Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn edrych ar fodel o gar.

  Archwilio model ar raddfa lai o gynllun newydd.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio'r rhyngrwyd i ymchwilio i syniadau dylunio newydd.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar ddarn o bapur.

  Gwneud brasluniau cychwynnol o fath newydd o gar.

 • Mae menyw'n sefyll, yn darllen cylchgrawn. Mae llawer o gylchgronau ar y silffoedd y tu ôl iddi.

  Edrych trwy gyfnodolion i wneud yn siwr bod gennych chi'r wybodaeth ddiweddaraf am y ffasiynau dylunio diweddaraf.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae hi'n defnyddio meddalwedd ddylunio.

  Defnyddio CAD i ddylunio olwyn.

 • Mae dyn a menyw'n sefyll o flaen sgrin fawr. Mae delwedd o gar ar y sgrin. Mae'r dyn yn pwyntio at y sgrîn.

  Trafod mater dylunio gyda chydweithiwr.

 • Mae dyn a menyw'n archwilio car gwyn.

  Archwilio cerbyd prototeip.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Edrych ar derfynau amser a nodwyd mewn dyddiadur - mae dylunwyr cludiant yn aml yn gweithio ar fwy nag un prosiect ar unwaith.

 • Dylunydd Cerbydau

Dylunydd Cerbydau

Cyflwyniad

Fel Dylunydd Cerbydau byddwch yn dylunio ac yn datblygu pob math o gerbydau. Mae hyn yn cynnwys ceir, cychod ac awyrennau. Cyn i chi ddechrau dylunio, bydd angen i chi gael rhywfaint o wybodaeth gefndir. Bydd angen i chi wybod pwy fydd yn defnyddio'r math hwn o gerbyd, pa ddeunyddiau sydd eu hangen er mwyn ei gynhyrchu a beth fydd y gost

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Trafnidiaeth
 • Dylunydd Diwydiannol, Trafnidiaeth
 • Dylunydd Cerbydau
 • Dylunydd Ceir
 • Dylunydd Awyrennau

Fideo - Steve: Erodynamegydd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Cerbydau byddwch yn arbenigo mewn dylunio a datblygu bron unrhyw beth sydd wedi'i gynllunio i gludo nwyddau neu bobl, dros dir, dros ddwr neu drwy'r awyr.

Mae llawer o Ddylunwyr Cerbydau yn gweithio gyda'i gilydd ar brosiectau mawr, gyda phob un yn canolbwyntio ar agwedd benodol ar y dyluniad. Wrth ddylunio awyrennau, er enghraifft, gallech chi ganolbwyntio ar yr offer glanio a dylunydd arall ar y corff. Gall prosiectau llai gael eu cwblhau gan ddylunwyr unigol neu dimau dylunio bach.

Bydd ymchwil yn rhan bwysig o'ch gwaith fel Dylunydd Cerbydau. Bydd angen i chi wybod:

 • pwy fydd yn defnyddio'r cerbyd, y cwch/llong neu'r awyren
 • pa ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y gwaith
 • beth fydd y gost cynhyrchu.

Ar ôl i chi orffen eich ymchwil, byddwch yn creu brasluniau o'ch syniadau. Yna byddwch yn troi'r rhain yn lluniadau manwl, gan ddefnyddio system dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) gan amlaf, neu drwy ddefnyddio meddalwedd modelu digidol. Gall y lluniadau hyn gael eu defnyddio i adeiladu prototeip o'r cerbyd, cwch/llong neu awyren, y gallwch wedyn ei brofi.

Mae materion amgylcheddol yn bwysig iawn - mae dylunio mathau newydd o drafnidiaeth carbon isel yn faes cyffrous sy'n tyfu'n gyflym.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ddylunydd Cerbydau mae angen y canlynol arnoch:

 • Sgiliau dylunio creadigol
 • dealltwriaeth o brosesau technegol a chynhyrchu
 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod telerau da
 • sgiliau datrys problemau
 • gweithio o fewn amserlenni a chyllidebau
 • sgiliau ymchwil da
 • bod yn ymwybodol o ddatblygiadau dylunio newydd
 • sgiliau TGCh
Bydd Dylunwyr Trafnidiaeth sy'n hunangyflogedig neu sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cyflog cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr Cerbydau yn ennill cyflog o £33,000 - £35,000

Oriau gwaith

Mae Dylunwyr Cerbydau yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, fel arfer. Mae'n bosib y bydd Dylunwyr Cerbydau hunangyflogedig yn gweithio oriau afreolaidd, yn dibynnu ar y prosiect rydych yn gweithio arno. Efallai y bydd angen gweithio'n hwyr ac ar benwythnosau o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i ddyddiadau cau nesáu.

