Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn edrych trwy ffabrigau lliw gwahanol y mae hi wedi eu rhoi ar fwrdd o'i blaen.

  Dewis defnyddiadau addas ar gyfer cynllun.

 • Mae unigolyn yn torri darn o bapur brown golau gan ddefnyddio siswrn.

  Torri patrwm ar gyfer gwisg.

 • Mae menyw'n edrych ar ddarn arian o ffabrig, sy'n wastad ar y bwrdd o'i blaen.

  Efallai y bydd angen i'r dylunydd gwisgoedd gynhyrchu sawl gwisg brototeip cyn penderfynu ar y cynllun terfynol.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae dylunwyr gwisgoedd yn defnyddio cyfrifiaduron i gynhyrchu eu cynlluniau.

 • Mae dwy fenyw'n eistedd wrth ddesg, yn edrych ar gylchgrawn ffasiwn.

  Paratoi cyflwyniad i gleient.

 • Mae menyw'n defnyddio peiriant gwnïo i wnïo darn o ffabrig gwyrdd golau.

  Defnyddio peiriant gwnïo i wneud gwisg.

 • Mae menyw'n plygu i lawr ac yn newid hem ffrog binc, hir.

  Ar ôl gorffen gwisg, mae angen i'r cynllunydd gwisgoedd wneud yn siwr ei bod o'r safon uchaf.

 • Mae menyw'n hongian gwisg ar reilen. Mae llawer o wisgoedd eraill yn hongian ar y rheilen hefyd.

  Hongian gwisgoedd wedi'u cwblhau sy'n barod i'w gwisgo mewn sioe.

 • Dylunydd Gwisgoedd

Dylunydd Gwisgoedd

Cyflwyniad

Mae dylunwyr gwisgoedd yn ymchwilio ac yn dylunio gwisgoedd a chyfwisgoedd ar gyfer theatr, ffilm a theledu. Mae’n rhaid i’w dyluniadau weddu i gymeriadau a lleoliadau penodol. Mae’n bosibl creu gwisgoedd, eu llogi neu eu prynu o siopau dillad ail law.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Gwisgoedd Cynllunydd, Gwisgoedd
 • Dylunydd Gwisgoedd Theatr
 • Dylunydd Gwisgoedd Ffilm
 • Dylunydd Gwisgoedd Teledu

Fideo - Katie: Gwisgwr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Gwisgoedd, byddwch yn gweithio ar gynyrchiadau theatr, ffilm neu deledu. Byddwch yn dylunio gwisgoedd ac yn dewis ategolion sy’n gweddu i gymeriadau a gosodiadau penodol.

Cyn dechrau dylunio, byddwch yn darllen y sgript yr ydych yn gweithio arni, yn ei dadansoddi ac yn ei dehongli. Rhaid i chi dreulio llawer o amser yn gwneud ymchwil manwl, yn enwedig os ydych yn dylunio gwisgoedd cyfnod - bydd rhywun yn siwr o sylwi os oes rhywbeth o'i le! Yn dilyn y gwaith ymchwil, byddwch yn cyflwyno’ch syniadau dylunio ar ffurf darluniau a samplau o ddefnydd. Ar ôl i’r syniadau gael eu cymeradwyo, byddwch yn mesur aelodau’r cast. Mewn rhai achosion, mae’n bosib y byddwch yn creu’r gwisgoedd eich hun, er mai gwneuthurwr gwisgoedd fydd yn gwneud hyn gan amlaf.

Fel arfer, cewch gyllideb y byddwch yn ei defnyddio i brynu defnydd, neu i logi/prynu beth bynnag nad oes modd ei greu. Byddwch yn trefnu sesiynau ffitio gwisgoedd gydag aelodau’r cast, ac yn addasu’r gwisgoedd os oes angen.

Fel Dylunydd Gwisgoedd, byddwch yn gweithio’n agos gyda chyfarwyddwyr, cynhyrchwyr, technegwyr, dylunwyr golau a dylunwyr setiau, yn ogystal â pherfformwyr. Mae hyn yn gymorth i gynhyrchu dyluniadau sy’n gweddu i edrychiad cyffredinol y cynhyrchiad. Chi fydd yn gyfrifol am reoli cysondeb gwisgoedd - gan sicrhau bod popeth yn ffitio at ei gilydd.

