Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae rhywun, sy'n gwisgo het galed, yn torri canghennau o goeden, gan ddefnyddio llif gadwyn.

  Torri canghennau o goeden aeddfed i reoli ei thwf.

 • Mae dyn yn torri canghennau bach o goeden fach, sydd wedi'i thorri i lawr.

  Brigdorri (torri canghennau bach) gan ddefnyddio Bilwg Swydd Efrog.

 • Mae rhywun, sy'n gwisgo dillad amddiffynnol, yn sefyll mewn pwll sydd i fyny i'w ganol. Mae'n defnyddio llif i dorri planhigion wrth ochr y pwll.

  Clirio llystyfiant o ymyl pwll.

 • Mae dyn yn sefyll yn ymyl polyn pren, sydd yn ymyl coeden fawr. Mae'n morthwylio arwydd i'r polyn.

  Trwsio arwydd llwybr troed.

 • Mae dau unigolyn yn sefyll mewn cae. Maen nhw'n gosod boncyffion bach ar y llawr.

  Gweithio fel rhan o dîm i gynnal cynefin bywyd gwyllt.

 • Mae dwy fenyw'n sefyll yn ymyl gwrych. Maen nhw'n siarad ac mae un o'r menywod yn pwyntio.

  Helpu aelod o'r cyhoedd.

 • Mae dyn yn sefyll mewn pwll sy'n cyrraedd ei ganol. Mae'n cario coeden fach ar ei ysgwyddau.

  Symud y llystyfiant i ffwrdd.

 • Mae dyn yn gyrru cerbyd bach, pedair olwyn trwy gae.

  Symud llystyfiant sydd wedi ei dorri gyda cherbyd gyriant pedair olwyn.

 • Parcmon Cefn Gwlad

Ceidwad Cefn Gwlad

Cyflwyniad

Fel Ceidwad Cefn Gwlad, byddwch yn rheoli ardaloedd gwledig, ac yn gofalu amdanynt, at ddefnydd y cyhoedd. Ar yr un pryd, byddwch yn diogelu bywyd anifeiliaid a phlanhigion. Byddwch yn gyfrifol am lefydd fel gwarchodfeydd natur, parciau gwledig, ardaloedd arfordirol, gweundiroedd a rhostiroedd, coedwigoedd a pharciau cenedlaethol.

Adwaenir hefyd fel

 • Cipar/Ceidwad, Cefn Gwlad
 • Parcmon, Cefn Gwlad
 • Warden, Cefn Gwlad
 • Warden Ystâd

Fideo - Chris: Warden Cefn Gwlad

Fideo - Lucy: Ceidwad Hamdden

Gweithgareddau Gwaith

Fel Ceidwad, byddwch yn rheoli amrywiaeth eang iawn o ardaloedd a gweithgareddau, felly mae eich gwaith a’ch dyletswyddau yn amrywio, gan ddibynnu ble'r ydych yn gweithio.

Mae dyletswyddau ymarferol cadwraeth yn cynnwys:

 • trwsio gatiau a ffensys
 • plannu coed a'u cwympo
 • creu llwybrau troed a'u cynnal
 • codi sbwriel
 • clirio llystyfiant o byllau a gwelyau afonydd.

Byddwch yn patrolio’r safle (neu’r safleoedd) er mwyn sicrhau bod pobl yn cydymffurfio ag is-ddeddfau a rheoliadau sy’n gwarchod yr amgylchedd. Hefyd, mae’n bosib y bydd rhaid i chi ymdrin â gweithgareddau anghyfreithlon fel herwhela, fandaliaeth a dwyn wyau adar.

Fel Ceidwad, byddwch yn codi arwyddion ac yn egluro is-ddeddfau, fel bod y cyhoedd yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau yng nghefn gwlad.

Un o'ch tasgau pwysicaf yw cynnal cynefinoedd er mwyn annog bywyd gwyllt a'i ddiogelu, ac weithiau creu cynefinoedd o'r fath. Gallai hyn olygu tyfu math arbennig o blanhigyn fel cysgod ar gyfer adar, neu glirio llystyfiant er mwyn galluogi adar i glwydo ar raean sych.

Bydd rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd, a'u cynghori, hefyd yn rhan bwysig iawn o’ch gwaith. Mae Ceidwaid yn arwain teithiau tywys, tywysedig, yn rhoi cyflwyniadau a darlithoedd, i grwpiau ysgol er enghraifft, yn ysgrifennu taflenni cyhoeddusrwydd ac yn trefnu arddangosiadau ac arddangosfeydd.

