. Mae nifer o gymwysterau eraill yn dderbyniol hefyd, felly edrychwch yn ofalus ar wefannau colegau/prifysgolion am ragor o fanylion. I gael lle ar unrhyw gwrs Celf a Dylunio, bydd arnoch angen portffolio o'ch gwaith.

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs Sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch. Bydd arnoch angen Safon Uwch mewn Celf neu bwnc sy'n seiliedig ar gelf
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc. Mae rhai cyrsiau'n gofyn i chi fod wedi llwyddo mewn TGAU Saesneg. Bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi fod wedi llwyddo mewn TGAU Dylunio a Thechnoleg (Dylunio Cynnyrch).
Ar gyfer cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch, gweler uchod.

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer HND neu raddau sylfaen perthnasol yn debyg i'r rheiny ar gyfer y cwrs Sylfaen y cyfeiriwyd ato uchod. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/Profiad

Mae sgiliau a ddysgwyd fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio yn cael eu gwerthfawrogi. Mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o theatr fasnachol a'r diwydiant darlledu yn fantais.

I gael mynediad i'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, byddwch fel arfer angen portffolio o'ch gwaith sy'n dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar eich cwrs gradd neu HND dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee Mynediad i Gelf a Dylunio) fod yn ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio manylion y cyrsiau unigol.

Maent yn gallu arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen Celf yn rhan-amser, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) hefyd ar gael yn rhan-amser, yn aml gyda'r nos ac/neu yn ystod y dydd.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig rhai â phrofiad ym maes celfyddyd, crefftau neu ddylunio. Dylech wirio polisïau derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Mae'n well gan rai cyflogwyr gwrs ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol.

Dysgu o bell

Mae Coleg Theatr a Pherfformio Rose Bruford yn cynnig gradd mewn Astudiaethau Theatr drwy drefniadau dysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

StartinTV

Gwefan www.startintv.com

Equity

Ffôn 020 7379 6000

E-bost info@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Equity (Scotland)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2482472

E-bost scotland@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

BBC Design

Gwefan www.bbc.co.uk/design/

Association of British Theatre Technicians (ABTT)

Cyfeiriad 55 Farringdon Road, London EC1M 3JB

Ffôn 020 7242 9200

E-bost info@abtt.org.uk

Gwefan www.abtt.org.uk

Society of British Theatre Designers (SBTD)

Cyfeiriad Rose Bruford College of Theatre and Performance, Burnt Oak Lane, Sidcup DA15 9DF

Ffôn 020 8308 2674

E-bost admin@theatredesign.org.uk

Gwefan www.theatredesign.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Wales Screen

Gwefan www.screenwales.com

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Equity (Wales)

Cyfeiriad Third Floor, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9SD

Ffôn 029 2039 7971

E-bost wales@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English