Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae saith o bobl yn eistedd wrth fwrdd hir. Mae merch yn sefyll wrth ymyl y bwrdd, yn ysgrifennu ar bad ysgrifennu.

  Cymryd archebion bwyd oddi wrth grwp o gwsmeriaid.

 • Mae dyn yn gwthio troli drwy fwyty. Mae platiau a napcynnau ar y troli.

  Symud eitemau llestri gan ddefnyddio troli.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ymyl bwrdd, mewn ystafell fawr. Mae’n gosod cyllyll a ffyrc ar y bwrdd.

  Paratoi byrddau i’r cwsmeriaid eu defnyddio.

 • Mae merch yn sefyll wrth far mewn bwyty. Tu ôl i’r bar, mae dyn yn sefyll wrth y til, yn cymryd taliad gan y ferch.

  Cymryd taliad am fil cwsmer.

 • Mae merch yn eistedd wrth fwrdd, mewn bwyty. Mae dyn yn gosod plât llawn bwyd ar y bwrdd o’i blaen.

  Gweini pryd o fwyd i gwsmer.

 • Mae merch yn eistedd wrth fwrdd, yn edrych ar fwydlen. Mae dyn yn sefyll wrth ei hymyl, yn ysgrifennu ar bad ysgrifennu.

  Egluro eitem benodol ar y fwydlen i gwsmer.

 • Mae dyn yn stacio platiau bwyd gwyn glân

  Rhoi llestri allan.

 • Mae dyn, sydd yn gwisgo du, yn rhoi darn o bapur i ddyn arall, sy’n gwisgo iwnifform cogydd. Maen nhw’n sefyll mewn cegin.

  Rhoi archeb bwyd i gogydd yn y gegin.

 • Gweinydd/Gweinyddes

Gweinydd/Gweinyddes

Cyflwyniad

Mae gweinyddwyr/gweinyddesau yn paratoi byrddau mewn bwyty cyn i’r gwesteion gyrraedd, yn cymryd archebion, yn gweini bwyd a diod, ac yn clirio byrddau. Maen nhw hefyd yn paratoi’r bil am y pryd bwyd ac yn cymryd taliad amdano.

Fideo - Joanna: Gweinyddes

Gweithgareddau Gwaith

Ble bynnag mae pobl yn cael bwyd wedi'i weini i’ch bwrdd – megis mewn bwytai a chaffis – byddwch yn dod o hyd i Weinyddwyr / Gweinyddesau. Cyn i fwyty agor, neu cyn i’r gwesteion gyrraedd digwyddiad (fel priodas), bydd gennych nifer o dasgau i’w gwneud, fel gosod y byrddau. Mewn rhai achosion, mae hyn yn gallu golygu symud byrddau o amgylch, ond yn aml mae’n golygu rhoi’r pethau canlynol ar y byrddau: llieiniau bwrdd, napcynnau, cyllyll a ffyrc, llestri ac addurniadau bwrdd. Efallai y bydd yn rhaid sgleinio’r cyllyll a'r ffyrc, ac mewn rhai achosion, mae’r staff gweini yn gwneud addurniadau bwrdd. Byddwch hefyd yn gwneud yn siwr bod digon o fwydlenni ar gael, a bod unrhyw offer eraill y byddwch yn eu defnyddio (hambyrddau, trolïau gweini, cynheswyr) yn lân ac yn barod. Os bydd yn rhaid i bobl eistedd mewn lleoedd penodol, fel mewn digwyddiad, byddwch yn rhoi’r cardiau enwau ym mhob lle. Unwaith y bydd y bwyty wedi agor, neu’r gwesteion yn dechrau cyrraedd, byddwch yn helpu i wneud yn siwr bob pobl yn teimlo’n gyfforddus. Er enghraifft, byddwch yn eu tywys i’r byrddau ac yn hongian eu cotiau (er weithiau, gwaith y Prif Weinydd/Weinyddes yw hyn). Pan fydd pobl yn eistedd, byddwch yn dangos bwydlen iddyn nhw ac yn gofyn a hoffen nhw gael diod. Byddwch yn cymryd yr archebion am brydau bwyd ac yn egluro unrhyw eitemau anarferol ar y fwydlen neu unrhyw brydau arbennig y dydd. Mae’r archebion yn cael eu nodi ar bad ysgrifennu a'u trosglwyddo i’r gegin. Mewn rhai bwytai, byddwch yn defnyddio pad ysgrifennu cyfrifiadurol sy’n cael ei ddal yn y llaw i gymryd archebion. Fel arfer, mae pob Gweinydd/Gweinyddes yn gofalu am ardal benodol neu grwp penodol o fyrddau. Pan fydd y bwyd yn barod, byddwch yn dod ag ef o’r gegin a'i weini i’r gwesteion. Weithiau, mae’r bwyd yn cael ei roi ar y plât yn y gegin (sy’n cael ei alw’n ‘wasanaeth platiau’). Fel arall, byddwch yn dod â’r bwyd allan ar hambyrddau, a'i roi ar y platiau wrth y bwrdd. Mae hyn yn cymryd peth sgìl ac mae’n cael ei alw’n ‘wasanaeth arian’. Pan fydd pobl yn bwyta, bydd angen i chi aros yn wyliadwrus, rhag ofn y bydd cwsmeriaid yn gofyn am unrhyw beth arall, a dylech fod yn barod i ail-lenwi gwydrau diod. Fel arfer, byddwch yn gofyn i’r gwesteion a yw popeth yn iawn gyda’u prydau bwyd, a dylech fod yn barod i drosglwyddo unrhyw gwynion i’r Cogydd neu Reolwr y Bwyty. Pan ddaw’r pryd bwyd i ben, byddwch yn clirio’r bwrdd, yn gweini te a choffi ac yn rhoi eu bil i’r cwsmeriaid. Pan fydd y gwesteion yn gadael, efallai y bydd angen i chi ailosod y bwrdd. Mewn rhai lleoedd, byddwch yn delio â thaliadau am brydau bwyd. Pan ddaw’r digwyddiad i ben neu pan fydd y bwyty’n cau, byddwch yn clirio’r byrddau ac yn rhoi’r llieiniau (llieiniau bwrdd a napcynnau) i’r naill ochr i’w golchi. Efallai y byddwch yn sgleinio’r cyllyll a’r ffyrc a'u rhoi i gadw ac yn helpu i dacluso yn gyffredinol. Mae rhai staff yn arbenigo mewn gweini gwin a diodydd ac maen nhw’n cael eu galw’n Weinyddwyr Sommelier neu’n Weinyddwyr / Gweinyddesau gwin. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi wisgo iwnifform. Bydd hefyd rhaid i chi roi llawer o sylw i’ch hylendid personol a sut rydych chi’n edrych. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Weinydd/Weinyddes, bydd arnoch angen:

 • digon o egni a stamina.
 • sgiliau cyfathrebu da.
 • personoliaeth gwrtais a chyfeillgar.
 • gwybod beth sydd ar y fwydlen a gwneud argymhellion, os bydd cwsmer yn gofyn.
 • defnyddio tact ac amynedd wrth ddelio â chwsmeriaid.
 • gweithio’n gyflym ac yn effeithlon ar adegau prysur.
 • peidio â chynhyrfu dan bwysau.
 • edrych yn lân ac yn daclus.
 • sgiliau rhifedd er mwyn trafod arian.
Mae personoliaeth glên yn helpu ar gyfer y math hwn o waith.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £13,000 - £14,000
 • Gyda phrofiad: £14,500 - £16,500
 • Uwch Weinyddwyr/ Gweinyddesau yn ennill £17,500 - £18,500
Gall cildyrnau ('tips') wella cyflogau.

Oriau gwaith Mae Gweinyddwyr / Gweinyddesau yn gweithio 37-40 awr yr wythnos, a allai gynnwys gwaith sifft, sifftiau wedi’u rhannu, dechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau cyhoeddus. Gallai oriau goramser fod ar gael. Mae cyflogaeth ran-amser, dros dro, achlysurol a thymhorol yn bosibl. Ble allwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn cynnwys:

 • gwestai
 • bwytai
 • tafarnau
 • arlwywyr contract
 • canolfannau cynadleddau
 • lleoliadau priodas
 • caffis
 • llongau pleser
 • gweithrediadau hamdden
Mae cyfleoedd ar gyfer Gweinyddwyr / Gweinyddesau yn codi mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, ar Dod o hyd i swydd ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Hefyd, gallwch ddod o hyd i swyddi gwag drwy asiantaethau recriwtio arbenigol ac ar hysbysfyrddau swyddi fel Caterer.com. Mae gan nifer o westai, bwytai a bariau eu gwefannau eu hunain, ac maen nhw fel arfer yn hysbysebu swyddi gwag wrth iddyn nhw ddod ar gael. Gallech hefyd fynd i westai, bwytai a bariau’n uniongyrchol a gofyn ynglyn â swyddi gwag.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes llwybrau mynediad penodol i’r yrfa hon. Dylech wneud cais uniongyrchol i gyflogwyr am swyddi gwag.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da. Efallai y byddwch chi'n gallu cymryd cymhwyster galwedigaethol, er enghraifft NVQ, yn rhan o'ch prentisiaeth.

