Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cadw cofnodion o gynnydd myfyrwyr.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn siarad ar y ffôn ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Trefnu taith addysgol i gyngerdd.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn edrych ar lyfrau ac yn ysgrifennu ar ddarn o bapur.

  Darparu adborth ysgrifenedig i fyfyrwyr.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar lyfr sy'n llawn nodiannau cerddorol.

  Marcio gwaith.

 • Mae menyw'n rhoi microffon ar stand microffon.

  Paratoi offer cyn gwers gerddoriaeth.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn darllen llyfr sy'n cynnwys nodiant cerddorol.

  Mae athrawon cerddoriaeth yn gweithio gyda phob math o ddeunyddiau dysgu, gan gynnwys llyfrau, CDs a deunyddiau cyfrifiadurol.

 • Mae menyw'n edrych ar wahanol ddogfennau papur ar hysbysfwrdd.

  Cyfeirio at amserlen yr adran gerddoriaeth.

 • Mae menyw'n canu'r piano. Mae menyw arall yn sefyll yn ei hymyl, yn gwylio'n ofalus.

  Addysgu myfyriwr i ganu offeryn cerdd.

 • Athro Cerddoriaeth

Athro Cerddoriaeth

Cyflwyniad

Mae athrawon cerddoriaeth yn dysgu pobl o bob oed a gallu i ddarllen, i chwarae neu i ganu cerddoriaeth. Maen nhw'n rhoi gwersi mewn amrywiaeth eang o leoliadau, gan gynnwys ysgolion, colegau, prifysgolion ac mewn conservatoires. Mae rhai athrawon yn dysgu cerddoriaeth yn breifat, gartref neu yng nghartref eu myfyrwyr.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro cerddoriaeth
 • Athro Cerddoriaeth Peripatetig

Gweithgareddau Gwaith

Fel Athro Cerddoriaeth, byddwch yn rhoi gwersi cerddoriaeth i bobl o bob oed a gallu. Byddwch yn eu haddysgu i ddarllen cerddoriaeth, deall cerddoriaeth a dehongli cerddoriaeth, yn ogystal â chwarae offeryn cerddorol. Weithiau, efallai y byddwch yn addysgu pobl i ganu.

Efallai y bydd y gerddoriaeth y byddwch yn ei haddysgu yn perthyn i un arddull benodol, fel clasurol neu jazz, neu i lawer o arddulliau gwahanol.

Byddwch yn rhoi gwersi mewn amrywiaeth eang o leoliadau. Yn aml, mae'r union leoliad lle byddwch yn addysgu yn dylanwadu ar y math o waith y byddwch yn ei wneud.

Er enghraifft, mae Athrawon Cerddoriaeth sy'n gweithio mewn ysgolion yn addysgu hanes a theori cerddoriaeth a sut i werthfawrogi a pherfformio gwahanol fathau o gerddoriaeth. Byddwch yn mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni, yn ogystal â chadw cofrestrau a chofnodion o gynnydd myfyrwyr. Efallai y byddwch hefyd yn goruchwylio myfyrwyr ar deithiau, fel taith i'r theatr neu i gyngerdd, neu'n ymwneud â chorau, cerddorfeydd neu fandiau'r ysgol.

Fel Athro Cerddoriaeth sy'n rhoi gwersi preifat, byddwch yn gweithio gartref neu yng nghartref y myfyriwr fel arfer. Byddwch yn addysgu myfyrwyr i chwarae offeryn neu i ganu, mewn sefyllfa un-i-un fel arfer, ac efallai y byddwch yn trefnu iddynt sefyll arholiadau cerddoriaeth i geisio llwyddo mewn gradd benodol.

Weithiau, mae athrawon preifat yn gweithio fel athrawon offerynnol peripatetig neu athrawon teithiol, mewn ysgolion neu gyda gwasanaethau cerddoriaeth.

Fel Athro Preifat, byddwch yn rhedeg eich busnes eich hun, felly byddwch yn treulio amser yn marchnata'ch gwasanaethau ac yn meithrin cysylltiadau newydd.

Mae Athrawon Cerddoriaeth hefyd yn addysgu mewn colegau, prifysgolion, canolfannau cymunedol a chanolfannau cerddoriaeth sy'n cael eu rhedeg gan awdurdodau lleol.

Nid oes gwahaniaeth pa fath o Athro Cerddoriaeth fyddwch chi, bydd angen i chi:

 • gynllunio a threfnu gwersi
 • egluro gwahanol dechnegau dysgu a'u harddangos
 • paratoi myfyrwyr ar gyfer arholiadau neu berfformiadau
 • gosod gwaith a'i farcio
 • addysgu cysyniadau fel rhythm a harmoni
 • rhoi adborth ac anogaeth.

