Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar ddarn o bapur. Mae eitemau gwneud gemwaith ar y ddesg hefyd.

  Dylunio darn o emwaith ar bapur.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg fach. Mae hi'n edrych ar gylchgrawn ac yn ysgrifennu ar ddarn o bapur. Mae yna ffiol o flodau melyn ar y ddesg.

  Ymchwilio i'r ffasiynau gemwaith diweddaraf.

 • Mae menyw'n gwneud darn o emwaith gan ddefnyddio gleiniau. Mae cynhwysydd ar y bwrdd o'i blaen yn llawn gleiniau lliw.

  Defnyddio gleiniau i wneud darn o emwaith.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio dyfais fach i dorri darnau bach o fetel.

  Torri metel ar gyfer mwclis.

 • Mae menyw'n defnyddio lamp losgi fach i dwymo darn bach o fetel sydd ar deilsen sy'n gallu gwrthsefyll gwres o'i blaen.

  Twymo a siapio metel i greu breichled.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn. Mae hi'n ysgrifennu ar ddarn o bapur. Mae cylchgrawn ar agor o'i blaen.

  Archebu deunyddiau i wneud gemwaith.

 • Mae menyw yn dal mwclis o berlau ac yn edrych arno'n ofalus.

  Archwilio'r cynnyrch terfynol.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll o boptu bwrdd bach. Maent yn siarad. Mae un fenyw yn dal eitem fach yn ei dwylo, ac mae'r ddwy yn edrych arno.

  Trafod gofynion gyda chleient.

 • Dylunydd Gemwaith

Dylunydd Gemwaith

Cyflwyniad

Mae Dylunwyr Gemwaith yn creu dyluniadau ar gyfer gemwaith, gwaith arian a mathau eraill o gynhyrchion metel addurnol a defnyddiol. Gellir defnyddio'r dyluniadau ar gyfer masgynhyrchu neu ar gyfer eitemau o waith llaw.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Gemwaith/Arian
 • Dylunydd Arian/Gemwaith
 • Gwneuthurwr/Gwneuthurwraig Gemwaith

Fideo - Alys: Dylunydd Gemwaith

Fideo - Lora: Dylunydd Gemwaith

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Gemwaith, byddwch yn creu dyluniadau ar gyfer amrywiaeth eang o emwaith, gwaith arian a chynhyrchion cytleri. Weithiau, efallai y byddwch yn arbenigo mewn un maes penodol, er enghraifft horoleg. Mae'r crefftau a ddefnyddir wrth wneud gemwaith yn cynnwys:

 • torri a gosod gemau
 • mowntio
 • ysgythru
 • gwneud cadwyni
 • glanhau
 • llathru
Fel Dylunydd sy'n creu eitemau o waith llaw, efallai y byddwch yn dylunio darnau unigryw o emwaith neu waith arian. Byddwch fel arfer yn gwneud ychydig o waith ymchwil cyn dechrau ar eich dyluniadau. Gall hyn gynnwys edrych ar gynhyrchion gemwaith eraill, canfod pa ddefnyddiau sydd ar gael, a phenderfynu pa fath o bobl sy'n debygol o brynu'r cynhyrchion. Ar ôl ymchwilio, byddwch wedyn yn lluniadu eich syniadau i ddangos sut beth fydd eich dyluniadau. Byddwch yn defnyddio meddalwedd dylunio i baratoi'r lluniadau hyn. Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ddylunydd Gemwaith, bydd arnoch angen:

 • sgiliau gwaith llaw da
 • amynedd
 • llygad craff
 • sgiliau creadigol ac artistig
 • y gallu i newid syniadau yn gynllun tri-dimensiwn
 • gwybodaeth am y newidiadau a'r ffasiynau diweddaraf o ran dylunio gemwaith/arian
 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • gwybodaeth am feddalwedd dylunio