Byddwch yn siarad ag aelodau o’r gymuned leol a chynrychiolwyr cyrff cadwraeth, ac yn trafod mynediad cyhoeddus gyda pherchnogion tir a ffermwyr. Mae ceidwaid/wardeiniaid yn cynnwys cymunedau lleol a grwpiau eraill fwy a mwy mewn prosiectau cadwraeth.

Weithiau, bydd gan Geidwaid ddyletswyddau rheoli fel recriwtio gweithwyr ystadau a gwirfoddolwyr, eu hyfforddi a'u goruchwylio . Mae’n bosib y bydd eraill yn atebol i Reolwr Cefn Gwlad.

Mae’n bosib y byddwch hefyd yn gyfrifol am gynllunio cyllidebau a'u rheoli, a cheisio am arian o ffynonellau fel yr Undeb Ewropeaidd.

Gallech fod yn rhan o ymchwil wyddonol fel monitro bywyd gwyllt a'i arolygu. Gallai hyn olygu bod angen i chi ysgrifennu adroddiadau a defnyddio ystadegau.

Fel Ceidwad, efallai y byddwch yn ymdrin â damweiniau a sefyllfaoedd argyfwng hefyd, gan gynnwys tanau, llifogydd neu achub mynydd.

Yn aml, bydd angen i chi yrru er mwyn gallu teithio o amgylch yr ardal wledig. Gallwch ddisgwyl gweithio ar eich pen eich hun am gyfnodau hir, yn ogystal â bod yn rhan o dîm.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Geidwad Cefn Gwlad, bydd arnoch angen:

 • diddordeb brwd yn yr amgylchedd ac mewn cadwraeth
 • ffitrwydd corfforol a pharodrwydd i weithio’n galed ym mhob math o dywydd
 • sgiliau cyfathrebu llafar i ymdrin â phob math o bobl
 • sgiliau cyflwyno er mwyn rhoi cyflwyniadau i’r cyhoedd
 • sgiliau ysgrifenedig er mwyn llunio adroddiadau a deunydd cyhoeddusrwydd
 • sgiliau cynllunio a threfnu
 • y gallu i oruchwylio Gweithwyr Ystadau a gwirfoddolwyr a'u hyfforddi
 • sgiliau ymarferol
 • ffordd gyfeillgar, hynaws o ymwneud â’r cyhoedd
 • bod yn gadarn wrth orfodi is-ddeddfau a rheoliadau sy’n gwarchod y cyhoedd a’r amgylchedd

Mae sgiliau cyfrifiadurol yn ddefnyddiol. Yn aml, bydd trwydded yrru’n hanfodol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cyflog dechreuol: £20,500
 • Gyda phrofiad: £22,000 - £24,000

Oriau gwaith

Mae oriau hir a gwaith ar y penwythnos a gyda’r nos yn gyffredin (ar sail dymhorol). Mae cyfleoedd gwirfoddol, rhan-amser a thymhorol ar gael yn aml.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys awdurdodau lleol, a sefydliadau cenedlaethol fel:

 • Natural England
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar
 • Y Comisiwn Coedwigaeth

Mae cyfleoedd yn codi i Geidwaid Cefn Gwlad mewn ardaloedd gwledig ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi sy'n targedu pobl sydd â diddordeb mewn swyddi gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/countryside-jobs/ Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Nid oes gofynion mynediad penodol ar gyfer yr yrfa hon. Fodd bynnag, mae’r gystadleuaeth am swyddi’n frwd iawn, felly mae nifer o gyflogwyr yn gofyn am raddau, cymwysterau HND neu raddau sylfaen mewn pynciau perthnasol. Mae’r pynciau hyn yn cynnwys rheoli cefn gwlad, rheoli tir a rheoli gwledig; cadwraeth amgylcheddol; gwyddor yr amgylchedd; gwyddorau’r ddaear; a gwyddorau biolegol. Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Gall fod yn bosibl i chi astudio ar gyfer NVQ fel rhan o'ch prentisiaeth. Mae gwybodaeth a sgiliau y gellir eu hennill drwy brofiad gwaith perthnasol, gan gynnwys gwirfoddoli, o leiaf yr un mor bwysig â chymwysterau. Gallai'r profiad hwn fod mewn prosiect amgylcheddol neu gadwraeth, neu mewn maes cysylltiedig fel ffermio, garddwriaeth neu goedwigaeth, er enghraifft. Hyfforddiant Mae hyfforddiant fel arfer yn digwydd yn y gwaith. Efallai y bydd cyflogwyr yn galluogi Ceidwaid/Wardeiniaid Cefn Gwlad i gyflawni cyrsiau hyfforddi byr neu i fynd i'r coleg i astudio cymhwyster perthnasol yn rhan-amser, er enghraifft, drwy drefniadau diwrnod astudio. Er mwyn cael defnyddio offer fel llif gadwyn, rhaid i chi gael hyfforddiant ac ymarfer wedi’u cymeradwyo sy’n arwain at ddyfarniadau, tystysgrifau neu ddiplomâu gwasanaethau tir City & Guilds. Os hoffech rywfaint o hyfforddiant, mae City & Guilds yn cynnig diploma lefel 2 diploma mewn cefn gwlad ac amgylchedd. Mae i'r cwrs hwn gymysgedd o unedau sy'n cynnwys:

 • cymryd rhan mewn darparu gwaith cynnal a chadw ystâd
 • gyrru tractor
 • cyflwyniad i gadwraeth cynefin ffin
 • cyflwyniad i reoli cylchfa arfordirol
 • cyflwyniad i fynediad ac adloniant cefn gwlad
 • ymgymryd ag arolygon a thechnegau ecolegol
 • cyflwyniad i reoli anifeiliaid hela
 • iechyd pysgod
 • deall egwyddorion sylfaenol gwyddor pridd
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Ffordd wych o gael mynediad i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaerthau', am ragor o fanylion. Camu ymlaen Mae rhagolygon dyrchafiad yn amrywio yn dibynnu ar y cyflogwr. Efallai y gallech ddilyn llwybr gyrfa strwythuredig, gan ymestyn eich cyfrifoldebau a chynyddu eich cyflog ar hyd y daith. Gallech ddod yn Brif Geidwad/Warden Cefn Gwlad, er enghraifft. Gyda phrofiad a/neu gymwysterau pellach, gallai dyrchafiad arwain at rôl Rheolwr Cefn Gwlad. Gall Ceidwaid arbenigo hefyd, er enghraifft, fel Ceidwaid Coedwigoedd, neu Geidwaid Addysg sy'n gweithio gyda grwpiau ysgol. Profiad Gwaith Mae gwybodaeth a sgiliau a enillir drwy brofiad perthnasol, gan gynnwys gwaith gwirfoddol a thymhorol, yn bwysig iawn. Gallai'r profiad hwn fod mewn prosiect amgylcheddol neu gadwraeth, neu mewn maes cysylltiedig fel ffermio, garddwriaeth neu goedwigaeth, er enghraifft. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae rhai swyddi yn cynnwys gweithio gyda phlant, ar deithiau ysgol er enghraifft, neu weithio gydag oedolion agored i niwed a allai fod yn cymryd rhan mewn prosiectau cadwraeth. Mae’r swyddi hyn yn cael eu heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Nid oes gofynion mynediad penodol, er bod gan nifer o Barcmyn Cefn Gwlad radd, gradd sylfaen neu HND perthnasol, mewn pynciau megis rheoli cefn gwlad, cadwraeth amgylcheddol, un o wyddorau'r ddaear neu wyddor fiolegol. Fel arfer, i gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, bydd arnoch angen o leiaf 5 TGAU ar raddau A*-C neu 9-4), gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Yn dibynnu ar y pwnc gradd, y gofynion sylfaenol arferol yw:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch. Mae’n bosibl y bydd arnoch angen o leiaf un pwnc gwyddonol.
 • TGAU ar radd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 ac uwch
Mae’n bosibl y bydd cymwysterau cyfatebol yn dderbyniol, er enghraifft:
 • City and Guilds lefel 2 a lefel 3 - cefn Gwlad a'r amgylchedd
 • BTEC lefel 2 - mynediad i gefn gwlad a'r amgylchedd
 • BTEC lefel 3 - rheoli cefn gwlad
 • BTEC lefel 3 - bywyd gwyllt a chadwraeth
 • Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol.
Er mwyn cynnig am HND neu radd sylfaen berthnasol, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 1 cymhwyster Safon Uwch a 4 TGAU (A*-C neu 9-4). Unwaith eto, gall cymwysterau cyfatebol fod yn dderbyniol. Cofiwch ddarllen gwefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus er mwyn deall beth yw gofynion mynediad prifysgolion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae’r wybodaeth a’r sgiliau a enillwyd drwy brofiad perthnasol, gan gynnwys gwaith gwirfoddol a thymhorol, yn bwysig iawn. Gallai’r profiad hwn fod mewn prosiect amgylcheddol neu brosiect cadwraeth , neu mewn maes cysylltiedig fel ffermio, garddwriaeth neu goedwigaeth, er enghraifft.

