Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae myfyrwraig yn rhoi cyflwyniad i'r dosbarth ar bwnc hanes, gan ddefnyddio bwrdd gwyn mawr. Mae athrawes yn sefyll wrth ochr arall y bwrdd gwyn.

  Helpu myfyrwraig i roi cyflwyniad i'r dosbarth.

 • Mae athrawes yn sefyll wrth ymyl bwrdd gwyn mawr, sy'n dangos lluniau a thestun o hanes.

  Defnyddio bwrdd gwyn i esbonio pwnc hanes.

 • Mae athrawes yn sefyll wrth ymyl myfyriwr, yn ei helpu i ddeall gweithgaredd yn ei lyfr ysgrifennu.

  Helpu myfyriwr â'i waith.

 • Mae athrawes yn sefyll o flaen y dosbarth, yn esbonio gweithgaredd mewn gwerslyfr.

  Esbonio'r gweithgaredd i'r dosbarth.

Athro Hanes

Cyflwyniad

Nod athrawon hanes mewn ysgolion uwchradd yw ysbrydoli eu myfyrwyr fel bod ganddynt angerdd tuag at hanes a dealltwriaeth o'i bwysigrwydd. Maent yn galluogi myfyrwyr i ofyn cwestiynau am y gorffennol, gwerthuso ffynonellau hanesyddol a ffurfio'u barn eu hunain. Mae athrawon hanes yn cynllunio gwersi amrywiol a difyr, gan gynnwys teithiau maes ac adnoddau fel testunau, ffilmiau, ffotograffau, gwefannau a cherddoriaeth.

Adwaenir hefyd fel

 • Athro, Hanes

Gweithgareddau Gwaith

Mae athrawon hanes yn datblygu dealltwriaeth eu myfyrwyr o'r gorffennol. Fodd bynnag, nid dim ond dysgu 'beth ddigwyddodd' maent, ar ffurf dyddiadau allweddol. Yn hytrach, eu nod yw datblygu chwilfrydedd ynghylch hanes ymhlith y myfyrwyr, a'r sgiliau i ofyn cwestiynau, ffurfio barn, a dadlau o blaid eu safbwynt. Mae hyn oll yn ymwneud â galluogi myfyrwyr i feddwl a dysgu'n annibynnol.

Er enghraifft, mae athrawon hanes yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cwestiynu ffynonellau gwreiddiol ac eilaidd. Mae hyn yn cynnwys astudio gwahanol adroddiadau am yr un digwyddiad ac adnabod tuedd. Mae athrawon hanes yn galluogi myfyrwyr i ennill sgiliau pwysig nid dim ond ym maes ymchwil hanesyddol, ond mewn deall y wybodaeth maen nhw'n dod ar ei thraws mewn bywyd bob dydd, er enghraifft, pam mae papurau newydd yn cyflwyno adroddiadau gwahanol am yr un digwyddiad.

Mae athrawon hanes yn defnyddio amrywiaeth eang o adnoddau i 'ddod â hanes yn fyw' a gwneud gwersi'n amrywiol a difyr. Yn dibynnu ar y cyfnod hanesyddol, gallai'r rhain gynnwys posteri propaganda, darnau ffilm, paentiadau, ffotograffau ac adroddiadau llygad-dystion ar ffurf dyddiaduron a llythyron. Hefyd, gall athrawon ddefnyddio byrddau gwyn rhyngweithiol ar gyfer gemau a chwisiau. Mae athrawon yn annog myfyrwyr i gymryd rhan mewn chwarae rôl, trafodaethau a dadleuon.

Yn ogystal, maent yn cynllunio, yn trefnu ac yn arwain teithiau maes i leoedd o ddiddordeb hanesyddol, gan gynnwys amgueddfeydd, cestyll, meysydd brwydr, a thai a ffatrïoedd sydd wedi'u hailadeiladu. Gallai'r rhain gynnwys teithiau i wledydd eraill, fel meysydd brwydrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd gwaith athro hanes yn cynnwys:

 • cynllunio gwersi a pharatoi adnoddau
 • marcio gwaith myfyrwyr
 • mynd i gyfarfodydd staff a nosweithiau rhieni.

Mae rhai athrawon hanes yn diwtoriaid dosbarth hefyd, sy'n cynnwys dyletswyddau fel llenwi'r gofrestr a chadw cofnodion presenoldeb, darparu gwybodaeth gyffredinol a rhoi arweiniad.

