Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg sydd â phentwr o wahanol ddogfennau drosti. Mae dyn yn sefyll nesaf ato, yn pwyntio at rywbeth yn un o'r dogfennau. Mae'r dyn sy'n eistedd hefyd yn edrych ar y ddogfen hon.

  Mae rhaglenwyr systemau cyfrifiadurol yn datblygu rhaglenni sy'n rheoli sut mae tu mewn i gyfrifiadur yn gweithio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg â llawer o ddogfennau papur arni. Mae'n astudio un o'r dogfennau, sydd â chyfres o ddiagramau arni.

  Gweithio drwy ddiagram sy'n amlinellu sut y dylai'r rhaglen weithio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg swyddfa, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cyfieithu cyfarwyddiadau i iaith gyfrifiadurol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg swyddfa, yn edrych trwy lawlyfr printiedig. Mae pob math o ddogfennau papur a chyfrifiadur hefyd ar y ddesg.

  Dogfennau systemau ymgynghori.

Rhaglennydd Systemau Cyfrifiadurol

Cyflwyniad

Mae rhaglenwyr systemau cyfrifiadurol yn ysgrifennu rhaglenni i reoli gweithrediadau mewnol cyfrifiaduron. Mae hyn yn cynnwys dylunio rhaglenni effeithlon, cyflym a hyblyg. Maen nhw'n treulio llawer o amser yn profi rhaglenni. Efallai y byddan nhw'n gosod, yn addasu ac yn rhoi cymorth gyda'r systemau gweithredu hyn hefyd.

Adwaenir hefyd fel

 • Rhaglennydd, Systemau Cyfrifiadurol
 • Rhaglennydd Systemau

Gweithgareddau Gwaith

Mae rhaglenwyr systemau yn ymchwilio, dylunio a datblygu rhaglenni sy'n rheoli gweithrediadau mewnol cyfrifiaduron prif ffrâm mawr a rhwydweithiau. Mae rhaglenwyr yn ysgrifennu ac yn addasu rhaglenni cyflym, hyblyg ac effeithlon, a hynny gan ddilyn manylebau gan ddadansoddwr systemau mewn rhai achosion. Efallai y byddan nhw'n gosod, yn addasu ac yn cefnogi'r systemau gweithredu hyn hefyd.

Eu nod yw gwneud i systemau cyfrifiadurol (caledwedd a meddalwedd) weithio'n fwy effeithlon a dibynadwy. Mae hyn yn cynnwys edrych ar sut mae cyfrifiaduron yn trafod ac yn storio data a thestun, yn anfon gwybodaeth i argraffwyr, ac yn cysylltu â systemau telathrebu. Mae'n bosib y bydd angen iddyn nhw wneud yn siwr bod systemau yn ddiogel hefyd.

Os nad yw rhaglen gymwysiadau (er enghraifft, un sy'n galluogi cyfrifiadur i reoli cyflogres) yn gweithio mor gyflym neu mor effeithlon ag y dylai, bydd y rhaglennydd systemau yn ymchwilio i'r system weithredu a'r rhwydwaith cyfrifiadurol i weld a oes modd eu mireinio i wella perfformiad y cymhwysiad.

Mae rhaglenwyr yn aml yn dechrau pob prosiect drwy ei gyflwyno ar ffurf diagram er mwyn rhannu'r prosiect yn gyfres o gamau, er mwyn gallu eu dilyn mewn trefn resymegol.

Mae'r rhaglennydd yn cyfieithu'r camau hyn i gyfarwyddiadau wedi'u hysgrifennu mewn iaith gyfrifiadurol. Mae hwn yn waith technegol iawn; mae rhaglenwyr systemau yn ymdrin ag iaith gyfrifiadurol gymhleth.

Mae rhaglenwyr yn treulio llawer o amser yn profi ac yn gwella'r rhaglen, ac yn cael gwared ar ddiffygion ('dadfygio'). Mae rhaglenwyr systemau yn cynhyrchu diagramau a nodiadau rhaglen i helpu awduron technegol, sy'n gyfrifol am gynhyrchu llawlyfrau defnyddwyr.

Gall rhaglenwyr systemau gyflawni tasgau technegol hefyd fel gwneud yn siwr bod meddalwedd newydd neu feddalwedd wedi'i huwchraddio yn gweithio'n dda gyda'r systemau presennol. Efallai y byddan nhw'n cynghori dadansoddwyr systemau a rhaglenwyr cymwysiadau ynghylch a oes modd ychwanegu tasgau ychwanegol at y system neu a oes angen system newydd.

Mae'n bosib y bydd rhaglenwyr systemau sy'n darparu cymorth ar gyfer systemau gweithredu yn gweithio ar-alwad i ddatrys unrhyw broblemau sy'n codi.

