Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn edrych ar sgrin cyfrifiadur. Ar y sgrin, mae gwahanol gynlluniau ar gyfer jwg.

  Mae sgiliau CAD yn ddefnyddiol iawn mewn gyrfa fel hon.

 • Mae menyw'n dal cwpan gla. Mae hi'n glynu papur patrymog wrtho.

  Gallwch baratoi enghreifftiau o ddyluniadau posib ar gyfrifiadur neu eu paratoi gan ddefnyddio eitemau ceramig go iawn.

 • Mae dau ddyn mewn gweithdy. Mae'r ddau ohonyn nhw'n gwisgo cotiau labordy glas. Mae un dyn yn sefyll. Mae'r dyn sy'n eistedd yn gweithio ar ddarn o glai.

  Mae dylunwyr yn cysylltu â phobl ym mhob rhan o'r cwmni.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg. Mae'r ddesg wedi'i gorchuddio â chwpanau a nwyddau ceramig eraill. Mae hi'n torri siâp o bapur patrymog.

  Mae angen llaw gadarn arnoch i wneud y math hwn o waith.

 • Mae menyw sy'n gwisgo siwmper gyda'i henw arni yn peintio patrwm ar gwpan gwyn.

  Peintio cynllun yn uniongyrchol ar gwpan.

 • Mae menyw'n glynu darnau o bapur wrth fwrdd.

  Paratoi bwrdd naws.

 • Mae dwy fenyw mewn stiwdio. Mae un ohonynt yn eistedd i lawr. Mae'r fenyw arall, sy'n gwisgo cot labordy las, yn dal cwpan gwyn.

  Trafod prosiect gyda thechnolegydd cerameg.

 • Mae menyw'n cymharu dau fwg patrymog.

  Cymharu patrymau gwahanol.

 • Dylunydd Cerameg

 • Dylunydd Cerameg

Dylunydd Cerameg

Cyflwyniad

Mae dylunwyr cerameg yn creu dyluniadau ar gyfer cynhyrchion crochenwaith.

Mae dylunwyr cerameg sy’n gweithio i gwmnïau mawr yn debygol o gynhyrchu dyluniadau ar gyfer masgynhyrchu . Mae dylunwyr cerameg sy'n hunangyflogedig neu’n gweithio i gwmnïau bach yn debyg o lunio eu dyluniadau eu hunain â llaw.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Cerameg
 • Dylunydd Crochenwaith

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Cerameg, byddwch yn creu dyluniadau ar gyfer cynhyrchion crochenwaith. Byddwch yn gweithio naill ai mewn diwydiant, neu fel Crochenwyr / Crefftwyr-dylunwyr sydd fel arfer yn hunangyflogedig neu’n gweithio i gwmnïau bach.

Mae Dylunwyr Cerameg sy’n gweithio mewn diwydiant yn dylunio nwyddau ar gyfer masgynhyrchu. Mae’r rhain yn cynnwys eitemau fel:

 • Llestri bwrdd a ffwrn
 • Teils llawr a waliau
 • Ffitiadau ystafell ymolchi, ee, toiledau a basnau ymolchi.

Mewn diwydiant, mae Dylunwyr Cerameg yn gweithio yn ôl briff. Mae hyn yn cynnwys manylion fel:

 • Y math o cerameg sydd ei angen
 • Faint o arian sydd ar gael ar gyfer ei gynhyrchu
 • Pa ddefnydd fydd yn cael ei wneud o’r cynnyrch
 • Pwy sy’n debygol o’i ddefnyddio.

Yna, mae Dylunwyr Cerameg yn gwneud gwaith ymchwil pellach. Mae hyn yn helpu i ddarganfod pa mor dda yw dyluniadau sy’n bodoli eisoes, a beth mae cystadleuwyr yn ei gynhyrchu. Maen nhw hefyd yn ystyried ffactorau technegol fel tymheredd odynau, technegau addurno, a gwydreddau.

Ar ôl i Ddylunwyr Cerameg orffen eu hymchwil, byddwch yn tynnu llun o’u syniadau ar gyfer dyluniadau. Byddwch yn eu dangos i gleientiaid ac uwch ddylunwyr neu reolwyr i’w cymeradwyo. Yna, gellir gwneud newidiadau, cyn cynhyrchu nifer fach o samplau. Yn gyffredinol, mae dylunwyr cerameg diwydiannol yn arbenigo mewn dylunio siapiau neu batrymau.

