Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar sgrin gyfrifiadur. Mae dogfen wedi'i theipio ar y sgrin ac mae rhywfaint o'r testun wedi'i aroleuo mewn melyn. Mae dogfen argraffedig ar y ddesg.

  Astudio briff newydd gan gleient. Mae'r briff yn rhoi manylion y gwasanaeth sydd i'w hysbysebu, y gynulleidfa darged a faint o arian sydd i'w wario.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar ddogfen bapur. Mae tudalen we ar sgrin y cyfrifiadur.

  Gwneud gwaith ymchwil i baratoi manylion beth fydd yr ymgyrch hysbysebu yn ei gynnwys, a beth i'w ddweud wrth y cleient.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn siarad ar y ffôn ac yn edrych ar sgrin gyfrifiadur. Mae system rheoli dyddiadur ar y sgrin.

  Mae gweithredwyr cyfrifon yn helpu i gynllunio a chydlynu ymgyrchoedd hysbysebu. Mae'r gweithredwr yma'n trefnu cyfarfod gyda chleient.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth fwrdd, yn astudio dogfen argraffedig sydd ar y bwrdd o'u blaenau. Mae gan un o'r dynion lyfr nodiadau a phensil.

  Trafod gyda'r cyfarwyddwr celf i benderfynu sut i gynllunio'r ymgyrch hysbysebu a beth i'w ddweud wrth y cleient i'w argyhoeddi i ddefnyddio'r asiantaeth hon.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth fwrdd; mae un dyn yn defnyddio gliniadur ac mae'r dyn arall yn edrych arno.

  Dangos y syniadau ar gyfer yr ymgyrch hysbysebu i'r cleient.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar sgrin gyfrifiadur. Mae colofnau o wybodaeth ar y sgrin.

  Cadw golwg ar yr holl weithgareddau yn ystod yr ymgyrch, i wneud yn siwr bod popeth yn cael ei wneud ar amser.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth fwrdd, yn siarad; mae gliniadur ar y bwrdd, ac mae hysbyseb cwmni fawr ar y wal y tu ôl iddynt. Mae gan un dyn bad nodiadau o'i flaen, ac mae'n dal pensil.

  Rhoi gwybod i'r cleient am gynnydd.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth fwrdd, yn siarad. Mae dogfen argraffedig a llyfr nodiadau ar y bwrdd.

  Siarad â'r cyfarwyddwr celf i gael gwybod pryd y bydd yr ymgyrch hysbysebu'n barod.

 • Swyddog Gweithredol Cyfrifon Hysbysebu

Gweithredwr Cyfrifon Hysbysebu

Cyflwyniad

Mae Gweithredwyr Cyfrifon Hysbysebu yn gyfrifol am gydlynu ymgyrchoedd hysbysebu ar ran cleientiaid. Maen nhw'n canfod gwybodaeth am y cynhyrchion neu'r gwasanaethau sydd i'w hysbysebu, yn goruchwylio amserlenni a chyllidebau, ac yn helpu i wneud yn siwr bod ymgyrchoedd yn effeithiol ac yn broffidiol.

