Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n edrych dros ysgwydd disgybl. Mae'r disgybl yn edrych i lawr ar lyfr ymarfer agored.

  Helpu disgybl gyda'i waith.

 • Mae menyw'n sefyll o flaen disgyblion mewn ystafell ddosbarth.

  Siarad â'r dosbarth am eu gwaith cartref.

 • Mae menyw'n sefyll o flaen bwrdd gwyn mewn ystafell ddosbarth.

  Siarad am thema'n ymwneud â bioleg o flaen y dosbarth cyfan.

 • Mae menyw'n plygu dalen fawr o bapur lliw.

  Paratoi adnoddau ystafell ddosbarth.

 • Mae menyw'n sefyll o flaen dau ddisgybl. Mae hi'n defnyddio'i dwylo i egluro rhywbeth.

  Esbonio themâu geneteg i ddau ddisgybl.

 • Mae menyw'n sefyll o flaen dosbarth wrth ochr bwrdd gwyn. Mae hi'n pwyntio at wybodaeth ar ddalen fawr o bapur lliw sydd wedi glynu wrth y bwrdd.

  Egluro clefydau sy'n cael eu hetifeddu'n enetig ar y bwrdd gwyn.

Athro Gwyddoniaeth

Cyflwyniad

Mae athrawon gwyddoniaeth yn dysgu myfyrwyr pa mor berthnasol yw gwyddoniaeth i fywyd bob dydd, ac i fyd natur o'u cwmpas. Maen nhw'n dysgu damcaniaethau gwyddonol ac am faterion fel cynhesu byd-eang, addasu genetig, sylweddau ymbelydrol, sut i gadw'n iach a sut mae cyffuriau'n effeithio ar y corff.

Fideo - Amy: Athro Gwyddoniaeth

Gweithgareddau Gwaith

Mae athrawon gwyddoniaeth uwchradd yn dysgu bioleg, cemeg a ffiseg mewn gwersi gwyddoniaeth cyfun. Gallan nhw ddysgu'r pynciau'n unigol hefyd.

Mae dulliau dysgu'n cynnwys gwaith grwp a phrosiect, gwneud arbrofion a defnyddio byrddau gwyn rhyngweithiol, deunyddiau clywedol a'r rhyngrwyd, yn ogystal â sesiynau dysgu traddodiadol.

Gall dysgu gynnwys trefnu teithiau maes ac ymweliadau â llefydd addysgol diddorol.

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys :

 • Paratoi a chynllunio gwersi.
 • Dangos a goruchwylio arbrofion.
 • Marcio gwaith a rhoi adborth.
 • Mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni.
 • Gosod a chynnal safonau ymddygiad.

Mae rhai athrawon gwyddoniaeth yn diwtoriaid dosbarth, sy'n cynnwys dyletswyddau fel cymryd y gofrestr, darparu gwybodaeth gyffredinol a rhoi arweiniad.

Gall athrawon gwyddoniaeth oruchwylio gwaith un neu ragor o gynorthwywyr dysgu a thechnegwyr labordai.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel athro gwyddoniaeth, bydd angen i chi fod â'r:

 • Gallu i annog, cymell ac ysbrydoli'ch myfyrwyr.
 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Pwyll ac amynedd.
 • Y gallu i gadw disgyblaeth a rheoli ymddygiad heriol.
 • Ymwybyddiaeth o faterion iechyd a diogelwch wrth wneud arbrofion a storio deunyddiau peryglus.
 • Sgiliau trefnu a chynllunio da.
 • Y gallu i weithio'n dda o dan bwysau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Caiff athrawon yn y sector addysg wladol eu talu ar raddfa'n unol â'u cymwysterau, eu profiad a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyflogau uchaf ar gael yn ysgolion trefol Llundain.

Brasamcan yw'r cyfraddau cyflog (y flwyddyn) isod.

 • Mae athrawon heb gymhwyso [sydd heb dderbyn Statws Athro Cymwysedig eto] yn ennill rhwng £16,000 a £25,000.
 • Mae athrawon cymwysedig yn ennill rhwng £21,500 a £31,500.
 • Mae 'Athrawon sgiliau uwch' yn ennill rhwng £37,500 a £57,000.
 • Mae 'Athrawon rhagorol' yn ennill rhwng £39,500 a £52,000.

