Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn trefnu cynhyrchion i'w harddangos ar silffoedd.

  Dylunwyr pecynnau yn creu gwaith dylunio ar gyfer pob math o ddeunydd pecynnu.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn edrych trwy rai cylchgronau.

  Dylunwyr pecynnau yn ymchwilio i syniadau newydd drwy edrych drwy gylchgronau dylunio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn ysgrifennu ar ddalen o bapur. Mae rhai poteli o'i flaen, a phentwr o CDs.

  Braslunio syniadau ar bapur.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur. Mae menyw'n sefyll wrth ei ymyl, yn edrych ar y cyfrifiadur. Mae rhai pecynnau bach, CDs a dogfennau papur ar y ddesg.

  Trafod gofynion a rheoliadau labelu sy'n effeithio ar y deunydd pecynnu.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn dal cynwysyddion.

  Pwyso a mesur pa ddeunydd pecynnu fyddai'n fwyaf defnyddiol a chyfleus i'w defnyddio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg yn edrych ar ddogfennau papur.

  Darllen trwy friff dylunio. Mae hyn yn rhoi gwybod i'r dylunydd pecynnu pa fath o ddeunydd pecynnu sydd ei angen ac erbyn pryd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae ambell botel a charton ar y ddesg.

  Mae dylunwyr pecynnu yn defnyddio meddalwedd dylunio yn eu gwaith.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur ac yn siarad ar y ffôn. Mae cartonau a photel ar y ddesg.

  Trafod amserlenni a gofynion y cynhyrchiad.

 • Dylunydd Deunydd Pacio

Dylunydd Pecynnu

Cyflwyniad

Mae dylunwyr deunydd pecynnu'n creu dyluniadau ar gyfer cynwysyddion fel poteli, cartonau a bocsys. Yn ogystal â sgiliau dylunio, mae angen i ddylunwyr deunydd pecynnu gael gwybodaeth am ddeunyddiau a phrosesau pecynnu.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Pecynnu

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Deunydd Pecynnu, byddwch yn creu dyluniadau ar gyfer pob math o ddeunydd pecynnu, gan gynnwys poteli, pacedi, cartonau a bocsys. Byddwch yn gweithio ar eich syniadau gan ddefnyddio offer dylunio fel pinnau ysgrifennu, paent a meddalwedd gyfrifiadurol sy'n gysylltiedig â dylunio. Mae angen ystyried y siâp, y lliw a'r neges ar ddeunydd pecynnu eitem. Unwaith y bydd gennych syniad o anghenion eich cleient (fel arfer ar ffurf briff), byddwch yn creu cyfres o frasluniau, a bydd y goreuon yn cael eu haddasu a'u cyflwyno i'r cleient i'w cymeradwyo. Yn ogystal, efallai y bydd rhaid i Ddylunwyr Deunydd Pecynnu ymchwilio i'r farchnad i weld pa fath o ddyluniadau sy'n bodoli eisoes, yn ogystal ag ymchwilio i'r math o gwsmeriaid a allai brynu'r cynnyrch. Mae'n bwysig bod y deunydd pecynnu a'r neges ar y pecyn yn cyfleu'r hyn sydd y tu mewn, ac yn annog pobl i'w brynu. Ar ôl i'r syniadau gorau gael eu dewis, byddwch yn gwneud modelau i weld sut bydd eich dyluniad yn edrych cyn gwneud penderfyniad terfynol a chyn dechrau cynhyrchu. Fel arfer, byddwch yn gweithio gyda dyluniadau dau ddimensiwn a thri dimensiwn. Bydd angen i chi fod yn ymwybodol o reoliadau'n ymwneud â'r deunydd pecynnu rydych yn gweithio arno. Er enghraifft:

 • Gofynion labelu a maint
 • Rheoliadau gwastraff ac amgylcheddol
 • Deddfwriaethau hawlfraint, patent a nod masnach
 • Iechyd a diogelwch
Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ddylunydd Deunydd Pecynnu, bydd angen:

 • gwybodaeth am bob math o ddeunyddiau pecynnu, fel tun, gwydr, plastig a cherdyn
 • ymwybyddiaeth o sut mae dyluniadau'n effeithio ar yr amgylchedd, fel pan rydyn ni'n cael gwared ar ddeunydd pecynnu
 • gwybodaeth am feddalwedd gyfrifiadurol sy'n gysylltiedig â dylunio
 • bod yn greadigol a meddwl am syniadau newydd
 • sgiliau datrys problemau.
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau dylunio newydd
 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod da.
 • Sgiliau trefnu a chynllunio da