Gallai athrawon hanes oruchwylio un cynorthwy-ydd addysgu neu fwy.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn athro hanes, bydd angen:

 • angerdd, a'r gallu i ysbrydoli, annog a symbylu
 • sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • dychymyg, i baratoi adnoddau diddorol
 • y gallu i gynnal disgyblaeth a delio ag ymddygiad heriol
 • parodrwydd i gadw i fyny â gwybodaeth am eich pwnc
 • sgiliau trefnu a chynllunio.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae athrawon yn y sector addysg gwladol yn cael eu talu ar raddfa yn unol â'u cymwysterau, eu profiad a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyflogau uchaf ar gael yn yr ysgolion yng nghanol Llundain.

Mae'r cyfraddau cyflog (blynyddol) sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Mae athrawon heb gymhwyso [sydd heb dderbyn Statws Athro Cymwysedig eto] yn ennill rhwng £16,000 a £25,000.
 • Mae athrawon cymwysedig yn ennill rhwng £21,500 a £31,500.
 • Mae 'athrawon â sgiliau uwch' yn ennill rhwng £37,500 a £57,000.
 • Mae 'athrawon rhagorol' yn ennill rhwng £39,500 a £52,000.

Yn y sector preifat, mae cyflogau'n uwch yn gyffredinol ond maen nhw'n cael eu cysylltu â graddfeydd cyflog y sector cyhoeddus weithiau.

Oriau gwaith

Fel arfer, bydd athrawon yn gweithio o 8:30 am neu 9 am tan 3:30 pm neu 4 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o athrawon yn gweithio oriau ychwanegol - yn marcio gwaith, yn paratoi gwersi ac yn mynd i gyfarfodydd. Yn aml, mae'n rhaid iddyn nhw weithio gyda'r nos ac ar y penwythnos i baratoi gwersi a marcio gwaith.

Ble allen i weithio?

Mae ysgolion preifat a gwladol yn gyflogwyr.

Mae cyfleoedd i weithio fel athrawon mewn gwledydd eraill hefyd.

Mae rhai athrawon yn ychwanegu at eu hincwm trwy gynnig gwersi preifat, marcio arholiadau cenedlaethol neu ysgrifennu gwerslyfrau.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu gan awdurdodau lleol ac yn y wasg leol a chenedlaethol, gan gynnwys The Guardian a The Times Educational Supplement (TES). Yn ogystal, mae byrddau swyddi ar gael, fel eTeach.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau trwy gymhwyster addysgu ôl-raddedig sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig.

Mae'r rhan fwyaf o raddedigion yn dilyn cwrs TAR mewn hanes. Bydd y cyrsiau'n rhai blwyddyn amser llawn neu ddwy flynedd ran-amser fel arfer.

Yn ogystal, mae'r cynllun 'School Direct' ar gael hefyd sy'n seiliedig ar gyflogaeth: byddwch chi'n hyfforddi tra byddwch chi'n gweithio mewn ysgol. Mae disgwyl i chi fynd ymlaen i weithio yn yr ysgol neu'r grwp o ysgolion lle gwnaethoch chi hyfforddi, er nad oes sicrwydd o gyflogaeth ar ddiwedd eich hyfforddiant.

Gallwch chi hefyd hyfforddi mewn ysgol ar ôl gwneud eich gradd trwy hyfforddiant cychwynnol athrawon sy'n ysgol ganolog (SCITT). Mae'r rhaglenni hyn yn cael eu cyflwyno gan grwpiau o ysgolion a cholegau cyfagos a'u nod yn aml yw bodloni anghenion lleol am athrawon.

Mae Teach First yn elusen sy'n recriwtio ac yn cynorthwyo graddedigion i fod yn athrawon mewn ysgolion heriol mewn nifer o ranbarthau'r Deyrnas Unedig. Mae'r rhaglen yn cymryd dwy flynedd i'w chwblhau.

I gael lle ar gwrs hyfforddi athrawon, bydd angen i chi fel arfer fod wedi arsylwi dosbarthiadau mewn ysgol uwchradd brif ffrwd o leiaf. Ar gyfer rhai cyrsiau, bydd angen profiad gwaith â thâl neu wirfoddol arnoch mewn ysgol uwchradd, neu brofiad gwaith perthnasol arall gyda phobl ifanc.

I ennill Statws Athro Cymwysedig, bydd angen i athrawon dan hyfforddiant basio profion Saesneg a mathemateg.

