Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth ddesg fawr, yn siarad. Maen nhw'n gwneud nodiadau mewn llyfrau nodiadau ac yn edrych ar ddarn o bapur.

  Bwrw golwg ar frîff dylunio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg fawr. Mae'n ysgrifennu ar ddarnau o bapur sydd wedi'u gosod o'i flaen ar y ddesg.

  Braslunio syniadau ar bapur.

 • Mae dyn yn sefyll mewn stiwdio ddylunio. Mae'n defnyddio ffôn symudol.

  Trafod dyddiad terfynol gyda chleient ar y ffôn.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n defnyddio meddalwedd dylunio.

  Cynhyrchu model 3D o gynllun gyda meddalwedd CAD.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edryrch ar wrthrychau o'i flaen. Mae yna hefyd rai dogfennau papur ar y ddesg.

  Edrych ar y cynnyrch terfynol sydd wedi'i ddylunio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn bwrw golwg ar rai o'r cylchgronau.

  Edrych trwy gylchgronau a chyfnodolion i ymchwilio i dueddiadau dylunio presennol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cynhyrchu lluniau terfynol ar gyfrifiadur.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn siarad â dyn arall, sy'n sefyll yn ei ymyl. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Gweithio gyda dylunydd arall.

 • Dylunydd Cynnyrch

Dylunydd Cynnyrch

Cyflwyniad

Mae dylunwyr cynnyrch yn creu dyluniadau ar gyfer gwrthrychau tri dimensiwn. Mae'r cynhyrchion yn amrywio o eitemau'r cartref megis tegellau, sychwyr gwallt a pheiriannau golchi, i offer diwydiannol.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Cynhyrchion
 • Dylunydd Diwydiannol
 • Dylunydd Cynhyrchion Tri Dimensiwn

Fideo - Andrew: Cynorthwyydd Dylunio Diwydiannol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Cynnyrch, byddwch yn creu dyluniadau ar gyfer cynhyrchion tri dimensiwn sydd o'n hamgylch o ddydd i ddydd. Mae'r mathau o gynhyrchion rydych yn eu dylunio yn gallu amrywio o eitemau'r cartref fel teledu a phrosesydd bwyd, i offer peiriannau diwydiannol mawr. Bydd gennych rôl hollbwysig o ran dylunio sut mae'r byd yn edrych.

Mae'r rhan fwyaf o Ddylunwyr Cynnyrch yn dechrau eu gyrfa fel Cynorthwywyr Dylunio neu Ddylunwyr Iau, gan wella'u sgiliau'n raddol cyn gweithio eu ffordd i fyny i fod yn Rheolwyr neu'n Ymgynghorwyr Dylunio. Byddwch yn gweithio'n agos gyda Pheirianwyr Dylunio a Chynhyrchu sy'n cynnig cyngor technegol ac yn helpu i droi syniadau dylunio yn gynlluniau a modelau gweithredol. Byddwch hefyd yn gweithio gyda Rheolwyr Marchnata a fydd yn eich briffio ynghylch y math o bobl neu gynulleidfaoedd y maent am i'r cynnyrch apelio atynt.

Wedyn byddwch yn defnyddio'r cyngor technegol hwn i ddylunio eich cynnyrch at gyfer y gynulleidfa darged gywir. Felly, fel y gallwch weld, byddwch yn gweithredu wrth wraidd busnes - gan weithio ochr yn ochr ag adrannau gwahanol.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ddylunydd Cynnyrch, mae arnoch angen:

 • sgiliau creadigol ac artistig
 • dealltwriaeth o liw, siâp a ffurf
 • sgiliau pobl da
 • dealltwriaeth o'r gwahanol ddeunyddiau sy'n cael eu defnyddio
 • sgiliau ymchwil da
 • cadw i fyny gyda datblygiadau newydd ym maes dylunio
 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • sgiliau TG

Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar Ddylunwyr Cynnyrch hunangyflogedig neu'r rheiny sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sydd wedi eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000.
 • Gall y rheiny sydd ar gyflogau uwch ennill tua £45,000 y flwyddyn, ac mae cyflogau uwch yn bosib.
Efallai y cewch daliadau bonws sy'n gysylltiedig ag elw, ar ben eich cyflog.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Dylunwyr Cynnyrch yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall Dylunwyr Cynnyrch hunangyflogedig weithio oriau afreolaidd, gan ddibynnu ar eich llwyth gwaith. Efallai y bydd angen gweithio'n hwyr neu ar benwythnosau o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i ddyddiadau cau nesáu.

Ble allen i weithio?

Mae cwmnïau gweithgynhyrchu mawr ac ymgyngoriaethau dylunio yn cyflogi Dylunwyr Cynnyrch.

Mae cyfleoedd yn codi i ddylunwyr cynnyrch gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae yna gyfleoedd i Ddylunwyr Cynnyrch profiadol weithio ar eu liwt eu hunain yn hunangyflogedig yn gwneud gwaith ymgynghori a gwaith dan gontract cyfnod penodol.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu yng nghylchgronau'r diwydiant dylunio, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer bydd angen gradd mewn pwnc perthnasol arnoch er mwyn cychwyn yn yr yrfa hon, ond mae cyflogwyr yn rhoi pwys mawr ar brofiad gwaith hefyd. Mae dylunio cynnyrch yn cynnwys elfennau o gelf a gwyddoniaeth. Oherwydd hyn, mae cyrsiau perthnasol yn cael eu cynnig fel graddau BA, BSc a BEng.> - gwyddoniaeth a chelf.

