Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae pedwar o bobl yn eistedd wrth ddesg. Mae un ohonyn nhw'n defnyddio iaith arwyddion.

  Mae dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn gweithio mewn pob math o wahanol leoliadau.

 • Mae tri unigolyn yn eistedd wrth ddesg. Mae un ohonynt yn defnyddio iaith arwyddion.

  Mae Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn iaith sy'n cael ei chydnabod yn swyddogol.

 • Mae tri unigolyn yn sefyll gyda'i gilydd. Mae un ohonynt yn defnyddio iaith arwyddion.

  Mae cyfieithwyr yn defnyddio symudiadau llaw a siapiau er mwyn i bobl fyddar a phobl sy'n gallu clywed fedru cyfathrebu.

 • Mae dau unigolyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio iaith arwyddion.

  Mae cyfieithwyr hefyd yn defnyddio mynegiant yr wyneb fel ffordd o gyfathrebu.

 • Mae tri unigolyn yn sefyll gyda'i gilydd. Mae un ohonynt yn defnyddio iaith arwyddion tra bod un arall yn gwylio'n ofalus.

  Mae angen i'r cyfieithydd edrych yn ofalus a chanolbwyntio cyn ymateb.

 • Mae tri unigolyn yn sefyll, yn cyfathrebu â'i gilydd. Mae un ohonynt yn defnyddio iaith arwyddion.

  Yn aml, mae cyfieithwyr yn dehongli gwybodaeth breifat neu bersonol, felly mae cyfrinachedd yn bwysig.

 • Mae tri unigolyn yn sefyll gyda'i gilydd, yn cyfathrebu â'i gilydd.

  Mae angen i gyfieithwyr weithio'n dda fel rhan o dîm.

 • Iaith Arwyddion Prydain (BSL)/Cyfieithydd Saesneg

Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL)/Cyfieithydd Saesneg

Cyflwyniad

Mae dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)/Saesneg yn hwyluso cyfathrebu rhwng defnyddwyr BSL a defnyddwyr Saesneg llafar. Maen nhw'n dehongli mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithiwr Gwasanaethau Iaith Proffesiynol
 • Dehonglydd Iaith Arwyddion

Gweithgareddau Gwaith

Mae Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)/Saesneg yn caniatáu cyfathrebu rhwng defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain a defnyddwyr Saesneg llafar. Maen nhw'n dehongli o Iaith Arwyddion Prydain i Saesneg llafar/ysgrifenedig ac o Saesneg llafar/ysgrifenedig i Iaith Arwyddion Prydain.

Mae Iaith Arwyddion Prydain yn iaith swyddogol a gydnabyddir - mae ganddi ei gramadeg, ei geirfa a'i strwythur ei hun. Yn hytrach na defnyddio seiniau i wneud geiriau, mae dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain /Saesneg yn defnyddio symudiadau llaw, siapiau a mynegiant yr wyneb i gyfleu ystyr rhywbeth. Mae gan y rhan fwyaf o wledydd eu fersiwn eu hunain o iaith arwyddion.

Mae dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg yn gweithio mewn amrywiaeth eang o leoliadau - bron unrhyw le lle mae angen i bobl fyddar a phobl sy'n gallu clywed gyfathrebu, er enghraifft:

 • cyfreithiol - cyfarfodydd gyda chyfreithwyr a'r heddlu, ac mewn llysoedd a charchardai.
 • busnes - cyfweliadau swydd, cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau hyfforddi.
 • addysg - addysgu/dysgu yn ystod darlithoedd neu wersi.
 • meddygol - apwyntiadau gyda Meddygon, Deintyddion a Gweithwyr Gofal Iechyd eraill.
 • cymdeithasol - digwyddiadau crefyddol, cymdeithasol a diwylliannol.

Cyn mynd i gyfarfod neu apwyntiad, mae dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg yn darganfod ble byddan nhw'n dehongli a beth fydd y pwnc. Yn aml, byddwch yn gwneud rhywfaint o waith paratoi, fel darllen cofnodion neu agendâu cyfarfodydd, crynodebau neu areithiau.

Efallai y bydd angen ichi chwilio am eirfa arbenigol neu ymgyfarwyddo â'r pwnc a'r bobl a fydd yn cymryd rhan.

Cyn dechrau'r cyfarfod neu'r apwyntiad, bydd angen ichi wneud yn siwr bod yr ystafell y bydd yn gweithio ynddi yn caniatáu cyfathrebu da - bydd angen sicrhau na fydd goleuadau, sain na chefndir yn effeithio ar allu pobl i gael eu gweld neu eu clywed. Bydd angen ichi hefyd ystyried y lle gorau i eistedd, yn unol â'r sefyllfa.

