Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae athrawes yn sefyll wrth fwrdd gwyn, yn siarad â'r dosbarth.

  Defnyddio'r bwrdd gwyn i esbonio gwers heddiw.

 • Mae athrawes yn sefyll o flaen dosbarth. Mae un myfyriwr wedi codi ei law i ateb cwestiwn.

  Gofyn cwestiynau i'r dosbarth.

 • Mae athrawes yn sefyll o flaen dosbarth. Mae hi'n dangos taflen waith i'r myfyrwyr.

  Esbonio taflen waith i'r dosbarth.

 • Mae athrawes yn sefyll o flaen dosbarth, yn esbonio nodwedd ieithyddol.

  Helpu'r dosbarth i ymarfer ynganiad.

 • Mae athrawes yn ysgrifennu ar fwrdd gwyn.

  Ysgrifennu nodwedd ramadegol ar y bwrdd gwyn.

 • Mae athrawes yn helpu dau fyfyriwr i ddeall gweithgaredd.

  Helpu dau fyfyriwr i wneud gwaith pâr.

Athro Ieithoedd Tramor Modern

Cyflwyniad

Mae athrawon ieithoedd tramor modern yn helpu myfyrwyr i gyfathrebu'n dda yn yr iaith, mewn nifer o sefyllfaoedd. Maen nhw hefyd yn addysgu myfyrwyr am y gwledydd a'r diwylliannau lle mae'r iaith yn cael ei siarad. Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys gwaith grwp, trafodaethau, deunyddiau clyweledol, chwarae rôl a gemau iaith.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro Ffrangeg
 • Athro Almaeneg
 • Athro Sbaeneg
 • Athro, Ieithoedd Tramor Modern

Gweithgareddau Gwaith

Mae athrawon ieithoedd tramor modern yn galluogi myfyrwyr i ddeall a defnyddio'r iaith mewn sefyllfaoedd pob dydd sy'n digwydd mewn bywyd go iawn, fel defnyddio cludiant cyhoeddus, bwyta mewn bwyty, gwneud ffrindiau a lleisio'u barn ar bwnc penodol.

Yr ieithoedd mwyaf cyffredin sy'n cael eu haddysgu mewn ysgolion uwchradd yw Cymraeg (yng Nghymru), Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, er bod eraill yn cynnwys Arabeg, Bengaleg, Eidaleg, Mandarin, Panjabi, Rwseg ac Wrdw.

Yng Nghymru, mae Cymraeg yn cael ei haddysgu fel pwnc iaith gyntaf mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, mae'n cael ei haddysgu fel ail iaith ac mae'n orfodol i bob disgybl o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4, sef o 3 i 16 oed.

Mae athrawon ieithoedd tramor modern yn addysgu nodweddion ieithyddol fel gramadeg a geirfa, ar yr un pryd â tharo'r cydbwysedd cywir rhwng 'rhuglder' (gallu'r myfyriwr i fynegi ei hun yn ddealladwy, er hynny gyda rhai camgymeriadau gramadegol efallai) a 'chywirdeb' (dewis y 'ffurf' gywir ar gyfer amser y ferf, ymadrodd neu nodwedd ieithyddol arall). Os yw'r wers yn ymwneud â gofyn am gymorth mewn argyfwng meddygol, er enghraifft, bydd rhuglder yn bwysicach. Ond os yw'r wers yn canolbwyntio ar yr amser presennol perffaith, dyweder, yna bydd yr athro'n chwilio am gywirdeb.

Mae athrawon ieithoedd tramor modern yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau ac adnoddau i greu gwersi amrywiol a diddorol sy'n helpu myfyrwyr i ddeall nodweddion neu themâu ieithyddol y wers. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith grwp a phâr, trafodaethau, deunyddiau clyweledol, chwarae rôl, gemau iaith ar-lein a realia.

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys:

 • cynllunio gwersi a pharatoi adnoddau
 • marcio gwaith myfyrwyr
 • cynllunio ac arwain teithiau cyfnewid a chroesawu myfyrwyr tramor
 • mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni
 • nodi myfyrwyr sy'n tangyflawni a rhoi cymorth ychwanegol os oes angen.

Mae rhai athrawon ieithoedd tramor modern yn diwtoriaid dosbarth hefyd, sy'n golygu bod ganddyn nhw ddyletswyddau fel galw'r gofrestr a chadw cofnodion presenoldeb, trosglwyddo gwybodaeth gyffredinol a rhoi cyfarwyddyd.

