Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth fwrdd mawr, yn edrych ar bedwar cerdyn lliw, a darn o ddefnydd gwyn.

  Dewis defnyddiau i gyd-fynd â bwrdd chwaeth.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae hi'n defnyddio meddalwedd dylunio.

  Defnyddio'r cyfrifiadur i ddylunio patrwm defnydd.

 • Mae menyw'n sefyll o flaen rhes o silffoedd sy'n llawn rholiau o ffabrig lliw gwahanol. Mae hi'n edrych ar ddarn o ffabrig pinc y mae hi wedi'i dynnu oddi ar y silffoedd.

  Archwilio defnydd terfynol.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae hi hefyd yn siarad ar y ffôn.

  Gwneud nodyn o'r newidiadau sydd eu hangen i gynllun presennol.

 • Mae menyw'n eistedd wrth fwrdd, yn braslunio ar ddalen o bapur.

  Braslunio dyluniadau ar bapur.

 • Mae menyw'n siarad â chlaf ar y ffôn.

  Trafod terfynau amser gyda chleient.

 • Mae dwy fenyw'n eistedd wrth fwrdd crwn, yn siarad. Maen nhw hefyd yn edrych ar rai ffabrigau lliw gwahanol. Mae rhai dogfennau papur ar y bwrdd.

  Cyfarfod â thechnegydd tecstilau.

 • Mae menyw'n eistedd wrth fwrdd mawr mewn stiwdio ddylunio. Mae hi'n edrych ar gylchgrawn. Mae cylchgrawn arall ar agor ar y ddesg.

  Bod yn ymwybodol o'r ffasiynau diweddaraf trwy edrych ar gylchgronau a thaflenni.

 • Dylunydd Tecstiliau

Dylunydd Tecstilau

Cyflwyniad

Mae dylunwyr tecstilau'n creu dyluniadau ar gyfer ffabrigau wedi'u hargraffu, eu gwehyddu a'u gwau, carpedi a gorchuddion wal. Yn ogystal â sicrhau bod ganddyn nhw'r wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau ffasiwn, mae angen i ddylunwyr tecstilau ddeall sut y gall tecstiliau gael eu defnyddio i wneud pethau.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd Defnyddiau/Tecstilau
 • Dylunydd, Tecstilau
 • Dylunydd Ffabrig

Fideo - Nick: Dylunydd Crefft

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Tecstilau, byddwch yn creu ffabrigau ar gyfer cleientiaid. Efallai y bydd cwmnïau llai o faint yn gofyn i chi ailweithio dyluniadau traddodiadol. Os penderfynwch weithio i gwmni mwy o faint, gallech greu eich dyluniadau eich hun yn ogystal â chymryd rhan mewn prosiectau. Pan fyddwch wedi gorffen y dyluniad, byddwch yn ei anfon i labordy printio lle bydd sampl yn cael ei chreu a'i throsglwyddo i'r Cyfarwyddwr Dylunio i'w harchwilio a gwneud sylwadau arni. Fel Dylunydd Crefft, byddwch fel arfer yn creu eich samplau eich hun. Gallech hefyd fod yn gyfrifol am baratoi lliwiau neu samplau, sef darnau bach o'r eitem orffenedig y gallwch eu dangos i dîm prynu a manwerthwyr. Mae'r rhain yn rhoi gwell syniad i bawb sy'n ymwneud â'r broses ddylunio o ymddangosiad a gwead y cynnyrch terfynol. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddylunydd Tecstilau, bydd angen:

 • sgiliau artistig a chreadigol.
 • gwybodaeth am wead, patrymau, llifynnau ac edafedd.
 • dealltwriaeth o liw, siâp a ffurf.
 • gwybodaeth am feddalwedd ddylunio.
 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod da.
 • gweithio o fewn amserlenni a chyllidebau.
 • sgiliau datrys problemau.
 • sgiliau trefnu a chynllunio da.
 • rhoi sylw i fanylion.
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ym maes dylunio tecstilau.
 • sgiliau crefft ymarferol.

Bydd Dylunwyr Tecstilau hunangyflogedig neu lawrydd angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae cyfraddau cyflog dylunwyr tecstilau'n amrywio yn dibynnu ar y cyflogwr a'r cyfrifoldebau. Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

