Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg. Mae hi'n edrych ar ddarn o gerdyn gyda phetryalau lliw gwahanol arno. Mae hi hefyd yn dal darn o ddeunydd amryliw yn ei llaw.

  Dewis lliwiau a defnyddiau.

 • Mae menyw'n eistedd wrth fwrdd yn braslunio ar ddalenni o bapur gwyn. Mae hi'n dal esgid frown. Mae yna hefyd esgid werdd ar y bwrdd.

  Braslunio syniadau ar gyfer cynlluniau.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg yn edrych ar esgid werdd menyw. Mae hi hefyd yn defnyddio pensil i ysgrifennu ar ddarn o bapur gwyn.

  Gweithio ar gynllun esgid.

 • Mae menyw'n sefyll o flaen rhes o silffoedd. Mae esgidiau o bob lliw a llun ar y silffoedd. Mae'r fenyw'n dal esgid wen menyw.

  Wrth ddylunio esgidiau newydd efallai y bydd angen edrych ar samplau blaenorol yn gyntaf.

 • Mae menyw'n eistedd wrth fwrdd, yn torri patrymau o ddalen fawr o bapur gwyn.

  Torri patrymau ar gyfer esgidiau.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n defnyddio meddalwedd dylunio.

  Mae dylunwyr esgidiau yn defnyddio meddalwedd dylunio yn eu gwaith.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg. Mae hi'n edrych ar ddelweddau mewn cylchgrawn ffasiwn.

  Mae angen i ddylunwyr esgidiau gadw golwg ar y ffasiynau diweddaraf.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio peiriant gwnïo i lynu dyluniad wrth esgid fawr, ddu i ferch. Mae lamp ddesg goch yn taflu golau ar ei dwylo.

  Mae rhai cynllunwyr esgidiau yn creu eu samplau eu hunain. Yma, mae'r manylion bach terfynol yn cael eu gwnïo ar esgid.

 • Dylunydd Esgidiau

Dylunydd Esgidiau

Cyflwyniad

Mae dylunwyr esgidiau yn creu dyluniadau esgidiau newydd neu’n addasu rhai sy’n bodoli’n barod.

Maen nhw angen cadw llygad ar dueddiadau ffasiwn ac anghenion prynwyr. Mae gwybodaeth o anatomeg y droed yn bwysig.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Esgidiau
 • Dylunydd Esgidiau

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Esgidiau, byddwch yn dylunio steiliau esgidiau newydd neu’n addasu rhai sy’n bodoli eisoes, ar gyfer cadwyni manwerthu fel arfer. Byddwch yn dilyn newidiadau o ran ffasiwn lliw a dillad er mwyn sicrhau eich bod yn cynnig steiliau cyfredol i’r cleient. Fel arfer, mae Dylunwyr Esgidiau’n arbenigo mewn un maes o’r farchnad esgidiau, megis:

 • ffasiwn y stryd fawr
 • , dillad chwaraeon,
 • esgidiau menywod
 • esgidiau dynion
 • esgidiau ar ben uchaf y farchnad.
Byddwch yn cynnal ymchwil i'r farchnad er mwyn i chi barhau ar y blaen gyda'r ffasiynau diweddaraf hyn - beth y mae pobl am ei wisgo? Wedyn cewch ddechrau'r broses ddylunio - o bosibl trwy greu bwrdd naws, sef collage o ddelweddau, testun a defnyddiau. Fel arfer, bydd hyn yn egluro'r dyluniad yr ydych yn meddwl amdano, er mwyn i chi allu ei ddangos i bobl eraill, e.e. Uwch-ddylunwyr, i gael eu barn. Gallech hefyd ddefnyddio pecynnau meddalwedd ddigidol, megis CAD, i helpu gyda'r broses ddylunio. Unwaith y bydd y dyluniad wedi ei gwblhau, byddwch yn ei drosglwyddo i'r adran Datblygu Cynnyrch.

