Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae Simon yn Gartograffydd.

 • Cartograffydd

Cartograffydd

Cyflwyniad

Mae cartograffwyr yn dewis, dylunio a llunio mapiau a siartiau o ddeunydd gwreiddiol, fel ffotograffau o'r awyr, synhwyro seismig a mapiau ac ystadegau cyfredol.

Adwaenir hefyd fel

 • Gwneuthurwr mapiau

Fideo - Simon: Cartograffydd

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cartograffydd, byddwch yn dylunio ac yn paratoi mapiau, cynlluniau, siartiau, modelau a globau sy'n cynrychioli wyneb y Ddaear neu blanedau eraill. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o dechnolegau modelu ar-lein a meddalwedd TG i gasglu'r data angenrheidiol ac i gynhyrchu'ch mapiau. Mae cartograffeg yn cysylltu technoleg gwybodaeth (TG) a daearyddiaeth, cyhoeddi a dylunio. Byddwch yn casglu ac yn defnyddio data o amrywiaeth o ffynonellau fel:

 • ffotograffau o'r awyr
 • synhwyro o bell trwy loeren
 • tirfesur
 • delweddau wedi'u creu gan fapio electrostatig a synhwyro seismig
 • mapiau ac ystadegau cyfredol.

Mae mapiau yn ymddangos mewn nifer o leoedd gwahanol. Er enghraifft, fe allen nhw fod mewn print, ar sgrin deledu, yn cael eu defnyddio ar gyfer systemau llywio lloeren, neu ar raglen ar-lein cynllunio teithiau - mae angen iddyn nhw gael eu defnyddio ar wahanol lwyfannau cyfryngau hefyd, fel ar ffôn clyfar neu dudalen we.

Fel Cartograffydd, gallech ddelio ag amrywiaeth o brosiectau mapio - rhai'n brosiectau hirdymor, fel mapiau printiedig, ac eraill yn fwy uniongyrchol a newidiol. Efallai y byddwch chi'n cymryd rhan yn y canlynol:

 • dangos cynllun dinasoedd hynafol neu hyd yn oed wyneb y Lleuad
 • dilyn trywydd fflyd o gerbydau
 • helpu i reoli digwyddiad amgylcheddol, fel colli olew neu ddatgoedwigo
 • creu delwedd sy'n cynrychioli canlyniadau etholiad ar gyfer ardal benodol
 • nodi lleoliadau siop benodol mewn ardal benodol e.e. ble gallwch chi ddod o hyd i Dunkin' Donuts yn Llundain?
Bydd yr union fath o fap rydych chi'n ei greu yn dibynnu ar anghenion eich cyflogwr neu'ch cwsmer.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gartograffydd, bydd arnoch angen:

 • gwybodaeth am systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a dealltwriaeth ohonynt.
 • sgiliau TG rhagorol, gan gynnwys profiad o feddalwedd modelu a dylunio.
 • gwybodaeth gyffredinol ragorol am ddaearyddiaeth.
 • gweithio'n gywir a thalu sylw i fanylion.
 • creadigrwydd

Ar gyfer Cartograffwyr sydd am weithio dramor, byddai'r gallu i siarad iaith arall yn ddefnyddiol iawn.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

