Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn darllen dalen o bapur ac yn siarad ar y ffôn. Mae gliniadur ar y ddesg.

  Trafod brîff dylunio gyda chleient.

 • Mae dyn sy'n gwisgo oferôls amddiffynnol yn defnyddio turn i siapio darn o bren.

  Siapio coed ar durn. You could use pren instead of coed, although both options are acceptable

 • Mae dyn, sy'n gwisgo oferôls, yn sefyll yn ymyl bwrdd mewn gweithdy. Mae'n gwneud byrddau bach allan o bren.

  Creu maquettes (modelau o gynnyrch ar raddfa fach).

 • Mae dyn, sy'n gwisgo oferôls amddiffynnol, yn sandio darn gwastad o bren sy'n cael ei ddal mewn feis.

  Sandio dodrefnyn.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n defnyddio pensil i ysgrifennu ar ddarn o bapur gwyn.

  Braslunio syniadau ar gyfer cynhyrchion dodrefn newydd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn stiwdio ddylunio. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio meddalwedd cynllunio i greu cynlluniau.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo oferôls amddiffynnol, yn gwneud cadair o bren. Mae'n gosod yr holl rannau gyda'i gilydd.

  Paratoi prototeip maint llawn.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth ddesgiau mewn stiwdio. Maen nhw'n edrych ar gyfrifiaduron.

  Mae dylunwyr dodrefn yn ymchwilio i syniadau newydd cyn dechrau dylunio.

 • Dylunydd Dodrefn

Dylunydd Dodrefn

Cyflwyniad

Mae dylunwyr dodrefn yn creu dyluniadau ar gyfer dodrefn sy'n cael ei fàs-gynhyrchu neu ddodrefn sy'n cael ei wneud â llaw.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Dodrefn

Fideo - Alan: Dylunydd Dodrefn

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Dodrefn, byddwch yn creu dyluniadau ar gyfer dodrefn sy'n cael eu masgynhyrchu neu eu gwneud â llaw ar gyfer cleientiaid. Gallai'r cynhyrchion rydych chi'n eu dylunio fod yn:

 • ddodrefn swyddfa
 • cadeiriau
 • byrddau
 • cypyrddau llyfrau
 • soffas

I ddechrau, byddech yn cael briff gan gleient. Yna byddwch yn trafod pa ddeunyddiau hoffech chi a pha gynnyrch hoffen nhw. Gallech chi fod yn gweithio yn ôl cyllideb benodol hefyd.

Mae Dylunwyr Dodrefn yn defnyddio offer llaw hefyd, fel turnau, peiriannau llifio a morthwylion. Hefyd, gallech chi ddefnyddio technegau gwahanol ar gyfer y cynhyrchion, fel argaenu, turnio coed a cherfio.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddylunydd Dodrefn, byddwch angen:

 • sgiliau creadigol ac artistig
 • hyblygrwydd i addasu cynlluniau i weddu i anghenion cleientiaid
 • dealltwriaeth o brosesau cynhyrchu
 • dealltwriaeth o'r gwahanol ddeunyddiau y gallech eu defnyddio i wneud dodrefn
 • y gallu i droi syniadau’n ddyluniad tri dimensiwn
 • gweithio o fewn terfynau amser a chyllidebau
 • cael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau o ran technoleg dylunio a dodrefn
 • gwybodaeth am feddalwedd dylunio
Bydd Dylunwyr Dodrefn hunangyflogedigneu Ddylunwyr Dodrefn sy’n gweithio ar eu liwt eu hun angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras:

 • Cyflog cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr ennill cyflog o £33,000 - £35,500
Mae Crefftwyr-Ddylunwyr hunangyflogedig yn debygol o ennill cyflog ar waelod yr ystod, yn enwedig pan fyddan nhw'n dechrau. Mae rhai Dylunwyr Dodrefn yn trafodbreindaliadau am eu dyluniadau gyda chynhyrchwyr. Oriau gwaith Mae Dylunwyr Dodrefn fel arfer yn gweithio wythnos 39 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall oriau gweithio Dylunwyr Dodrefn hunangyflogedig fod yn afreolaidd, yn dibynnu ar faint o waith sydd ganddyn nhw. Fodd bynnag, efallai y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau sy'n ymwneud â chynhyrchu dodrefn ar raddfa fawr. Efallai y byddan nhw'n cyflogi Dylunwyr Dodrefn fel rhan o dîm dylunio mewnol, neu fel Dylunwyr sy’n gweithio ar eu liwt eu hun. Mae modd dod o hyd i gyfleoedd eraill gydag ymgynghoriaethau dylunio lle mae Dylunwyr yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill mewn meysydd cysylltiedig, er enghraifft, Dylunwyr Mewnol a Phenseiri. Mae cyfleoedd ar gyfer Dylunwyr Dodrefn i’w cael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Gweithio hunangyflogedig Mae cyfleoedd i’w cael i Ddylunwyr Dodrefn fynd yn hunangyflogedig, i weithio mewn ymgynghoriaeth, i wneud gwaith contract cyfnod penodol, neu i sefydlu busnes fel Crefftwyr-Ddylunwyr a gweithio o gartref, o weithdy neu drwy rannu stiwdio. Mae'r gallu i unigolion hyrwyddo eu gwaith ar-lein o'r rhyngrwyd yn golygu bod lleoliad yn llai pwysig ar gyfer Dylunwyr hunangyflogedig.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Mae'r llwybrau mynediad wedi'u rhoi isod: TGAU Gallwch ddod yn Ddylunydd Dodrefn gyda chymwysterau TGAU. Gallai'r rhain gael lle i chi ar gwrs prentisiaeth, ond byddwch angen o leiaf 5 TGAU graddau A* - C neu 9 – 4, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg, a Chelf a Dylunio. Safon Uwch Hefyd, gallwch fod yn Ddylunydd Dodrefn gyda chymwysterau Safon Uwch. Byddai o leiaf un Safon Uwch mewn pwnc perthnasol fel Celf a Dylunio yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Gradd Mae graddau yn llwybr cyffredin i Ddylunwyr Dodrefn, oherwydd gallwch gael gwell profiad o ddylunio. Gallech gymryd gradd sylfaen mewn Dylunio Dodrefn neu ddylunio tri dimensiwn a byddai hyn yn rhoi cam cyntaf gwych i chi. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Llwybrau Eraill Gallech ddod yn Ddylunydd Dodrefn trwy ddilyn llwybr arall. Mae hyn yn cynnwys cymhwyster lefel 3 BTEC, HNC, HND neu brentisiaeth lefel canolradd mewn dylunio dodrefn. Profiad Gwaith Bydd profiad blaenorol mewn maes creadigol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Hyfforddiant