Unwaith y bydd y cyfarfod neu'r apwyntiad yn dechrau a phawb yn bresennol, naill ai bydd yr unigolyn sy'n gallu clywed yn dechrau siarad neu bydd y defnyddiwr iaith arwyddion yn dechrau arwyddo. Byddwch yn gwrando'n ofalus ar yr hyn sy'n cael ei ddweud neu'n gwylio arwyddo'r defnyddiwr arwyddion. Dim ond un unigolyn ddylai siarad neu arwyddo ar y tro.

Bydd oedi byr tra byddwch yn gweithio o Saesneg llafar i Iaith Arwyddion Prydain neu o Iaith Arwyddion Prydain i Saesneg llafar, gan y byddwch angen amser i ddehongli ystyr y neges i'r iaith berthnasol.

Maen nhw'n cyfarwyddo'r dehongliad iaith arwyddion at y defnyddiwr/defnyddwyr iaith arwyddion ac yn cyfarwyddo'r dehongliad llafar at y bobl sy'n gallu clywed. Mae'r broses hon yn parhau hyd nes i'r cyfarfod neu'r apwyntiad ddod i ben neu gymryd seibiant.

Fel arfer, rhaid i ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg deithio'n lleol.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddehonglwr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)/Saesneg, bydd angen y canlynol arnoch:

 • dealltwriaeth o anghenion pobl fyddar.
 • sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • pwyll a doethineb.
 • parchu cyfrinachedd - gallech ddehongli materion preifat/personol.
 • sgiliau gwaith tîm da.
 • hyder wrth siarad yn gyhoeddus.
 • aros yn ddiduedd ym mhob sefyllfa.
 • Y gallu i ganolbwyntio'n fanwl a meddwl yn gyflym.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £23,500 - £24,500
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £31,000
 • Uwch Ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain yn ennill £33,000
Mae cyfraddau cyflog ar gyfer Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg llawrydd yn amrywio o £50 - £150 y dydd, gyda chyfraddau uwch o lawer yn cael eu talu yn Llundain. Mae Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg llawrydd newydd yn debygol o ennill ar ben isaf yr ystod gyflog hyd nes iddynt ennill eu plwyf. Oriau gwaith Mae Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg cyflogedig yn gweithio 37.5 awr yr wythnos. Mae gan weithwyr llawrydd rywfaint o ddewis ynghylch oriau, ond dylent ddisgwyl dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gwaith ar y penwythnos yn dibynnu ar ofynion y swydd. Mae patrymau gwaith llawn amser, rhan-amser a hyblyg, fel rhannu swydd a gwaith contract, ar gael. Ble allwn i weithio? Mae Dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg yn gweithio mewn amrywiaeth o feysydd, fel:
 • cyfreithiol, gan gynnwys cyfarfodydd gyda Chyfreithwyr a sesiynau yn y llys
 • addysg
 • iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 • theatr, y celfyddydau a theledu
 • cyflogaeth
 • hamdden.
Fodd bynnag, dylech chi nodi mai dim ond Dehonglwyr Iaith Arwyddion Cofrestredig sy'n gallu gweithio mewn lleoliad cyfreithiol neu iechyd meddwl. Hunan-gyflogaeth Mae'r rhan fwyaf o ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg yn hunangyflogedig, ac yn gweithio'n llawrydd. Byddwch yn dod o hyd i waith trwy eu cysylltiadau neu drwy ddefnyddio asiantaethau iaith. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefannau asiantaethau recriwtio arbenigol, ar hysbysfyrddau swyddi cyffredinol ac mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Mae'r National Registers of Communication Professionals working with Deaf and Deafblind People (NRCPD) yn rheoleiddio dehonglwyr /Saesneg yn y categorïau canlynol:

 • Dehonglydd Iaith Arwyddion Cofrestredig (RSLI).
 • Dehonglydd Iaith Arwyddion dan Hyfforddiant (TSLI).
Er mwyn dod yn Ddehonglydd Iaith Arwyddion Cofrestredig, mae angen i chi ddangos eich bod chi'n fedrus iawn ym maes Iaith Arwyddwyr Prydain a Saesneg. Bydd angen i chi hefyd ddangos eich bod chi'n gwybod am ddehongli ac ymddygiad proffesiynol, yn ôl y diffiniad yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol. Bydd angen i chi ennill cymwysterau dehongli ac Iaith Arwyddion Prydain sydd wedi'u cymeradwyo gan NRCPD. Gallwch chi ddod o hyd i gymwysterau cymeradwy ar wefan NRCPD. Er mwyn dod yn Hyfforddai Dehongli Iaith Arwyddion, rhaid i chi lunio cynllun datblygu cymeradwy neu ddilyn cwrs hyfforddi dehongli cymeradwy sy'n arwain at statws Cofrestredig. Bydd angen i chi gael eich goruchwylio neu'ch mentora gan Ddehonglydd Iaith Arwyddion Cofrestredig, a bodloni safonau eraill, sydd ar gael ar wefan y NRCPD. Disgwylir bod dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg yn ymwybodol o'u cyfyngiadau eu hunain. Dim ond Dehonglwyr Iaith Arwyddion Cofrestredig ddylai weithio mewn lleoliad cyfreithiol neu iechyd meddwl. Profiad Gwaith Byddai profiad o weithio gyda phobl, yn enwedig mewn gweithgaredd cymdeithasol yn gysylltiedig â gwaith, yn ddefnyddiol iawn i ddod yn Ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain/Saesneg. Camu ymlaen yn eich swydd Mae yna gyfleoedd i symud ymlaen i hyfforddi dehonglwyr eraill neu ddysgu sut i weithio mewn pob math o wahanol ffyrdd a lleoliadau.

Cymwysterau

I fod yn Ddehonglydd Iaith Arwyddion Cofrestredig, mae'n rhaid i chi fodloni'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Dehongli, sy'n cynnwys ymddygiad proffesiynol.

Bydd angen cymhwyster ôl-radd mewn dehongli arnoch chi sy'n cael ei gydnabod gan y National Registers of Communication Professionals working with Deaf and Deafblind People (NRCPD). Mae'r cymwysterau cydnabyddedig yn cynnwys Diploma NVQ Signature Lefel 6 mewn Dehongli Iaith Arwyddion. Bydd angen cymhwyster cydnabyddedig mewn Iaith Arwyddion Prydain arnoch chi hefyd, ar lefel 6 neu lefel gradd anrhydedd. Ewch i wefan NRCPD ar gyfer rhestr lawn o'r cymwysterau cydnabyddedig.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Mae profiad o weithio gyda phobl, yn enwedig mewn gweithgaredd sy'n gysylltiedig â gwaith cymdeithasol, yn ddefnyddiol. Mae profiad o weithio gyda phobl fyddar, gan gynnwys gwaith gwirfoddol, yn ddefnyddiol iawn.

Cyrsiau

Os nad yw'r cymwysterau gennych chi, mae'n rhaid i chi ddilyn cwrs gradd fel arfer. Gallech chi gychwyn cwrs o'r fath ar ôl cwblhau cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol. Does dim angen unrhyw gymwysterau arnoch chi fel arfer i gychwyn cwrs Mynediad, ond dylech chi edrych ar fanylion cyrsiau unigol.

Mae Prifysgol Wolverhampton yn cynnig cyrsiau gradd rhan-amser mewn astudiaethau byddardod ar y cyd â phynciau eraill.

Mae Cymdeithas Dehonglwyr Iaith Arwyddion (ASLI) yn cynnig cyrsiau byr (undydd/dau ddiwrnod) mewn agweddau perthnasol ar waith dehongli.

Mae cyrsiau Iaith Arwyddion Prydain ar gael yn rhan-amser, gyda'r nos, mewn colegau addysg oedolion.

Mae MA a Diploma/Tystysgrif Ôl-radd mewn Iaith Arwyddion Prydain/Dehongli a Chyfieithu Saesneg ar gael drwy astudio ar benwythnosau ym Mhrifysgol Central Lancashire.

Gwybodaeth Bellach

Action on Hearing Loss

E-bost informationline@hearingloss.org.uk

Gwefan www.actiononhearingloss.org.uk

Association of Sign Language Interpreters (ASLI)

E-bost office@asli.org.uk

Gwefan www.asli.org.uk

Signature

E-bost enquiries@signature.org.uk

Gwefan www.signature.org.uk

British Deaf Association (BDA)

E-bost admin@bda.org.uk

Gwefan www.bda.org.uk

Royal Association for Deaf People

Cyfeiriad Century House South, Riverside Office Centre, North Station Road, Colchester, Essex CO1 1RE

Ffôn 0845 6882525

E-bost info@royaldeaf.org.uk

Gwefan www.royaldeaf.org.uk

National Registers of Communication Professionals working with Deaf and Deafblind People (NRCPD)

E-bost enquiries@nrcpd.org.uk

Gwefan www.nrcpd.org.uk

Action on Hearing Loss (Scotland)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Empire House, 131 West Nile Street, Glasgow G1 2RX

Ffôn 0141 3415330

E-bost scotland@hearingloss.org.uk

Gwefan www.actiononhearingloss.org.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English