Ble allwn i weithio?

Mae cwmnïau mawr sy'n ymwneud â chynhyrchu trafnidiaeth ffordd, rheilffordd, môr neu awyr yn cyflogi dylunwyr trafnidiaeth. Mae'r prif gyflogwyr eraill yn cynnwys ymgyngoriaethau dylunio sy'n gwneud gwaith prosiect ar ran cwmnïau mawr.

Mae yna gyfleoedd i Ddylunwyr Trafnidiaeth gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Gall dylunwyr trafnidiaeth fod yn hunangyflogedig, gan wneud gwaith ymgynghori a gwaith ar gontract tymor penodol.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yng nghylchgronau/cyfnodolion y diwydiant dylunio, ar bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch), ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Mae'n syniad da creu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol gan na fydd pob swydd dylunio trafnidiaeth yn cael ei hysbysebu. Gall anfon llythyr a CV at ddarpar gyflogwyr fod yn effeithiol hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau gweithio yn y maes hwn ar ôl gwneud gradd. Bydd pynciau fel dylunio trafnidiaeth neu ddylunio modurol yn ddefnyddiol dros ben. Mae rhai pobl yn cael lle ar gwrs gradd o gwrs sylfaen, HND, HNC neu radd sylfaen. Gall interniaeth fod yn ffordd dda o gychwyn ar yr yrfa hon. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth'Interniaethau', am ragor o fanylion. Hyfforddiant Byddwch yn gwneud rhywfaint o'ch hyfforddiant yn y gwaith.Profiad Gwaith Gwerthfawrogir sgiliau a enillir fel Cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant trafnidiaeth yn fanteisiol. I gael mynediad i'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, byddwch angen portffolio o'ch gwaith yn dangos eich gallu. Datblygiad Gyda hyfforddiant a phrofiad, gallech symud ymlaen i swyddi rheoli.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, bydd arnoch angen o leiaf:

 • 2/3 Safon Uwch lle mae gofyn i chi fod wedi pasio celf neu bwnc cysylltiedig ar gyfer rhai cyrsiau
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 5 pwnc
Rhaid i chi fod wedi pasio Saesneg a mathemateg ar gyfer rhai cyrsiau. Mae cymwysterau eraill sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn celf a dylunio neu ddylunio 3D.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn dylunio
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Mae llawer o gymwysterau eraill yn dderbyniol hefyd, felly porwch trwy wefannau colegau/prifysgolion am fanylion pellach.

I gael lle ar unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd arnoch angen portffolio o'ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau wedi'u meithrin fel cynorthwyydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio yn werthfawr. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant trafnidiaeth o fantais.

I gael swydd neu le ar gwrs perthnasol, byddwch angen portffolio o waith yn dangos eich gallu.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, efallai mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) yw'r ateb. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer ond dylech wirio manylion pob cwrs unigol.

Gallent arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Gallwch hefyd wneud cwrs Sylfaen Celf rhan-amser sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Uwch Dystysgrif Genedlaethol (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, gyda'r nos a/neu yn ystod y dydd yn aml.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion mynediad arferol, yn enwedig os oes ganddynt brofiad ym maes celf, crefft neu ddylunio. Dylech ddarllen polisïau derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Mae Prifysgol Swydd Stafford yn cynnig gradd mewn Dylunio Trafnidiaeth drwy astudio'n rhan-amser.

Ystadegau

 • Mae 45% o'r bobl mewn galwedigaethau fel dylunydd trafnidiaeth yn hunangyflogedig.
 • Mae 17% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 18% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 7% yn gweithio mewn swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Staffordshire University

Cyfeiriad College Road, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST4 2DE

Ffôn 01782 294000

Gwefan www.staffs.ac.uk

Your Future in the Boating Industry

Publisher: British Marine Federation (BMF)

Gwefan www.britishmarine.co.uk/upload_pub/27441_bmf_your_future41.pdf

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English