Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Athro mathemateg o flaen dosbarth o ddisgyblion.

  Athro mathemateg o flaen dosbarth o ddisgyblion.

 • Mae athro mathemateg yn edrych ar ddarnau o bapur ar ddesg.

  Cynllunio a pharatoi gwaith cyn dechrau gwers.

 • Mae athro mathemateg yn sefyll o flaen bwrdd gwyn, yn pwyntio at gyfrifiadau arno.

  Defnyddio bwrdd gwyn i esbonio problem fathemategol.

 • Mae athro mathemateg yn sefyll uwchben ddau ddisgybl, sy'n eistedd, ac yn pwyntio at lyfr ar y bwrdd.

  Esbonio i rai disgyblion pa waith sydd angen ei wneud.

 • Mae athro mathemateg yn sefyll wrth ochr merch sy'n eistedd wrth ddesg. Mae'r athro'n dal pensil ac mae'r ddau yn edrych ar lyfr gwyn.

  Darparu cymorth un-i-un i ddisgybl.

 • Mae athro mathemateg yn marcio gwaith mewn llyfr gwyn, gan ddefnyddio beiro goch.

  Marcio a chywiro gwaith.

 • Mae athro mathemateg yn teipio ar liniadur, sydd ar ddesg.

  Defnyddio cyfrifiadur i gofnodi cynnydd myfyriwr.

Athro Mathemateg

Cyflwyniad

Mae athrawon mathemateg yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau a hyder wrth ddefnyddio mathemateg. Maen nhw'n annog myfyrwyr i ddeall bod mathemateg yn bwysig mewn bywyd bob dydd, er enghraifft, wrth reoli arian personol ac ar gyfer ystod eang o swyddi. Mae'r gwaith yn cynnwys cynllunio gwersi, marcio, ysgrifennu adroddiadau myfyrwyr a mynd i nosweithiau rhieni.

Fideo - Natalie: Athro Mathemateg

Gweithgareddau Gwaith

Mae athrawon mathemateg uwchradd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau mewn meysydd a dulliau mathemategol fel rhif, algebra, geometreg, ystadegau a thebygolrwydd. Maen nhw hefyd yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau datrys problemau ac i ddeall y cysylltiad rhwng mathemateg a sefyllfaoedd bywyd go iawn bob dydd.

Mae dulliau dysgu'n cynnwys gwaith prosiect a gwaith grwp, trafodaethau, defnyddio cyfrifiannell, gemau ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol a gwefannau.

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys:

 • Paratoi a chynllunio gwersi.
 • Marcio gwaith a rhoi adborth.
 • Ysgrifennu adroddiadau.
 • Creu neu addasu adnoddau ar gyfer gwersi.
 • Mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni.
 • Gosod a gorfodi safonau ymddygiad.

Mae rhai athrawon mathemateg yn diwtoriaid dosbarth hefyd, sy'n cynnwys dyletswyddau fel cymryd y gofrestr, a darparu gwybodaeth gyffredinol a rhoi arweiniad.

Gall athrawon mathemateg oruchwylio gwaith un neu ragor o gynorthwywyr dysgu.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel athro mathemateg, dylech fod â'r:

 • Gallu i annog, cymell ac ysbrydoli eich myfyrwyr.
 • Sgiliau cyfathrebu.
 • Pwyll ac amynedd.
 • Gallu i gynnal disgyblaeth a delio ag ymddygiad heriol.
 • Sgiliau trefnu a chynllunio.
 • Gallu i weithio'n dda dan bwysau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Caiff athrawon yn y sector addysg gwladol eu talu ar raddfa'n unol â'u cymwysterau, eu profiad a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyflogau uchaf ar gael yn ysgolion trefol Llundain.

Brasamcan yw'r cyfraddau cyflog (y flwyddyn) isod.

 • Mae athrawon heb gymhwyso [sydd heb dderbyn Statws Athro Cymwysedig eto] yn ennill rhwng £16,000 a £25,000.
 • Mae athrawon cymwysedig yn ennill rhwng £21,500 a £31,500.
 • Mae 'Athrawon sgiliau uwch' yn ennill rhwng £37,500 a £57,000.
 • Mae 'Athrawon rhagorol' yn ennill rhwng £39,500 a £52,000.

Yn y sector preifat, mae cyflogau yn uwch ar y cyfan, er eu bod weithiau wedi'u cysylltu â graddfeydd cyflog y sector gwladol.