Y cyfarwyddwr sydd fel arfer yn cael y gair olaf ar bob agwedd ar y cynhyrchiad. Efallai y bydd rhai yn gadael i’r Dylunydd Gwisgoedd gael llawer o ryddid creadigol. Mae eraill yn hoffi rhoi canllawiau manwl gan ddisgwyl i’r Dylunydd Gwisgoedd eu dilyn.

Wedi i’r ffilmio ddod i ben, chi fydd yn gyfrifol am storio'r gwisgoedd, am ddychwelyd gwisgoedd sydd wedi’u llogi, ac am werthu unrhyw wisgoedd sy’n weddill neu gael gwared arnynt.

Mae’n bosib y bydd y gwaith yn golygu teithio'n lleol, neu deithio'n fwy helaeth yn y Deyrnas Unedig a thramor o bosib. Hefyd, mae’n bosib y byddwch yn mynd ar daith gyda chynhyrchiad.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ddylunydd Gwisgoedd, bydd arnoch angen:

 • dealltwriaeth o wniadwaith
 • y gallu i ddarlunio’n glir a chywir
 • rhoi sylw i fanylion cywrain
 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafodda
 • diddordeb mewn theatr, drama, ffasiwn, celf neu hanes
 • cadw i fyny gyda datblygiadau newydd ym maes dylunio a ffasiwn
 • gweithio i derfynau amser a chyllidebau
 • gwybodaeth o dechnegau goleuo, onglau camera a phrosesau cynhyrchu yn gyffredinol

Bydd Dylunwyr Gwisgoedd hunangyflogedig sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sydd wedi eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £23,500 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr Gwisgoedd yn ennill cyflog o £33,000 - £35,500

Oriau gwaith

Fel Dylunydd Gwisgoedd, byddwch yn gweithio 40 awr yr wythnos fel arfer. Fodd bynnag, efallai y bydd angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau. Hefyd, mae’n bosib y bydd angen i chi weithio oriau maith am gyfnodau, yn enwedig yn ystod y cyfnod cyn cynhyrchiad.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau cynhyrchu theatr, teledu a ffilm. Mae rhai cyfleoedd y codi gyda chwmnïau gwisgoedd arbenigol.

Mae cyfleoedd i Ddylunwyr Gwisgoedd yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd mawr ar draws y Deyrnas Unedig, lle mae’r prif ganolfannau cynhyrchu theatr/teledu wedi’u lleoli, er enghraifft Llundain, Birmingham, Manceinion a Leeds.

Hunangyflogaeth

Mae’r rhan fwyaf o Ddylunwyr Gwisgoedd yn gweithio ar eu liwt eu hunain, yn hunangyflogedig. Rydych fel arfer yn cael eich cyflogi ar gytundebau byr ac mae’n bosib y byddwch yn symud o un cynhyrchiad i’r nesaf mewn theatr, teledu a ffilm. Gallwch gael gwaith o’r fath trwy asiantaethau recriwtio arbenigol.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'

Mae creu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol yn syniad da, gan nad yw pob swydd dylunydd gwisgoedd yn cael ei hysbysebu. Mae gwneud ceisiadau am swyddi ar hap yn gallu bod yn effeithiol hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Ffordd gyffredin i mewn i’r yrfa hon yw trwy gwblhau cwrs sylfaen mewn celf a dylunio cyn mynd ymlaen i gwblhau gradd, HNC, HND neu radd sylfaen mewn pwnc megis dylunio theatr, gwisgoedd neu ffasiwn. Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Yn aml, mae graddedigion yn dechrau gweithio fel cynorthwywyr dylunio gwisgoedd neu is-ddylunwyr, ac wedyn yn gweithio eu ffordd i fyny, gan feithrin sgiliau ar hyd y daith. Hyfforddiant Bydd y rhan fwyaf o’ch hyfforddiant yn digwydd yn y gwaith. Mae cyrsiau dylunio gwisgoedd ar gael mewn amryw o golegau ledled y DU. Gall y rhain fod yn eithaf drud, ond maent yn aml yn boblogaidd iawn, ac mae lleoedd yn llenwi’n gyflym. Os hoffech beth hyfforddiant, yna mae Coleg Celf Wimbledon yn cynnig cwrs mewn dylunio gwisgoedd a setiau ar gyfer ffilm a theatr. Mae'r cwrs yn addas are gyfer pobl sydd am fod yn Ddylunwyr Gwisgoedd neu Setiau ac mae'r unedau y gallech fod yn eu hastudio'n cynnwys:

 • adrodd stori
 • byrddau stori a byrddau naws
 • ffigurau model i raddfa
 • datblygiad cymeriadau
 • 3D gwneud gwisgoedd/cynllunio gwisgoedd
 • gwneud modelau
 • lluniau gwisgoedd neu gollages manwl
 • deunyddiau arwyneb ar gyfer gwneud modelau a pheintio gwisgoedd
Gwiriwch y wefan am ddyddiadau ac argaeledd. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal. Ffordd wych o ddechrau ar yrfa debyg yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein taflen wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Profiad Gwaith Mae'r sgiliau sy'n cael eu hennill fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy yn werthfawr. Mae profiad o weithio yn adran wisgoedd cynhyrchiad theatr amatur hefyd yn ddefnyddiol.Datblygiad Mae nifer o ddylunwyr yn mynd yn hunangyflogedig. Gyda phrofiad, mae rhai’n symud i rolau uwch o fewn sefydliad.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd. Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cymwysterau HNC, HND, Graddau Sylfaen a chyrsiau Sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 gymhwyster Safon Uwch lle bydd arnoch angen cymhwyster Safon Uwch mewn celf neu bwnc sy’n seiliedig ar gelf
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc
Mae rhai cyrsiau'n gofyn eich bod wedi llwyddo mewn Saesneg. Mae cymwysterau eraill sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymhwyster BTEC level 3 mewn 'celf a dylunio' neu 'cynhyrchu dillad, esgidiau, lledr neu decstilau'.
 • City and Guilds lefel 3 mewn 'dylunio a chrefft'
 • Prentisiaeth Lefel Uwchmewn Dylunio.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol
mae nifer o gymwysterau eraill yn dderbyniol hefyd, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus i gael rhagor o fanylion. Er mwyn cael lle ar unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd arnoch angen portffolio o’ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a gafwyd yn sgil gweithio fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy yn cael eu gwerthfawrogi. Mae profiad o waith mewn adran ddylunio theatr amatur neu broffesiynol yn ddefnyddiol hefyd.

I gael mynediad i waith neu gyrsiau perthnasol, byddwch angen portffolio o’ch gwaith sy’n dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i sicrhau mynediad i’ch cwrs gradd neu HND dewisol, mae’n bosibl mai cwrs Mynediad (ee Mynediad i Gelf a Dylunio) coleg neu brifysgol yw’r ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Maen nhw’n gallu arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Hefyd, mae’n bosibl cwblhau cwrs Sylfaen mewn Celf yn rhan-amser, gan arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, yn aml gyda’r nos ac/neu yn ystod y dydd.

Mae graddau sylfaen rhan-amser mewn pynciau perthnasol ar gael mewn nifer o golegau a phrifysgolion.

Fel arfer, bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodoli’r gofynion mynediad arferol, yn enwedig rhai â phrofiad ym maes celfyddyd, crefftau neu ddylunio. Dylech edrych ar bolisïau derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Mae Prifysgol y Celfyddydau Bournemouth yn cynnig cwrs ôl-raddedig rhan-amser mewn dylunio gwisgoedd.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Get into Theatre

E-bost info@getintotheatre.org

Gwefan www.getintotheatre.org

London College of Fashion

Cyfeiriad 20 John Princes' Street, London W1G 0BJ

Ffôn 020 7514 7400

E-bost enquiries@fashion.arts.ac.uk

Gwefan www.fashion.arts.ac.uk

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

StartinTV

Gwefan www.startintv.com

Equity

Ffôn 020 7379 6000

E-bost info@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Equity (Scotland)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2482472

E-bost scotland@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Drama UK

Ffôn 020 7529 8794

E-bost info@dramauk.co.uk

Gwefan www.dramauk.co.uk

Arts University Bournemouth (AUB)

Cyfeiriad Wallisdown, Poole, Dorset BH12 5HH

Ffôn 01202 533011

E-bost general@aub.ac.uk

Gwefan aub.ac.uk

BBC Design

Gwefan www.bbc.co.uk/design/

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Wales Screen

Gwefan www.screenwales.com

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Equity (Wales)

Cyfeiriad Third Floor, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9SD

Ffôn 029 2039 7971

E-bost wales@equity.org.uk

Gwefan www.equity.org.uk

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English