Byddwch yn defnyddio llyfrau gwaith, copïau cerddoriaeth, Cryno Ddisgiau ac weithiau meddalwedd gyfrifiadurol a gwefannau i helpu myfyrwyr gyda'u dysgu.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Athro Cerddoriaeth, bydd arnoch angen:

 • gwybodaeth o theori cerddoriaeth a'r gallu i chwarae offeryn neu i ganu i safon uchel.
 • y gallu i annog myfyrwyr, eu hysgogi a'u hysbrydoli.
 • amynedd a natur ystyriol.
 • sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol.
 • sgiliau arsylwi a gwerthuso.
 • y gallu i gynnal disgyblaeth a gweithio'n dda dan bwysau
 • ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol eich hun
 • gwybodaeth dda o'r pwnc yr ydych chi'n ei ddysgu

Bydd angen i rai Athrawon Cerddoriaeth fedru ymdrin ag ymddygiad heriol mewn ystafell ddosbarth.

Mae sgiliau meddalwedd technoleg cerddoriaeth yn dod yn fwy a mwy pwysig.

Mae angen sgiliau busnes a marchnata ar Athrawon Cerddoriaeth Preifat.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyflog Athrawon o fewn y sector addysg wladol yn unol gyda'u cymwysterau, profiad, a'u cyfrifoldebau. Telir y cyflogau uchaf yn ysgolion Llundain. Mae'r graddau cyflog a nodir isod yn rhai bras