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr Deunydd Pecynnu yn ennill £33,000 - £35,500
Oriau gwaith Mae Dylunwyr Deunydd Pecynnu fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu (fel rhan o dîm dylunio mewnol), neu fe allech chi weithio i ymgynghoriaeth ddylunio. Efallai y bydd hi hefyd yn bosibl gweithio i gwmni gweithgynhyrchu sy'n arbenigo ym maes dylunio deunydd pecynnu. Mae yna gyfleoedd i Ddylunwyr Deunydd Pecynnu yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Hunangyflogaeth Mae yna gyfleoedd i Ddylunwyr Deunydd Pecynnu profiadol ymuno ag ymgynghoriaeth a gwneud gwaith contract cyfnod penodol. Gallwch chi gael y gwaith hwn trwy asiantaethau recriwtio arbenigol. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu yng nghylchgronau/cyfnodolion y diwydiant dylunio, ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae'n syniad da creu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol gan nad yw pob swydd ddylunio'n cael ei hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau tybiannol am swyddi fod yn effeithiol hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Llwybr cyffredin i'r yrfa hon yw o gwrs sylfaen mewn celf a dylunio, ac yna gradd, HNC, HND neu radd sylfaen mewn pwnc fel dylunio graffeg, dylunio cynnyrch neu ddylunio tri-dimensiwn. Efallai y bydd gan rai o'r cyrsiau hyn ddewisiadau mewn dylunio pecynnu. Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am fwy o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Mae cymwysterau Lefel 3 BTEC ar gael mewn pynciau perthnasol ac maen nhw'n ddewis galwedigaethol gwych yn lle Safon Uwch. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o wybodaeth. Hyfforddiant Bydd hyfforddiant yn y gwaith yn bennaf. Mae'r Gymdeithas Becynnu yn darparu gwybodaeth am ddewisiadau hyfforddi perthnasol. Profiad Gwaith Mae sgiliau a gafwyd fel Cynorthwyydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio, yn cael eu gwerthfawrogi. Mae profiad mewn meysydd cysylltiedig, fel hysbysebu neu farchnata, yn ddefnyddiol hefyd. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant pecynnu o fantais. Dilyniant Gyda phrofiad, efallai y bydd hi'n bosibl symud i swyddi rheoli. Efallai y bydd yna gyfleoedd hefyd i gael mynediad i'r maes ymgynghori yn y diwydiant.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael lle ar gwrs sylfaen perthnasol, bydd arnoch angen:

 • 1/2 Safon Uwchlle bydd arnoch angen Safon Uwch mewn celf neu mewn pwnc â sylfaen celf
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc lle mae rhai cyrsiau'n gofyn eich bod wedi pasio Saesneg
Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • Cymhwyster BTEC level 3 (Byddai Celf a dylunio neu ddylunio 3D y eich helpu i greu argraff)
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn dylunio
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
I gael lle ar unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd arnoch angen portffolio o'ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a gafwyd fel cynorthwy-ydd mewn gweithdy neu stiwdio ddylunio, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio, yn cael eu gwerthfawrogi. Mae profiad mewn meysydd cysylltiedig, fel hysbysebu neu farchnata, yn ddefnyddiol hefyd. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant deunydd pecynnu o fantais.

I gael mynediad i'r yrfa hon neu gyrsiau perthnasol, mae angen i chi gyflwyno portffolio o waith yn dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i'r cwrs gradd neu HND rydych chi am ei ddilyn, efallai y bydd cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i gelf a Dylunio) yn ddefnyddiol. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech chi ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Maen nhw'n gallu arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hi hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen rhan-amser mewn Celf, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael hefyd, yn rhan-amser, yn aml gyda'r nos a/neu yn ystod y dydd.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw'n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig y rhai â phrofiad yn y celfyddydau ac mewn crefftau neu ddylunio. Dylech chi ddarllen polisi derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Swydd Hertford yn cynnig MA/PgD/PgC mewn Dylunio Graffeg trwy ddysgu o bell.

Hyfforddiant

Mae'r Packaging Society yn cynnig Tystysgrif mewn Pecynnu (presenoldeb am 4 diwrnod ac astudio ar-lein), a Diploma mewn Pecynnu (cwrs 15 diwrnod dwys trwy bresenoldeb neu drwy astudio ar-lein).

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Design and Art Direction (D&AD)

Cyfeiriad Britannia House, 68-80 Hanbury Street, London E1 5JL

Ffôn 020 7840 1111

E-bost contact@dandad.org

Gwefan www.dandad.org

Harrison Scott Associates

Recruitment in printing, packaging and paper industries

Gwefan www.harrison-scott.com

Packaging Society

A division of the Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3)

Gwefan www.iom3.org/packaging

Packaging Futures

Cyfeiriad Eccelston House, Bell Meadow Business Park, Park Lane, Chester CH4 9EP

Ffôn 01244 572172

E-bost info@mercurysearch.co.uk

Gwefan www.packagingfutures.com

Packaging Federation (PF)

Cyfeiriad 8th Floor, 64 Victoria Street, London SW1E 6QP

Ffôn 020 7808 7217

E-bost dicksearle@packagingfedn.co.uk

Gwefan www.packagingfedn.co.uk

Paper Industry Technical Association (PITA)

Cyfeiriad 5 Frecheville Court, Bury, Lancashire BL9 0UF

Ffôn 0161 7645858

E-bost info@pita.co.uk

Gwefan www.pita.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English