Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Llun agos o Ddatganiad Ffurflen Flynyddol, yn ogystal â llaw rhywun sy'n dal beiro ac yn llofnodi'r ffurflen.

  Llofnodi ffurflen flynyddol y cwmni.

 • Llun agos o ganllaw TAW. Mae rhywun yn edrych drwyddo.

  Edrych ar reolau TAW (Treth Ar Werth).

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Paratoi cyfrifon y cwmni ar y cyfrifiadur.

 • Mae dyn yn eistedd y tu ôl i ddesg fawr, yn pwyntio at rywbeth ar ddarn o bapur. Mae'n siarad â dyn arall sy'n eistedd wrth ochr arall y ddesg.

  Cyfarfod â chyfarwyddwr i drafod materion sy'n codi o gyfarfod cwmni.

 • Ysgrifennydd Siartredig

Ysgrifennydd Cwmni

Cyflwyniad

Mae Ysgrifenyddion Cwmni yn dal swydd uchel a chyfrifol mewn cwmni neu sefydliad arall. Mae eu cyfrifoldebau'n amrywio, ond gallent gynnwys: rhoi cyngor i'r bwrdd ar benderfyniadau effeithiol; gweithredu newidiadau mewn deddfwriaeth berthnasol; arwain materion sy'n hollbwysig i berfformiad busnes, fel contractau, cyllid, cyfrifyddu, yswiriant ac eiddo.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweinyddwr, Siartredig
 • Ysgrifennydd Siartredig

Fideo - Darren: Ysgrifennydd Siartredig

Gweithgareddau Gwaith

Fel Ysgrifennydd Cwmni, gallech weithio mewn amrywiaeth fawr o sefydliadau. Yn y sector preifat, gallech gael eich galw'n Ysgrifennydd Cwmni, ond yn y sectorau cyhoeddus neu wirfoddol, fel mewn awdurdod lleol neu elusen, fe allech gael eich galw'n Ysgrifennydd Siartredig neu'n Weinyddwr Siartredig. Mae Ysgrifenyddion Cwmni yn weithwyr proffesiynol lefel uchel sydd â chymwysterau mewn cyfraith gorfforaethol, cyllid, llywodraethu, gwaith ysgrifennydd cwmni a rheoli. Fel Ysgrifennydd Cwmni, chi fydd y brif ffynhonnell o gyngor ar sut i redeg y busnes; gall hyn gynnwys popeth o roi cyngor cyfreithiol ar wrthdaro buddiannau a deddfwriaeth newydd, a chyngor cyfrifyddu ar adroddiadau ariannol, i ddatblygu strategaeth a chynllunio corfforaethol. Yn ogystal, bydd gennych ddyletswyddau gweinyddol lefel uchel eraill. Gallai'r rhain gynnwys trefnu yswiriant a chynlluniau pensiwn gweithwyr. Mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gyfrifol am brynu, rhentu a gwerthu eiddo, fel gofod swyddfa, ac am drafod contractau. Mewn rhai cwmnïau preifat, byddwch yn gyswllt rhwng Rheolwyr a chyfranddalwyr ac yn rhoi gwybodaeth i aelodau'r cyhoedd am faterion sy'n effeithio ar y sefydliad. Fe allech gydweithio ag Archwilwyr, Cyfreithwyr a Chynghorwyr Treth. Mae Ysgrifenyddion Cwmni yn gweithredu fel cadeiryddion, prif weithredwyr a chyfarwyddwyr anweithredol, yn ogystal â swyddogion gweithredol ac ysgrifenyddion cwmni. Byddwch yn rhoi cefnogaeth i gyfarfodydd a phwyllgorau, gan gynnwys y bwrdd cyfarwyddwyr a thimau rheoli. Yn aml, byddwch yn cynghori ar bwyntiau cyfreithiol mewn cyfarfod. Byddwch yn aml yn trefnu cyfarfodydd cyffredinol blynyddol, yn llunio'r agenda a bod yn gyfrifol am wneud y cofnodion. Fel Ysgrifennydd Cwmni, byddwch yn gwneud ychydig bach o bopeth! Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ysgrifennydd Cwmni, bydd angen:

 • y gallu i ddeall materion cyfreithiol, ariannol a thechnegol cymhleth.
 • canolbwyntio ar fanylion a gweithio i lefel uchel iawn o gywirdeb.
 • diddordeb cryf mewn busnes a'r economi.
 • hyder a sgiliau cyfathrebu a thrafod cryf i weithio gyda staff ar bob lefel, a rhoi gwybodaeth i aelodau'r cyhoedd a chyfranddalwyr.
 • sgiliau trefnu rhagorol.
 • uniondeb.
 • y gallu i flaenoriaethu llawer o wahanol dasgau a dyletswyddau mewn amgylchedd sy'n symud yn gyflym.
 • bod yn hyblyg a gallu ymateb i newid.
 • sgiliau rhifedd a llythrennedd cryf.
 • Sgiliau TG.
 • y gallu i gadw gwybodaeth yn gyfrinachol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £21,500 - £24,500
 • Gyda phrofiad: £28,000 - £34,000
Oriau gwaith

Fel arfer, bydd Ysgrifenyddion Cwmni yn gweithio 37 i 40 awr yr wythnos, gan weithio oriau hirach ac ar benwythnosau yn achlysurol. Ble allen i weithio? Y cyflogwyr yn y sector cyhoeddus yw awdurdodau lleol, y Gwasanaeth Sifil, y gwasanaeth iechyd ac elusennau. Byddwch yn defnyddio'r teitlau 'Ysgrifennydd Siartredig' a 'Gweinyddwr Siartredig'. Mae cyflogwyr yn y sector preifat yn fusnesau diwydiannol a masnachol mwy o faint. Fel arfer, byddwch yn defnyddio'r teitl 'Ysgrifennydd Cwmni'. Mae tua hanner aelodau'r Sefydliad Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Siartredig (ICSA) yn gweithio yn y sector preifat. Mae cyfleoedd i Ysgrifenyddion Cwmni ar gael mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig, er bod llawer o swyddi gwag yn Llundain. Gallai'r yrfa hon gynnwys gweithio i asiantaeth. Hunangyflogaeth

Mae rhai Ysgrifenyddion Cwmni yn gweithio fel ymgynghorwyr hunangyflogedig neu mewn partneriaeth neu ymgynghoriaeth. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a chyflogwyr, ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â darpar gyflogwyr. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn ffordd broffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'n rhaid i chi fod yn Gyfrifydd Siartredig neu Ardystiedig, yn Fargyfreithiwr, yn Gyfreithiwr, yn Adfocad neu'n aelod o'r Sefydliad Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Siartredig (ICSA) i fod yn Ysgrifennydd Cwmni mewn cwmni cyfyngedig cyhoeddus. Mae llawer o'r rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus yn aelodau o ICSA hefyd.

Gallai nifer fach o raddedigion gael eu recriwtio'n Ysgrifenyddion Cwmni dan hyfforddiant gan gyflogwyr mwy o faint.

Hyfforddiant

Mae Cynllun Cymhwyso Ysgrifenyddion Siartredig ICSA yn eang iawn ac mae'n cynnwys cyfraith gorfforaethol, cyllid, llywodraethu, gwaith ysgrifennydd cwmni a strategaeth. Mae dwy lefel i'r cymhwyster hwn, gyda phedwar modiwl ym mhob un. Mae'n bosibl y bydd angen i chi astudio pob un o'r wyth modiwl, ond gallech fod ag eithriad o rai. Holwch ICSA i gael mwy o fanylion.

Gall Cyfreithwyr a Chyfrifwyr cymwys wneud cais am y Llwybr Proffesiynol Carlam. Bydd angen i chi basio dau fodiwl yn lle wyth.

Mae ICSA yn achredu nifer o gyrsiau prifysgol ôl-raddedig sy'n arwain at statws Grad.ICSA ar y cyd. Gweler gwefan ICSA am restr lawn.