 • Bydd Athrawon heb eu cymhwyso yn ennill oddeutu £17,000 i £27,000
 • Athrawon Cymwysedig yn ennill £23,000 - £29,500
 • Gyda phrofiad, gall hyn godi i £36,500 - £48,000
Gallai Athrawon sydd â chyfrifoldebau rheoli ennill mwy na hyn. Mae Athrawon Cerddoriaeth preifat yn cael eu talu fesul hanner awr neu awr. Mae ffioedd Athrawon Cerddoriaeth yn gyffredinol rhwng £20 a £30 yr awr, a bydd rhai yn codi hyd at £50 yr awr. Fodd bynnag, mae ffioedd yn amrywio'n fawr gan ddibynnu ar brofiad yr Athro Cerddoriaeth, a yw'n dysgu myfyrwyr yn unigol neu mewn grwpiau, a'r lleoliad.Oriau gwaith Fel rheol, mae Athrawon yn dysgu amserlen o 8:30 neu 9 y bore hyd at 3:30 neu 4 y prynhawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond, mae'r rhan fwyaf o Athrawon Cerddoriaeth yn gweithio oriau ychwanegol - yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Yn aml, mae'n rhaid iddyn nhw weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau i baratoi gwersi a marcio gwaith. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys:
 • ysgolion y wladwriaeth ac ysgolion preifat
 • colegau a phrifysgolion
 • sefydliadau celfyddydol a chanolfannau cerddoriaeth
Gall Athrawon Cerddoriaeth weithio i wasanaethau cerddoriaeth awdurdod lleol hefyd, gan ymweld â nifer o ysgolion i roi gwersi, neu fel athrawon sy'n ymweld ag un neu ragor o ysgolion. Yng Nghymru mae galw mawr am addysg gyfrwng Cymraeg, felly os ydych yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf neu ail iaith, gallech wella eich cyfle o gael swydd addysgu trwy hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.Hunangyflogaeth Gall Athrawon Cerddoriaeth fynd yn hunangyflogedig, gan ddysgu myfyrwyr yn breifat. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Caiff swyddi athrawon ystafell ddosbarth eu hysbysebu gan awdurdodau lleolac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys y Guardian a'r Times Educational Supplement (TES). Mae gwefannau recriwtio arbenigol ar gyfer addysg hefyd, er enghraifft, eTeach. Mae Athrawon Cerddoriaeth Preifat yn aml yn hysbysebu eu gwasanaethau mewn cylchgronau a phapurau newydd lleol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae llwybrau mynediad yn amrywio, yn dibynnu ar ble rydych chi'n dysgu cerddoriaeth. Os ydych chi'n dysgu cerddoriaeth yn breifat (ac nid mewn ysgol), does dim angen cymhwyster addysgu. Fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf o Athrawon Cerddoriaeth preifat radd neu ddiploma perthnasol mewn cerddoriaeth. Er mwyn dod yn Athro Cerddoriaeth cymwysedig mewn ysgol uwchradd, fel arfer bydd angen i chi ennill Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA). Mae yna sawl llwybr HCA.. Yng Nghymru bydd safonau proffesiynol newydd i fyfyrwyr sy'n dechrau ar eu rhaglen Addysg Gychwynnol Athro (AGA) o Fedi 2019. Gallwch chi hefyd ddilyn TARmewn cerddoriaeth. Cyrsiau blwyddyn, llawn amser yw'r rhain fel arfer. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr ôl-raddedig yn cymryd TAR mewn pwnc addysg uwchradd neu addysg gynradd. Mae rhai cyrsiau TAR addysg gynradd yn eich galluogi i arbenigo mewn pwnc penodol. Cyrsiau blwyddyn, llawn amser yw'r rhain fel arfer. Mae rhai cyrsiau dwy flynedd, rhan amser ar gael (ond nid ym mhob pwnc). Gallwch ymgeisio drwy Hyfforddiant Athrawon UCAS. Mae cymelliadau o hyd at £20,000 ar gyfer graddedigion â graddau penodol sy'n dymuno hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru. Yng Nghymru, gallwch hyfforddi wrth gael eich cyflogi mewn ysgol a gynhelir drwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) ond mae llefydd yn gyfyngedig ac yn dibynnu ar anghenion recriwtio lleol. Yn Lloegr, mae'r cynllun seiliedig mewn cyflogaeth, School Direct, hefyd: byddwch yn hyfforddi wrth weithio mewn ysgol. Y disgwyliad yw y byddech yn mynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu'r grwp o ysgolion lle cawsoch eich hyfforddi, er nad oes sicrwydd o gyflogaeth ar ddiwedd eich hyfforddiant. Nid yw hyn yn berthnasol i Gymru. Yn Lloegr, gallwch hefyd hyfforddi mewn ysgol ar ôl eich gradd drwy hyfforddiant cychwynnol i athrawon wedi'i ganoli mewn ysgol (SCITT). Caiff y rhaglenni hyn eu darparu gan grwpiau o ysgolion a cholegau cymdogol a'r nod yn aml yw cwrdd â gofynion addysgu lleol. Yng Nghymru, gallwch hyfforddi wrth gael eich cyflogi mewn ysgol a gynhelir drwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) ond mae llefydd yn gyfyngedig ac yn dibynnu ar anghenion recriwtio lleol. Hefyd yng Nghymru, mae angen Gradd B/6 mewn iaith Saesneg a mathemateg ar bob ymgeisydd. Gall fod angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg (iaith gyntaf) hefyd ar fyfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Elusen yw Teach First sy'n recriwtio ac yn cefnogi graddedigion i addysgu mewn ysgolion mewn cymunedau incwm isel mewn nifer o ranbarthau'r DU. Mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau'r rhaglen. Mae graddau mewn cerddoriaeth ar gael yn eang mewn prifysgolion, colegau a chonservatoires. Maent yn ymdrin â pherfformiad, theori a chyfansoddi. Mae'r cydbwysedd rhyngddynt yn amrywio, felly gwiriwch wefannau colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Er mwyn cyflawni SAC, mae angen i athrawon dan hyfforddiant basio profion mewn Saesneg a mathemateg. Bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn cwblhau prawf llythrennedd yn y Gymraeg. Hyfforddiant Mae hyfforddiant parhaus yn golygu gwneud yn siwr eich bod chi'n bodloni gofynion y cyrff dyfarnu a'u meysydd llafur yn y gwahanol arholiadau. Camu ymlaen Gall Athrawon Cerddoriaeth gamu ymlaen i weithio i fwrdd arholi cerddoriaeth, perfformio, cyfansoddi, cyfarwyddo corau neu gerddorfeydd, neu helpu mewn arholiadau neu ddatganiadau. Profiad Gwaith I gael mynediad i gyrsiau hyfforddi athrawon, fel arfer bydd angen i chi fod wedi arsylwi rhai dosbarthiadau mewn ysgol gynradd neu uwchradd y brif ffrwd. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd arnoch angen profiad gwaith â thâl neu wirfoddol yn y dosbarth, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant neu bobl ifanc. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr Mae gweithio gyda phlant a phobl ifanc o dan 18 oed yn cael ei eithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, sydd ond yn ei gwneud hi'n ofynnol i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn cerddoriaeth, y gofynion lleiaf fel arfer yw:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys cerddoriaeth
 • TGAUar radd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 ac uwch
Mae cymwysterau derbyniol eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion y cyrsiau'n amrywio, felly cofiwch bori'n ofalus iawn trwy wefannau colegau/prifysgolion. Byddwch yn cael clyweliad hefyd, a bydd llawer o brifysgolion yn gofyn eich bod wedi pasio gradd benodol mewn arholiad offerynnol. Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon gael TGAU (neu gymwysterau cyfatebol cydnabyddedig) ar radd C/4 neu uwch mewn iaith Saesneg a mathemateg. Yng Nghymru, mae ymgeiswyr ar gyfer hyfforddiant athrawon angen Gradd B/6 mewn iaith Saesneg a/neu Gymraeg, a mathemateg. Mae athrawon cynradd hefyd angen TGAU mewn gwyddoniaeth ar radd C/4 neu uwch. Bydd myfyrwyr sy'n hyfforddi i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd angen TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg (iaith gyntaf). Yn Lloegr, os ydych eisiau addysgu yng Nghyfnod Allweddol 3 (11-14 oed), mae hefyd angen TGAU (neu gymhwyster cyfatebol cydnabyddedig) ar radd C/4 neu uwch mewn pwnc gwyddonol. Os nad oes gennych y TGAU y gofynnir amdanynt fel arfer, efallai y gallech sefyll prawf cyfatebol cyn cael mynediad; dylech gysylltu â darparwyr cyrsiau unigol i drafod eich sefyllfa cyn ymgeisio. Er mwyn cyflawni Statws Athro Cymwysedig, mae angen i Fyfyrwyr basio profion mewn Saesneg a mathemateg. Bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn cwblhau prawf llythrennedd yn Gymraeg. Er mwyn cael lle ar gwrs gradd, fel BEd, neu BA/BSc gyda Statws Athro Cymwysedig (QTS), bydd angen i chi gwrdd â gofynion cymhwyso eraill, gan ddibynnu ar y cwrs a'r pwnc. Fel arfer bydd arnoch angen 2/3 TGAU arall ar radd C/4 ac uwch ac o leiaf 2 Safon Uwch. Mae dewisiadau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau lefel 3BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
 • Y Fagloriaeth Gymreig
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly gwiriwch brosbectysau yn ofalus. I gael lle ar gwrs TAR mewn addysg uwchradd, fel arfer, dylai eich gradd fod yn gysylltiedig â'r pwnc yr ydych yn dymuno ei addysgu. Mae prifysgolion yn aml yn derbyn graddau sydd ag o leiaf 50% o gynnwys perthnasol. Ar gyfer TAR mewn addysg gynradd, bydd arnoch angen unrhyw radd sy'n berthnasol i'r Cwricwlwm Cenedlaethol cynradd. Yng Nghymru, bydd arnoch angen gradd sy'n gysylltiedig ag addysg gynradd. Mae'n gallu bod yn bosibl cael mynediad i gwrs TAR addysg uwchradd heb radd sydd yn uniongyrchol berthnasol. Er enghraifft, gallai prifysgolion awgrymu eich bod yn cynyddu'ch gwybodaeth drwy gwrs cyfoethogi gwybodaeth bynciol (SKE). Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau SKE mewn mathemateg, ffiseg a chemeg; mae niferoedd llai mewn dylunio a thechnoleg, TGCh ac ieithoedd modern. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

