Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siaced lachar, yn sefyll mewn parc. Mae'n rhoi tâp o amgylch nifer o goed.

  Mesur ardal ar gyfer archwiliad safle.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siaced lachar a het galed, yn taro coeden â mwrthwl.

  Mae marcwyr yn cael eu gosod yn rhisgl y goeden i ddangos ei bod wedi cael ei harchwilio.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siaced lachar a het galed, yn sefyll yng nghanol ffordd fawr, gerllaw coeden sydd wedi disgyn. Mae'n rhoi arwyddion ar y ffordd i ddargyfeirio'r traffig.

  Mae tyfwyr coed yn delio â phroblemau fel coed sydd wedi disgyn.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar ddarn o bapur.

  Mae'r tyfwr coed yn gwirio mapiau o safle cyn bod archwiliad yn cael ei gynnal.

 • Mae dyn a menyw, y ddau ohonyn nhw'n gwisgo siacedi llachar a hetiau caled, yn sefyll mewn parc. Maen nhw'n siarad ac yn edrych ar goed.

  Gallai tyfwyr coed oruchwylio archwiliad safle.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siaced lachar a het galed, yn sefyll mewn parc. Mae'n ysgrifennu ar ddalen o bapur.

  Ysgrifennu nodiadau ar gyfer adroddiad ar ôl cynnal archwiliad.

 • Meddyg Coed

Triniwr Coed

Cyflwyniad

Mae trinwyr coed yn gyfrifol am blannu, cynnal a chadw, a gofalu am goed a llwyni, yn bennaf at ddiben amwynder. Gall y gwaith gynnwys archwiliadau safle, ysgrifennu adroddiadau, rhoi cyngor a goruchwylio gweithwyr hefyd. Mae trinwyr coed yn gweithio i awdurdodau lleol, cyrff cyhoeddus fel Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, a chwmnïau preifat sy'n plannu ac yn gofalu am goed.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Coedyddiaeth
 • Tyfwr Coed
 • Dringwr Coed

Fideo - David: Triniwr Coed

Gweithgareddau Gwaith

Fel Triniwr Coed, byddwch yn rheoli'r gwaith o blannu coed a llwyni unigol a choedwigoedd cyfan, gofalu amdanynt a'u cynnal, yn ogystal â datblygiadau plannu.

Mae yna ddau brif fath o waith ym maes trin coed: gwaith ymarferol, fel trin coed, a gwaith goruchwylio, sy'n cynnwys rhoi cyngor, er enghraifft, mewn cwmnïau preifat, awdurdodau lleol neu mewn ymgynghoriaeth.

Prif ffocws trin coed yw amwynder, ac ystyr hyn yw defnyddio coed fel nodweddion dymunol, sy'n bwysig yn amgylcheddol. Mae coedwigaeth, ar y llaw arall, yn ymwneud fwy â chynhyrchu pren i wneud elw.

Ar lefel crefft, byddwch yn dringo coed a'u tocio, gan ddefnyddio offer fel llifiau cadwyn, peiriannau malu coed a llifanwyr boncyffion, a chynnal a chadw iechyd coed yn gyffredinol.

Mae cynnal a chadw coed, a gofalu amdanynt, yn cynnwys cael gwared ar ganghennau marw a pheryglus, trin coed sydd â chlefydau a thorri coed cyfan i lawr.

Gyda mwy o brofiad a chymwysterau, gallwch symud i mewn i sawl rôl, a bydd gan rai o'r rhain gyfrifoldebau rheoli.

Fel Triniwr Coed sy'n gweithio i awdurdod lleol, byddwch yn archwilio'r holl goed yn yr ardal leol honno, ac yn eu harolygu, er enghraifft ar strydoedd, mewn parciau a gerddi cyhoeddus, ac mewn ardaloedd datblygu coetir.

Er enghraifft, byddwch yn enwi rhywogaethau ac yn rhoi adroddiadau ar gyflwr coed. Byddwch yn gwneud nodyn o ganghennau sy'n ymestyn dros balmentydd neu goed sydd mewn perygl o gwympo ar adeiladau, ac yn rhoi blaenoriaeth i'r gwaith cynnal a chadw a gofalu y mae angen ei wneud.