Mae'n bosibl y byddan nhw'n goruchwylio un neu fwy o gynorthwywyr addysgu.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn athro ieithoedd tramor modern, bydd arnoch angen:

 • brwdfrydedd, a'r gallu i ysbrydoli, annog ac ysgogi
 • sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • dychymyg, i baratoi adnoddau diddorol
 • y gallu i gynnal disgyblaeth a delio ag ymddygiad heriol
 • tact, amynedd a sensitifrwydd
 • sgiliau trefnu a chynllunio.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae athrawon yn y sector addysg wladol yn cael eu talu ar raddfa yn ôl eu cymwysterau, profiad a chyfrifoldebau. Mae'r cyflogau uchaf ar gael mewn ysgolion yng nghanol Llundain.

Mae'r cyfraddau cyflog (fesul blwyddyn) sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Mae athrawon heb gymhwyso [nad ydyn nhw wedi derbyn Statws Athro Cymwysedig eto] yn ennill tua £16,000 - £25,000.
 • Mae athrawon cymwysedig yn ennill tua £21,500 - £31,500.
 • Mae 'athrawon uwch-sgiliau' yn ennill tua £37,500 - £57,000.
 • Mae 'athrawon rhagorol' yn ennill tua £39,500 - £52,000.

Mae cyflogau'n uwch yn y sector preifat yn gyffredinol, er eu bod weithiau'n gysylltiedig â graddfeydd cyflog y sector gwladol.

Oriau gwaith

Mae athrawon fel arfer yn gweithio o 8:30 am neu 9 am tan 3:30 pm neu 4 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ond, mae'r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol - yn marcio gwaith, paratoi gwersi a mynd i gyfarfodydd. Maen nhw'n aml yn gorfod gweithio gyda'r nos ac ar y penwythnos i baratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble allwn i weithio?

Y cyflogwyr yw ysgolion gwladol a phreifat.

Mae cyfleoedd ar gael i addysgu mewn gwledydd eraill.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu hincwm trwy addysgu'n breifat, marcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Mae nifer sylweddol o bobl yng Nghymru'n siarad Cymraeg, felly os ydych chi'n bwriadu addysgu yng Nghymru, ac yn siarad Cymraeg mamiaith neu ail iaith, gallech wella'ch gobaith am swydd trwy hyfforddi i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys The Guardian a The Times Educational Supplement (TES). Ceir hysbysfyrddau swyddi hefyd, fel eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

I fod yn athro ieithoedd tramor modern, fel arfer bydd angen i chi gael Statws Athro Cymwysedig trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon. Mae sawl llwybr ar gael.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud cwrs TAR ar ôl eu gradd. Mae'r cyrsiau hyn fel arfer yn para blwyddyn yn amser llawn a dwy flynedd yn rhan-amser. Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau TAR ieithyddol mewn Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg, er bod cyrsiau ar gael mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Arabeg, Bengaleg, Mandarin, Panjabi, Rwseg ac Wrdw. Mae cyrsiau TAR ar gael hefyd sydd â theitlau cyffredinol fel 'ieithoedd tramor modern', y mae rhai ohonynt yn caniatáu i chi arbenigo mewn mwy nag un iaith.

Os nad ydych chi'n hyderus iawn ynglyn â'ch gwybodaeth am y pwnc neu os nad oes gennych chi'r cymwysterau i ddechrau hyfforddiant ôl-raddedig yn syth, efallai y gallwch chi wneud cwrs gwella gwybodaeth bynciol am ieithoedd modern yn gyntaf. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr Adran Addysg.

Mae'r cynllun School Direct ar gael hefyd sydd wedi'i seilio ar gyflogaeth: byddwch yn hyfforddi tra'ch bod chi'n gweithio mewn ysgol. Y disgwyl yw y byddech chi'n mynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu'r grwp o ysgolion lle y gwnaethoch chi hyfforddi, ond nid oes sicrwydd o gael swydd ar ddiwedd eich hyfforddiant.

Fe allwch chi hefyd hyfforddi mewn ysgol ar ôl eich gradd trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon sy'n canolbwyntio ar ysgol. Mae'r rhaglenni hyn yn cael eu darparu gan grwpiau o ysgolion a cholegau cyfagos ac maen nhw'n aml yn ceisio bodloni anghenion addysgu lleol.

Mae Teach First yn elusen sy'n recriwtio a chynorthwyo graddedigion i addysgu mewn ysgolion mewn cymunedau incwm isel mewn nifer o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig. Mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau'r rhaglen.