Ar wahân i gyfrifiaduron, mae gan bob math o offer systemau gweithredu, gan gynnwys argraffwyr, ffonau symudol, llechi a chyfarpar telathrebu. Gall rhaglenwyr systemau weithio i gwmnïau sy'n cynhyrchu'r eitemau hyn; maen nhw'n ysgrifennu neu'n addasu systemau gweithredu yn y meysydd penodol hyn.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn rhaglennydd systemau, bydd angen:

 • Gwybodaeth dechnegol dda am ieithoedd cyfrifiadurol perthnasol, rhwydweithiau a systemau gweithredu.
 • Sgiliau ysgrifenedig da i baratoi adroddiadau, diagramau a chyfarwyddiadau.
 • Gallu datrys problemau'n dda.
 • Dull rhesymegol a threfnus o weithio
 • Amynedd a sylw i fanylion.
 • Gallu gweithio'n dda ar eich pen eich hun ac fel aelod o dîm.
 • Sgiliau rheoli prosiect.
 • Y gallu i ymdopi'n dda pan fydd pethau'n mynd o le.
 • Sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu a gwasanaethau cwsmeriaid da i roi cymorth a chyngor i gleientiaid ac aelodau eraill o staff.
 • Gwybodaeth am y dechnoleg ddiweddaraf.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

Mae rhaglenwyr systemau cyfrifiadurol yn ennill £24,000 - £30,500 y flwyddyn, gan godi i £38,000 - £46,000. Gall y rhai ar gyflogau uwch ennill dros £60,000 y flwyddyn.

Gallai cyflogau gynnwys cyflog sy'n gysylltiedig â pherfformiad, cyfran o'r elw neu daliadau bonws gan y cwmni.

Oriau gwaith

Mae rhaglenwyr systemau yn gweithio 35-37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, fel arfer. Yn dibynnu ar y swydd, mae'n bosib y bydd rhai'n gweithio y tu allan i oriau busnes arferol o bryd i'w gilydd, neu ar alwad.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys tai meddalwedd, ymgyngoriaethau, gweithgynhyrchwyr cyfrifiaduron a chwmnïau/sefydliadau â llawer o gyfrifiaduron.

Mae yna gyfleoedd ar gyfer rhaglenwyr systemau mewn rhai dinasoedd ar draws y DU. Mae nifer sylweddol o swyddi gwag ar gyfer gweithwyr TG a thelathrebu proffesiynol wedi'u lleoli yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae disgwyl i'r diwydiant TG dyfu'n gynt o lawer na gweddill gweithlu'r DU dros y deng mlynedd nesaf. Mae'r dirwasgiad wedi effeithio ar y diwydiant TG, ond mae wedi dod drwyddi mewn sefyllfa gref iawn ar y cyfan.

Un rheswm dros y cryfder hwn yw bod yr economi fyd-eang wedi sylweddoli pa mor bwysig yw TG i helpu busnesau i oroesi'r dirwasgiad a'r dirywiad economaidd. Hefyd, mae llawer o bobl yn gweld buddsoddi mewn technoleg fel ffordd o wneud cyrff cyhoeddus yn fwy effeithlon.

Mae prinder ymgeiswyr â sgiliau a chymwysterau TG yn y DU.

Anghenion sgiliau'r dyfodolMae sgiliau technegol yn bwysig tu hwnt yn y diwydiant hwn. Fodd bynnag, mae cyflogwyr hefyd wedi tynnu sylw at yr angen am y sgiliau annhechnegol canlynol:

 • sgiliau gwaith tîm
 • sgiliau cyfathrebu da
 • sgiliau busnes.

Hunangyflogaeth

Mae yna gyfleoedd i raglenwyr systemau profiadol weithio fel ymgynghorwyr hunangyflogedig - yn gwneud gwaith contract tymor byr i gleientiaid gwahanol gan amlaf.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar fyrddau swyddi TG arbenigol ac ar wefannau cyflogwyr, mewn cylchgronau cyfrifiadura a chyfnodolion proffesiynol, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch) ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Gellir dod o hyd i waith contract tymor byr drwy asiantaethau recriwtio TG arbenigol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae gan bron pawb sy'n dechrau gweithio yn y maes hwn radd mewn pwnc perthnasol (er enghraifft, cyfrifiadureg neu beirianneg meddalwedd). Bydd llawer o gyflogwyr yn chwilio am sgiliau rhaglennu a gwybodaeth am brif fframiau a systemau gweithredu hefyd.

Mae e-skills yn gweithio gyda chyflogwyr a phrifysgolion i ddatblygu gradd mewn Datblygu Meddalwedd ar gyfer Busnesau, i'w lansio ym mis Medi 2014.

Mae rhai prifysgolion a chyflogwyr yn cynnig interniaethau neu leoliadau i fyfyrwyr sy'n meithrin sgiliau busnes, sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol.

