Athro Saesneg

Cyflwyniad

Mae athrawon Saesneg yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a mynegiant creadigol. Maen nhw'n galluogi myfyrwyr i ddadansoddi ac ymateb i iaith lafar ac ysgrifenedig, gan ddeall ei heffaith a'i diben. Mae athrawon Saesneg yn datblygu gallu myfyrwyr i archwilio ystod eang o destunau, gan gynnwys nofelau, barddoniaeth, dramau, hysbysebion, gwefannau ac erthyglau papur newydd.

Fideo - Amos: Athro Saesneg

Gweithgareddau Gwaith

Mae athrawon Saesneg ysgolion uwchradd yn helpu myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau i gyfathrebu'n hyderus ac yn effeithiol. Maen nhw'n ceisio rhoi'r gallu i fyfyrwyr fynegi eu hunain gan ddefnyddio iaith briodol (felly, iaith Saesneg safonol mewn cyfweliad, nid slang). Mae athrawon Saesneg yn datblygu gallu myfyrwyr i ddadansoddi ac ymateb i ystod eang o destunau, gan ddeall eu diben a sut mae iaith awdur yn cael effaith ar y darllennydd.

Maen nhw'n dysgu iaith a llenyddiaeth Saesneg. Wrth ddysgu'r iaith, bydd angen darllen a dadansoddi testunau yn cynnwys ffuglen fel nofelau, barddoniaeth a drama. Mae myfyrwyr hefyd yn astudio testunau ffeithiol, yn enwedig pethau y bydd myfyrwyr yn eu gweld mewn bywyd bob dydd, fel, hysbysebion, erthyglau papur newydd, adolygiadau ffilm a gwefannau teithio. Mae athrawon yn annog myfyrwyr i ymateb i destunau gan ddefnyddio ysgrifennu creadigol, gwaith grwp, dadleuon a gweithgareddau drama. Mae dysgu Saesneg hefyd yn cynnwys gweithgareddau siarad a gwrando, ac astudio ac ymateb i iaith lafar, fel, araith gan wleidydd.

Wrth ddysgu llenyddiaeth Saesneg, bydd angen astudio testunau rhyddiaith, barddoniaeth a drama. Mae hyn yn cynnwys testunau o'n hetifeddiaeth lenyddol, yn ogystal â gweithiau cyfoes ac amrywiaeth o leisiau diwylliannol, gwahanol, yn yr un ffordd ag wrth astudio iaith Saesneg.

Mae athrawon Saesneg yn defnyddio cymysgedd o weithgareddau ac adnoddau i ysgogi diddordeb, dysgu a dychymyg. Mae'r rhain hefyd yn helpu i ddatblygu sgiliau a diwallu anghenion myfyrwyr sydd â gwahanol arddulliau dysgu. Er enghraifft, mae athrawon Saesneg yn defnyddio deunyddiau clywedol, byrddau gwyn rhyngweithiol a gemau dysgu ar-lein.

Gall athrawon hefyd drefnu teithiau i'r theatr, ac ymweliadau eraill â llefydd diddorol.

Weithiau, bydd athrawon Saesneg yn cydweithio'n agos ag athrawon pynciau eraill, os yw'r testun yn galw am hynny. Er enghraifft, gallan nhw gydweithio ag athro hanes i gael gwell dealltwriaeth o'r Chwildro yn Rwsia wrth ddysgu 'Animal Farm' gan Orwell.

Gall gweithgareddau eraill gynnwys:

 • Paratoi a chynllunio gwersi.
 • Marcio gwaith a rhoi adborth.
 • Paratoi myfyrwyr ar gyfer arholiadau.
 • Mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni.
 • Gosod a gorfodi safonau ymddygiad.

Mae rhai athrawon Saesneg yn diwtoriaid dosbarth hefyd, sy'n cynnwys dyletswyddau fel cymryd y gofrestr, darparu gwybodaeth gyffredinol a rhoi arweiniad.

Gall athrawon Saesneg oruchwylio gwaith un neu ragor o gynorthwywyr dysgu.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn athro Saesneg, byddwch angen:

 • Y gallu i annog, cymell ac ysbrydoli eich myfyrwyr.
 • Sgiliau cyfathrebu.
 • Pwyll ac amynedd.
 • Y gallu i gynnal disgyblaeth a delio ag ymddygiad heriol.
 • Sgiliau trefnu a chynllunio.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Caiff athrawon yn y sector addysg wladol eu talu ar raddfa yn ôl eu cymwysterau, eu profiad a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyflogau uchaf ar gael yn ysgolion trefol Llundain.

Brasamcan yw'r cyfraddau cyflog (y flwyddyn) a nodir isod.

 • Mae athrawon heb gymhwyso [sydd heb eto dderbyn Statws Athro Cymwysedig] yn ennill rhwng £16,000 a £25,000.
 • Mae athrawon cymwysedig yn ennill rhwng £21,500 a £31,500.
 • Mae 'Athrawon sgiliau uwch' yn ennill rhwng £37,500 a £57,000.
 • Mae 'Athrawon rhagorol' yn ennill rhwng £39,500 a £52,000.

Yn y sector preifat, mae cyflogau'n uwch ar y cyfan, er eu bod weithiau'n gysylltiedig â graddfeydd cyflog y sector gwladol.

Oriau gwaith

Fel rheol, mae athrawon yn gweithio o 8:30 neu 9 y bore hyd at 3:30 neu 4 y prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Serch hynny, mae'r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol - yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Yn aml mae'n rhaid iddyn nhw weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau i baratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble gallwn i weithio?

