Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dau ddyn yn sefyll mewn cae, yn edrych ar ddalen o bapur. Maen nhw'n siarad.

  Trafod cynlluniau gwaith ar gyfer yr wythnos i ddod gydag un o'r wardeniaid.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa fach. Mae'n siarad ar y ffôn ac yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Mae'r rheolwr cefn gwlad yn cysylltu â llawer o bobl mewn adrannau llywodraeth leol gwahanol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar ffotograffau.

  Edrych drwy ffotograffau i benderfynu pa rai i'w chwyddo ar gyfer arddangosfa.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio'r cyfrifiadur ar gyfer gohebiaeth, ysgrifennu adroddiadau, cyfrifon a chynllunio prosiectau.

 • Rheolwr Cefn Gwlad

Rheolwr Cefn Gwlad

Cyflwyniad

Mae rheolwyr cefn gwlad yn gyfrifol am ddatblygu, cynnal a rheoli rhannau o gefn gwlad, gan gynnwys mynediad cyhoeddus i'r ardaloedd hyn. Maen nhw'n canolbwyntio ar gadwraeth a'r defnydd o'r ardaloedd hyn. Mae rheolwyr cefn gwlad yn gyfrifol am ardaloedd fel parciau, gwarchodfeydd natur, coetiroedd, safleoedd hanesyddol a'r rhwydwaith mynediad cyhoeddus.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr Cadwraeth

Fideo - Mark : Uwch Swyddog Mannau Gwyrdd

Fideo - Stuart: Rheolwr Cefn Gwlad

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwyr Cefn Gwlad gallwch fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu safle yn y cyfnod cynllunio. Er enghraifft, efallai y byddwch yn dylunio safle hamdden neu'n mynd ati i greu tirweddau cefn gwlad newydd o dir diffaith. Gallwch gyfrannu at y gwaith o wneud cais am gyllid ar gyfer y prosiect. Byddwch yn annog y cyhoedd i ddangos diddordeb a chymryd rhan yn y datblygiad e.e. trwy gynnal digwyddiadau, trefnu arddangosiadau ac ysgrifennu taflenni. Efallai y byddwch nhw'n annog prosiectau yn y gymuned, e.e. gan annog grwpiau o wirfoddolwyr o'r gymuned leol i gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth. Hefyd, efallai y byddwch yn cysylltu â Thirfeddianwyr i wneud yn siwr bod y cyhoedd yn gallu cael mynediad rhwydd i'r safle. Byddwch yn trafod gyda sefydliadau cadwraeth a gwirfoddol er mwyn cael cymorth i ofalu am fywyd gwyllt y safle. Efallai y byddwch yn cofnodi ac asesu cyfyngiadau lleol i hawliau tramwy, gan drafod gyda thirfeddianwyr i ddatrys problemau. Gallai gwneud yn siwr bod y cyhoedd yn gallu cael mynediad i'r safle a mwynhau cynnwys cynllunio'r gwaith o greu a chynnal llwybrau cerdded, llwybrau beicio a mannau picnic. Efallai y bydd rhaid i Reolwyr Cefn Gwlad ymchwilio a sicrhau grantiau, nawdd neu fathau eraill o incwm o amrywiaeth o asiantaethau, sefydliadau ac, o bosibl, busnesau lleol. Efallai y byddwch yn cynllunio ac arwain gweithgareddau codi arian ac yn helpu i sicrhau cyfraniad cymunedol. Rhaid i reolwyr hefyd sicrhau iechyd a diogelwch pawb sy'n gweithio ar y safle neu'n ymweld â'r safle. Byddwch yn sicrhau bod gwirfoddolwyr a gweithwyr yn cael eu hyfforddi'n iawn, ac yn cynllunio sut i ymateb i danau a damweiniau. Mae gan reolwyr llefydd fel parciau gwledig a chanolfannau ymwelwyr ddyletswyddau tebyg. Byddwch yn recriwtio, goruchwylio a hyfforddi staff a gwirfoddolwyr, yn rheoli'r gyllideb ac yn ymdrin â phroblemau o ddydd i ddydd, gan gynnwys cwynion gan gwsmeriaid. Rhaid i chi ddarparu gwybodaeth reoli fel adroddiadau, cyfrifon ac ystadegau ar gyfer perchnogion y safle neu asiantaethau cyllid. Er enghraifft, efallai y byddwch yn cynllunio arolwg i gasglu barn ymwelwyr am y safle. Mae Rheolwyr hefyd yn ateb ymholiadau gan y cyhoedd ac yn trefnu gweithgareddau addysgol fel cyflwyniadau ystafell ddosbarth. Mae Rheolwyr Cefn Gwlad yn cynhyrchu deunyddiau hyrwyddo fel cylchlythyrau a thaflenni i wneud yn siwr bod gan ymwelwyr y wybodaeth ddiweddaraf ac i farchnata'r safle. Gall Rheolwyr Cefn Gwlad dreulio llawer o amser mewn swyddfa, er byddwch chi hefyd yn ymweld â safleoedd. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn dod yn Rheolwr Cefn Gwlad, byddwch angen:

 • gwybodaeth dda am faterion gwledig, cadwraeth, amgylcheddol a chynllunio, gan gynnwys deddfwriaeth a pholisïau perthnasol
 • sgiliau rheoli rhagorol, er enghraifft, i oruchwylio, hyfforddi ac ysgogi staff, trafod cyllidebau, gwneud penderfyniadau a datrys problemau
 • sgiliau cyfathrebu i ymdrin â phob math o bobl, gan gynnwys y cyhoedd, Tirfeddianwyr, staff awdurdodau lleol a chynrychiolwyr cyrff cadwraeth
 • sgiliau cyflwyno
 • sgiliau rhif i reoli cyllidebau
 • sgiliau ysgrifennu a chyfrifiadurol i gynhyrchu taflenni a chylchlythyrau
Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen trwydded yrru lawn arnoch chi.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau cyflog isod.

 • Cyflog cychwynnol: £27,000 - £29,000
 • Gyda phrofiad: £32,500 - £36,500
 • Mae Uwch Reolwyr Cefn Gwlad yn ennill £39,500

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Rheolwyr Cefn Gwlad yn gweithio 37.5 awr yr wythnos. Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid i chi ddechrau'n gynnar a gweithio gyda'r nos ac ar y penwythnos.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • awdurdodau lleol (gan gynnwys Awdurdodau Parciau Cenedlaethol)
 • cyrff cadwraeth fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Natural England a Scottish Natural Heritage
 • Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

Mae yna gyfleoedd i Reolwyr Cefn Gwlad mewn ardaloedd gwledig ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn cyhoeddiadau ar-lein fel The Environment Post ac ar fyrddau swyddi amgylcheddol, cefn gwlad a thir fel environmentjob.co.uk. Mae swyddi hefyd yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch).

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae gan y rhan fwyaf o'r ymgeiswyr radd, HND, gradd sylfaenneu gymhwyster cyfwerth mewn pwnc perthnasol. Gall cymhwyster ôl-raddedig fod o fantais. Bydd Prentisiaeth Lefel Ganolraddneu Uwch hefyd yn eich helpu i gael mynediad i'r swydd hon. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am fwy o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau. Mae yna gyrsiau arbenigol mewn pynciau fel rheoli cefn gwlad, rheoli tir a rheoli gwledig. Mae gan newydd-ddyfodiaid gefndiroedd mewn pynciau gwyddonol, yn enwedig gwyddor fiolegol ac amgylcheddol. Byddai pwnc perthnasol wedi'i gyfuno ag astudiaethau busnes yn ddefnyddiol hefyd. Mae gan rhai ymgeiswyr gefndir mewn cynllunio. Mae modd i chi weithio'ch ffordd i fyny i swydd reoli o swyddi lefel is. Ffordd wych o gael mynediad i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am fwy o fanylion. Profiad Gwaith Mae rhai sy'n dod mewn i'r yrfa wedi ennill sgiliau a gwybodaeth trwy brofiad gwaith perthnasol, ee, mewn rheoli hamdden, gwaith amgylcheddol neu gadwraethol, neu gynllunio tref neu wlad.Hyfforddiant Gall hyfforddiant fod yn y gwaith, efallai gyda chyrsiau hyfforddi mewnol. Mae rhai cyflogwyr yn helpu Rheolwyr cefn Gwlad i weithio tuag at gymwysterau ôl-raddedig perthnasol. Os hoffech fwy o hyfforddiant, mae City & Guilds yn cynnig cwrs lefel 2 mewn cefn gwlad ac amgylchedd. Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer pobl sydd yn newydd i'r diwydiant. Mae'r unedau gorfodol ac opsiynol ar gyfer y cymhwyster hwn yn cynnwys:

 • cyflwyniad i gadwraeth cynefin ffin
 • cyflwyniad gyrru tractor i gadwraeth cynefin ffin
 • ymgymryd ag arolygon a thechnegau ecolegol
 • deall ecoleg coed, coetiroedd a choedwigoedd
 • cyflwyniad i reolaeth anifeiliaid hela
 • cyflwyniad i astudiaethau amgylcheddol
Camu ymlaen Gall Rheolwyr Cefn Gwlad fynd ymlaen i arbenigo mewn meysydd penodol, gan gynnwys rheoli coetiroedd a thwristiaeth wledig. Mae rhai Rheolwyr Cefn Gwlad yn symud i waith ymchwil, er enghraifft, mewn prifysgol neu sefydliad ymchwil. Mae eraill yn symud i faes addysgu neu ymgynghori.

