Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n edrych i mewn i glust y fenyw sy'n eistedd o'i blaen. Mae hi'n defnyddio tortsh fach.

  Gall archwilio y tu mewn i glust y cleient helpu'r awdiolegydd i ganfod union achos y nam ar y clyw.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio'r cyfrifiadur i edrych ar gofnodion claf.

 • Mae dwy fenyw'n eistedd wrth fwrdd. Mae un o'r menywod yn gwisgo clustffonau, sy'n arwain i beiriant. Mae'r fenyw arall yn eistedd o flaen y peiriant ac yn pwyso botymau ar ei gonsol.

  Mae awdiolegwyr yn gweithio gyda phobl sydd â phroblemau clyw. Mae ganddynt offer arbenigol i asesu'r gallu sydd gan bobl i glywed.

 • Mae menyw'n addasu cymorth clyw menyw sy'n eistedd o'i blaen.

  Addasu cymorth clyw fel ei fod yn gweithio'n gywir.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn. Mae hi'n edrych ar ffolder agored ar y ddesg.

  Mae awdiolegwyr yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill, fel gweithwyr cymdeithasol a meddygon, felly mae angen sgiliau cyfathrebu da arnyn nhw.

 • Awdiolegydd

Awdiolegydd

Cyflwyniad

Mae awdiolegwyr yn profi clyw pobl, gan ganfod a mesur diffyg clyw. Maen nhw hefyd yn profi ac yn asesu cleifion ar gyfer problemau cydbwyso. Maen nhw'n gweithio'n agos gyda'r claf, gan roi cyngor a gwybodaeth iddo i'w helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i reoli anawsterau. Mae awdiolegwyr yn gosod cymhorthion clyw ac yn rhoi cyngor i gleifion ar ddyfeisiau amrywiol eraill.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Technegol Meddygol - Awdioleg
 • Technegydd Mesuriadau Ffisiolegol - Awdioleg

Fideo - Jody: Awdiolegydd

Fideo - Ross: Dylunydd Sain

Gweithgareddau Gwaith

Fel Awdiolegydd, byddwch yn profi ac yn mesur clyw pobl, gan ddefnyddio cyfarpar arbenigol fel awdiomedrau. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o brofion. Ar gyfer rhai profion, nid oes angen i'r claf ymateb i sain. Er enghraifft, mewn prawf ar gyfer ymateb coesyn yr ymennydd clywedol, mae'r claf yn gwisgo electrodau ar ei groen tra bod y cyfarpar yn mesur gweithgarwch trydanol yn ei system glywedol. Yn ogystal â mesur unrhyw ddiffyg clyw, gallwch hefyd ganfod a oes gan y claf broblem gydbwysedd. Byddwch yn asesu problemau cydbwysedd ac yn gallu gwneud diagnosis o broblemau niwrolegol (y system nerfau). Mae Awdiolegwyr yn helpu i asesu problemau cydbwysedd sy'n gysylltiedig â'r glust. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch cleifion, gan roi cymorth a chyngor hirdymor iddyn nhw yn aml. Byddwch yn galluogi cleifion i ymdopi â, neu oresgyn, diffyg clyw, problemau cydbwysedd a chyflyrau fel tinitws. Os oes angen cymorth clyw neu ddyfais arall ar y claf, byddwch yn dewis ac yn gosod y ddyfais sydd fwyaf addas i'w anghenion. Byddwch hefyd yn rhoi cyngor ar sut i'w defnyddio, gan gynnig cymorth emosiynol i helpu'r claf i ymdopi. Yn ogystal â gweithio gyda chleifion, byddwch hefyd yn gofalu am y cyfarpar, ei brofi a'i gynnal a'i gadw. Mae Awdiolegwyr yn gweithio'n agos gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg, fel Meddygon, Therapyddion Iaith a Lleferydd a phobl mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol. Mae rhai Awdiolegwyr yn arbenigo ym maes clyw plant. Er enghraifft, maen nhw'n gwneud diagnosis ar gyfer babanod sydd wedi'u geni â diffyg clyw parhaol. Byddwch yn cefnogi'r rhieni yn ystod y cyfnod gofidus hwn ac yn gweithio gyda thîm amlddisgyblaethol i ddiwallu anghenion y baban. Gallech arbenigo mewn adsefydlu oedolion. Byddwch yn cynllunio ac yn gweithredu rhaglen unigol i gynyddu sgiliau cyfathrebu ac annibyniaeth y claf. Gallai rhaglen o'r fath gynnwys cymorth gyda chymhorthion clyw, rheoli tinitws, cwnsela neu ailhyfforddiant ar gyfer cydbwysedd, gan ddibynnu ar anghenion y claf. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Awdiolegydd, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • mwynhau gweithio gyda phobl.
 • y gallu i wrando ar gleifion wrth iddynt ddisgrifio eu problemau.
 • empathi a natur ofalgar.
 • gallu siarad ar lefel arferol ond ychydig yn arafach, fel bod cleifion yn gallu darllen eich gwefusau.
 • sgiliau cynllunio a rheoli amser da.
 • sgiliau technegol i ddefnyddio cyfarpar.
 • sgiliau datrys problemau.
 • Sgiliau llaw da i drin darnau cymhorthion clyw bach iawn.
 • diddordeb mewn gwyddoniaeth; sgiliau dadansoddol; a pharodrwydd i ddysgu am y dechnoleg ddiweddaraf.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa sy'n codi o fewn bandiau cyflog diffiniedig, yn unol â'u sgiliau a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol - Band 5: £24,214 - £30,112
 • Gyda phrofiad - Band 6: £30,410 - £37,267
 • Uwch Awdiolegwyr - Band 7: £37,570 - £43,772

