Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll o flaen dau fyfyriwr gwrywaidd, sy’n eistedd wrth ddesg. Y tu ôl iddi, mae dyn yn sefyll tu blaen i'r ystafell ddosbarth.

  Cynorthwyo myfyrwyr yn ystod gwers.

 • Mae menyw yn eistedd wrth fwrdd gyda dau fyfyriwr gwrywaidd. Mae’r ddau fyfyriwr yn ysgrifennu ar bapur.

  Helpu myfyrwyr i gwblhau tasg.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, nesaf at fyfyriwr gwrywaidd. Mae e’n ysgrifennu ar ddarn o bapur, ac mae hi’n rhoi help iddo.

  Rhoi cefnogaeth un i un i fyfyriwr.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i gofnodi cynnydd myfyriwr a chyflawni tasgau gweinyddol.

 • Mae menyw yn sortio trwy bentwr o lyfrau, sydd wedi cael eu gosod ar fwrdd.

  Trefnu deunyddiau dysgu'r ystafell ddosbarth.

 • Mae menyw yn gosod llyfr ar blât gwydr llungopïwr.

  Llungopïo rhan o lyfr ar gyfer gweithgaredd dysgu.

 • Mae menyw yn sefyll nesaf at fwrdd mewn ystafell ddosbarth. Mae hi’n sortio trwy nifer o ddogfennau papur.

  Paratoi taflenni cyn gwers.

 • Mae dyn a menyw yn eistedd wrth fwrdd. Mae’r dyn yn ysgrifennu ar ddarn o bapur.

  Derbyn cyfarwyddiadau gan athro a thrafod cynnydd myfyrwyr.

 • Cynorthwyydd Addysgu

Cynorthwy-ydd Addysgu

Cyflwyniad

Mae Cynorthwywyr Addysgu yn cefnogi gwaith athrawon mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig. Gallant roi cymorth un i un i ddisgyblion neu eu cefnogi mewn grwpiau bach. Mae Cynorthwywyr Addysgu yn gweithio dan arweiniad a goruchwyliaeth yr athro.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwy-ydd Ystafell Ddosbarth
 • Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu
 • Cynorthwy-ydd Cymorth i Blant
 • Cynorthwy-ydd Lles

Fideo - Carol: Cynorthwy-ydd Addysgu

Fideo - Mala: Cynorthwy-ydd Addysgu

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwyydd Addysgu, byddwch yn cefnogi dysgu plant o bob oed a gallu mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig.

Bydd eich union rôl yn amrywio o un ysgol i’r llall ac yn dibynnu ar y grwp oedran yr ydych yn ei addysgu. Gallai fod gennych rôl gefnogi neu ofalu gyffredinol, neu gallai fod gennych gyfrifoldebau mwy penodol, fel helpu myfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu.

Mae rhai Cynorthwywyr Addysgu yn cefnogi disgyblion o fewn maes cwricwlwm penodol, fel TGCh, ond gall eraill fod wedi’u lleoli mewn adran, neu wedi’u neilltuo i blentyn penodol.

Fel Cynorthwyydd Addysgu, gallech weithio gydag unigolion, amrywiaeth o grwpiau o blant neu ddosbarth cyfan. Gallai'ch gwaith gynnwys:

 • helpu plant gyda gweithgareddau dysgu, fel darllen ac ysgrifennu
 • creu arddangosfeydd creadigol o waith disgyblion
 • trefnu offer a deunyddiau’r ystafell ddosbarth a'u tacluso
 • paratoi pethau ar gyfer gwersi, fel dosbarthu beiros a phapur
 • arsylwi cynnydd disgyblion a'i gofnodi
 • goruchwylio plant ar yr iard chwarae neu ar wibdeithiau ysgol
 • cysylltu â rhieni neu ofalwyr, ac Athrawon.

Efallai y byddwch yn rhoi cymorth ychwanegol i ddisgyblion ag anawsterau dysgu neu anawsterau ymddygiad, plant nad Saesneg yw eu mamiaith (neu Gymraeg os ydynt yn gweithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg), a phlant sydd yn eu tymor cyntaf yn yr ysgol.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gynorthwy-ydd Addysgu, byddwch angen:

 • sgiliau cyfathrebu da.
 • amynedd, tact a sensitifrwydd.
 • y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau’n dda a gweithio fel rhan o dîm.
 • y gallu i gynnal disgyblaeth ac ymdrin ag ymddygiad heriol.
 • sgiliau gwrando da.
 • bod yn ofalgar a chymwynasgar.
 • bod yn drefnus.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae’r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £14,500 - £15,500
 • Gyda phrofiad: £16,000 - £18,000
 • Cynorthwywyr Addysgu Lefel uwch yn ennill £19,000 - £21,000
Oriau gwaith Fel Cynorthwyydd Addysgu, byddwch yn gweithio hyd at 37 awr yr wythnos, fel arfer. Mae swyddi llawn-amser a rhan-amser ar gael. Efallai y cewch eich talu am weithio yn ystod y tymor ysgol yn unig (tua 38 wythnos y flwyddyn). Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig a gallent fod yn rhai gwladol neu'n rhai preifat. Ble mae swyddi’n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant Mae nifer o Gynorthwywyr Addysgu yn dechrau trwy wirfoddoli mewn ysgol, ac wedyn yn cael eu cyflogi - felly gallai hyn fod yn fan cychwyn da. Fel arfer, byddwch yn cael hyfforddiant yn y gwaith, gan gynnwys hyfforddiant yn ystod cyfnod ymsefydlu. Fodd bynnag, er bod profiad gwaith blaenorol yn ardderchog, mae cyflogwyr hefyd yn chwilio am ymgeiswyr sydd â chymhwyster priodol, neu sy'n barod i weithio tuag at gymhwyster yn y rôl. Mae'r cymwysterau cydnabyddedig ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu yn cynnwys:

 • dyfarniad lefel 2 mewn gwaith cefnogi mewn ysgolion.
 • tystysgrif lefel 2 mewn cefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion.
 • dyfarniad lefel 3 mewn cefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion.
 • tystysgrif lefel 3 mewn cefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion.
 • diploma lefel 3 mewn cefnogaeth arbenigol ar gyfer addysgu a dysgu mewn ysgolion (sy'n cynnwys unedau ar gefnogi dysgwyr dwyieithog a’r rheini sydd ag anghenion addysgol arbennig).
Mae gan Gyngor Gofal Cymru Restr o Gymwysterau Gofynnol ar gyfer gweithio yn Sector y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru. Mae Prentisiaeth LefelGanolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwchhefyd yn fan cychwyn da. Mae rhai ysgolion yn cyflogi Cynorthwywyr Addysgu sydd ag arbenigedd, er enghraifft mewn llythrennedd, rhifedd, Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL), neu anghenion addysgol arbennig.Datblygiad Gall Cynorthwywyr Addysgu profiadol wneud cais am statws Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU). Bydd hyn yn caniatáu i chi gael mwy o gyfrifoldeb yn yr ystafell ddosbarth, er enghraifft goruchwylio dosbarth am gyfnod byr yn absenoldeb athro, cyfrannu at gynllunio gwersi, a datblygu adnoddau gwersi. Gall rhai Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch mewn ysgolion uwchradd arbenigo mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth. Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er efallai y bydd awdurdodau lleol unigol yn pennu eu gofynion eu hunain wrth lunio eu proses ddethol. I gymhwyso, bydd yn rhaid i chi fodloni safonau proffesiynol CALU. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr Mae’r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb eu disbyddu, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd wedi'u disbyddu yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) os ydych yn bwriadu gweithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, a mathemateg, o bosibl. Bydd nifer o ysgolion yn chwilio am dystiolaeth o sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd trwy brofiad gwaith perthnasol, naill ai gyda thâl neu’n wirfoddol.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Mae nifer o bobl yn dechrau fel cynorthwywyr addysgu gwirfoddol ac yn cael eu cyflogi ar ôl cael profiad.

Dysgu o bell

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig Tystysgrif mewn Cefnogi Dysgu mewn Ysgolion Cynradd, trwy ddysgu o bell. Bydd angen i chi fod wedi’ch lleoli mewn ysgol gynradd, ysgol arbennig gyda disgyblion cynradd neu leoliad arall sydd â chyswllt agos, naill ai fel cynorthwy-ydd addysgu cyflogedig neu wirfoddol.

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnal gradd sylfaen mewn Addysgu a Dysgu Cynradd hefyd. Yn ystod eich astudiaethau, bydd angen i chi fod yn gweithio gyda phlant mewn ysgol gynradd am isafswm o bum awr yr wythnos.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Western Education and Library Board (WELB)

Irish enquiries

E-bost info@welbni.org

Gwefan www.welbni.org

Department for Education (DfE)

Gwefan www.gov.uk/government/organisations/department-for-education

Eteach

E-bost info@eteach.com

Gwefan www.eteach.com

Teaching-Assistants.co.uk

E-bost info@teaching-assistants.co.uk

Gwefan www.teaching-assistants.co.uk

BBC News: Education

Gwefan www.bbc.co.uk/news/education/

Guardian Education

Gwefan www.guardian.co.uk/education

New 2 Teaching

Publisher: Association of Teachers and Lecturers (ATL)

Ffôn 020 7930 6441

Gwefan www.new2teaching.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Care Council for Wales

Cyfeiriad South Gate House, Wood Street, Cardiff CF10 1EW

Ffôn 0300 30 33 444

E-bost info@ccwales.org.uk

Gwefan www.ccwales.org.uk

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Mudiad Meithrin

E-bost post@meithrin.co.uk

Gwefan www.meithrin.co.uk

Teacher Training & Education in Wales

Gwefan www.teachertrainingcymru.org/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English