 • Ddechrau: £24,000 - £25,500
 • Gyda phrofiad: £27,500 - £31,500
 • Cartograffwyr uwch yn ennill £33,500 - £36,000
Oriau gwaith Mae Cartograffwyr yn gweithio 40 awr yr wythnos fel arfer, o ddydd Llun i ddydd Gwener. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i chi weithio'n hwyr, yn enwedig wrth i ddyddiadau cwblhau nesáu. Ble allwn i weithio? Mae adrannau'r llywodraeth fel yr Arolwg Ordnans, y Swyddfa Hydrograffig, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, a'r Swyddfa Dywydd yn cyflogi Cartograffwyr. Mae sefydliadau eraill sy'n cyflogi Cartograffwyr yn cynnwys y Comisiwn Coedwigaeth, awdurdodau lleol, tai cyhoeddi masnachol, sefydliadau moduro ac adrannau archwilio cwmnïau olew. Mae yna gyfleoedd i Gartograffwyr gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar y prif fyrddau swyddi i gyd, ar wefan Paru Swyddi (Universal Jobmatch), ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae gwefan Cymdeithas Cartograffeg Prydain yn rhestru rhai swyddi gwag hefyd. Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi a chysylltu â chyflogwyr posibl. Gwnewch yn siwr bod eich proffil yn eich cyflwyno mewn ffordd broffesiynol, a fydd yn apelio i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl wybodaeth gyffredinol, 'Dod o hyd i waith ar-lein'. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/cartographer/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, y man cychwyn ar gyfer cael gwaith yn y maes hwn yw gwneud cwrs gradd addas. Nid oes cyrsiau lefel gradd penodol mewn cartograffeg, ond mae cartograffeg yn rhan bwysig o nifer o gyrsiau eraill, gan gynnwys daearyddiaeth.

Mae gan wefan Cymdeithas Cartograffeg Prydain restr o gyrsiau sy'n cynnwys elfen o gartograffeg neu bwnc arall perthnasol.

Weithiau, os nad oes gennych chi radd neu nid ydych yn bwriadu astudio am radd, mae'n bosibl dechrau mewn swydd lefel mynediad fel Technegydd Mapio dan Hyfforddiant a gweithio'ch ffordd i fyny i swydd Cartograffydd. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Hyfforddiant

Ar ôl graddio, bydd fel arfer angen i chi gael eich cyflogi gan gwmni neu adran y llywodraeth a chael hyfforddiant wrth weithio.

Mae cymhwyster ôl-radd yn ddefnyddiol yn y maes cystadleuol hwn.

Mae gan wefan Cymdeithas Cartograffeg Prydain restr o gyrsiau ôl-radd sy'n cynnwys rhyw elfen o gartograffeg.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol mewn rôl ddaearyddol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Camu ymlaen yn eich swydd

Mae'r gallu i gamu ymlaen yn aml yn dibynnu ar y math o sefydliad rydych chi'n gweithio iddo. O fewn awdurdodau lleol, mae cyfres strwythuredig o lwybrau dyrchafiad.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn pwnc priodol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch. Mae mathemateg a/neu ddaearyddiaeth yn ddefnyddiol.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (os nad yw Mathemateg yn un o'ch pynciau Safon Uwch).
Yn aml, derbynnir cymwysterau eraill yn lle Safon Uwch, er enghraifft:
 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.
Yn aml, mae Cartograffeg a gwyddor mapio yn cael eu hastudio ar y cyd â phynciau eraill. Mae gofynion derbyn yn amrywio cryn dipyn oherwydd hynny, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion i gael rhagor o fanylion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Gall sgiliau drafftio perthnasol fod yn ddefnyddiol. Mae gwybodaeth am Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol yn ddefnyddiol hefyd.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, efallai mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol yw'r ateb.

Cyrsiau yw'r rhain ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol gan amlaf, ond dylech holi colegau unigol.

Mae contractau tymor byr yn dod yn fwyfwy cyffredin.

Ystadegau

 • Mae 17% o gartograffwyr yn hunangyflogedig.
 • Mae 6% o bobl mewn galwedigaethau fel cartograffydd yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 17% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

British Cartographic Society (BCS)

Gwefan www.cartography.org.uk

Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Cyfeiriad Dominion House, Sibson Road, Sale, Cheshire M33 7PP

Ffôn 0161 9723100

E-bost education@cices.org

Gwefan www.cices.org

United Kingdom Hydrographic Office (UKHO)

Cyfeiriad Admiralty Way, Taunton, Somerset TA1 2DN

Ffôn 01823 337900

Gwefan www.ukho.gov.uk

Surveying Your Future?

Publisher: Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors (ICES)

Gwefan www.cices.org/pdf/Careers%20Leaflet%202010.pdf

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English