Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Technegydd Delweddu Digidol

Cyflwyniad

Mae technegwyr delweddu digidol yn cymryd delweddau ac yn eu newid yn unol â briff cleient.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Ffotograffig
 • Technegydd, Delweddu Digidol
 • Gweithiwr Atgyffwrdd
 • Prosesydd Delweddau

Gweithgareddau Gwaith

Mae technegwyr delweddu digidol yn gweithio i gwmnïau gorffennu ffotograffau ac mewn labordai prosesu ffilmiau. Eu rôl yw newid delweddau yn unol â gofynion cleientiaid.

Fel technegydd delweddu, gall eich gwaith amrywio. Gallech chi fod yn:

 • sganio delweddau fel eu bod yn barod i'w newid
 • lawrlwytho delweddau o'r rhyngrwyd
 • chwilio am ddelwedd benodol
 • adfer hen ffotograffau gan ddefnyddio dulliau digidol
 • newid maint delweddau
 • cywiro lliwiau delweddau
 • ychwanegu cysgodion at ddelwedd.

Mae'n bosibl y bydd cleientiaid eisiau dileu rhannau o ddelweddau, fel pobl neu bethau yng nghefndir y llun. Bydd y technegydd digidol yn defnyddio meddalwedd fel Photoshop i newid golwg y ddelwedd yn unol â briff y cleient.

Mae dyletswyddau catalogio gan lawer o dechnegwyr delweddu. Mae hyn yn cynnwys cadw trefn dda ar archif y cwmni, gan enwi ffeiliau'n gywir fel ei bod hi'n hawdd mynd atyn nhw. Yn ogystal, gallai dyletswyddau gynnwys cadw copïau o ddelweddau.

Mae rhai technegwyr delweddu'n parhau i weithio gyda ffotograffiaeth draddodiadol, ond dim ond rhan fechan o'r diwydiant yw hyn.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I wneud y swydd hon yn dda, bydd arnoch angen:

 • Llygad craff am fanylder, siâp, lliw a ffurf.
 • Sgiliau TGCh. Mae profiad o ddefnyddio cyfrifiaduron personol a chyfrifiaduron Mac yn ddefnyddiol iawn.
 • Bod yn drefnus er mwyn ymdopi â'r llwyth gwaith amrywiol.
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd Photoshop neu becynnau meddalwedd eraill, fel Illustrator ac InDesign.
 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Gallu gweithio o dan bwysau i gwrdd â therfynau amser.
 • Gwybodaeth am dechnegau ac offer ffotograffig.
 • Sgiliau datrys problemau.
 • Gwybod y diweddaraf am dechnoleg ar-lein.

Mae'n syniad da os oes gennych rai ffotograffau rydych chi wedi'u hatgyffwrdd er mwyn eu rhoi mewn portffolio.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog i dechnegwyr delweddu digidol yn amrywio. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae technegwyr delweddu digidol yn ennill rhwng £12,000 a £20,000 y flwyddyn. Mae'r rhai sydd â chymwysterau addysg uwch a phrofiad yn gallu ennill hyd at £35,000.

Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o dechnegwyr delweddu'n gweithio wythnos safonol 37 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallai fod angen gweithio tu hwnt i'r oriau hyn weithiau, yn dibynnu ar derfynau amser.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae galw cyson am dechnegwyr delweddu digidol. Fodd bynnag, mae hwn yn gallu bod yn ddiwydiant poblogaidd i weithio ynddo felly gall fod llawer o gystadleuaeth am swyddi.

Anghenion sgiliau yn y dyfodolNodwyd bod y sgiliau canlynol yn brin:

 • Gwybodaeth am becynnau meddalwedd perthnasol.
 • Sgiliau technegol.
 • Gwerthu a marchnata.
 • Sgiliau lluosog.

Ble allen i weithio?Mae technegwyr delweddu digidol yn gweithio mewn amrywiaeth o gwmnïau. Dyma rai enghreifftiau:

 • Cynhyrchwyr delweddau. Mae hyn yn cynnwys labordai a labordai mini
 • Llyfrgelloedd ac asiantaethau lluniau
 • Cwmnïau ffasiwn
 • Maes manwerthu ffotograffiaeth

Mae cyfleoedd i dechnegwyr delweddu digidol ar gael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae'n bosibl iawn i rywun weithio ar ei liwt ei hun yn yr yrfa hon.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

MynediadNid oes llwybrau mynediad penodol ar gyfer yr yrfa hon. Ar gyfer rhai swyddi iau, dim ond ychydig gymwysterau TGAU gyda graddau A*-C y bydd eu hangen arnoch chi. Fodd bynnag, bydd rhai swyddi'n gofyn am Safon Uwch neu hyd yn oed cymwysterau addysg uwch. Mae teitlau cyrsiau addysg uwch perthnasol yn cynnwys:

 • Ffotograffiaeth a Delweddu Digidol
 • Delweddu Ffotograffau
 • Ffotograffiaeth, Fideo a Delweddu Digidol
 • .