Bydd rhan o'ch hyfforddiant yn digwydd yn y gwaith. Mae Williams & Cleal yn cynnig cyrsiau penodol mewn dodrefn, dylunio a gwaith coed, sy'n ddefnyddiol i gael profiad.

Camu ymlaen yn eich swydd

Mae llawer o ddylunwyr yn mynd yn hunangyflogedig. Gyda hyfforddiant a phrofiad, gallai fod yn bosibl symud ymlaen i swyddi rheoli.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl. Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch gydag un Safon Uwch mewn celf neu bwnc sy'n seiliedig ar gelf.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc lle bydd rhai cyrsiau yn gofyn i chi fod wedi pasio TGAU Saesneg.
Mae cymwysterau cyfwerth â Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymhwyster BTEC lefel 3 mewn celf a dylunio.
 • prentisiaeth lefel uwch mewn dylunio.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly darllenwch y manylion ar wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Cyn dechrau unrhyw gwrs celf a dylunio, byddwch angen portffolioo'ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/Profiad

Caiff sgiliau a ddatblygwyd fel cynorthwyydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio eu gwerthfawrogi. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant cynhyrchu dodrefn hefyd yn fantais.

Er mwyn sicrhau mynediad i'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, mae angen i chi gael portffolio o'ch gwaith yn dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i sicrhau mynediad i’ch cwrs gradd neu gwrs HND dewisol, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee, Mynediad i Gelf a Dylunio) fod yn y ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio manylion y gwahanol gyrsiau.

Maen nhw'n gallu arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen Celf yn rhan-amser, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, yn aml gyda'r nos ac/neu yn ystod y dydd.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig rhai â phrofiad ym maes celfyddyd, crefftau neu ddylunio. Dylech edrych ar bolisïau derbyn y gwahanol brifysgolion a cholegau AU.

Mae'r London Metropolitan University a Buckinghamshire New University yn cynnig cyrsiau ôl-radd mewn Dylunio Dodrefn, trwy astudio'n rhan-amser.

Hyfforddiant

Mae'r Worshipful Company of Furniture Makers yn cynnig cyfleoedd hyfforddi ar ffurf teithiau byr a chyrsiau ar gyfer rhai sy'n newydd i'r diwydiant dylunio, gweithgynhyrchu a manwerthu. Mae modd gwneud ceisiadau drwy gwmni neu adrannau academaidd.

Cyllid

Mae Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth y Frenhines Elizabeth yn cynnig grantiau o hyd at £15,000 i bobl sy’n dymuno sefydlu busnesau crefft/dylunio.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

London Metropolitan University

Cyfeiriad 166-220 Holloway Road, London N7 8DB

Ffôn 020 7423 0000

Gwefan www.londonmet.ac.uk

Crafts Council

Cyfeiriad 44a Pentonville Road, Islington, London N1 9BY

Ffôn 020 7806 2500

E-bost reception@craftscouncil.org.uk

Gwefan www.craftscouncil.org.uk

Queen Elizabeth Scholarship Trust

Cyfeiriad No 1 Buckingham Place, London SW1E 6HR

Ffôn 020 7828 2268

E-bost qest@rwha.co.uk

Gwefan www.qest.org.uk

Worshipful Company of Furniture Makers

Cyfeiriad Furniture Makers’ Hall, 12 Austin Friars, London EC2N 2HE

Ffôn 020 7256 5558

E-bost hello@furnituremakers.org.uk

Gwefan www.furnituremkrs.co.uk

Cabinet Maker

Ffôn 01954 212906

Gwefan www.cabinet-maker.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Williams & Cleal

E-bost enquiries@williamsandcleal.co.uk

Gwefan williamsandcleal.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English