Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn tynnu ffenestr yn rhydd o'r llawr uchaf mewn ty.

  Yn ogystal â rhoi ffenestri mewn adeiladau newydd, mae gosodwyr ffenestri yn amnewid hen rai hefyd.

 • Mae dyn yn sefyll ger ffenestr wag, ar y llawr uchaf mewn ty. Mae'n dal bwced ac yn rhoi sment ar ffrâm y ffenestr.

  Mae tyllau yn y gwaith brics amgylchynol yn cael eu llenwi â sment.

 • Mae dyn yn cario ffrâm ffenestr blastig wen i fyny ysgol. Mae'r ysgol wrth gefn ty.

  Mae llawer o waith codi yn gysylltiedig â gosod ffenestri.

 • Mae dyn yn sefyll ar ysgol ac yn gosod gwydr mewn ffrâm ffenestr blastig wag, newydd.

  Pan fydd y ffrâm yn ddiogel, gall y gwydr gael ei osod.

 • Mae dyn yn sefyll y tu allan, nesaf at wal frics. Mae'n rhoi tâp ar ffrâm ffenestr blastig wen.

  Mae tâp gludiog yn cael ei roi ar y ffrâm ffenestr newydd.

 • Mae dyn yn sefyll ar ysgol ac yn gosod ffrâm ffenestr blastig wen newydd yn ei lle.

  Mae'r ffrâm newydd yn cael ei gosod yn ei lle.

 • Gosodwr Ffenestri

Gosodwr Ffenestri

Cyflwyniad

Mae gosodwyr ffenestri yn gosod fframiau ffenestri a ffenestri mewn adeiladau newydd ac adeiladau sy'n bodoli eisoes. Gallant hefyd osod ystafelloedd gwydr a drysau â phaneli gwydr.

Adwaenir hefyd fel

 • Gosodwr, Ffenestri
 • Gosodwr Gwydr - Ffenestri
 • Gosodwr Gwydriad Dwbl
 • Gosodwr Ffenestri

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gosodwr Ffenestri, byddwch yn gosod fframiau ffenestri a ffenestri, gan gynnwys ffenestri â gwydriad dwbl. Byddwch yn gweithio â gwahanol ddeunyddiau gan gynnwys gwydr, pren, plastig ac alwminiwm.

Byddwch yn gweithio'n bennaf ar safleoedd cwsmeriaid a safleoedd adeiladu masnachol. Os ydych yn gweithio ar adeiladau sy'n bodoli eisoes, yn gyntaf oll byddwch yn tynnu'r hen wydr gan ddefnyddio offer llaw ac offer pwer. Yna, byddwch yn gosod y ffenestri newydd ac yn sythu'r fframiau er mwyn iddynt ffitio'n union, gan ddefnyddio offer llaw fel plaenau a llifiau.

Yn olaf, byddwch yn sefydlogi'r ffenestri newydd ac yn ymgymryd ag unrhyw atgyweiriadau sydd eu hangen ar y gwaith plastro o amgylch ffrâm y ffenestr.

Mae rhai yn arbenigo mewn gosod ystafelloedd gwydr neu ddrysau â phaneli gwydr. Gallwch weithio ar eich pen eich hun, gydag unigolyn arall, neu mewn timau bach.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Osodwr Ffenestri, bydd angen:

 • sgiliau ymarferol da.
 • bod yn heini, gan fod y gwaith yn cynnwys codi dalennau gwydr trwm.
 • gallu ymdopi â bod mewn mannau uchel, gan y bydd rhywfaint o'ch gwaith yn cael ei wneud ar ysgolion.
 • gallu nodi mesuriadau cywir a chyfrifo.
 • ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch.

Mae rhywfaint o'r gwaith yn cael ei wneud yn yr awyr agored, ac felly dylech chi fod yn barod i weithio ym mhob math o dywydd.

Bydd nifer o gwmnïau yn darparu trafnidiaeth, ond gall fod yn ddefnyddiol meddu ar drwydded yrru yn y math hwn o waith.

Efallai na fyddai'r swydd hon yn addas i bobl sydd â chyflyrau'r croen, fel ecsema, neu anhwylderau anadlu, fel asthma.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £17,000 - £18,000
 • Gyda phrofiad: £19,000 - £22,500
 • Gosodwyr Ffenestri uwch yn ennill £24,000 - £26,000

Oriau gwaith

Mae gosodwyr ffenestri yn gweithio 39 awr yr wythnos. Gall oriau goramser, gan gynnwys gweithio ar ddydd Sadwrn, fod ar gael.

