Goruchwylydd Amser Cinio

Cyflwyniad

Mae goruchwylwyr amser cinio yn gofalu am blant yn ystod eu hawr ginio, pan fyddant yn bwyta ac yn y lle chwarae. Maent yn gyfrifol am ddiogelwch, ymddygiad da ac am helpu unrhyw blant sydd mewn trafferthion. Mae goruchwylwyr amser cinio yn gweithio mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig.

Adwaenir hefyd fel

  • Goruchwylydd Canol Dydd
  • Goruchwylydd Amser Cinio
  • Cynorthwy-ydd Amser Cinio

Fideo - Denise: Goruchwyliwr Amser Cinio Ysgol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Goruchwyliwr Amser cinio, byddwch yn sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn ymddwyn yn dda yn ystod yr awr ginio. Byddwch yn goruchwylio plant wrth iddynt fwyta'u cinio mewn ffreutur neu ystafell giniawa. Gallech fod yn goruchwylio plant sy'n bwyta prydau ysgol neu becyn cinio. Er y byddwch yn derbyn y bydd swn wrth i blant ymlacio ar ôl bod mewn gwersi, rhaid i oruchwylwyr ymdrin ag ymddygiad gwael a thawelu ffraeau. Efallai y byddwch yn defnyddio system ddisgyblu, fel dosbarthu cardiau melyn a choch, a rhoi gwybod i Athro ar ddiwedd yr awr ginio am unrhyw broblemau. Mewn ysgolion cynradd yn enwedig, mae Goruchwylwyr Amser Cinio hefyd yn annog plant i ryngweithio'n gymdeithasol ac ymddwyn yn dda, er enghraifft drwy rannu. Gallech ddefnyddio system wobrwyo, fel dosbarthu bathodynnau sy'n dangos wyneb yn gwenu. Mae Goruchwylwyr Amser Cinio mewn ysgolion cynradd yn annog plant yn dyner i fwyta'u cinio ac i flasu bwyd iachus anghyfarwydd. Byddwch yn torri bwyd a gallech ddangos i'r plant ysgol gynradd sut i glirio a rhoi pethau yn y mannau ailgylchu neu'r biniau cywir. Mewn rhai ysgolion, byddwch yn helpu i osod cadeiriau a byrddau cinio allan, ac i dacluso wedyn. Os yw'r tywydd yn braf, efallai y gallai'r plant fwyta y tu allan. Gallai hyn olygu y bydd angen i chi fynd â byrddau a chadeiriau picnic y tu allan, eu gosod yn eu lle, a'u clirio wedyn. Yn aml, byddwch hefyd yn gyfrifol am blant yn y lle chwarae, neu y tu mewn os yw'r tywydd yn arw iawn (mae yna rai Goruchwylwyr Amser Cinio sydd â chyfrifoldebau yn yr ystafell giniawa yn unig). Byddwch yn cadw golwg ar y plant wrth iddynt chwarae, gan sicrhau eu bod yn ddiogel, ac yn delio ag ymddygiad gwael. Gallech siarad ag Athro ar ddyletswydd am unrhyw broblemau penodol, fel y gall yr Athro fynd ar drywydd unrhyw faterion gyda'r plant dan sylw ar ôl i'r awr ginio ddod i ben. Bydd goruchwylwyr yn cysuro plant sydd mewn cyflwr gofidus, er enghraifft oherwydd bwlio neu oherwydd eu bod wedi cwympo. Byddwch yn delio â phroblemau fel cytiau, cleisiau a chrafiadau. Mae rhai goruchwylwyr wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf i ddelio â materion mwy difrifol. Fel arall, gallech fynd â phlant sydd wedi'u hanafu i swyddfa'r ysgol i gael eu trin. Mewn argyfwng, mae goruchwylwyr yn sicrhau bod rhywun yn galw ambiwlans.