Efallai y byddwch yn ysgrifennu adroddiadau ar goed unigol, gan gynnwys eich argymhellion. Efallai hefyd y byddwch yn cadw cofnodion ar gronfa ddata ar gyfrifiadur am y coed yn yr ardal leol, ac yn diweddaru'r cofnodion hyn.

Fel Triniwr Coed sy'n gweithio i awdurdod lleol, byddwch hefyd yn gorfodi deddfwriaeth Gorchmynion Cadw Coed, gan atal pobl rhag gwneud niwed i goed sy'n rhan bwysig o gymeriad ardal neu a allai fod yn bwysig i fywyd gwyllt lleol.

Byddwch yn cynnig sylwadau ar geisiadau cynllunio ar gyfer gwaith a allai niweidio coed ar y safle, gan roi cyngor i adrannau cynllunio awdurdodau lleol. Weithiau, efallai y bydd angen i chi ymddangos gerbron ymchwiliadau cyhoeddus ac mewn achosion llys.

Yn achos awdurdodau lleol a chwmnïau preifat sy'n plannu coed, byddwch yn gyfrifol am gynllunio coed newydd a'u plannu. Er enghraifft, gallech fod yn datblygu ardal newydd o goetir neu'n adfer hen safle diwydiannol. Mae'n bosib y bydd gennych gyfrifoldeb cyffredinol am gyllidebau datblygiadau ac am ddewis y planhigion, y peiriannau, y cyfarpar a'r adnoddau eraill y byddwch yn eu defnyddio.

Byddwch yn dewis coed i'w defnyddio mewn cynlluniau ar sail faint o le sydd ar gael a nodweddion dymunol penodol, fel lliw'r dail, y blodau neu'r ffrwythau.

Cyn i'r plannu newydd ddechrau, mae'n bosib y bydd angen i chi gynnal arolygiadau o'r safle a llunio adroddiadau ar yr amodau, fel y math o bridd, y topograffi a'r dwr o dan y ddaear. Byddwch yn defnyddio'ch darganfyddiadau i gynghori awdurdodau lleol a chwmnïau.

Fel Triniwr Coed mewn Parc Cenedlaethol, byddwch yn gyfrifol am gadwraeth y coed o fewn ffiniau'r Parciau. Byddwch yn enwi rhywogaethau, yn monitro niwed a chlefydau, ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw.

Gall Trinwyr Coed hefyd weithio fel ymgynghorwyr, gan gynnig gwasanaeth cynghori a datrys problemau.

Efallai y byddwch yn goruchwylio gweithwyr ac yn gyfrifol am recriwtio a hyfforddi. Rydych yn gyfrifol am iechyd a diogelwch, cynnal a chadw cyfarpar, a diogelwch cyfarpar a safleoedd ar bob adeg.

Ar lefel crefft, neu ar gyfer unrhyw waith ymarferol, rhaid i chi wisgo dillad amddiffynnol fel hetiau caled gydag amddiffynwyr i'r clustiau a'r llygaid, menig, trowsus pwrpasol ar gyfer defnyddio llifiau cadwyn ac esgidiau arbennig.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Driniwr Coed, byddwch angen:

 • gwybodaeth gref am goed a llwyni, gan gynnwys pynciau biolegol fel twf, maeth, plâu a chlefydau
 • parodrwydd i weithio ar uchder ac yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn tywydd gwael
 • ffitrwydd corfforol ar gyfer ochr ymarferol y gwaith
 • y gallu i ddefnyddio offer a chyfarpar yn gywir ac yn ddiogel
 • sgiliau cyfathrebu da, er enghraifft, ar gyfer goruchwylio timau, rhoi cyngor i adrannau cynllunio a delio â'r cyhoedd
 • ymdeimlad o gyfrifoldeb, a'r gallu i ddilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch ar gyfer defnyddio cyfarpar a chemegau
 • parodrwydd i gadw i fyny â deddfwriaeth, er enghraifft, ar amddiffyn coed a materion iechyd a diogelwch