Bydd angen sgiliau marchnata a busnes ar Ddylunwyr Gemwaith/arian hunangyflogedig neu lawrydd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £24,000-£25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500-£30,500
 • Mae Uwch Ddylunwyr Gemwaith yn ennill £33,000 - £35,500
Fel Dylunydd Gemwaith hunangyflogedig, rydych yn debygol o ennill cyflog ar waelod y raddfa, yn enwedig pan fyddwch yn dechrau arni. Mae'n debygol hefyd y bydd eich incwm yn fwy anwadal, a byddwch yn ennill llai ar y cyfan. Oriau Gwaith Mae Dylunwyr Gemwaith cyflogedig fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i chi weithio'n hwyr ac ar benwythnosau, yn enwedig pan fydd terfynau amser yn agosáu. Gall Dylunwyr Gemwaith hunangyflogedig weithio oriau afreolaidd, gan ddibynnu ar faint o waith sydd gennych o wythnos i wythnos. Ble y gallwn weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys busnesau sy'n cynhyrchu gemwaith, gwaith arian a chytleri Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd i Ddylunwyr Gemwaith fod yn hunangyflogedig mewn gwaith ymgynghorol a chytundeb tymor penodol, neu fel Crefftwyr-Dylunwyr sy'n gweithio gartref, mewn stiwdio a rennir neu mewn gweithdy. Mae'r gallu i unigolion hyrwyddo eu gwaith ar-lein yn golygu bod lleoliad yn llai pwysig i Grefftwyr-Dylunwyr hunangyflogedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o hyd i Swydd(www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi, a chysylltu â darpar gyflogwyr. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Dod o hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Llwybr cyffredin i'r yrfa hon yw o gwrs sylfaen mewn celf a dylunio ac yna gradd, HND neu radd sylfaenmewn pwnc fel gemwaith neu emwaith a gwaith gof arian. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da hefyd.Hyfforddiant Byddwch yn cael rhywfaint o'ch hyfforddiant yn y gwaith. Os hoffech rywfaint o hyfforddiant, mae Cymdeithas Genedlaethol Gemyddion yn cynnig cyrsiau byr a allai fod o gymorth. Edrychwch ar y wefan am fwy o fanylion. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Dilyniant Mae llawer o Ddylunwyr Gemwaith yn mynd yn hunangyflogedig. Gyda hyfforddiant a phrofiad, gall fod modd symud i swyddi rheoli. Profiad Blaenorol Byddai profiad blaenorol o weithio fel Cynorthwyydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch lle bydd angen i chi feddu ar gymhwyster Safon Uwch mewn celf neu bwnc seiliedig ar gelf. Bydd arnoch angen cymwysterau
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc
Bydd rhai cyrsiau'n gofyn i chi fod wedi llwyddo mewn TGAU Saesneg. Mae cymwysterau cyfwerth â Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymhwyster level 3 BTEC mewn celf a dylunio.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn dylunio.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).LI>
I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 gymhwyster TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl.

Mae cymwysterau eraill yn dderbyniol hefyd, felly edrychwch ar y prosbectysau i gael rhagor o fanylion. I gael lle ar unrhyw gwrs Celf a Dylunio, bydd arnoch angen portffolio o'ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Rhoddir gwerth ar sgiliau a ddysgir trwy weithio fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant gemwaith/metelau gwerthfawr yn fanteisiol.

I gael gwaith neu le ar gyrsiau perthnasol, bydd angen i chi gael portffolio o waith yn dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol ar gyfer cael lle ar gwrs gradd o'ch dewis neu gwrs HND, efallai y byddai Cwrs mynediad (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) mewn coleg neu brifysgol yn llwybr amgen. Fel rheol, nid oes angen unrhyw gymwysterau, ond dylech wirio manylion yr amrywiol gyrsiau.

Gallant arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Gallech ddilyn Cwrs sylfaen Celf rhan-amser, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, yn aml yn ystod y dydd a chyda'r nos.

Fel rheol, bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sydd heb y gofynion mynediad arferol, yn enwedig rhai sydd â phrofiad ym maes celf, crefft neu ddylunio. Dylech wirio polisi mynediad y gwahanol brifysgolion a cholegau AU.

Cyllid

Mae Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth y Frenhines Elizabeth yn cynnig grantiau hyd at £15,000 i bobl sy'n awyddus i sefydlu eu busnes crefft/dylunio eu hunain.

Mae cymorth ariannol ar gael gan y South Square Trust ar gyfer astudio dylunio arian/gemwaith ar lefel gradd.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Jewellery & Allied Industries Training Council (JAITC)

Cyfeiriad c/o British Jewellers' Association, Federation House, 10 Vyse Street, Birmingham B18 6LT

Ffôn 0121 2371110

E-bost http://www.londonjewelleryschool.co.uk/

Gwefan www.jaitc.org.uk

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

British Jewellers' Association (BJA)

Cyfeiriad Federation House, 10 Vyse Street, Birmingham B18 6LT

Ffôn 0121 2371110

E-bost info@bja.org.uk

Gwefan www.bja.org.uk

Crafts Council

Cyfeiriad 44a Pentonville Road, Islington, London N1 9BY

Ffôn 020 7806 2500

E-bost reception@craftscouncil.org.uk

Gwefan www.craftscouncil.org.uk

South Square Trust

Cyfeiriad PO Box 67, Dallington, Heathfield, East Sussex TN21 9ZR

Ffôn 01435 830778

Gwefan www.southsquaretrust.org.uk

Queen Elizabeth Scholarship Trust

Cyfeiriad No 1 Buckingham Place, London SW1E 6HR

Ffôn 020 7828 2268

E-bost qest@rwha.co.uk

Gwefan www.qest.org.uk

British Horological Institute (BHI)

Cyfeiriad Upton Hall, Upton, Newark, Nottinghamshire NG23 5TE

Ffôn 01636 813795

E-bost info@bhi.co.uk

Gwefan www.bhi.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English