Bydd cyrsiau mewn maes pwnc mwy cyffredinol, fel ffotograffiaeth, yn ddefnyddiol hefyd.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd.

Hyfforddiant

Byddwch yn cael rhywfaint o'ch hyfforddiant yn y gwaith. Mae llawer o gyrsiau ar gael i bobl sydd eisiau symud ymlaen yn yr yrfa hon. Mae cyrsiau ar Photoshop a phecynnau meddalwedd perthnasol eraill ar gael yn y rhan fwyaf o golegau addysg bellach yn y Deyrnas Unedig.

Dilyniant

Mewn ambell achos, mae'n bosibl symud ymlaen i swyddi rheoli labordy. Mae'n bosibl hefyd y bydd cyfleoedd i symud i swyddi rheoli prosiectau mewn cwmnïau.

Mae llawer o bobl yn y diwydiant hwn yn sefydlu eu busnes eu hunain.

Cymwysterau

Nid oes llwybrau mynediad penodol i'r yrfa hon. Gallech gael swydd gyda rhai cymwysterau TGAU gyda graddau A*-C. Bydd pynciau fel Celf a Dylunio, TGCh a Dylunio a Thechnoleg (Cynhyrchion Graffig) yn ddefnyddiol.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

Gallai rhai swyddi ofyn bod gennych chi Safon Uwch neu hyd yn oed cymwysterau addysg uwch.

Fel arfer, yn achos gradd sylfaen, HNC neu HND perthnasol, bydd angen y canlynol arnoch chi o leiaf:

 • 1/2 Safon Uwch. Mae pynciau fel Celf a Dylunio, a TGCh yn ddefnyddiol.
 • TGAU gyda gradd C neu uwch mewn 4/5 pwnc. Bydd pynciau fel Celf a Dylunio, TGCh, Dylunio a Thechnoleg (Cynhyrchion Graffig), Mathemateg a Saesneg yn ddefnyddiol.

Mae'r cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Diplomâu Cenedlaethol lefel 3 BTEC.
 • Prentisiaethau Lefel Uwch.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Mae llawer o gymwysterau eraill yn cael eu derbyn hefyd, felly darllenwch y prosbectysau am fwy o fanylion.

Fel arfer, yn achos cyrsiau gradd perthnasol, bydd angen:

 • 2 Safon Uwch neu fwy. Mae pynciau fel Celf a Dylunio, a TGCh yn ddefnyddiol.
 • TGAU gyda gradd C neu uwch mewn 4/5 pwnc. Bydd pynciau fel Celf a Dylunio, TGCh, Dylunio a Thechnoleg (Cynhyrchion Graffig), Mathemateg a Saesneg yn ddefnyddiol.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Profiad/sgiliau

Byddai sgiliau ffotograffig a TGCh yn ddefnyddiol. Gallai profiad o ddefnyddio Photoshop, neu becynnau meddalwedd fel Illustrator, InDesign a Quark, helpu eich cais hefyd.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i gael lle ar y cwrs addysg uwch o'ch dewis, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, fel Mynediad i Gelf a Dylunio, gynnig ffordd i mewn. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau manylion y cyrsiau unigol.

Fel arfer, bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig ymgeiswyr sydd â phrofiad yn y celfyddydau, crefftau neu ddylunio. Dylech gadarnhau polisi derbyn prifysgolion a cholegau addysg uwch unigol.

Mae cyrsiau ar Photoshop a phecynnau meddalwedd perthnasol eraill ar gael yn y rhan fwyaf o golegau addysg bellach yn y Deyrnas Unedig.

Mae cymwysterau ôl-raddedig perthnasol ar gael.

Dysgu o bell

Mae llawer o gyrsiau dysgu o bell ar gael mewn pynciau perthnasol ar draws y Deyrnas Unedig.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English