Mae Crochenwyr neu Grefftwyr-dylunwyr fel arfer yn gweithio mewn stiwdios a gweithdai. Byddwch yn cynhyrchu nwyddau ar raddfa fach ac yn gyffredinol, yn cael mwy o gyfle i fod yn greadigol. Gallai’r rhain gynnwys eitemau ymarferol fel llestri cinio neu ddarnau addurnol unigryw.

Mae’n bosibl y bydd Crochenwyr neu Grefftwyr-dylunwyr yn ymwneud â rhai o’r camau yn y broses ddylunio, er nad pob un o reidrwydd. Mae rhai’n cyfuno gweithio yn ôl briff a gwneud gwaith ymchwil, â bod yn artist cerameg. Byddwch yn defnyddio dulliau crefft traddodiadol gan ddefnyddio olwyn crochenydd neu gastin slip, lle mae clai gwlyb yn cael ei arllwys i fowld.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ddylunydd cerameg, byddwch angen:

 • sgiliau creadigol ac artistig
 • dealltwriaeth o liw, siâp a ffurf
 • amynedd - mae’n gallu cymryd sawl wythnos i orffen cynnyrch
 • dealltwriaeth o brosesau cynhyrchu
 • y gallu i newid syniadau yn ddyluniad tri dimensiwn
 • gweithio o fewn terfynau amser a chyllidebau
 • gwybodaeth am feddalweddsy’n ymwneud â dylunio
Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar Ddylunwyr Cerameg hunangyflogedig neu ddylunwyr cerameg sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Dyma’r cyfraddau cyflog yn fras.

 • Cyflog cychwynnol: £24,00 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Mae Uwch Dylunwyr Cerameg yn ennill cyflog o £33,000 - £35,500
Oriau gwaith Mae Dylunwyr Cerameg fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau yn enwedig wrth nesu at derfynau amser. Mae’n bosibl y bydd Dylunwyr Cerameg hunangyflogedig yn gweithio oriau afreolaidd, yn dibynnu ar faint o waith sydd ganddyn nhw i’w wneud o un wythnos i’r llall. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys gweithgynhyrchwyr (a all gyflogi Dylunwyr Cerameg fel dylunwyr ar eu liwt eu hun neu Ddylunwyr Mewnol), ymgynghoriaethau dylunio a siopau mawr. Mae rhai cwmnïau yn arbenigo ar waith penodol, fel gwneud teils ceramig. Mae cyfleoedd ar gyfer Dylunwyr Cerameg i’w cael mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig, yn aml mewn ardaloedd twristaidd, ledled y DU. Gweithio'n hunangyflogedig Mae cyfleoedd i’w cael i Ddylunwyr Cerameg fynd yn hunangyflogedig, i weithio mewn ymgynghoriaeth, i wneud gwaith contract tymor penodol, neu i sefydlu busnes fel Dylunydd Cerameg a gweithio o gartref, stiwdio sy'n cael ei rhannu neu mewn gweithdy. Mae’r ffaith fod modd i unigolion hyrwyddo eu gwaith ar-lein o’r rhyngrwyd yn golygu bod lleoliad yn llai pwysig i Ddylunwyr Cerameg hunangyflogedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â darpar gyflogwyr. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol, a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Llwybr cyffredin i mewn i’r yrfa hon yw o Gwrs Sylfaen mewn celf a dylunio, yna gradd, HNC, HND neu radd sylfaen mewn pwnc fel cerameg neu ddylunio cerameg i ddilyn. Mae rhai cyrsiau dylunio tri dimensiwn yn cyfuno cerameg ag astudio deunydd arall, fel gwydr, plastig, metel a phren. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd yn fan cychwyn da hefyd. Cymerwch olwg ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth - Sut ydw i'n ymgeisio', am fwy o wybodaeth am sut i wneud cais am brentisiaeth. Hyfforddiant Bydd hyfforddiant fel arfer yn digwydd yn y gwaith. Bydd rhai Dylunwyr Cerameg wedi dysgu eu hunain. Efallai y bydd angen i Ddylunwyr Cerameg sy’n gobeithio dod o hyd i waith mewn diwydiant gael cymwysterau ôl-raddedig. Mae cyrsiau perthnasol ar gael ledled y DU. Mae Prifysgol y Celfyddydau Llundain yn cynnig cwrs cerameg i ddechreuwyr y gallwch ei drio. Profiad Gwaith Mae pwys ar sgiliau a gafwyd fel Cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu weithdy, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant cerameg yn fantais. I ddechrau ar y gwaith neu ar gyrsiau perthnasol, bydd angen i chi gael portffolio o waith, yn dangos eich gallu creadigol.