Mae Employment 1st yn rhaglen sy’n paratoi pobl ar gyfer eu swydd gyntaf yn y diwydiant lletygarwch. Mae’n cynnwys sgiliau craidd fel gwasanaeth cwsmeriaid, gwerthu, cyfathrebu, diogelwch a TG. Hefyd, mae amrywiaeth o gymwysterau BTEC a City and Guilds galwedigaethol ar gael, a allai eich helpu i gael swydd yn yr yrfa hon - gweler isod am ragor o fanlynion.

Hyfforddiant

Mae hyfforddiant yn dibynnu ar y math o wasanaeth bwyd sy’n cael ei ddefnyddio. Os mai gwasanaeth platiau sy’n cael ei ddefnyddio, byddwch chi'n cael eich hyfforddi yn y gwaith gan staff mwy profiadol. Mewn bwytai sy’n defnyddio gwasanaeth arian, mae’n fwy tebygol y byddwch chi'n cael hyfforddiant sgiliau sylfaenol yn y gwaith, ac yn cael eich rhyddhau i wneud diwrnodau astudio mewn coleg i gael hyfforddiant pellach.

Mae amrywiaeth o gyrsiau coleg llawn-amser a rhan-amser ar gael sy’n cynnwys gwasanaeth bwyd.

Ymhlith Diplomâu NVQ perthnasol mae Gwasanaeth Bwyd a Diod ar lefel 2 neu Wasanaethau Lletygarwch ar lefel 2.

Datblygiad

Gyda hyfforddiant a phrofiad, gallai fod yn bosibl i chi symud ymlaen i swyddi goruchwyliol. Mae gweinyddwr/gweinyddes sy’n gyfrifol am adran yn cael ei (g)alw’n ‘chef de rang’; gallai prif weinydd gael ei alw’n ‘maitre d'’. Ar ôl hyfforddiant pellach, mae dyrchafiad i reolwr bwyty yn bosibl. Efallai y bydd rhai staff gweini yn symud i rôl arbenigol fel ‘sommelier’ (gwasanaeth gwin).

Mae’r gobeithion o gael dyrchafiad yn fwy mewn bwytai mwy o faint neu’r rhai hynny sy’n rhan o gadwyn.

Cymwysterau

Nid oes angen unrhyw gymwysterau addysgol arnoch, ond mae mathemateg a Saesneg da yn ddefnyddiol.

Gallai'r cymwysterau canlynol helpu i'ch gwahanu oddi wrth y gweddill:

 • TGAU mewn lletygarwch ac arlwyo.
 • BTEClefel 2 - lletygarwch
 • BTEC lefel 2 - Diogelwch bwyd ym maes arlwyo
 • BTEC lefel 2 - egwyddorion lletygarwch ac arlwyo
 • City and Guilds level 1 - cyflwyniad i'r diwydiant lletygarwch

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer cael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallan nhw ddangos bod gwir angen cael y terfynau hyn.

Mynediad

Mae gan rai sy’n dechrau yn y maes sgiliau a medrau perthnasol sydd wedi’u meithrin wrth weithio â’r cyhoedd a thrafod arian.

Efallai bod Prentisiaethau Lefel Canolradd mewn Lletygarwch ac Arlwyo a Lletygarwch Trwyddedig ar gael yn eich ardal chi.

Cyrsiau

Fel arfer, bydd colegau’n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nw’n bodloni’r gofynion mynediad arferol. Dylech wirio polisi mynediad colegau unigol.

Mae’r Dyfarniad lefel 1 mewn Gwin ar gael gan yr Ymddiriedolaeth Addysg Gwin a Gwirodydd (WSET).

Ystadegau

 • Mae 66% o weinyddwyr/gweinyddesau yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 6% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 18% o weithwyr yn gweithio ar drefniant dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

The Appointment

Retail, fashion and hospitality industries

Ffôn 020 8340 3366

E-bost help@jobsite.co.uk

Gwefan www.theappointment.co.uk

Hospitality Guild (People 1st)

Gwefan www.hospitalityguild.co.uk

Springboard UK Ltd

Ffôn 020 7529 8610

E-bost info@springboarduk.org.uk

Gwefan springboard.uk.net

British Hospitality Association (BHA)

Ffôn 020 7404 7744

E-bost bha@bha.org.uk

Gwefan www.bha.org.uk

Caterer and Hotelkeeper

E-bost info@thecaterer.com

Gwefan www.caterersearch.com

Caterer: Hospitality careers

Publisher: Totaljobs Group Ltd

Gwefan www.caterer.com/careers-advice

Northern Ireland Hotels Federation (NIHF)

Irish enquiries

Cyfeiriad The McCune Building, 1 Shore Road, Belfast BT15 3PG

Ffôn 028 9077 6635

E-bost office@nihf.co.uk

Gwefan www.nihf.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English