Mae angen i athrawon dan hyfforddiant basio profion Saesneg a mathemateg i gyflawni Statws Athro Cymwysedig.

Bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg yn cwblhau prawf llythrennedd Cymraeg hefyd.

Hyfforddiant

Pan fyddan nhw wedi cael swydd, mae'n rhaid i athrawon newydd gymhwyso gwblhau cyfnod sefydlu am dri thymor, fel arfer o fewn un flwyddyn ysgol.

Dilyniant

Mae cyfleoedd ar gael i athrawon symud i faes hyfforddi athrawon, gwaith ymgynghorol, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion.

Mae athrawon yn gallu dod yn benaethiaid adran, yn benaethiaid blwyddyn, neu'n gydlynwyr anghenion arbennig neu addysg yrfaoedd.

Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae'n rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddau neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os yw'n gofyn i chi.

Cymwysterau

Mae angen i bob ymgeisydd ar gyfer hyfforddiant athrawon ysgol uwchradd fod â chymwysterau TGAU (neu gymwysterau cyfwerth cydnabyddedig) ar radd C neu uwch (B neu uwch yng Nghymru) mewn Iaith Saesneg a Mathemateg. Yn ogystal, bydd myfyrwyr sy'n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg angen TGAU ar radd C neu uwch mewn Cymraeg (mamiaith).

Os ydych chi am addysgu yng Nghyfnod Allweddol 3 (11-14 oed) yn Lloegr, mae'n rhaid i chi fod â TGAU (neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig) ar radd C neu uwch mewn pwnc gwyddoniaeth.

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau TGAU sydd eu hangen fel arfer, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu gwneud prawf cyfwerthedd cyn-mynediad; cysylltwch â darparwyr cyrsiau unigol i drafod eich sefyllfa cyn gwneud cais.

Mae angen i athrawon dan hyfforddiant basio profion Saesneg a mathemateg i gyflawni Statws Athro Cymwysedig.

I ddilyn cwrs TAR mewn ieithoedd tramor modern, fel arfer bydd arnoch angen gradd mewn iaith neu bwnc y mae o leiaf 50% ohono'n ymwneud ag iaith. Os ydych chi'n siaradwr brodorol, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu cael mynediad gyda gradd mewn pwnc arall. Bydd arnoch angen y lefel briodol o wybodaeth am eich iaith i'w haddysgu mewn ysgolion uwchradd, ynghyd â sgiliau iaith Saesneg (mae rhai darparwyr cyrsiau'n gofyn am radd Saesneg).

Fe all fod yn bosibl cael mynediad heb radd sy'n uniongyrchol berthnasol. Er enghraifft, gallai prifysgolion awgrymu eich bod chi'n cynyddu eich gwybodaeth trwy gwrs gwella gwybodaeth bynciol am iaith.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

I ddilyn cyrsiau hyfforddiant athrawon, fel arfer bydd angen i chi o leiaf fod wedi arsylwi rhai dosbarthiadau mewn ysgol uwchradd brif ffrwd. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd angen profiad gwaith â thâl neu wirfoddol arnoch chi mewn ystafell ddosbarth uwchradd, neu brofiad perthnasol arall gyda phobl ifanc.

Cyrsiau

Mae nifer o gyrsiau TAR rhan-amser ar gael.

Os nad ydych chi'n hyderus iawn ynglyn â'ch gwybodaeth bynciol neu os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i ddechrau hyfforddiant ôl-raddedig yn syth, efallai y gallech chi wneud cwrs Gwella Gwybodaeth Bynciol yn gyntaf. Bydd darparwr eich cwrs yn asesu a oes angen i chi gynyddu neu loywi eich gwybodaeth.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu hyfforddi trwy ddysgu o bell ar y cyd ag ymarfer addysgu mewn ystafell ddosbarth ac astudio ar y campws.

Hyfforddiant seiliedig ar gyflogaeth

Yn lle mynd i'r brifysgol i wneud TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr seiliedig ar gyflogaeth, sy'n golygu y byddwch chi'n hyfforddi mewn ysgol. Mae llwybrau seiliedig ar gyflogaeth yn cynnwys School Direct, hyfforddiant cychwynnol athrawon sy'n canolbwyntio ar ysgol, a'r cynllun sy'n cael ei gynnig gan Teach First. I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

Mae gwybodaeth am gyllid ar gael ar y wefan GOV.UK, neu www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk os ydych chi'n byw yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Teacher Training & Education in Wales

Gwefan www.teachertrainingcymru.org/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English