Oriau gwaith Fel arfer, mae Awdiolegwyr yn gweithio 37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Rhaid i rai weithio sifftiau ar sail rota. Efallai y bydd gwaith rhan-amser ar gael hefyd. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys y GIG (mewn unedau awdioleg ac ysgolion neu ganolfannau asesu plant). Mae yna gyfleoedd prin mewn cwmnïau gofal iechyd preifat ac mewn diwydiant (er enghraifft, cynnal asesiadau clyw). Mae yna gyfleoedd i Awdiolegwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan NHS Jobs, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol ac ar hysbysfyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Er mwyn dod yn Awdiolegydd, gallwch chi ddilyn gradd tair blynedd mewn gwyddor gofal iechyd (awdioleg). Byddai hyn yn eich galluogi chi i gofrestru gyda'r Cyngor Cofrestru Ffisiolegwyr Clinigol. Mae pobl sy'n gweithio yn y GIG, er enghraifft, fel Ymarferwyr Cynorthwyol (sy'n darparu gofal o dan oruchwyliaeth Awdiolegydd cofrestredig) neu sy'n cael eu cyflogi yn y sector darparu cymhorthion clyw preifat yn gallu dilyn gradd sylfaen mewn awdioleg cymhorthion clyw. Mae hyn yn caniatáu i chi gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal fel Darparwr Cymhorthion Clyw, yn gweithio mewn practis preifat. Gallwch chi symud ymlaen i gwrs gradd cydnabyddedig, sy'n eich galluogi chi i weithio fel Awdiolegydd yn y GIG, mewn practis preifat neu mewn maes arall. Gall graddedigion â gradd (israddedig) gyntaf mewn pwnc gwyddor perthnasol (2:1 neu uwch) wneud cais i'r Rhaglen Hyfforddiant Gwyddonydd (STP). Mae pob sefydliad y GIG sy'n hysbysebu swyddi gwag STP yn penderfynu pa bynciau gradd sy'n berthnasol, ond gallai'r rhain gynnwys ffisioleg, ffiseg pur neu gymhwysol, peirianneg, bioleg neu fioleg ddynol. Byddwch chi'n cael eich cyflogi gan adran Awdioleg a fydd yn trefnu'ch hyfforddiant clinigol ar eich rhan. Byddwch chi hefyd yn gweithio'n rhan-amser tuag at MSc ôl-raddedig. Gallwch chi hefyd gael mynediad i'r STP gyda 2:2 os oes gennych chi hefyd gymhwyster ôl-raddedig perthnasol. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Academi Awdioleg Brydeinig neu NHS Careers. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Symud ymlaen Gall Awdiolegwyr y GIG symud ymlaen i swyddi rheoli. Mae rhai Awdiolegwyr yn dod yn Ymarferwyr Annibynnol mewn practis preifat. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd gofalu, fel mewn ysbyty neu gartref gofal, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr Mae'r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybuddiad, cerydd neu rybudd sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Ar gyfer gradd mewn gwyddor gofal iechyd (awdioleg), fel arfer bydd angen:

 • 3 Safon Uwch, gan gynnwys o leiaf un pwnc gwyddoniaeth/mathemateg.
 • TGAU gradd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall 9 - 4 (A*- C), gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

Bydd cymwysterau cyfwerth, fel cymwysterau lefel 3BTEC a'r Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, yn dderbyniol ar gyfer mynediad - darllenwch bob prosbectws yn ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau angenrheidiol i ddilyn gradd mewn gwyddor gofal iechyd: awdioleg, efallai y gallwch chi fynd ati i ennill cymhwyster o'r fath ar ôl cwblhau cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol, fel Mynediad i Wyddoniaeth. Fel arfer, does dim angen unrhyw gymwysterau i ddilyn cwrs Mynediad, er y dylech chi ofyn i ddarparwr y cwrs.

Ystadegau

 • Mae 11% o'r bobl mewn galwedigaethau fel awdiolegydd yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 4% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 5% o'r gweithwyr yn gweithio ar sail achlysurol.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y dyletswyddau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Gwarchod y cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Health and Care Professions Council (HCPC)

Cyfeiriad Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU

Ffôn 0845 3006184

E-bost education@hcpc-uk.org

Gwefan www.hcpc-uk.org

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

British Society of Audiology (BSA)

Cyfeiriad 80 Brighton Road, Reading, Berkshire RG6 1PS

Ffôn 0118 9660622

E-bost bsa@thebsa.org.uk

Gwefan www.thebsa.org.uk

British Academy of Audiology (BAA)

Cyfeiriad Blackburn House, Redhouse Road, Seafield, Bathgate, West Lothian, EH47 7AQ

Ffôn 01625 290046

E-bost admin@baaudiology.org

Gwefan www.baaudiology.org

Registration Council for Clinical Physiologists (RCCP)

E-bost rccpadmin@rccp.co.uk

Gwefan www.rccp.co.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English