Mae graddau sylfaen a chymwysterau HND perthnasol ar gael hefyd a gellir eu defnyddio fel llwybrau i'r yrfa hon, neu i gael lle ar gwrs gradd.

Mae rhai pobl yn defnyddio cyrsiau Sylfaen celf fel ffordd o fynd ymlaen i astudio gradd lawn, neu gyrsiau addysg uwch eraill.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch hefyd yn fan cychwyn gwych. Efallai y byddwch yn gallu astudio ar gyfer NVQ fel rhan o'ch prentisiaeth.

Hyfforddiant

Bydd peth o'r hyfforddiant yn digwydd yn y swydd.

Profiad Gwaith Bydd y sgiliau a enillir gan weithio fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio, yn werthfawr. Byddai profiad mewn meysydd perthnasol, megis hysbysebu a marchnata, hefyd yn ddefnyddiol. Byddai ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant o fantais i chi.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gyda phrofiad, mae rhai pobl yn yr yrfa hon yn symud i swyddi Uwch Ddylunydd Cynnyrch. Mae rhai'n mynd yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

Y Llwybr Gwyddoniaeth

I gael lle ar gwrs BSc neu BEng perthnasol, bydd arnoch angen y canlynol fel arfer:

 • 2 Safon Uwch neu fwy lle bydd angen i chi fod wedi pasio mathemateg a/neu bwnc gwyddoniaeth
 • 4/5 TGAU ar radd C/4 neu uwch ac yn aml, mae gofyn i chi fod wedi pasio Saesneg a mathemateg
Byddai pasio dylunio a thechnoleg (dylunio cynnyrch) yn ddefnyddiol

Mae cymwysterau eraill sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymhwyster BTEC lefel 3 mewn gwyddoniaeth
 • prentisiaeth Lefel Uwch
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Byddwch dal i fod angen gallu artistig ar gyfer cyrsiau dylunio cynnyrch gwyddonol a pheirianyddol eu natur.

Y Llwybr Celf

Fel arfer, i gael lle ar gwrs Sylfaen perthnasol, mae arnoch angen:

 • 1/2 Safon Uwch lle bydd arnoch angen Safon Uwch mewn celf neu bwnc seiliedig ar gelf
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc
Bydd angen i chi fod wedi pasio Saesneg ar gyfer rhai cyrsiau. Byddai pasio dylunio a thechnoleg (dylunio cynnyrch) yn ddefnyddiol.

Mae cymwysterau eraill sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • byddai Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn dylunio, celfyddyd gain neu ddylunio 3D yn eich helpu i greu argraff
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn Dylunio.

Mae llawer o gymwysterau eraill yn cael eu derbyn hefyd, felly porwch trwy wefannau colegau/prifysgolion am fanylion pellach.

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau HND a gradd sylfaen perthnasol yn debyg i'r rhai ar gyfer y cwrs Sylfaen a nodir uchod.

I gael lle ar gwrs gradd yn uniongyrchol, bydd arnoch angen y canlynol fel arfer:

 • 2 Safon Uwch neu fwy lle mae llawer o gyrsiau'n gofyn am radd B/7 o leiaf mewn pwnc â sylfaen celf
 • 4/5 TGAU ar radd C neu uwch. Yn aml, mae gofyn i chi fod wedi pasio Saesneg
Byddai pasio dylunio a thechnoleg (dylunio cynnyrch) yn ddefnyddiol.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosib.

I gael lle ar unrhyw gwrs celf a dylunio, byddwch angen portffolio o'ch gwaith.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau wedi'u meithrin fel cynorthwyydd mewn stiwdio dylunio neu ymgynghoriaeth ddylunio yn werthfawr. Mae profiad mewn meysydd cysylltiedig, fel hysbysebu neu farchnata, yn ddefnyddiol hefyd. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant rydych chi am weithio ynddo o fantais.

I ddechrau gweithio yn y maes neu i gael lle ar gwrs perthnasol, byddwch angen portffolio o waith yn dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, efallai mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) yw'r ateb. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer ond dylech ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Gallan nhw arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Gallwch hefyd wneud cwrs Sylfaen Celf, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, gyda'r nos a/neu yn ystod yn y dydd yn aml.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau ymgeiswyr hyd yn oed os nad ydyn nhw'n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig ymgeiswyr â phrofiad yn y celfyddydau, crefftau neu ddylunio. Dylech edrych ar bolisïau derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig Diploma a BA/BSc mewn Dylunio ac Arloesedd drwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 41% o bobl mewn swyddi fel dylunydd cynnyrch yn hunangyflogedig.
 • Mae 19% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 19% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Design and Art Direction (D&AD)

Cyfeiriad Britannia House, 68-80 Hanbury Street, London E1 5JL

Ffôn 020 7840 1111

E-bost contact@dandad.org

Gwefan www.dandad.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English