Hyfforddiant

Pan fydd athrawon newydd gymhwyso wedi cael swydd, mae'n rhaid iddyn nhw gwblhau cyfnod sefydlu sy'n para tri thymor, o fewn un flwyddyn ysgol fel arfer, er mwyn parhau i addysgu mewn ysgolion a gynhelir ac ysgolion arbennig nas cynhelir yn Lloegr. Gallai fod yn bosibl gostwng y cyfnod sefydlu i un tymor, os gallwch ddangos bod gennych chi brofiad sylweddol o addysgu.

Dilyniant

Mae cyfleoedd ar gael i athrawon symud i hyfforddiant athrawon, gwaith cynghorol, ymchwil addysgol neu arolygu ysgolion. Gall athrawon ddod yn benaethiaid adran, yn benaethiaid blwyddyn neu'n gydlynwyr anghenion arbennig neu addysg gyrfaoedd.

Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu gollfarnau sydd heb ddarfod, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae angen i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os bydd gofyn i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae ar bob un sy'n gwneud cais am hyfforddiant athrawon angen TGAU (neu gymwysterau cyfwerth cydnabyddedig) gyda gradd C neu uwch mewn Saesneg (Iaith) a Mathemateg.

Os ydych chi eisiau bod yn athro yng Nghyfnod Allweddol 3 (rhwng 11 a 14 oed), rhaid i chi hefyd gael TGAU (neu gymhwyster cyfwerth cydnabyddedig) gyda gradd C neu uwch mewn pwnc gwyddoniaeth.

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau TGAU sy'n ofynnol fel arfer, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu sefyll prawf cywerthedd cyn mynediad; dylech gysylltu â darparwyr cyrsiau unigol i drafod eich sefyllfa cyn i chi wneud cais.

I gael lle ar gwrs hyfforddiant athrawon ôl-raddedig, fel arfer bydd angen gradd mewn hanes arnoch chi. Mae rhai prifysgolion yn derbyn graddau cyntaf gyda hanes yn 50% o gynnwys y radd, graddau cydanrhydedd neu bynciau gradd perthynol fel gwleidyddiaeth, archaeoleg a chyrsiau ar wledydd penodol, fel Astudiaethau Americanaidd.

I gael lle ar gwrs gradd mewn hanes, dyma'r gofynion arferol:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys Hanes
 • TGAU gyda graddau A*-C yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Mae'r cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau Cenedlaethol lefel 3 Edexcel (BTEC)
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch y prosbectws yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Fel arfer, i gael lle ar gwrs hyfforddiant athrawon, bydd angen i chi fod wedi arsylwi rhai dosbarthiadau mewn ysgol uwchradd brif ffrwd o leiaf. I rai cyrsiau, bydd angen profiad gwaith gwirfoddol neu â thâl arnoch mewn dosbarth uwchradd, neu brofiad gwaith perthnasol arall gyda phobl ifanc.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau angenrheidiol i gael lle ar gwrs gradd, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu dechrau un ar ôl cwblhau Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, fel Mynediad i'r Dyniaethau. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch chi i ddechrau cwrs Mynediad, ond dylech gadarnhau hyn gyda darparwr y cwrs.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau TAR ar gael ar sail dysgu hyblyg. Er enghraifft, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu hyfforddi trwy ddysgu o bell ar y cyd ag ymarfer dysgu yn y dosbarth ac astudio ar gampws.

Hyfforddiant seiliedig ar waith

Yn hytrach na mynd i'r brifysgol i wneud cwrs TAR, gall graddedigion ddilyn llwybr seiliedig ar waith, sef pan fyddwch chi'n hyfforddi mewn ysgol. Mae'r llwybrau seiliedig ar waith yn cynnwys School Direct, hyfforddiant cychwynnol athrawon sy'n ysgol ganolog (SCITT) a'r cynllun sy'n cael ei gynnig gan Teach First. I gael mwy o wybodaeth, gweler 'Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant'.

Cyllid

I gael gwybodaeth am gyllid, gweler gwefan GOV.UK

Gwybodaeth Bellach

UCAS Teacher Training

Gwefan www.ucas.com/how-it-all-works/teacher-training

Teach First

Gwefan www.teachfirst.org.uk

Department of Education Northern Ireland

Irish enquiries

E-bost DE.DEWebMail@education-ni.gov.uk

Gwefan www.deni.gov.uk

General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland)

Scottish enquiries

E-bost gtcs@gtcs.org.uk

Gwefan www.gtcs.org.uk

GOV.UK

UK government services and information

Gwefan www.gov.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English