Cymwysterau

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 gymhwyster Safon Uwch lle byddwch angen cymhwyster Safon Uwch mewn celf neu bwnc sy’n seiliedig ar gelf
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 4/5 pwnc
Mae rhai cyrsiau'n gofyn i chi fod wedi llwyddo mewn Saesneg. Mae’r gofynion mynediad ar gyfer ymgeisio am gymwysterau HNC, HND a graddau sylfaen perthnasol yn debyg i’r rhai sydd eu hangen ar gyfer y cwrs sylfaen y sonnir amdano uchod. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. I ddechrau ar unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd angen bod gennych bortffolioo’ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Caiff sgiliau a ddatblygwyd fel cynorthwyydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio, neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio, eu gwerthfawrogi. Bydd ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o’r diwydiant cerameg o fantais.

Er mwyn sicrhau mynediad i’r gwaith neu i gyrsiau perthnasol, mae angen i chi gael portffolio o’ch gwaith yn dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i sicrhau mynediad i’ch cwrs gradd neu HND, efallai y bydd cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (ee, Mynediad at Gelf a Dylunio) yn ffordd i mewn. Fel arfer, ni fydd angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Gallan nhw arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen rhan-amser mewn Celf, sy’n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau rhan-amser ar gyfer Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael hefyd, yn aml gyda’r nos a/neu yn y dydd. Mae cyrsiau City & Guilds perthnasol ar gael hefyd.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig rhai â phrofiad ym maes celfyddyd, crefftau neu ddylunio. Dylech wirio polisi derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Bath Spa yn cynnig MA mewn Dylunio: Cerameg, sydd ar gael i’w astudio drwy drefniadau dysgu o bell .

Cyllid

Mae Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth y Frenhines Elizabeth yn cynnig grantiau o hyd at £15,000 i bobl sy’n dymuno sefydlu busnesau crefft/dylunio.

Mae’r Elephant Trust yn cynnig grantiau o hyd at £2,000 i artistiaid sy’n gweithio ar brosiectau penodol.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Proskills UK

Skills for process and manufacturing industries

Cyfeiriad Centurion Court, 85b Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 833844

E-bost info@proskills.co.uk

Gwefan www.proskills.co.uk

Prospect4u

Careers in manufacturing

Gwefan www.prospect4u.co.uk

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

Crafts Council

Cyfeiriad 44a Pentonville Road, Islington, London N1 9BY

Ffôn 020 7806 2500

E-bost reception@craftscouncil.org.uk

Gwefan www.craftscouncil.org.uk

British Ceramic Confederation (BCC)

Cyfeiriad Federation House, Station Road, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST4 2SA

Ffôn 01782 744631

E-bost bcc@ceramfed.co.uk

Gwefan www.ceramfed.co.uk

Studiopottery.co.uk

Cyfeiriad 13 Blunts Wood Road, Haywards Heath, Sussex RH16 1ND

E-bost info@studiopottery.co.uk

Gwefan www.studiopottery.co.uk

Queen Elizabeth Scholarship Trust

Cyfeiriad No 1 Buckingham Place, London SW1E 6HR

Ffôn 020 7828 2268

E-bost qest@rwha.co.uk

Gwefan www.qest.org.uk

Elephant Trust

Cyfeiriad 512 Bankside Lofts, 65 Hopton Street, London SE1 9GZ

Ffôn 020 7922 1160

E-bost ruth@elephanttrust.org.uk

Gwefan elephanttrust.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English