Cymwysterau

I gael mynediad i gwrs gradd mewn rheolaeth cefn gwlad, fel arfer bydd angen:

 • 2/3 Safon Uwch ble mae rhai prifysgolion yn gofyn yn benodol am bwnc gwyddonol, fel bioleg neu wyddor amgylcheddol
 • TGAU gradd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall, gradd C/4 ac uwch ble mae rhai prifysgolion yn gofyn yn benodol am Saesneg a mathemateg
Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg. Efallai y bydd cymwysterau cyfwerth, fel cymhwyster lefel 3BTEC neu City & Guilds a Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, yn dderbyniol i gael mynediad - darllenwch ar wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai ymgeiswyr wedi ennill sgiliau a gwybodaeth trwy brofiad gwaith perthnasol e.e. mewn rheoli hamdden, gwaith amgylcheddol neu gadwraeth neu gynllunio gwlad neu dref.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael mynediad i gwrs gradd, gradd sylfaen neu HND, efallai y gallwch chi fynd ati i ennill cymhwyster o'r fath ar ôl cwblhau cwrs Mynediad. Fel arfer, ni fydd angen unrhyw gymwysterau arnoch chi, ond dylech chi ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Mae'r Manchester Metropolitan University yn cynnig cymwysterau ôl-raddedig mewn Rheolaeth Cefn Gwlad trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT)

Cyfeiriad Burgate Manor, Fordingbridge, Hampshire SP6 1EF

Ffôn 01425 652381

E-bost info@gwct.org.uk

Gwefan www.gwct.org.uk

National Trust (NT)

Gwefan www.nationaltrust.org.uk

National Trust for Scotland (NTS)

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nts.org.uk

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

Cyfeiriad The Lodge, Potton Road, Sandy, Bedfordshire SG19 2DL

Ffôn 01767 680551

Gwefan www.rspb.org.uk

Scottish Natural Heritage (SNH)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW

Ffôn 01463 725000

Gwefan www.snh.gov.uk

Institute of Ecology and Environmental Management (IEEM)

Cyfeiriad 43 Southgate Street, Winchester, Hampshire SO23 9EH

Ffôn 01962 868626

E-bost enquiries@ieem.net

Gwefan www.ieem.net

Wildlife Trusts

Cyfeiriad The Kiln, Waterside, Mather Road, Newark, Nottinghamshire NG24 1WT

Ffôn 01636 677711

E-bost enquiry@wildlifetrusts.org

Gwefan www.wildlifetrusts.org

Environment Agency

Cyfeiriad National Customer Contact Centre, PO Box 544, Rotherham S60 1BY

Ffôn 0370 8506506

E-bost enquiries@environment-agency.gov.uk

Gwefan www.environment-agency.gov.uk

Scottish Wildlife Trust

Scottish enquiries

Cyfeiriad Harbourside House, 110 Commercial Street, Edinburgh EH6 6NF

Ffôn 0131 3127765

E-bost enquiries@swt.org.uk

Gwefan scottishwildlifetrust.org.uk

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 2 Lochside View, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9DH

Ffôn 0131 3174100

E-bost membership@rspb.org.uk

Gwefan www.rspb.org.uk/scotland

Scotland's National Nature Reserves

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nnr-scotland.org.uk

Scottish Environment Protection Agency (SEPA)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Erskine Court, Castle Business Park, Stirling FK9 4TR

Ffôn 01786 457700

Gwefan www.sepa.org.uk

Environmental Jobs

Ffôn 01268 450024

E-bost jobs@environmentjobs.co.uk

Gwefan www.environmentpost.co.uk

environmentjob.co.uk

Publisher: Working Planet

Ffôn 01392 491578

E-bost admin@environmentjob.co.uk

Gwefan www.environmentjob.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

RSPB Wales

Cyfeiriad Sutherland House, Castlebridge, Cowbridge Road East, Cardiff, CF11 9AB

Ffôn 029 2035 3000

E-bost cymru@rspb.org.uk

Gwefan www.rspb.org.uk

Wildlife Trusts Wales

Cyfeiriad Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH

Ffôn 029 2048 0070

E-bost info@wtwales.org

Gwefan www.wtwales.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English