Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn siarad ar y ffôn. Mae hi'n ysgrifennu ar ddarn o bapur.

  Y gweinyddwr sy'n gyfrifol am reoli sefydliad celfyddydol o ddydd i ddydd. Mae'r gweinyddwr hwn yn gweithio mewn theatr.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Anfon e-bost i sefydliad a all gynnig cyllid o bosib.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn darllen gwahanol ddalenni o bapur. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Paratoi datganiad i'r wasg i roi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau yn y dyfodol.

 • Mae dwy fenyw'n eistedd wrth ymyl ei gilydd, yn siarad. Mae'r ddau ohonyn nhw'n dal gwahanol ddarnau o bapur.

  Mae'r gweinyddwr yn cymryd rhan yn y gwaith o baratoi rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer y tymor i ddod.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn edrych ar ddalen o bapur. Mae dyn yn sefyll yn ei hymyl, hefyd yn edrych ar y ddalen o bapur. Maen nhw'n siarad.

  Trafod sioe sydd ar ddod gydag aelod o'r criw technegol.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar sgrin cyfrifiadur. Mae menyw'n sefyll yn ei ymyl, ac mae hi hefyd yn edrych ar y sgrin.

  Mae'r gweinyddwr hwn, sy'n gweithio yn y swyddfa docynnau, yn rhoi hyfforddiant i aelod o staff.

 • Gweinyddwr y Celfyddydau

Gweinyddwr Celfyddydol

Cyflwyniad

Mae gweinyddwr y celfyddydau yn helpu i reoli sefydliad diwylliannol fel theatr, cerddorfa, neuadd gyngerdd, oriel gelf neu ganolfan y celfyddydau. Mae'r gwaith yn cynnwys cydweithio â rheolwyr lleoliadau, cyfarwyddwyr artistig a pherfformwyr. Mae'r swydd yn cynnwys rhywfaint o gyfrifoldeb ariannol fel arfer hefyd.

Adwaenir hefyd fel

 • Trefnydd Gwyliau
 • Rheolwr Hamdden/y Celfyddydau
 • Gweinyddwr Theatr

Fideo - Tina: Gweinyddwr y Celfyddydau

Fideo - Lucy: Cydgysylltydd Gweinyddu a Rhaglennu

Gweithgareddau Gwaith

Mae Gweinyddwr y Celfyddydau yn gysylltiedig â rheoli sefydliad diwylliannol fel theatr, cerddorfa, neuadd cyngherddau, oriel gelf neu ganolfan y celfyddydau. Mae dyletswyddau gweinyddwr y celfyddydau yn cynnwys:

 • rheoli cyffredinol
 • cynllunio digwyddiadau a'u cynnal
 • y wasg a chysylltiadau cyhoeddus
 • marchnata
 • codi arian
 • rheoli'r gyllideb
 • rheoli teithiau
 • rheoli blaen y ty, e.e. arlwyo.

Gan ddibynnu ar faint y sefydliad, gall y rhain fod yn swyddi ar wahân neu gallent gael eu gwneud gan nifer fach o bobl neu hyd yn oed gan un unigolyn.

Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau angen arian o ffynonellau cyhoeddus a phreifat i ategu at yr arian sy'n cael ei gymryd gan y swyddfa docynnau. O ganlyniad, fel arfer byddwch yn trafod cyllid gydag amrywiaeth o bobl. Er enghraifft, byddwch yn cyfarfod â:

 • phobl o Gyngor y Celfyddydau a Byrddau Celfyddydau Rhanbarthol er mwyn trafod cymorthdaliadau
 • Gwleidyddion, er mwyn trafod grantiau cynghorau
 • noddwyr preifat ac ymddiriedolaethau elusennol, ynghylch nawdd preifat.