Yn y sector preifat, mae cyflogau yn uwch ar y cyfan, er eu bod weithiau wedi'u cysylltu â graddfeydd cyflog y sector gwladol.

Oriau gwaith

Fel rheol mae athrawon yn gweithio o 8:30 neu 9 y bore hyd 3:30 neu 4 y prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond, mae'r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol - yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Yn aml, maen nhw'n gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn paratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble gallwn i weithio?

Ysgolion gwladol a phreifat yw'r cyflogwyr.

Mae cyfleoedd i ddysgu mewn gwledydd eraill hefyd.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu hincwm trwy ddysgu'n breifat, trwy farcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Yng Nghymru, mae galw am addysg cyfrwng Cymraeg, felly os ydych chi'n bwriadu dysgu yng Nghymru ac yn siarad Cymraeg mamiaith neu ail iaith, gallech wella'ch gobaith am swydd trwy hyfforddi i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Hefyd, gallech gael cymorth ariannol trwy gynllun cymhelliant cyfrwng Cymraeg. Holwch ddarparwr eich cwrs.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys y Guardian a'r Times Educational Supplement (TES). Mae hysbysfyrddau swyddi ar gael hefyd, fel eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

I fod yn athro gwyddoniaeth, fel rheol bydd angen i chi gael Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Mae nifer o lwybrau HCA ar gael.

Mae nifer fach o gyrsiau gradd mewn addysg gwyddoniaeth uwchradd, sy'n arwain at SAC.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud gradd mewn gwyddoniaeth, gyda chwrs TAR mewn gwyddoniaeth neu mewn un o'r pynciau gwyddonol unigol. Mae'r cyrsiau fel rheol yn rhai amser llawn ac yn para blwyddyn. I wneud cais am gwrs TAR, mae'n rhaid i chi ymgeisio trwy Hyfforddiant Athrawon UCAS.

Mae cynlluniau hyfforddi seiliedig ar gyflogaeth ar gael hefyd: byddwch yn hyfforddi tra'n gweithio mewn ysgol. Byddai disgwyl i chi fynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu'r grwp o ysgolion lle y gwnaethoch hyfforddi, er nad oes sicrwydd y cewch swydd ar ddiwedd eich hyfforddiant. Gweler 'Hyfforddiant seiliedig ar gyflogaeth' am fwy o wybodaeth

Gallwch hyfforddi mewn ysgol hefyd ar ôl gwneud eich gradd trwy hyfforddiant cychwynnol i athrawon mewn ysgol (SCITT). Mae'r rhaglenni hyn yn cael eu cyflawni gan grwpiau o golegau ac ysgolion cymdogol a'u nod yn aml yw ceisio diwallu anghenion addysgol lleol.

Elusen yw Teach First sy'n recriwtio ac yn cefnogi graddedigion i ddysgu mewn ysgolion yn y cymunedau incwm isel mewn nifer o ranbarthau'r DU. Mae'r rhaglen yn para dwy flynedd.

Os nad ydych chi'n hyderus iawn am eich gwybodaeth am y pwnc neu os nad oes gennych y cymwysterau i gychwyn hyfforddiant ôl-raddedig yn syth, efallai y gallech gymryd cwrs i wella'ch gwybodaeth am y pwnc (SKE) yn gyntaf. Gall darparwr eich cwrs asesu a fydd angen i chi ddysgu rhagor neu loywi eich gwybodaeth. Mae cyrsiau SKE ar gael mewn ffiseg a chemeg.

Hyfforddiant

Ar ôl cael eich cyflogi, mae'n rhaid i athrawon newydd gymhwyso (ANG) gwblhau cyfnod sefydlu am dri thymor, fel rheol o fewn un flwyddyn ysgol.

Camu ymlaen yn eich swydd

Mae cyfle i athrawon symud ymlaen i weithio ym maes hyfforddiant athrawon, gwaith cynghori, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion.