Mae hyfforddiant ar gael trwy astudio rhan-amser a llawn amser, a dysgu o bell/dysgu agored.

Rhaid i chi hefyd gwblhau cyfnod o brofiad gwaith priodol cyn y gallwch gymhwyso'n broffesiynol yn Aelod Cyswllt o ICSA.

Dilyniant

Gall ysgrifenyddion siartredig cymwys ennill profiad a derbyn mwy o gyfrifoldeb trwy symud i sefydliadau mwy o faint. Gallwch symud ymlaen i swyddi Cyfarwyddwr a Phrif Weithredwr.

Work Experience Byddai profiad blaenorol o weithio mewn uwch swyddi gweinyddol, rheoli neu gadw cyfrifon yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae gweithio fel Cyfrifydd Siartredig neu Ardystiedig, Adfocad, Bargyfreithiwr neu Gyfreithiwr yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu gollfarnau sydd heb ddarfod, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae angen i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os bydd gofyn i chi wneud hynny.

Sylwer: yn ôl y Gorchymyn Eithriadau, mae "Cyfrifydd Ardystiedig" yn golygu aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig; mae "Cyfrifydd Siartredig" yn golygu aelod o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) neu Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yr Alban.

Cymwysterau

Bydd eich pwynt mynediad i'r Sefydliad Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Siartredig (ICSA) yn dibynnu ar eich cymwysterau. Holwch yr ICSA i gael mwy o fanylion.

Mae gan lawer o Ysgrifenyddion Cwmni radd. Y gofynion mynediad arferol ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill.

Mae cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau Lefel 3 BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio felly porwch yn ofalus drwy wefannau colegau/prifysgolion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae gan lawer o ysgrifenyddion siartredig gefndir mewn uwch swyddi gweinyddol, rheoli neu gyfrifyddu, naill ai mewn cwmni cofrestredig neu lywodraeth leol.

Bydd eich lefel mynediad i'r Sefydliad Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Siartredig (ICSA) yn dibynnu ar eich cymwysterau. Gall cyfreithwyr a chyfrifwyr cymwys wneud cais am y Llwybr Proffesiynol Carlam. Mae eithriadau ar gael hefyd i bobl â chymwysterau perthnasol eraill.

Weithiau, bydd cyflogwyr yn recriwtio graddedigion fel ysgrifenyddion cwmni dan hyfforddiant yn uniongyrchol, ond dim ond nifer bach ohonynt fydd yn cael eu recriwtio.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau arferol i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u llunio i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae dysgu o bell ar gyfer pob cam o arholiadau ICSA ar gael gan ICSA, gyda thestunau i'w hastudio a chymorth drwy'r wefan i fyfyrwyr. Gall ymgeiswyr hefyd astudio trwy nifer o sefydliadau a darparwyr academaidd (mae gan ICSA restr lawn o ddarparwyr dysgu o bell). Gall y rhaglenni gael eu hastudio'n rhan-amser.

Ystadegau

 • Mae 16% o ysgrifenyddion siartredig yn hunangyflogedig.
 • Mae 14% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 13% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiwn.

Y Sefydliad Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Siartredig yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

Institute of Administrative Management (IAM)

Ffôn 020 7091 2600

E-bost info@instam.org

Gwefan www.instam.org

Getting into Business & Economics Courses

Author: Carly Roberts Publisher: Trotman

Gwefan www.prospectseducationresources.co.uk/products/9781911067382.html

Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA)

Cyfeiriad 16 Park Crescent, London W1B 1AH

Ffôn 020 7580 4741

E-bost info@icsaglobal.com

Gwefan www.icsaglobal.com

Worshipful Company of Chartered Secretaries and Administrators (WCCSA)

Cyfeiriad Saddlers' House (3rd Floor), 40 Gutter Lane, London EC2V 6BR

Ffôn 020 7726 2955

E-bost clerk@wccsa.org.uk

Gwefan www.wccsa.org.uk

Governance & Compliance

Publisher: ICSA

Gwefan www.icsaglobal.com/governance-and-compliance

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English