I gael lle ar gwrs hyfforddi athrawon, fel rheol bydd angen i chi fod wedi arsylwi ar rai dosbarthiadau mewn ysgol gynradd neu uwchradd prif ffrwd. Ar gyfer rhai cyrsiau, byddwch angen profiad cyflogedig neu wirfoddol yn yr ystafell ddosbarth, neu brofiad perthnasol arall gyda phlant a phobl ifanc.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau angenrheidiol i gael lle ar gwrs gradd, efallai y gallech gychwyn ar gwrs ar ôl cwblhau Cwrs Mynediad mewn coleg neu brifysgol. Fel rheol, does dim angen unrhyw gymwysterau i ddechrau ar gwrs Mynediad, er y dylech wirio hyn gyda darparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau TAR hefyd ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, efallai y gallech hyfforddi gyda'r nos neu ar benwythnosau neu trwy ddysgu o bell.

Hyfforddiant seiliedig ar waith

Yn hytrach na mynd i brifysgol i wneud cwrs TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr hyfforddiant yn y gwaith. Mae hyn yn golygu y byddwch yn derbyn hyfforddiant mewn ysgol. Mae llwybrau seiliedig ar gyflogaeth yn cynnwys School Direct, hyfforddiant athrawon cychwynnol yn yr ysgol (SCITT) a'r cynllun a gynigir gan Teach First, ac yng Nghymru, trwy'r Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP) ond mae lleoedd yn gyfyngedig. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

I gael gwybodaeth am gyllid ewch i wefan GOV.UK, neu Gyllid Myfyrwyr Cymru os ydych yn byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Music Education Council (MEC)

Cyfeiriad 10 Stratford Place, London W1C 1AA

Ffôn 020 7193 6615

Gwefan www.mec.org.uk

Teach in Scotland

Scottish enquiries

E-bost teaching@infoscotland.com

Gwefan www.teachinginscotland.com

In2Teaching

Gwefan www.in2teaching.org.uk

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Teacher Training & Education in Wales

Gwefan www.teachertrainingcymru.org/

Student Finance Wales

Welsh enquiries

Ffôn 0845 6028845

Gwefan www.studentfinancewales.co.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Discover Teaching - Wales

Gwefan www.discoverteaching.wales/

Education Workforce Council Wales

Gwefan www.ewc.wales

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English