Ble allen i weithio?

Cwmnïau sy'n arbenigo mewn gosod ffenestri a chontractwyr adeiladu yw'r cyflogwyr yn y maes.

Mae cyfleoedd ar gael i Osodwyr Ffenestri gan gyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Efallai na fydd angen unrhyw gymwysterau arnoch chi i fynd i'r swydd hon. Yn aml, mae gallu ymarferol yn bwysicach i gyflogwyr. Edrychwch ar fanylion hysbysebion swyddi unigol.

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch yn fan cychwyn da. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, cymrwch gipolwg ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth – sut mae ymgeisio'.

Y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS)

Byddwch angen cerdyn CSCS (Construction Skills Certification Scheme) arnoch i weithio ar safle. Mae'r cardiau hyn yn dangos eich bod yn gymwys i wneud y gwaith y cawsoch eich cyflogi i'w wneud. Trowch at wefan CSCS am ragor o fanylion. Bydd cerdyn CSCS yn costio oddeutu £30, a bydd angen i chi basio prawf iechyd, diogelwch, ac amgylchedd y Bwrdd Hyfforddi Diwydiant Adeiladu perthnasol. Yna, byddwch yn cwblhau ffurflen gais. Mae pedwar rhan i'r ffurflen gais CSCS:

adran A: Dyma'r adran lle byddwch yn rhoi eich manylion personol yn ogystal â llun pasbort neu'r llun o'ch prawf Iechyd, Diogelwch, a'r Amgylchedd.

adran B: Dyma lle byddwch chi'n nodi manylion eich swydd ac yn datgan pa gerdyn yr ydych ei angen. Gellir ceisio am gardiau sgil, crefft, a gweithredu.

adran C: Yn yr adran rhaid cael datganiad gan eich cyflogwr, cyn cyflogwr, neu ddeiliad cerdyn CSCS, sy'n cadarnhau eich bod chi'n bodloni'r anghenion ar gyfer y cerdyn.

adran D: Yma ceir manylion anghenion y cerdyn a pha dystiolaeth y byddwch ei angen ar gyfer cerdyn CSCS.

Hyfforddiant

Mae cyflogwyr yn cynnal cyrsiau hyfforddi byr yn y gwaith. Mae amryw o gymwysterau perthnasol sy'n seiliedig ar waith ar gael.

Dilyniant

Yn y diwydiant adeiladu, mae'n bosibl codi o swyddi ar lefel crefftau i swyddi rheoli, e.e. Rheolwr Safle Adeiladu.

Cymwysterau

Fel arfer, nid oes angen cymwysterau arnoch chi i ddechrau'r gwaith hwn, ond gall fod yn well gan rai cyflogwyr i chi fod â rhai cymwysterau. Byddai pynciau fel mathemateg, ac adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yn ddefnyddiol.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol, er enghraifft ym meysydd adeiladu neu waith coed, yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Mae rhai pobl yn mynd i'r yrfa hon drwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd y Diwydiant Gwydr.

Ystadegau

 • Mae 36% o'r gosodwyr ffenestri yn hunangyflogedig.
 • Mae 6% o'r gosodwyr ffenestri yn gweithio'n rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Scottish Building Apprenticeship and Training Council (SBATC)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Crichton House, 4 Crichtons Close, Holyrood, Edinburgh EH8 8DT

Ffôn 0131 5568866

E-bost registrar@sbatc.co.uk

Gwefan www.sbatc.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Glass Training (GTL)

Cyfeiriad 4 Bridle Stile, Mosborough, Sheffield, South Yorkshire S20 5BR

Ffôn 0114 2488874

E-bost info@glass-training.co.uk

Gwefan www.glass-training.co.uk

Glass and Glazing Federation (GGF)

Cyfeiriad 54 Ayres Street, London SE1 1EU

Ffôn 020 7939 9101

Gwefan www.ggf.co.uk

GQA Qualifications

Cyfeiriad Unit 1, 12 O'clock Court, Attercliffe Road, Sheffield S4 7WW

Ffôn 0114 2720033

E-bost info@gqaqualifications.com

Gwefan www.gqaqualifications.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English