Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae hi'n defnyddio meddalwedd dylunio. Mae llyfr nodiadau ar y ddesg a chwpan blastig.

  Dylunio amgylchedd byw gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol.

 • Mae menyw'n penlinio o flaen pâr o lenni brown. Mae hi mewn ty.

  Gosod llenni yn nhy cleient.

 • Mae menyw yn sefyll o flaen rhesi o botiau bach, lliwgar. Mae'n dal darnau o gerdyn gyda siapiau hirsgwar gwahanol liw.

  Ystyried pa liwiau i'w defnyddio mewn ystafell.

 • Mae dwy fenyw mewn ystafell fyw. Mae un yn sefyll a'r llall yn eistedd ar soffa. Maen nhw'n trafod gwahanol fathau o ddefnyddiau, sydd wedi eu gwasgaru ar y bwrdd o'u blaenau.

  Trafod posibiliadau dylunio gyda chleient.

 • Mae menyw'n eistedd wrth fwrdd, yn edrych trwy lyfryn mawr. Mae ffolderi a dogfennau papur eraill ar y bwrdd.

  Edrych trwy bamffledi a chylchgronau i wneud yn siwr bod gennych chi'r wybodaeth am y ffasiynau diweddaraf.

 • Mae menyw'n sefyll yn ymyl bwrdd. Mae hi'n rhoi tecstilau lliw gwahanol ar ddalen fawr o bapur gwyn, sydd ar y bwrdd.

  Creu bwrdd naws o arddulliau, gweadau a lliwiau.

 • Mae menyw'n mesur llen gyda thâp mesur melyn. Mae hi mewn ty.

  Mesur drws yng nghartref cleient.

 • Mae menyw'n sefyll yn ymyl bwrdd bach, gwydr. Mae hi'n dal lamp gyda chysgod lamp mawr, sgwâr. Mae llawer o ganhwyllau bach a chlustog ar y bwrdd.

  Dewis offer goleuo sy'n addas i'r briff dylunio.

 • Dylunydd Mewnol

Dylunydd Mewnol

Cyflwyniad

Fel Dylunydd Mewnol byddwch yn defnyddio technegau dylunio i wneud y defnydd gweledol a ffisegol gorau o le - proses sy’n cael ei galw’n gynllunio gofodol. Byddwch yn arbenigo mewn dylunio amgylcheddau byw a gweithio yn ogystal â dylunio a chynllunio lleoliadau arddangos.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Mewnol/Arddangosfeydd
 • Dylunydd Arddangosfeydd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Mewnol byddwch yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o ofod. Byddwch yn dylunio amgylcheddau gweithio i sefydliadau ac amgylcheddau byw ar gyfer cartrefi.

Mae prosiectau dylunio mewnol yn dechrau gyda briff dylunio, cyn gwneud gwaith ymchwil manwl. Byddwch yn sicrhau bod y dyluniadau y byddwch yn eu cynhyrchu yn gweddu i ofynion pob cleient, ac yn cadw o fewn cyfyngiadau eu cyllideb.

Bydd ymchwil yn eich helpu i ddeall prosesau technegol a'u cyfyngiadau, materion amgylcheddol ac iechyd/diogelwch, yn ogystal ag arferion pensaernïol. Heb y gwaith ymchwil hwn, gallech wastraffu amser yn paratoi dyluniadau sy'n edrych yn ddeniadol ar bapur, ond sy’n gallu bod yn amhosibl i'w creu.

Mae brasluniau a dyluniadau bras yn cael eu cynhyrchu a'u dangos i'r cleient. Pan fydd y dyluniadau'n cael eu cymeradwyo, mae'r dylunwyr mewnol yn mireinio'u brasluniau gwreiddiol i gynhyrchu dyluniadau, manylebau a modelau gweithio manwl y bydd contractwyr yn cyfeirio atyn nhw wrth wneud y gwaith.

Byddwch yn arolygu ac yn goruchwylio'r gwaith. Mae rhai Dylunwyr Mewnol yn arbenigo fel addurnwyr mewnol ac yn gwneud awgrymiadau ynghylch llenni, mur-orchuddion a dodrefn, sydd oll yn helpu i berffeithio dyluniad mewnol.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddylunydd Mewnol/arddangosfeydd, bydd angen y canlynol arnoch:

 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • bod yn greadigol ac yn artistig
 • dealltwriaeth o liw, siâp a ffurf
 • cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd ym maes dylunio
 • gweithio o fewn terfynau amser a chyllidebau cyfyngedig.
 • Sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod da
 • sgiliau datrys problemau
 • dealltwriaeth o reoliadau adeiladu a diogelwch

Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar Ddylunwyr Mewnol/Arddangosfeydd hunangyflogedig neu ddylunwyr sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr Mewnol yn ennill £33,000 - £35,500
Oriau gwaith Mae Dylunwyr Mewnol fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall oriau gwaith Dylunwyr hunangyflogedig fod yn afreolaidd, yn dibynnu ar y prosiect maen nhw'n gweithio arno. Efallai y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu. Ble allwn i weithio? Mae'r rhan fwyaf o Ddylunwyr Mewnol yn dechrau eu gyrfaoedd fel cynorthwywyr dylunio mewn ymgyngoriaethau dylunio neu adrannau dylunio sefydliadau sy'n gysylltiedig ag adeiladu. Mae cyfleoedd eraill gyda manwerthwyr mawr neu grwpiau gwestai. Mae cyfleoedd ar gyfer Dylunwyr Mewnol i’w cael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd i’w cael i Ddylunwyr Mewnol weithio fel Dylunwyr hunangyflogedig, llawrydd mewn gwaith ymgynghoriaeth a chytundeb cyfnod penodol. Gallwch gael gwaith o’r fath trwy asiantaethau recriwtio arbenigol. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu yng nghylchgronau/cyfnodolion y diwydiant dylunio, ar bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar wefan Dod o hyd i Swydd, a’r Ganolfan Byd Gwaith. Mae creu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol yn syniad da, gan nad yw pob swydd dylunio mewnol yn cael ei hysbysebu. Gall gwneud ceisiadau am swyddi ar hap i ddarpar gyflogwyr fod yn effeithiol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Llwybr cyffredin i mewn i'r yrfa hon yw o gwrs sylfaenmewn celf a dylunio ac wedyn gradd, HND neu radd sylfaenmewn pwnc fel dylunio mewnol neu ddylunio gofodol. Ffordd dda o gael mynediad i'r yrfa hon yw drwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Hyfforddiant Bydd y rhan fwyaf o'ch hyfforddiant yn digwydd yn y gwaith. Os hoffech chi gael mwy o hyfforddiant, mae Academi Dylunio Mewnol Prydain (BAID) yn cynnig cwrs tystysgrif. Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i ddysgwyr a hoffai ddilyn yr yrfa hon. Byddech yn dysgu am:

 • greu bwrdd sampl
 • papur wal
 • trin ffenestri
 • lloriau
 • arolygu ystafelloedd
 • dodrefn
 • cynllunio gofod
 • paentio
 • lliw
 • goleuo
Mae BAID hefyd yn cynnig cyrsiau eraill y gallech eu cwblhau. Ewch i'r wefan am ragor o fanylion. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Datblygiad Mae llawer o Ddylunwyr yn dod yn hunangyflogedig. Gyda phrofiad, mae rhai yn symud i rolau uwch o fewn sefydliad. Profiad Gwaith Byddai sgiliau wedi'u hennill fel Cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch</G > gydag un Safon Uwch mewn celf neu bwnc sy'n seiliedig ar gelf</LI><LI><G ID="16">TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc, gyda rhai cyrsiau'n gofyn am TGAU Saesneg
Mae cymwysterau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymhwyster lefel 3 BTEC mewn celf a dylunio
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn dylunio
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Mae nifer o gymwysterau eraill yn dderbyniol hefyd, felly astudiwch brosbectysau am ragor o fanylion. I gael mynediad at unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd arnoch angen portffolio o'ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/Profiad

Mae sgiliau a ddysgwyd fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio yn cael eu gwerthfawrogi. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant rydych eisiau gweithio ynddo yn fantais.

I sicrhau mynediad i'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, fel arfer byddwch angen portffolio o'ch gwaith sy'n dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i sicrhau mynediad i'ch cwrs gradd neu HND dewisol, mae’n bosibl mai cwrs Mynediad (ee Mynediad i Gelf a Dylunio) coleg neu brifysgol yw’r ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio manylion y cyrsiau unigol.

Maen nhw'n gallu arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen Celf yn rhan-amser, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, yn aml gyda'r nos ac/neu yn ystod y dydd.

Mae rhestr gyflawn o gyrsiau dylunio mewnol perthnasol ar gael ar wefan Sefydliad Dylunio Mewnol Prydain (British Institute of Interior Design).

Mae Cymdeithas Arddangos Prydain (British Display Society) yn cymeradwyo amrywiaeth o gyrsiau sy'n berthnasol i ddylunwyr arddangosfeydd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau byr. Mae rhestr gyflawn ar gael ar eu gwefan.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig rhai â phrofiad ym maes celfyddyd, crefftau neu ddylunio. Dylech edrych ar bolisïau derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol ar wahanol lefelau mewn dylunio mewnol a phynciau cysylltiedig yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, drwy drefniadau ddysgu o bell.

Mae'r Academi Ddylunio Genedlaethol (National Design Academy) yn cynnig gradd sylfaen a BA (Anrh) mewn Dylunio Mewnol, drwy drefniadau dysgu o bell ac astudio rhan-amser.

Mae'r Sefydliad Dylunio Rhyngweithiol (Interactive Design Institute), ar y cyd â Phrifysgol Swydd Hertford, yn cynnig gradd mewn Pensaernïaeth a Dylunio Mewnol, drwy drefniadau dysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

British Display Society (BDS)

Ffôn 020 8856 2030

E-bost enquiries@britishdisplaysociety.co.uk

Gwefan www.britishdisplaysociety.co.uk

British Institute of Interior Design

Cyfeiriad 109 Design Centre East, Chelsea Harbour, London SW10 0XF

Ffôn 020 7349 0800

E-bost info@biid.org.uk

Gwefan www.biid.org.uk

Rhodec International

Cyfeiriad 35 East Street, Brighton BN1 1HL

Ffôn 01273 327476

E-bost contact@rhodec.org

Gwefan www.rhodec.org

KLC School of Design

Cyfeiriad 503 Design Centre East, Chelsea Harbour, London SW10 0XF

Ffôn 020 7376 3377

E-bost info@klc.co.uk

Gwefan www.klc.co.uk

National Design Academy (NDA)

Cyfeiriad Rufford Hall, Waterside Way, Trent Park, Nottingham NG2 4DP

Ffôn 0115 9123412

E-bost enquiries@nda.ac.uk

Gwefan www.nda.ac.uk

Creative Careers

Publisher: National Portrait Gallery and other museums

Gwefan cmd.npg.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

British Academy of Interior Design (BAID)

Ffôn 020 3393 4154

E-bost info@baid.co.uk

Gwefan www.baid.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English