Fideo - Jackie: Rheolwr Cyfrifon Hysbysebu

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gweithredwr Cyfrif Hysbysebu, byddwch fel arfer yn gweithio i asiantaeth hysbysebu sy'n darparu gwasanaeth neu wasanaethau i wahanol sefydliadau. Mae'r asiantaeth yn creu ymgyrch hysbysebu ar gyfer cynnyrch, gwasanaeth, neges neu frand y cwmni. Mae ymgyrchoedd yn cael eu galw'n 'gyfrifon'. Gallai asiantaethau arbenigo mewn un neu fwy o fathau o hysbysebu, gan gynnwys ar-lein, symudol, chwilotwr, rhyngweithiol, cyfryngau cymdeithasol, cynnwys brand, uniongyrchol, nawdd, awyr agored, profiad, radio neu deledu. Mae rhai asiantaethau'n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i gleientiaid; mae'r rhain yn cael eu galw'n asiantaethau gwasanaeth llawn neu integredig. Byddwch chi'n gyfrifol am gynllunio a chydlynu ymgyrchoedd a cheisio eu gwneud nhw mor broffidiol â phosibl. Fel aelod o dîm y cyfrif, byddwch yn atebol i gyfarwyddwr neu Reolwr y Cyfrif. Byddwch yn adolygu a newid ymgyrchoedd presennol ac yn cystadlu am gyfrifon newydd. Yn nodweddiadol, byddwch yn delio â chyfrifon ar gyfer sawl cleient nad ydyn nhw'n cystadlu â'i gilydd. Cyn i ymgyrch ddechrau, bydd yr asiantaeth yn cael briff gan gwmni'r cleient ac yn gwneud ymchwil ynglyn â'r cwmni, ei ddulliau busnes, ei gwsmeriaid, ei gystadleuwyr, ei ddiwylliant a'i gynhyrchion neu wasanaethau. Yna, byddwch yn trefnu cyfarfod gyda chynrychiolwyr marchnata a gwerthiannau'r cleient i ganfod mwy o wybodaeth am y cynhyrchion, y brandiau a'r grwpiau targed. Bydd strategaeth yn cael ei llunio, fel arfer gan gynlluniwr strategol, yn amlinellu'r amcanion ac yn amcangyfrif y gyllideb y bydd ei hangen. Yna, bydd y tîm creadigol yn defnyddio'r strategaeth i gynhyrchu syniadau ar gyfer sut y gellir cyflawni'r targedau hyn. Pan ddeuir i gytundeb, byddwch yn cydlynu'r terfynau amser ar gyfer y timau creadigol a chynhyrchu ac yn gwneud yn siwr eu bod yn cael eu bodloni. Mae'n hollbwysig eich bod chi'n datblygu ac yn cynnal perthynas dda gyda'ch cleientiaid, yn rhoi gwybod iddyn nhw am gynnydd, ac yn gwneud yn siwr bod yr asiantaeth yn cadw at y briff y cytunwyd arno. Byddwch yn monitro'r ymgyrch yn ofalus, efallai gan ddefnyddio offer rheoli ymgyrch ar-lein; os na fydd gwerthiannau'n cynyddu, efallai y bydd angen i chi argymell newid y cyfrwng neu'r neges hysbysebu. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Weithredwr Cyfrif Hysbysebu, bydd arnoch angen:

 • sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.
 • sgiliau gwaith tîm.
 • sgiliau perthynas ryngbersonol.
 • sgiliau cyflwyno.
 • sgiliau perswadiol i argyhoeddi cleientiaid ynglyn â syniadau eich asiantaeth.
 • creadigrwydd a brwdfrydedd.
 • sgiliau negodi.
 • y gallu i ganfod a dadansoddi gwybodaeth.
 • y gallu i fod yn drefnus ac ymgymryd â sawl tasg ar yr un pryd.
 • y gallu i gydlynu ac ysgogi pobl eraill.
 • diddordeb ym myd busnes, a sut mae'n gweithredu.
 • y gallu i weithio o dan bwysau.
 • sylw i fanylion.
 • sgiliau llythrennedd, rhifedd a TG.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £21,500 - £23,500
 • Gyda phrofiad: £25,000 - £29,000
 • Uwch Weithredwyr Cyfrifon Hysbysebu yn ennill £31,500 - £34,500
Oriau gwaith Mae Gweithredwyr Cyfrifon Hysbysebu fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond mae'n bosibl y bydd angen gweithio oriau afreolaidd, gan gynnwys gweithio gyda'r nos ac ar y penwythnos. Ble allwn i weithio? Mae'r rhan fwyaf o Weithredwyr Cyfrifon Hysbysebu yn gweithio i asiantaethau hysbysebu o bob math, gan gynnwys asiantaethau gwasanaeth llawn/integredig a'r rhai hynny sy'n arbenigo mewn un neu fwy o gyfryngau, fel:
 • ar-lein
 • symudol
 • chwilotwr
 • rhyngweithiol
 • cyfryngau cymdeithasol/firysol
 • cynnwys brand
 • creadigol
 • marchnata digidol ac uniongyrchol
 • profiadau
 • nawdd
 • awyr agored
 • teledu
 • radio
Mae rhai Gweithredwyr Cyfrifon yn gweithio yn adran hysbysebu neu farchnata sefydliadau mawr sy'n gwerthu i'r cyhoedd (o gynhyrchion bwyd i geir), neu mewn marchnadoedd busnes i fusnes (sy'n gwerthu nwyddau a gwasanaethau i gwmnïau eraill). Mae cyfleoedd yn codi mewn swyddfeydd mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â darpar gyflogwyr. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn ffordd broffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n ymuno â'r yrfa hon yn raddedigion. Fodd bynnag, mae Uwch Brentisiaeth, neu Brentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut i wneud cais', am fwy o wybodaeth ynglyn â gwneud cais am swyddi prentisiaeth. Mae rhai cyrsiau gradd perthnasol ar gael mewn hysbysebu a chyfathrebiadau marchnata, marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol. Gallai cyrsiau sy'n ymdrin ag astudiaethau busnes neu gyfryngau fod yn ddefnyddiol hefyd, ond bydd cyflogwyr yn ystyried ymgeiswyr sydd â graddau mewn amrywiaeth eang o bynciau. Mae rhai Diplomâu Cenedlaethol Uwch a graddau sylfaen ar gael hefyd, ond fe allai fod angen i chi ychwanegu at y rhain hyd at lefel gradd gan fod llawer o gystadleuaeth am swyddi. Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi cwblhau un neu fwy o leoliadau gwaith yn ystod eu gradd mewn sefyllfa well o lawer. Os nad oes gennych chi radd, fel arfer byddai angen i chi gynnig cymwysterau sy'n cyfateb i'r rhai sydd eu hangen i gael lle ar gwrs gradd, ynghyd â phrofiad gwaith perthnasol. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Hyfforddiant Mae rhai cwmnïau'n cynnig cynlluniau hyfforddi graddedigion. Bydd hyfforddiant yn cael ei roi yn y gwaith fel arfer. Mae'n bosibl y gallwch astudio am ddiploma gan Sefydliad CAM. Mae'r rhain yn cynnwys Diplomâu mewn:

 • cyfathrebiadau marchnata.
 • marchnata digidol.
Mae cymwysterau Sefydliad CAM yn cael eu dyfarnu trwy'r Sefydliad Marchnata Siartredig. Mae'n bosibl astudio cyrsiau sy'n arwain at gymhwyster CAM mewn sawl ffordd: er enghraifft, yn rhan-amser mewn colegau lleol, trwy ddysgu o bell neu drwy ddilyn cyrsiau byr, dwys. I wneud cais am gofrestriad CAM, bydd angen i ymgeiswyr fod â chymwysterau Safon Uwch (neu gyfwerth) yn ogystal â gradd, profiad mewn rôl cyfathrebiadau marchnata, neu gymhwyster marchnata perthnasol ar lefel tri neu uwch. Mae'r IPA yn cynnig tystysgrifau sylfaenol ac uwch ar-lein i'w aelodau. Mae'r dystysgrif sylfaenol ar gyfer pobl sydd yn eu blwyddyn gyntaf o waith hysbysebu. Mae'r dystysgrif uwch ar gyfer pobl sydd ag o leiaf dair blynedd o brofiad mewn hysbysebu. Gall pobl sydd ag o leiaf chwe blynedd o brofiad yn gweithio i gwmnïau sy'n aelodau wneud diploma rhagoriaeth yr IPA. Mae'r IPA hefyd yn cynnal rhaglen datblygu gyrfa. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio ym maes gwerthiannau hysbysebu, er enghraifft, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Dilyniant Gall trinwyr Cyfrifon Hysbysebu symud ymlaen i swyddi Cynlluniwr Strategol a Rheolwr/Cyfarwyddwr Cyfrif. Mae'r IPA yn cynnal tystysgrif fasnachol, sy'n canolbwyntio ar gyllid ar gyfer Cyfarwyddwyr a Gweithredwyr asiantaethau sy'n ymdrin â chleientiaid.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc, y gofyniad lleiaf arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • Cymwysterau TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill.
Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.
Fel arfer, i gael lle ar Uwch Brentisiaeth neu Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen o leiaf 5 TGAU ar raddau A* - C neu 9 - 4 arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ac efallai 2 Safon Uwch. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai gweithwyr newydd wedi datblygu sgiliau perthnasol trwy weithio ym maes gwerthiannau hysbysebu, er enghraifft.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn y cwrs gradd o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad i Fusnes) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pobl nad ydynt wedi dilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae Sefydliad CAM yn cynnig y Diploma mewn Cyfathrebiadau Marchnata a'r Diploma mewn Marchnata Digidol, trwy ddysgu o bell.

Mae cyrsiau gradd ac ôl-raddedig mewn busnes a marchnata ar gael trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 22% o weithredwyr cyfrifon hysbysebu yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 22% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 8% o weithwyr yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae sefydliadau proffesiynol yn gwneud y canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliadau sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

CAM Foundation

Communication, Advertising and Marketing education

Ffôn 01628 427120

Gwefan www.camfoundation.com

Advertising Association (AA)

Cyfeiriad 7th Floor North, Artillery House, 11-19 Artillery Row, London SW1P 1RT

Ffôn 020 7340 1100

E-bost aa@adassoc.org.uk

Gwefan www.adassoc.org.uk

Institute of Practitioners in Advertising (IPA)

Cyfeiriad 44 Belgrave Square, London SW1X 8QS

Ffôn 020 7235 7020

E-bost web@ipa.co.uk

Gwefan www.ipa.co.uk

Institute of Advertising Practitioners in Ireland (IAPI)

Irish enquiries

Cyfeiriad 8 Upper Fitzwilliam Street, Dublin 2

Ffôn 01 6765991

E-bost info@iapi.com

Gwefan www.iapi.ie

AdMISSION

Publisher: Institute of Practitioners in Advertising (IPA)

E-bost admission@ipa.co.uk

Gwefan www.theadmission.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English