Os nad oes cymwysterau gennych, bydd yn rhaid i chi ymgeisio am gwrsgradd, gradd sylfaen neu HND , ac mae’n bosibl y byddwch yn gallu cychwyn ar un o’r rhain wedi i chi gwblhau cwrs Mynediad. Fel arfer, ni fydd angen cymwysterau ffurfiol arnoch i gychwyn ar gwrs Mynediad, er y dylech wirio manylion cyrsiau unigol.

Cyrsiau

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) fel arfer yn ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech edrych beth yw polisi derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Mae’n bosibl y gallwch sicrhau mynediad drwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Cadwraeth Amgylcheddol.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

Forestry Commission

Cyfeiriad 620 Bristol Business Park, Coldharbour Lane, Bristol BS16 1EJ

Ffôn 0117 9066000

E-bost fe.england@forestry.gsi.gov.uk

Gwefan www.forestry.gov.uk

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Forestry Commission Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Silvan House, 231 Corstorphine Road, Edinburgh EH12 7AT

Ffôn 0845 3673787

E-bost fcscotland@forestry.gsi.gov.uk

Gwefan www.forestry.gov.uk

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT)

Cyfeiriad Burgate Manor, Fordingbridge, Hampshire SP6 1EF

Ffôn 01425 652381

E-bost info@gwct.org.uk

Gwefan www.gwct.org.uk

National Trust (NT)

Gwefan www.nationaltrust.org.uk

National Trust for Scotland (NTS)

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nts.org.uk

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

Cyfeiriad The Lodge, Potton Road, Sandy, Bedfordshire SG19 2DL

Ffôn 01767 680551

Gwefan www.rspb.org.uk

Scottish Natural Heritage (SNH)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW

Ffôn 01463 725000

Gwefan www.snh.gov.uk

Institute of Ecology and Environmental Management (IEEM)

Cyfeiriad 43 Southgate Street, Winchester, Hampshire SO23 9EH

Ffôn 01962 868626

E-bost enquiries@ieem.net

Gwefan www.ieem.net

Wildlife Trusts

Cyfeiriad The Kiln, Waterside, Mather Road, Newark, Nottinghamshire NG24 1WT

Ffôn 01636 677711

E-bost enquiry@wildlifetrusts.org

Gwefan www.wildlifetrusts.org

Environment Agency

Cyfeiriad National Customer Contact Centre, PO Box 544, Rotherham S60 1BY

Ffôn 0370 8506506

E-bost enquiries@environment-agency.gov.uk

Gwefan www.environment-agency.gov.uk

Scottish Wildlife Trust

Scottish enquiries

Cyfeiriad Harbourside House, 110 Commercial Street, Edinburgh EH6 6NF

Ffôn 0131 3127765

E-bost enquiries@swt.org.uk

Gwefan scottishwildlifetrust.org.uk

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 2 Lochside View, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9DH

Ffôn 0131 3174100

E-bost membership@rspb.org.uk

Gwefan www.rspb.org.uk/scotland

Scotland's National Nature Reserves

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nnr-scotland.org.uk

Scottish Environment Protection Agency (SEPA)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Erskine Court, Castle Business Park, Stirling FK9 4TR

Ffôn 01786 457700

Gwefan www.sepa.org.uk

Environmental Jobs

Ffôn 01268 450024

E-bost jobs@environmentjobs.co.uk

Gwefan www.environmentpost.co.uk

environmentjob.co.uk

Publisher: Working Planet

Ffôn 01392 491578

E-bost admin@environmentjob.co.uk

Gwefan www.environmentjob.co.uk

Scottish Countryside Rangers' Association (SCRA)

Scottish enquiries

E-bost admin@scra-online.co.uk

Gwefan www.scra-online.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

RSPB Wales

Cyfeiriad Sutherland House, Castlebridge, Cowbridge Road East, Cardiff, CF11 9AB

Ffôn 029 2035 3000

E-bost cymru@rspb.org.uk

Gwefan www.rspb.org.uk

Wildlife Trusts Wales

Cyfeiriad Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH

Ffôn 029 2048 0070

E-bost info@wtwales.org

Gwefan www.wtwales.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English