Mae yna raddau sylfaen llawn amser a rhan-amser mewn gwahanol bynciau cyfrifiadura. Gallwch gwblhau astudiaethau pellach i droi'r rhain yn raddau llawn.

Gallai cwrs trosi TG ôl-radd fod o gymorth i gael gwaith os yw'ch gradd gyntaf mewn pwnc nad yw'n ymwneud â TG.

Hyfforddiant

Rhaid i ddatblygwyr a rhaglenwyr ddiweddaru eu sgiliau'n gyson drwy fynd ar gyrsiau sy'n rhoi hyfforddiant ar y systemau, yr ieithoedd rhaglennu a'r dulliau diweddaraf.

Camu ymlaen yn eich swydd

Gallai rhaglenwyr systemau gamu ymlaen i swyddi fel dadansoddwr systemau, rheolwr prosiect a rheolwr rhwydwaith, ar ôl cael rhagor o hyfforddiant a phrofiad. Mae rhai rhaglenwyr systemau profiadol yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn cyfrifiadureg, bydd angen y canlynol fel arfer:

 • 2/3 lefel A
 • TGAU gradd C neu uwch mewn 2/3 pwnc arall
 • TGAU Saesneg a Mathemateg.

Efallai y bydd angen lefel A mewn Mathemateg ar gyfer rhai graddau. Bydd eraill yn gofyn am lefel A mewn Mathemateg, Ffiseg neu Gyfrifiadureg. Darllenwch y gofynion mynediad.

Mae cymwysterau eraill sy'n dderbyniol yn lle lefel A yn cynnwys:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Ar gyfer rhai graddau, bydd angen lefel A mewn Mathemateg yn ogystal â chymhwyster Cenedlaethol BTEC Lefel 3. Efallai y bydd angen Mathemateg (neu Ffiseg neu Gyfrifiadureg) ar lefel Uwch yn Niploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio felly darllenwch bob prosbectws yn ofalus.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Mynediad

Gall graddedigion â gradd mewn pwnc nad yw'n gysylltiedig â TG ddechrau gweithio yn y maes hwn, os gallan nhw ddarparu tystiolaeth o allu technegol mewn TG. Bydd gwneud cwrs trosi TG ôl-radd yn gwella'ch rhagolygon.

Os oes gennych chi sgiliau mewn meysydd eraill o waith rhaglennu, er enghraifft, cymwysiadau, gall hyn agor y drws i waith systemau. Mae cefndir technegol, mewn peirianneg ficroelectronig a chyfrifiadurol, er enghraifft, yn berthnasol hefyd.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr heb y gofynion mynediad arferol gan amlaf. Dylech chi ddarllen polisi derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs gradd o'ch dewis, efallai mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, er enghraifft, Mynediad i TG/Cyfrifiadura, yw'r ateb.

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech chi holi colegau unigol am hyn.

Dysgu o bell

Mae cyfleoedd dysgu o bell yn cynnwys cyrsiau gradd ac ôl-radd y Brifysgol Agored mewn pynciau cyfrifiadura.

Mae llawer o sefydliadau addysgol yn cynnig cymwysterau penodol drwy ddysgu o bell/dysgu ar-lein, fel y radd mewn Cyfrifiadura a Systemau Gwybodaeth gan Raglenni Rhyngwladol Prifysgol Llundain. Mae

Computeach yn cynnig cyrsiau dysgu o bell, yn cynnwys y cwrs Gweithiwr Rhaglennu Proffesiynol.

Ystadegau

 • Mae 9% o bobl mewn galwedigaethau fel rhaglennydd systemau cyfrifiadurol yn hunangyflogedig.
 • Mae 4% yn gweithio'n rhan-amser
 • Mae 26% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 3% o weithwyr cyflogedig yn gweithio mewn swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

e-skills UK

Skills for business and information technology

Cyfeiriad 1 Castle Lane, London SW1E 6DR

Ffôn 020 7963 8920

E-bost info@e-skills.com

Gwefan www.e-skills.com

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Big Ambition

E-bost bigambition@e-skills.com

Gwefan www.bigambition.co.uk

Bring IT On

Irish enquiries

Gwefan www.bringitonni.info

Guardian Technology

Cyfeiriad Kings Place, 90 York Way, London N1 9GU

Ffôn 020 3353 2000

E-bost tech@guardian.co.uk

Gwefan www.guardian.co.uk/technology

University of London International Programmes

Ffôn 020 7862 8360

Gwefan www.londoninternational.ac.uk

Institution of Analysts and Programmers (IAP)

Cyfeiriad Boundary House, Boston Road, London W7 2QE

Ffôn 020 8434 3685

E-bost admin@iap.org.uk

Gwefan www.iap.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English