 • Cyflog cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr Tecstilau yn ennill £33,000 - £35,500
Oriau gwaith Mae Dylunwyr Tecstilau fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall oriau gwaith Dylunwyr Tecstilau hunangyflogedig fod yn afreolaidd, yn dibynnu ar y prosiect y maen nhw'n gweithio arno. Efallai y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu. Ble allwn i weithio?> Mae cyflogwyr yn cynnwys unedau dylunio mewnol cynhyrchwyr tecstilau a stiwdios arbenigol sy'n gweithio i amryw o gynhyrchwyr. Hunangyflogaeth Mae yna gyfleoedd i Ddylunwyr Tecstilau weithio fel dylunwyr hunangyflogedig, ar eu liwt eu hunain mewn ymgynghoriaeth ac wrth wneud gwaith contract cyfnod penodol. Gallwch chi gael y gwaith hwn trwy asiantaethau recriwtio arbenigol. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu yng nghylchgronau/cyfnodolion y diwydiant dylunio, ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae'n syniad da creu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol gan nad yw pob swydd dylunio tecstilau'n cael ei hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau tybiannol am swyddi fod yn effeithiol hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Llwybr cyffredin i'r yrfa hon yw o gwrs sylfaen mewn celf a dylunio, ac yna gradd, HND neu radd sylfaenmewn pwnc fel dylunio ffasiwn neu decstilau. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Mae'n bosibl y gallwch wneud NVQ yn rhan o'ch prentisiaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am fwy o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Hyfforddiant Os hoffech rywfaint o hyfforddiant, mae BTEC yn cynnig cymhwyster lefel 3 mewn dylunio a gweithgynhyrchu tecstilau. Mae i'r cwrs hwn amrediad o unedau, sy'n cynnwys:

 • technoleg gyffredinol tecstilau
 • prosesu ffibr ac edau
 • gwehyddu
 • gorffen tecstilau
 • dylunio ffabrig gwau
 • dylunio ffabrig wedi'i wau
 • profi tecstilau
 • rheoli gwybodaeth are gyfer gweithredu o fewn y diwydiant tecstilau
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Profiad Gwaith Mae gan rai gweithwyr newydd brofiad perthnasol ym maes dylunio tecstilau. Bydd profiad blaenorol o weithio gyda ffabrigau yn eich helpu i gael mynediad i'r yrfa hon.Dilyniant Mae llawer o Ddylunwyr Tecstiliau yn dod yn hunangyflogedig. Gyda phrofiad, mae rhai yn symud i swyddi uwch mewn sefydliad.

Cymwysterau

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs Sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 gymhwyster Safon Uwch lle bydd angen cymhwyster Safon Uwch mewn celf neu bwnc seiliedig ar gelf.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc lle bydd rhai cyrsiau'n gofyn am gymhwyster mewn Saesneg.
Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau BTEClefel 3.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.
Mae'r pynciau galwedigaetholdefnyddiol yn cynnwys*:
 • BTEC Lefel 3 - Celf a Dylunio
 • BTEC Lefel 3 - Ffasiwn a Dillad
 • BTEC Lefel 3 - Dylunio a Chynhyrchu Tecstilau
 • BTEC Lefel 2 - Tecstilau
 • BTEC Lefel 3 - Cynhyrchu Dillad, Esgidiau, Lledr neu Decstilau
 • City and Guilds Lefel 3 - Crefft
 • City and Guilds Lefel 3 - Dylunio a Chrefft.
*Gall yr union deitlau amrywio. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. I gael mynediad i unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd angen i chi gyflwyno portffolio o'ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn. Sgiliau/profiad Mae sgiliau a gafwyd fel cynorthwy-ydd mewn gweithdy neu stiwdio ddylunio, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio, yn cael eu gwerthfawrogi. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant tecstilau o fantais. I gael mynediad i'r yrfa hon neu gyrsiau perthnasol, fel arfer mae angen i chi gyflwyno portffolio o waith sy'n dangos eich gallu creadigol. Cyrsiau Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'r cwrs gradd neu HND rydych chi am ei ddilyn, efallai y bydd cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) yn ddefnyddiol. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech chi ddarllen manylion cyrsiau unigol. Gall y rhain arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol. Mae hi hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen rhan-amser mewn Celf, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael hefyd, yn rhan-amser, yn aml gyda'r nos a/neu yn ystod y dydd. Mae gwahanol brifysgolion a sefydliadau addysgol yn cynnig BA sy'n gysylltiedig â thecstilau, trwy astudio'n rhan-amser. Mae gwahanol sefydliadau addysgol yn cynnig MA rhan-amser mewn pynciau sy'n gysylltiedig â thecstilau a ffasiwn. Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw'n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig y rhai â phrofiad yn y celfyddydau ac mewn crefftau neu ddylunio. Dylech chi ddarllen polisi derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol. Dysgu o bell Mae cyrsiau perthnasol ar wahanol lefelau mewn dylunio tecstilau yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, trwy ddysgu o bell. Mae Prifysgol Manceinion yn cynnig diplomâu ôl-raddedig, tystysgrifau ac MSc mewn Technoleg Tecstilau, trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Textile Institute

Cyfeiriad 1st Floor, St James's Buildings, Oxford Street, Manchester M1 6FQ

Ffôn 0161 2371188

E-bost tiihq@textileinst.org.uk

Gwefan www.texi.org

Drapers: The Fashion Business

Publisher: EMAP

Cyfeiriad Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ

Ffôn 020 3033 2600

Gwefan www.drapersonline.com

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

Crafts Council

Cyfeiriad 44a Pentonville Road, Islington, London N1 9BY

Ffôn 020 7806 2500

E-bost reception@craftscouncil.org.uk

Gwefan www.craftscouncil.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English