Mae sgiliau TG sylfaenol o fantais, er enghraifft, ar gyfer diweddaru cronfeydd data a llunio adroddiadau. Bydd angen i Drinwyr Coed sy'n gorfodi deddfwriaeth i amddiffyn coed fod yn bwyllog ond yn bendant ac yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd. Mae'r gallu i ddarllen a dilyn mapiau a diagramau o fantais.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £17,500 - £18,500
 • Gyda phrofiad: £20,000 - £23,000
 • uwch drinwyr Coed yn ennill £24,000
Oriau gwaith Fel arfer, byddwch yn gweithio 40 awr yr wythnos. Fodd bynnag, gall fod angen dechrau'n gynnar a gweithio ar y penwythnosau weithiau. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys awdurdodau lleol, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a chyrff cyhoeddus, a chwmnïau a chontractwyr coedyddiaeth preifat. Mae cyfleoedd yn codi i Drinwyr Coed mewn dinasoedd, trefi ac ardaloedd gwledig ar draws y Deyrnas Unedig.Hunangyflogaeth Mae yna gyfleoedd i Drinwyr Coed fod yn hunangyflogedig, fel ymgynghorwyr neu mewn gwaith trin coed dan gontract. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'. Mae GreenJobs yn wefan recriwtio sy'n targedu pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/arboriculture-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Er ei bod hi'n bosibl dechrau yn yr yrfa hon heb gymwysterau, rhaid i chi gael hyfforddiant, cymwysterau a phrofiad priodol. Mae rhai pobl yn dilyn cyrsiau perthnasol yn y coleg cyn chwilio am waith. Mae yna gymwysterau galwedigaethol perthnasol ar gael, fel BTEC a City and Guilds. Bydd Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwchyn eich helpu i gael mynediad i'r swydd hon hefyd. Efallai y byddwch yn gallu astudio ar gyfer cymhwyster NVQ fel rhan o'ch prentisiaeth.Hyfforddiant Oherwydd y tasgau ymarferol sydd ynghlwm, fel defnyddio llifiau cadwyn, a'u cynnal a chadw, rhaid cael hyfforddiant addas a rhaid bod yn gymwys, yn ôl y gyfraith. Gan ddibynnu ar eich cyflogwr, mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gallu gweithio tuag at ddiplomâu City & Guilds lefel 2 a lefel 3 mewn coed a phren seiliedig ar waith. Mae'n bosibl y gallwch gwblhau cymhwyster mewn canolfan (coleg) yn rhan-amser neu trwy gael eich rhyddhau am y dydd. Mae cymwysterau perthnasol sy'n seiliedig ar waith yn cynnwys:

 • tystysgrif lefel 2 dyfarniadau ABC mewn coedyddiaeth
 • tystysgrif, tystysgrif estynedig a diploma lefel 2 gwasanaethau tir City & Guilds mewn coedwigaeth a choedyddiaeth
Mae'n bosibl dechrau mewn swydd goruchwyliwr gyda diploma lefel 3 perthnasol sy'n seiliedig ar waith. Gallech hefyd ddechrau ar ôl cwblhau un o'r cyrsiau canlynol, efallai'n rhan-amser, gyda'r nos neu trwy gael eich rhyddhau am y dydd, gan ddibynnu ar eich cyflogwr ac ar y cwrs:
 • tystysgrif, diploma atodol, diploma a diploma estynedig lefel 3 gwasanaethau tir City & Guilds mewn coedwigaeth a choedyddiaeth
 • dyfarniad, tystysgrif neu ddiploma lefel 4 dyfarniadau ABC mewn coedyddiaeth
 • cymhwyster lefel 3 BTEC mewn coedwigaeth a choedyddiaeth
Mae'r Horticultural Correspondence College (HCC) yn cynnig tystysgrif a diploma mewn astudiaethau coedyddiaeth a hefyd tystysgrif mewn coedwigaeth - y ddau gwrs yn cael eu cynnig trwy ddysgu o bell. Mae angen i Dyfwyr Coed fod wedi cwblhau dyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu gwasanaethau tir City & Guilds mewn meysydd fel defnyddio llif gadwyn a dringo coed. Mae nifer fach o brifysgolion a cholegau addysg uwch yn cynnig cyrsiau mewn coedyddiaeth. Gallech geisio trefnu profiad gwaith perthnasol trwy adrannau parciau awdurdodau lleol, Tirlunwyr, Garddwyr, Trinwyr Coed, ContractwyrCoedwigaeth neu gyrff cadwraeth.Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn coedwigaeth neu goedyddiaeth yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.Dilyniant Gyda'r lefel briodol o sgiliau, gwybodaeth, hyfforddiant a chymwysterau, gallech ddechrau mewn swyddi goruchwylio, arwain tîm neu reoli, neu weithio'ch ffordd i fyny atynt. Mewn awdurdod lleol, gallech gael dyrchafiad i swydd Swyddog Coed, sy'n gyfrifol am ofalu am a rheoli coed yn yr ardal leol. Yn y sector preifat, gallech sefydlu busnes fel contractwr hunangyflogedig ar gyfer gwaith crefft. Ar lefelau uwch, gallech redeg eich cwmni ymgynghorol eich hun, er enghraifft, yn rhoi cyngor i Ddatblygwyr Eiddo, Perchnogion Tir ac awdurdodau lleol.