Gall athro fynd yn bennaeth adran, pennaeth blwyddyn, neu'n gydlynydd anghenion addysgol arbennig neu'n gynghorydd gyrfaoedd.

Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybudd neu gerydd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle does ond gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Yng Nghymru, rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon gael TGAU gradd B mewn Iaith Saesneg a Mathemateg. Efallai hefyd y bydd myfyrwyr sy'n hyfforddi i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg angen TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg (mamiaith).

Os nad oes gennych y TGAU sydd fel rheol eu hangen, efallai y gellwch sefyll prawf cyfwerth cyn cael mynediad; dylech gysylltu â darparwyr y cwrs unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud eich cais.

Rhaid i athrawon dan hyfforddiant basio profion mewn Saesneg a Mathemateg er mwyn ennill Statws Athro Cymwysedig. Hefyd, bydd angen i ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg gwblhau prawf llythrennedd mewn Cymraeg.

I gael lle ar gwrs gradd mewn pwnc gwyddoniaeth, fel rheol bydd rhaid i chi gael o leiaf:

 • 2/3 Safon Uwch, sy'n cynnwys o leiaf un pwnc gwyddoniaeth (bydd y pynciau gofynnol yn dibynnu ar y maes gwyddoniaeth rydych chi am ei astudio).
 • TGAU gradd C ac yn uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU pellach gradd C ac uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Yn ogystal â'r TGAU yn y gwyddorau unigol (Bioleg, Cemeg a Ffiseg), derbynnir:

 • Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol, neu
 • Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Gymhwysol Ychwanegol.

Efallai y bydd angen i chi gael Mathemateg Safon Uwch, yn dibynnu ar bwnc eich gradd. Er enghraifft, fel rheol byddwch angen Mathemateg Safon Uwch i ddilyn gradd mewn ffiseg. Dylech ddarllen pob prosbectws yn ofalus i weld pa bynciau gwyddoniaeth/mathemateg sydd eu hangen, a sawl un.

Mae cymwysterau sy'n gyfwerth â Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Er hynny, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio, felly dylech fwrw golwg ofalus ar bob prosbectws.

Weithiau, mae modd cael lle ar gwrs hyfforddi athrawon ôl-raddedig heb radd sy'n uniongyrchol berthnasol. Er enghraifft, gall prifysgol awgrymu eich bod yn cynyddu eich gwybodaeth trwy gwrs i wella'ch gwybodaeth am y pwnc (SKE). Mae cyrsiau SKE ar gael mewn ffiseg a chemeg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

I gael lle ar gwrs hyfforddi athrawon, fel rheol bydd rhaid i chi fod wedi arsylwi ar ddosbarthiadau mewn ysgol uwchradd prif ffrwd. Bydd rhai cyrsiau'n gofyn i chi gael profiad gwaith gwirfoddol neu gyflogedig mewn ystafell ddosbarth uwchradd, neu brofiad perthnasol arall gyda phobl ifanc.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gychwyn ar gwrs gradd, efallai y gallech ddechrau ar ôl cwblhau Cwrs mynediad, mewn coleg neu brifysgol, er enghraifft, Mynediad i Wyddoniaeth. Fel rheol, nid oes angen unrhyw gymwysterau i gychwyn ar gwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, gallech hyfforddi trwy ddysgu o bell ar y cyd ag ymarfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac astudio ar gampws.

Hyfforddiant seiliedig ar gyflogaeth

Yn hytrach na mynd i brifysgol i wneud cwrs TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr hyfforddiant seiliedig ar gyflogaeth, gan hyfforddi mewn ysgol. Llwybrau seiliedig ar gyflogaeth yw School Direct, hyfforddiant cychwynnol i athrawon mewn ysgol (SCITT) a chynllun Dysgu'n Gyntaf (Teach First). Yng Nghymru, gallech hyfforddi drwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig, ond mae'r lleoedd yn brin. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

I gael gwybodaeth am gyllid, ewch i wefan GOV.UK neu i Cyllid Myfyrwyr Cymru os ydych chi'n byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Teach in Scotland

Scottish enquiries

E-bost teaching@infoscotland.com

Gwefan www.teachinginscotland.com

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English