Oriau gwaith

Fel rheol mae athrawon yn gweithio o 8:30 neu 9 y bore hyd 3:30 neu 4 y prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond, mae'r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol - yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Yn aml, maen nhw'n gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn paratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble gallwn i weithio?

Ysgolion gwladol a phreifat yw'r cyflogwyr.

Mae cyfleoedd i ddysgu mewn gwledydd eraill hefyd.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu hincwm trwy ddysgu'n breifat, trwy farcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Yng Nghymru, mae galw am addysg cyfrwng Cymraeg, felly os ydych chi'n bwriadu dysgu yng Nghymru ac yn siarad Cymraeg mamiaith neu ail iaith, gallech wella'ch gobaith am swydd trwy hyfforddi i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Hefyd, gallech gael cymorth ariannol trwy gynllun cymhelliant cyfrwng Cymraeg. Holwch ddarparwr eich cwrs.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys y Guardian a'r Times Educational Supplement (TES). Mae hysbysfyrddau swyddi ar gael hefyd, fel eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I fod yn athro mathemateg mewn ysgol uwchradd, fel rheol bydd angen i chi gael Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Mae nifer o lwybrau ar gael.

Mae nifer fach o gyrsiau gradd mewn addysg mathemateg uwchradd, sy'n arwain at SAC.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud cwrs TAR mewn mathemateg ar ôl gwneud gradd berthnasol. Mae'r cyrsiau fel rheol yn llawn amser ac yn para blwyddyn; mae yna nifer o gyrsiau dwy flynedd rhan-amser.

Mae'n rhaid i chi wneud cais trwy Hyfforddiant Athrawon UCAS.

Mae cynllun seiliedig ar gyflogaeth School Direct ar gael hefyd: byddwch chi'n hyfforddi ac yn gweithio mewn ysgol ar yr un pryd. Bydd disgwyl i chi fynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu yn y grwp o ysgolion lle buoch chi'n hyfforddi, er nad oes sicrwydd y byddwch chi'n cael eich cyflogi ar ddiwedd yr hyfforddiant.

Yn Lloegr, gallwch chi hefyd hyfforddi mewn ysgol ar ôl ennill eich gradd trwy ddilyn hyfforddiant cychwynnol athrawon yn yr ysgol. Mae'r rhaglenni hyn yn cael eu cyflawni gan grwpiau o gydweithwyr ac ysgolion cymdogol a'u nod yn aml yw ceisio diwallu anghenion hyfforddi lleol.

Yng Nghymru, gallwch hyfforddi a chael eich cyflogi hefyd mewn ysgol a gynhelir trwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig, ond mae'r lleoedd yn brin.

Elusen yw Teach First sy'n recriwtio ac yn cefnogi graddedigion i ddysgu mewn ysgolion heriol mewn nifer o ranbarthau'r DU. Mae'r rhaglen yn para dwy flynedd.

Os nad ydych chi'n hyderus iawn am eich gwybodaeth am y pwnc neu os nad oes gennych y cymwysterau i gychwyn hyfforddiant ôl-raddedig yn syth, efallai y gallech gymryd cwrs i wella'ch gwybodaeth am y pwnc (SKE) yn gyntaf. Gall darparwr eich cwrs asesu a oes angen i chi ddysgu rhagor neu loywi eich gwybodaeth. Mae cyrsiau SKE yn amrywio o bythefnos i flwyddyn o hyd, yn gyrsiau llawn amser neu ran-amser neu drwy ddysgu o bell. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Hyfforddiant

Ar ôl cael eich cyflogi, mae'n rhaid i athrawon newydd gymhwyso (ANG) gwblhau cyfnod sefydlu am dri thymor, fel rheol o fewn un blwyddyn ysgol, er mwyn gallu parhau i ddysgu mewn ysgolion a gynhelir ac ysgolion arbennig nas cynhelir yng Nghymru a Lloegr. Gellir lleihau'r cyfnod sefydlu i un tymor, os gallwch ddangos bod gennych brofiad dysgu sylweddol.

Dilyniant

Mae cyfle i athrawon symud ymlaen i weithio ym maes hyfforddiant athrawon, gwaith cynghori, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion.

Gall athro fynd yn bennaeth adran, pennaeth blwyddyn, neu'n gydlynydd anghenion addysgol arbennig neu'n gynghorydd gyrfoaedd.

Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybuddiad, cerydd neu rybudd sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os byddan nhw'n gofyn i chi am y wybodaeth.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mai dim ond am gollfarnau heb ddarfod y mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth os byddan nhw'n gofyn i chi am wybodaeth.

Cymwysterau

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon gael TGAU (neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig) gradd C neu uwch mewn Iaith Saesneg a Mathemateg.

Yng Nghymru, rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon gael gradd B mewn Iaith Saesneg a Mathemateg. Hefyd, mae'n bosibl y bydd angen i fyfyrwyr sy'n hyfforddi i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg gael TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg (mamiaith).

Yn Lloegr, os ydych am ddysgu yng Nghyfnod Allweddol 3 (11-14 oed), rhaid i chi gael TGAU (neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig) gradd C neu uwch mewn pwnc gwyddonol.

Os nad oes gennych y TGAU sydd fel rheol eu hangen, efallai y gallwch sefyll prawf cyfwerth cyn cael mynediad; dylech gysylltu â darparwyr y cwrs unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud eich cais.

Rhaid i athrawon dan hyfforddiant basio profion mewn Saesneg a Mathemateg er mwyn ennill Statws Athro Cymwysedig.

Bydd angen i ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg gwblhau prawf llythrennedd mewn Cymraeg.

I gael lle ar gwrs TAR, byddwch angen gradd mewn mathemateg neu bwnc cysylltiedig fel ystadegau neu economeg. Fel rheol mae prifysgolion yn gofyn bod y cwrs gradd yn cynnwys o leiaf 50% o Fathemateg.

I gael lle ar gwrs gradd mewn mathemateg, fel rheol bydd angen i chi fod â:

 • 2/3 Safon Uwch, yn cynnwys Mathemateg
 • 5 TGAU gradd A*-C, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg (mamiaith) os ydych yn gwneud cais i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae cymwysterau sy'n gyfwerth â Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Er hynny, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio, felly dylech fwrw golwg ofalus ar y prosbectysau.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Er mwyn cael mynediad i gyrsiau hyfforddi athrawon, fel arfer bydd angen i chi fod wedi arsylwi ar rai dosbarthiadau mewn ysgol uwchradd prif ffrwd. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd angen i chi fod wedi cael profiad gwaith â thâl neu wirfoddol mewn ystafell ddosbarth uwchradd, neu brofiad perthnasol arall gyda phobl ifanc.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau angenrheidiol i ddilyn cwrs gradd, efallai y gallwch chi fynd ati i ennill cymhwyster o'r fath ar ôl cwblhau cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol, fel Mynediad i Fathemateg. Fel arfer, does dim angen unrhyw gymwysterau i ddilyn cwrs Mynediad, er y dylech chi ofyn i ddarparwr y cwrs.

Mae yna bob math o gyrsiau TAR rhan-amser.

Os nad oes gennych chi lawer o hyder yn eich gwybodaeth am y pwnc neu os nad oes gennych chi'r cymwysterau i ddilyn hyfforddiant ôl-raddedig yn syth, efallai y gallwch chi ddilyn cwrs Gwella Gwybodaeth am Bwnc (SKE) yn gyntaf. Bydd darparwr y cwrs yn asesu a oes angen i chi gynyddu neu adnewyddu'ch gwybodaeth.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n gallu hyfforddi trwy ddysgu o bell mewn cyfuniad ag ymarfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac astudio ar y campws.

Hyfforddiant seiliedig ar gyflogaeth

Yn hytrach na mynd i'r brifysgol i ddilyn cwrs TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr seiliedig ar gyflogaeth. Mae hyn yn golygu hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau seiliedig ar gyflogaeth yn cynnwys Ysgol Uniongyrchol, hyfforddiant cychwynnol i athrawon mewn ysgol (SCITT) a'r cynllun sy'n cael ei gynnig gan Teach First. Yng Nghymru, gallwch ddilyn y Rhaglen Athrawon Graddedig hefyd, ond mae lleoedd yn brin. I gael mwy o wybodaeth, gweler 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

I gael gwybodaeth am gyllid, ewch i wefan GOV.UK, neu Cyllid Myfyrwyr Cymru os ydych chi'n byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Teach in Scotland

Scottish enquiries

E-bost teaching@infoscotland.com

Gwefan www.teachinginscotland.com

National College for Teaching and Leadership (NCTL)

Gwefan www.nationalcollege.org.uk

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Teacher Training & Education in Wales

Gwefan www.teachertrainingcymru.org/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English