Gan ddibynnu ar faint o gyllid sydd ar gael, byddwch yn cynllunio digwyddiadau ar gyfer y dyfodol ar y cyd â Chyfarwyddwr Artistig y sefydliad. Mae'r cynlluniau'n cael eu trafod a'u cymeradwyo mewn cyfarfodydd pwyllgor.

Byddwch yn sicrhau bod lleoliadau fel theatrau yn cydymffurfio â'r gyfraith yn ymwneud â thrwyddedu bariau a bwytai, hawliau perfformio, ac agweddau ar ddiogelwch y cyhoedd. Gall cyfrifoldeb tros lanhau adeiladau, eu cynnal a'u chadw a'u diogelwch fod yn rhan o'ch swydd hefyd.

Mae Perfformwyr llawer o sefydliadau yn mynd ar daith, ac fel arfer chi sy'n gyfrifol am bennu dyddiadau, dod o hyd i leoliadau a gwneud y trefniadau teithio a llety.

Byddwch yn gwneud gwaith personél hefyd. Mae'n goruchwylio'r broses o gyfweld a dethol staff, trafod cytundebau cyflogaeth a delio gyda phroblemau'n ymwneud â hyfforddiant ac amodau gwaith staff. Gallwch fod yn gyfrifol am gyfleoedd cyfartal hefyd.

Mewn rhai sefydliadau, bydd eich gwaith yn cynnwys cysylltiadau cyhoeddus a marchnata'r gwasanaethau sydd ar gael i'r cyhoedd. Er enghraifft, gallwch fod yn ysgrifennu taflenni a rhaglenni, trafod gwaith celf â Dylunwyr Posteri a sicrhau bod y deunydd yn cael ei dderbyn gan yr argraffwyr yn brydlon.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda phapurau newydd, radio a'r teledu i hyrwyddo sylw yn y cyfryngau a chyfweliadau â Pherfformwyr a Chyfarwyddwyr.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Weinyddwr y Celfyddydau, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • gwybodaeth a dealltwriaeth dda o'r maes celfyddydau penodol sy'n berthnasol i'ch cyflogaeth chi.
 • bod yn drefnus iawn, gyda sgiliau rheoli amser da.
 • sgiliau cyfathrebu a thrafod da.
 • sgiliau TG, gan gynnwys prosesu geiriau a thaenlenni.
 • rhywfaint o wybodaeth am weinyddu ariannol.
 • y gallu i weithio'n dda fel aelod o dîm, ac fel unigolyn.
 • hunangymhelliant a menter.
 • hyder a hyblygrwydd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Dyma'r cyfraddau cyflog yn fras.

 • Dechrau: £33,000 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £36,000 - £46,000
 • Uwch Weinyddwyr y Celfyddydau yn ennill£48,500 - £52,000

Oriau gwaith

Mae Gweinyddwyr y Celfyddydau'n gweithio 39 awr yr wythnos fel arfer. Fodd bynnag, gallan nhw weithio oriau hir, afreolaidd ac ar y penwythnos os oes angen.

Ble allwn i weithio?

Mae yna gyfleoedd ar gyfer Gweinyddwyr y Celfyddydau mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Mae cyflogwyr yn cynnwys sefydliadau fel Cyngor y Celfyddydau, cyrff Cyngor y Celfyddydau rhanbarthol a chwmnïau theatr, cerddoriaeth a dawns.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, e.e. adran y Celfyddydau a'r Cyfryngau The Guardian (dydd Sadwrn a dydd Llun), mewn cyhoeddiadau'r diwydiant fel The Stage (bob wythnos ac ar-lein) ac Arts & Business, ar fyrddau swyddi, ar wefannau cyflogwyr, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Caiff swyddi eu hysbysebu ar y gwefannau canlynol hefyd:

 • arts jobs.
 • The Guardian - swyddi theatr .
 • StarNow.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr sydd â'r cymwysterau a'r profiad perthnasol. Mae modd ennill profiad drwy weithio fel Gweinyddwr Cynorthwyol neu mewn swydd weinyddol debyg. Gallwch hefyd ddysgu am y swydd hon drwy gymryd rhan mewn cynyrchiadau amatur neu wneud gwaith gwirfoddol perthnasol. Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch yn lle da i gychwyn. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut i wneud cais, am fwy o fanylion ynglyn â sut i wneud cais am swyddi prentisiaeth. Ond, mae'n well gan lawer o sefydliadau gyflogi graddedigion. Mae graddau mewn unrhyw bwnc yn dderbyniol fel arfer, ond mae nifer o raddau rheoli'r celfyddydau, graddau sylfaen a chyrsiau HND ar gael. Mae graddau mewn busnes, cyllid, cyfrifeg, rheoli personél a rheoli hamdden yn ddefnyddiol hefyd. Mae cyrsiau ôl-raddedigperthnasol ar gael yn llawn-amser neu'n rhan-amser.Hyfforddiant Mae'ch cyflogwr yn debygol o ddarparu hyfforddiant proffesiynol parhaus a chyrsiau byr. Mae'r Independent Theatre Council yn cynnal cyrsiau byr mewn meysydd defnyddiol fel codi arian, sgiliau trafod a gwahanol agweddau ar farchnata. Camu ymlaen yn eich swydd Ar ôl ennill profiad, gall Gweinyddwyr y Celfyddydau gamu ymlaen i swyddi rheoli.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg

I gael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, y gofynion sylfaenol arferol yw:

 • 2 Safon Uwch
 • TGAU 9 - 4 (A* i C) mewn 3 pwnc arall.

Gall cymwysterau eraill, fel cymhwyster lefel 3 BTEC neu Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gael eu hystyried hefyd. Mae gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gradd yn amrywio; darllenwch pob prosbectws yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gall ddangos bod angen gwirioneddol am y terfynau hyn.

Profiad

Mae cefndir ym meysydd gweinyddu busnes, cyllid, neu reoli yn fanteisiol i ymgeiswyr.

Mae cyflogwyr yn hoffi pobl sydd â diddordeb brwd yn y celfyddydau a gwybodaeth amdanynt. Mae gwaith gwirfoddol neu waith yn ystod y gwyliau mewn canolfan y celfyddydau, theatr neu oriel yn ddefnyddiol.

Mae gan lawer o newydd-ddyfodiaid radd, mewn pwnc sy'n ymwneud â'r celfyddydau neu'r cyfryngau yn aml.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y cwrs gradd neu'r cwrs HND o'ch dewis, gall cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i'r Cyfryngau) fod yn llwybr mynediad posibl. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Dysgu o bell

Mae nifer o ganolfannau ledled y wlad yn cynnig cyrsiau perthnasol drwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 4% o bobl sy'n gweithio mewn swyddi fel gweinyddu'r celfyddydau ynhunangyflogedig.
 • Mae 43% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 16% yn gweithiooriau hyblyg.
 • Mae 12% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Institute of Administrative Management (IAM)

Ffôn 020 7091 2600

E-bost info@instam.org

Gwefan www.instam.org

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Arts Council England

Ffôn 0845 3006200

Gwefan www.artscouncil.org.uk

Incorporated Society of Musicians (ISM)

Ffôn 020 7629 4413

E-bost membership@ism.org

Gwefan www.ism.org

National Theatre

Ffôn 020 7452 3400

E-bost info@nationaltheatre.org.uk

Gwefan www.nationaltheatre.org.uk

Independent Theatre Council (ITC)

Cyfeiriad The Albany, Douglas Way, London SE8 4AG

Ffôn 020 7403 1727

E-bost admin@itc-arts.org

Gwefan www.itc-arts.org

Arts Council of Northern Ireland

Irish enquiries

Ffôn 028 9038 5200

E-bost info@artscouncil-ni.org

Gwefan www.artscouncil-ni.org

The Stage

Entertainment and performing arts news

Gwefan www.thestage.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English