Ysgolion gwladol ac ysgolion preifat yw'r cyflogwyr.

Mae cyfleoedd ar gael hefyd i weithio mewn gwledydd eraill.

Mae rhai athrawon yn cael incwm ychwanegol trwy ddysgu preifat, trwy farcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys y Guardian a'r Times Educational Supplement (TES). Mae hysbysfyrddau swyddi ar y we hefyd, fel, eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I fod yn athro Saesneg mewn ysgol uwchradd, fel rheol bydd angen i chi gael Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Mae nifer o lwybrau ar gael.

Mae nifer fach o gyrsiau gradd mewn addysg Saesneg uwchradd, sy'n arwain at SAC.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud cwrs TAR ar ôl eu gradd. Mae rhai cyrsiau'n cynnwys meysydd arbenigol fel drama, astudio'r cyfryngau neu anghenion addysgol arbennig. Mae'r cyrsiau'n llawn amser ac yn para blwyddyn. Mae'n rhaid i chi wneud cais trwy Hyfforddiant Athrawon UCAS.

Mae cynllun seiliedig ar gyflogaeth School Direct ar gael hefyd: byddwch chi'n hyfforddi ac yn gweithio mewn ysgol ar yr un pryd. Bydd disgwyl i chi fynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu yn y grwp o ysgolion lle buoch chi'n hyfforddi, er nad oes sicrwydd y byddwch chi'n cael eich cyflogi ar ddiwedd yr hyfforddiant.

Gallwch chi hyfforddi mewn ysgol hefyd ar ôl ennill eich gradd trwy ddilyn hyfforddiant cychwynnol athrawon yn y gweithle. Mae'r rhaglenni hyn yn cael eu cyflawni gan grwpiau o gydweithwyr ac ysgolion cymdogol a'u nod yn aml yw ceisio diwallu anghenion hyfforddi lleol.

Elusen yw Teach First sy'n recriwtio ac yn cefnogi graddedigion i ddysgu mewn ysgolion yn y cymunedau incwm isel mewn nifer o ranbarthau'r DU. Mae'r rhaglen yn para dwy flynedd ac yn arwain at gymhwyster SAC.

I ennill SAC, mae'n rhaid i athrawon basio profion mewn Saesneg a Mathemateg.

Hyfforddiant

Ar ôl cael swydd, mae'n rhaid i athrawon newydd gymhwyso (ANG) gwblhau cyfnod sefydlu am dri thymor, fel rheol o fewn un flwyddyn ysgol.

Dilyniant

Mae cyfleoedd i athrawon symud i mewn i feysydd hyfforddiant athrawon, gwaith cynghori, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion.

Gall athro ddod yn bennaeth adran, yn bennaeth blwyddyn neu'n gydlynydd anghenion addysg arbennig neu'n gynghorwyr gyrfaoedd.

Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarn, rhybuddiad, cerydd neu rybudd sydd wedi'i ddisbyddu neu sydd heb ddarfod, os byddan nhw'n gofyn i chi am y wybodaeth.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mai dim ond am gollfarnau heb ddarfod y mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth os byddan nhw'n gofyn i chi am wybodaeth.

Cymwysterau

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon gael TGAU (neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig) gradd C neu uwch mewn Iaith Saesneg a Mathemateg.

Os ydych am ddysgu yng Nghyfnod Allweddol 3 (11-14 oed), rhaid i chi gael TGAU (neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig) gradd C neu uwch mewn pwnc gwyddonol.

Os nad oes gennych y TGAU sydd fel rheol eu hangen, efallai y gallwch sefyll prawf cyfwerth cyn cael mynediad; dylech gysylltu â darparwyr y cwrs unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud eich cais.

I gael lle ar gwrs TAR, fel rheol byddwch angen gradd mewn Saesneg neu bwnc a oedd yn cynnwys o leiaf 50% o Saesneg. Mae rhai prifysgolion yn derbyn myfyrwyr gyda graddau mewn pynciau sydd â chysylltiad agos fel drama, celfyddydau perfformio, cyfryngau a ffilm.

I gael lle ar gwrs gradd mewn Saesneg, fel rheol bydd angen i chi fod â:

 • 2/3 Safon Uwch, yn cynnwys Iaith Saesneg neu Lenyddiaeth Saesneg
 • 5 TGAU gradd A*-C.

Mae cymwysterau sy'n gyfwerth â Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Er hynny, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio, felly dylech fwrw golwg ofalus ar y prosbectysau.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gychwyn ar gwrs gradd, efallai y gallech ddechrau ar ôl cwblhau Cwrs mynediad, er enghraifft, Mynediad i Saesneg (Access to English). Fel rheol, nid oes angen unrhyw gymwysterau i gychwyn ar gwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, gallech hyfforddi trwy ddysgu o bell ar y cyd ag ymarfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth ac astudio ar gampws.

Hyfforddiant seiliedig ar gyflogaeth

Yn hytrach na mynd i brifysgol i wneud cwrs TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr hyfforddiant seiliedig ar gyflogaeth, gan hyfforddi mewn ysgol. Llwybrau seiliedig ar gyflogaeth yw School Direct, hyfforddiant cychwynnol i athrawon mewn ysgol (SCITT) a chynllun Dysgu'n Gyntaf (Teach First). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

I gael gwybodaeth am gyllid, ewch i wefan GOV.UK

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Teach in Scotland

Scottish enquiries

E-bost teaching@infoscotland.com

Gwefan www.teachinginscotland.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English