Bydd angen i chi gydweithio â'r adran Datblygu Cynnyrch i wneud yn siwr bod y gwaith yn datblygu yn unol â'ch dyluniad a'ch bwriad.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddylunydd Esgidiau, byddwch angen:

 • sgiliau creadigol ac artistig
 • rhoi sylw i fanylion a bod yn fanwl gywir wrth fesur
 • sgiliau pobl
 • gwybodaeth am anatomeg y droed
 • dealltwriaeth o’r deunyddiau, y peiriannau a’r prosesau sy’n cael eu defnyddio wrth gynhyrchu
 • Cadw llygad ar steiliau ffasiwn a thueddiadau ym maes esgidiau
 • gallu gweithio o fewn terfynau amser a chyllidebau
 • gwybodaeth am feddalwedd sy’n ymwneud â dylunio

bydd Dylunwyr Esgidiau hunangyflogedig neu annibynnol angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cyflog cychwynnol: £23,500 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Ddylunwyr Esgidiau yn ennill cyflog o £33,00 - £35,500
Oriau gwaith Mae dylunwyr esgidiau sy’n cael eu cyflogi fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall oriau gwaith Dylunwyr hunangyflogedig fod yn afreolaidd, yn dibynnu ar y prosiect y maent yn gweithio arno. Efallai y bydd gofyn gweithio’n hwyr neu ar benwythnosau o bryd i’w gilydd, yn enwedig pan fydd terfynau amser yn agosáu. Ble y gallwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn cynnwys gwneuthurwyr esgidiau, tai ffasiwn, manwerthwyr, asiantaethau a stiwdios dylunio. Mae yna gyfleoedd i ddylunwyr esgidiau gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Hunangyflogaeth Mae yna gyfleoedd i Ddylunwyr Esgidiau weithio fel Dylunwyr Esgidiau hunangyflogedig, annibynnol mewn ymgyngoriaethau a gwaith contract cyfnod penodol. Gallwch gael gwaith o’r fath trwy asiantaethau recriwtio arbenigol. Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu? Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Darganfod Gwaith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl 'Prentisiaethau - Sut ydw i'n Ymgeisio?' am ragor o fanylion. Mae’r rhan fwyaf o ddylunwyr esgidiau yn dechrau yn y diwydiant ar ôl cael gradd neu radd sylfaen mewn pynciau fel dylunio esgidiau. Mae rhai cyrsiau gradd mewn dylunio ffasiwn yn cynnig dewisiadau dylunio esgidiau. Mae Prifysgol De Montfort yn cynnig gradd mewn dylunio esgidiau a gradd sylfaen mewn esgidiau. Mae Prifysgol y Celfyddydau Llundain yn cynnig gradd mewn esgidiau crydd a gradd sylfaen mewn dylunio esgidiau - sydd wedi ei anelu at ddechreuwyr. Mae Prifysgol Northampton yn cynnig gradd mewn esgidiau a chyfwisgoedd - ar gael i astudio'n llawn amser neu'n rhan amser. Mae rhai pobl yn cael lle ar gyrsiau gradd drwy gwrs Sylfaen.Mae swydd breswyl yn ffordd dda i gychwyn ar yrfa. Edrychwch ar ein taflen wybodaeth 'swyddi preswyl',am ragor o wybodaeth. Hyfforddiant Bydd y rhan fwyaf o’ch hyfforddiant yn digwydd yn y gwaith. Os fyddech yn hoffi peth hyfforddiant, mae Coleg Caerlyr yn cynnig gradd sylfaen mewn esgidiaudegree. Erbyn diwedd eich gradd, byddwch wedi dysgu am:

 • ffasiwn esgidiau a dylunio
 • technoleg cynhyrchu
 • prynu esgidiau
 • sgiliau darparu a rheoli
 • rhagweld steiliau a strategaethau marchnata
 • manufacturing technology
 • technoleg gweithgynhyrchu
Gwiriwch y wefan am ddyddiadau ac argaeledd. Datblygiad Mae llawer o ddylunwyr esgidiau yn hunangyflogedig.Gyda phrofiad, bydd rhai yn symud i roliau uwch oddi fewn i'r sefydliad. Profiad Gwaith Byddai sgiliau blaenorol a gafwyd fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu ymgynghoriaeth ddylunio yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gyrfa o'r fath.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg. I gael eich derbyn i astudio am y radd mewn Dylunio Esgidiau ym Mhrifysgol De Montfort, bydd arnoch angen o leiaf 280 o bwyntiau UCAS (112 ar dariff newydd UCAS) mewn o leiaf 2 gymhwyster Safon Uwch(bydd angen i chi lwyddo gyda gradd C, neu uwch, mewn Celf neu ddylunio). Mae cymwysterau cyfwerth â Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn 'Celf a Dylunio' neu 'Cynhyrchu Dillad, Esgidiau, Lledr neu Decstilau'.
 • Cymhwyster City and Guilds Lefel 3 mewn 'Crefft', a 'Dylunio a Chrefftau'
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn Dylunio.
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.
Ar gyfer Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd arnoch angen 28 o bwyntiau. Ar gyfer y radd mewn Esgidiau Crydd ym Mhrifysgol y Celfyddydau, Llundain, bydd arnoch angen o leiaf 160 o bwyntiau UCAS. Caiff Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol ei dderbyn ar gyfer mynediad ar yr amod ei fod wedi ei gyfuno â phynciau eraill. Cysylltwch â’r brifysgol am fanylion pellach. Ar gyfer y radd mewn Esgidiau a Chyfwisgoedd ym Mhrifysgol Northampton, bydd arnoch angen 280 o bwyntiau UCAS (112 ar dariff newydd UCAS). Rhaid eich bod wedi astudio celf neu decstilau ar lefel Safon Uwch, neu gymhwyster cyfatebol. Bydd angen o leiaf 24 o bwyntiau ar y rhai sy’n ceisio am le ar ôl astudio ar gyfer Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol. Ar gyfer y radd sylfaen ym Mhrifysgol De Montfort, bydd arnoch angen o leiaf:
 • 32 o bwyntiau UCAS (gan gynnwys un cymhwyster Safon Uwch)
 • 4-5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys llwyddo mewn Saesneg.
Mae nifer o gymwysterau eraill yn cael eu derbyn hefyd, felly darllenwch wefannau'r prifysgolion i gael rhagor o fanylion. I sicrhau lle ar unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd arnoch angen portffolio o’ch gwaith.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a ddysgwyd fel cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio yn cael eu gwerthfawrogi. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant esgidiau yn fantais.

I sicrhau mynediad i waith neu gyrsiau perthnasol, byddwch angen portffolio o’ch gwaith sy’n dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i sicrhau mynediad i’ch cwrs gradd neu HND dewisol, mae’n bosibl mai cwrs Mynediad (ee Mynediad i Gelf a Dylunio) coleg neu brifysgol yw’r ffordd i mewn. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Maen nhw’n gallu arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Hefyd, mae’n bosib gwneud cwrs Sylfaen Celf yn rhan-amser, sy’n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, yn aml gyda’r nos ac/neu yn ystod y dydd.

Mae Prifysgol De Montfort yn cynnig gradd sylfaen drwy astudio’n rhan-amser mewn Esgidiau (FdA), a BA Anrhydedd mewn Dylunio Esgidiau.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig rhai â phrofiad ym maes celfyddyd, crefft neu ddylunio. Dylech edrych ar bolisïau derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

London College of Fashion

Cyfeiriad 20 John Princes' Street, London W1G 0BJ

Ffôn 020 7514 7400

E-bost enquiries@fashion.arts.ac.uk

Gwefan www.fashion.arts.ac.uk

Drapers: The Fashion Business

Publisher: EMAP

Cyfeiriad Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ

Ffôn 020 3033 2600

Gwefan www.drapersonline.com

University of the Arts London (UAL)

Cyfeiriad 272 High Holborn, London WC1V 7EY

Ffôn 020 7514 6000

E-bost admissions@arts.ac.uk

Gwefan www.arts.ac.uk

University of Northampton

Cyfeiriad Avenue Campus, St George's Avenue, Northampton NN2 6JD

Ffôn 0800 3582232

E-bost study@northampton.ac.uk

Gwefan www.northampton.ac.uk

De Montfort University

Cyfeiriad The Gateway, Leicester LE1 9BH

Ffôn 0116 2551551

E-bost enquiry@dmu.ac.uk

Gwefan www.dmu.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English