Cymwysterau

Er eich bod chi'n gallu dechrau heb gymwysterau, bydd angen i chi gyflawni dyfarniadau sy'n seiliedig ar gymhwysedd i wneud tasgau trin coed fel defnyddio llif gadwyn a defnyddio plaladdwyr.

I symud ymlaen yn yr yrfa hon, bydd angen i chi ennill cymwysterau ar y ffordd.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg o bosibl.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Fel arfer, bydd colegau'n ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydyn nhw'n bodloni'u gofynion mynediad arferol. Dylech chi gadarnhau polisi derbyn colegau unigol.

Mae'r Horticultural Correspondence College (HCC) yn cynnig Tystysgrif mewn Astudiaethau Coedyddiaeth trwy ddysgu o bell.

Mae Coleg Myerscough yn cynnig gradd sylfaen mewn Coedyddiaeth trwy ddysgu o bell. Yn dilyn hyn, gallwch chi wneud cwrs blwyddyn atodol i gyflawni gradd gyflawn, hefyd trwy ddysgu o bell.

Mae'n bosibl cael mynediad a hyfforddiant trwy Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Coed a Phren hefyd.

Gallwch chi chwilio am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, y cyngor sgiliau sector ar gyfer y sector tir ac amgylcheddol.

Ystadegau

 • Mae 52% o bobl mewn gwaith fel trin coed yn hunangyflogedig.
 • Mae 9% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 6% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Horticultural Correspondence College (HCC)

Cyfeiriad Fiveways House, Westwells Road, Hawthorn, Corsham SN13 9RG

Ffôn 01225 816700

Gwefan www.hccollege.co.uk

Department of Agriculture and Rural Development (DARD)

Irish enquiries

Cyfeiriad Dundonald House, Upper Newtownards Road, Ballymiscaw, Belfast BT4 3SB

Ffôn 0300 2007852

E-bost dardhelpline@dardni.gov.uk

Gwefan www.dardni.gov.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

Institute of Chartered Foresters (ICF)

Cyfeiriad 59 George Street, Edinburgh EH2 2JG

Ffôn 0131 2401425

E-bost icf@charteredforesters.org

Gwefan www.charteredforesters.org

Royal Forestry Society (RFS)

Cyfeiriad The Hay Barns, Home Farm Drive, Upton Estate, Banbury OX15 6HU

Ffôn 01295 678588

E-bost rfshq@rfs.org.uk

Gwefan www.rfs.org.uk

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Royal Scottish Forestry Society (RSFS)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Potholm, Langholm, Dumfriesshire DG13 0NE

Ffôn 01556 640550

E-bost director@rsfs.org

Gwefan www.rsfs.org

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

ABC Awards

E-bost centresupport@abcawards.co.uk

Gwefan www.abcawards.co.uk

Arboricultural Association

Cyfeiriad The Malthouse, Stroud Green, Standish, Stonehouse, Gloucestershire GL10 3DL

Ffôn 01242 522152

E-bost admin@trees.org.uk

Gwefan www.trees.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English