Gallech fynd â theganau, gemau neu offer chwaraeon y tu allan a'u paratoi i'w defnyddio. Mewn ysgolion cynradd, weithiau bydd Goruchwylwyr Amser Cinio yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, er enghraifft gan egluro rheolau neu sefydlu timau. Maen nhw'n gwneud hyn i annog proses o ddysgu a datblygu drwy chwarae mewn modd strwythuredig. Mae Goruchwylwyr Amser Cinio yn rhan o dîm. Gallech weithio gyda goruchwylwyr eraill, gan gynnwys Arweinydd Tîm, Cynorthwywyr Dysgu ac Athrawon ar ddyletswydd. Mae'n bwysig iawn cyfathrebu'n dda ag Athrawon, er mwyn rhoi gwybod iddynt am unrhyw broblemau neu faterion y mae'r goruchwyliwr wedi ymdrin â nhw, er enghraifft plant y mae angen parhau i'w cysuro yn y prynhawn. Mae goruchwylwyr yn gwirio pwy yw unrhyw unigolion dieithr sy'n mynd ar safle'r ysgol, gan ddweud wrth ymwelwyr sut i gyrraedd y dderbynfa a rhoi gwybod i'r aelodau eraill o staff am unrhyw un sy'n ymddwyn yn amheus. Gallai Goruchwylwyr Amser Cinio wisgo ffedogau, bibiau lliw neu iwnifform o fath arall. Gall y gwaith fod yn swnllyd, a rhaid i'r rhai sydd ar ddyletswydd yn y lle chwarae fod yn barod i weithio y tu allan mewn gwahanol fathau o dywydd (er hynny, byddant yn goruchwylio plant o dan do os oes tywydd oer, gwyntog, gwlyb neu boeth iawn). Fel arfer, bydd cyfarfodydd tîm rheolaidd yn cael eu cynnal y tu allan i'r awr ginio, a hynny er mwyn trafod materion fel newidiadau i'r awr ginio, pryderon ynghylch diogelwch ac unrhyw broblemau penodol y gallai plentyn unigol fod yn eu profi. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Oruchwyliwr Amser Cinio, bydd angen:

  • ymdeimlad cryf o fod yn gyfrifol am ddiogelwch plant.
  • sgiliau gwrando da a'r gallu i gysuro plant sydd mewn cyflwr gofidus.
  • sgiliau gweithio mewn tîm er mwyn cydweithio â goruchwylwyr eraill, athrawon a chynorthwywyr dysgu.
  • y gallu i gynnal trefn ac ymdrin ag ymddygiad gwael, gan ddefnyddio ymagwedd gadarn ond teg.
  • bod yn barod i weithio yn yr awyr agored (nid yw hyn yn hanfodol bob amser; mae'n dibynnu ar y swydd dan sylw).
  • ymwybyddiaeth o wahaniaethau crefyddol/diwylliannol, ac anghenion plant anabl.

Mae sgiliau cymorth cyntaf yn ddefnyddiol iawn.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog isod yn fras.

  • Dechrau: £17,500
Oriau Gwaith Mae Goruchwylwyr Amser Cinio yn gweithio yn ystod awr ginio ysgolion, sef rhwng tua phump a deg awr bob wythnos. Fel arfer, maen nhw'n gweithio rhwng 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Gallech hefyd gymryd rhan mewn cyfarfodydd tîm rheolaidd, â thâl, y tu allan i'r awr ginio. Ble allwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn cynnwys ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig ledled y DU. Awdurdodau lleol yw'r cyflogwyr yn bennaf; mae ysgolion sy'n cael eu rhedeg yn breifat hefyd yn cyflogi Goruchwylwyr Amser Cinio. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch, ar hysbysfyrddau swyddi, ac ar wefannau awdurdodau lleol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Mynediad Nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch chi i ddod yn Oruchwyliwr Amser Cinio. Mae rhai awdurdodau lleol yn cyflogi pobl sy'n 18 oed o leiaf yn unig. Hyfforddiant Byddwch chi'n cael hyfforddiant yn y gwaith o dan arweiniad staff profiadol. Gallech chi hefyd fynd ar gwrs cymorth cyntaf. Dilyniant Efallai mai dim ond un Goruchwyliwr Amser Cinio a fydd gan ysgolion bach, sy'n golygu y byddai'n anodd camu ymlaen. Fodd bynnag, mae gan y mwyafrif dîm o oruchwylwyr, ac felly gallech chi gael eich dyrchafu i swydd uwch oruchwyliwr. Gallai'r swydd hon eich helpu i ddatblygu rhywfaint o'r wybodaeth a'r sgiliau y byddai eu hangen arnoch chi i fod yn Gynorthwy-ydd Dysgu. Profiad Gwaith Mae profiad o weithio gyda phlant mewn rôl arall yn ddefnyddiol iawn. Er enghraifft, gallai Goruchwyliwr Amser Cinio mewn ysgol gynradd fod wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau defnyddiol fel Gweithiwr Chwarae neu drwy weithio mewn meithrinfa. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, ac felly rhaid i chi ddweud wrth gyflogwyr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill; yn achos y rheini, bydd yn rhaid i chi ddweud wrthynt am unrhyw euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch chi i ddod yn Oruchwyliwr Amser Cinio.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae rhai awdurdodau lleol yn cyflogi pobl sy'n 18 oed o leiaf yn unig.

Profiad

Mae profiad o weithio gyda phlant mewn swydd arall yn ddefnyddiol iawn. Er enghraifft, gallai goruchwylydd amser cinio mewn ysgol gynradd fod wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau defnyddiol drwy fod yn weithiwr chwarae neu drwy weithio mewn meithrinfa.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English