Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dwy fenyw’n sefyll mewn ardal aros mewn meddygfa. Mae un yn gwisgo iwnifform nyrs. Maen nhw’n edrych ar rywbeth ar glipfwrdd.

  Mae rheolwyr meddygfa’n gweithio mewn meddygfeydd teulu a chanolfannau meddygol. Maen nhw’n gweithio gyda meddygon, nyrsys, derbynyddion a staff gweinyddu.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae rheolwyr meddygfa’n gyfrifol am bethau fel cyllidebau, staff, cyfarpar, cynllunio ac adeiladau. Mae angen sgiliau cyfrifiadurol da arnyn nhw.

 • Mae menyw’n eistedd wrth gyfrifiadur, ac un arall yn sefyll wrth ei hymyl ac yn edrych ar rywbeth ar sgrin y cyfrifiadur. Mae hysbysfwrdd mawr y tu ôl iddyn nhw gyda llawer o hysbysiadau a dogfennau arno.

  Datrys problem i un o dderbynyddion y feddygfa.

 • Mae menyw’n eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar ddogfen bapur. Mae basn ymolchi ar un ochr o’r ystafell.

  Llofnodi anfoneb i'w thalu.

 • Mae menyw’n sefyll wrth ddesg, yn siarad ar y ffôn. Y tu ôl iddi, mae silffoedd o’r llawr i’r nenfwd yn llawn cofnodion cleifion.

  Delio ag ymholiad dros y ffôn yn yr adran cofnodion cleifion, sydd mewn ardal â mynediad cyfyngedig y tu ôl i ddesg y dderbynfa.

 • Mae nyrs yn eistedd wrth ddesg, yn dal otosgop (darn o gyfarpar ar gyfer edrych yng nghlustiau cleifion). Mae menyw arall yn sefyll wrth ei hymyl. Mae’r ddwy ohonyn nhw’n edrych ar yr otosgop, ac yn siarad.

  Trafod gyda nyrs practis a ddylid cael otosgop newydd (sef darn o gyfarpar i edrych yng nghlustiau cleifion) yn lle un diffygiol.

 • Mae menyw’n gadael adeilad. Mae’n dod allan o’r drws ffrynt gyda bag llaw dros ei hysgwydd. Mae arwydd wrth ymyl y drws yn dweud Canolfan Feddygol.

  Gadael am gyfarfod y grwp comisiynu clinigol mewn safle gwahanol.

 • Mae menyw’n gosod arwydd Dim Ysmygu ar wal mewn coridor. Uwchlaw hwnnw, mae arwydd sy’n dweud Apwyntiadau. Mae posteri eraill ar y wal.

  Mae rheolwyr meddygfa’n gyfrifol am iechyd a diogelwch drwy’r feddygfa gyfan. Mae hyn yn cynnwys gorfodi’r polisi dim ysmygu.

 • Rheolwr Practis

Rheolwr Practis

Cyflwyniad

Mae Rheolwyr Practis yn gyfrifol am redeg meddygfeydd meddyg teulu, deintyddfeydd neu ganolfannau iechyd lleol yn ddidrafferth ac yn effeithlon. Maen nhw'n delio â'r holl agweddau ar y gwaith heblaw'r rhai clinigol.

Maen nhw'n rheoli staff clercaidd a derbynfa, yn trefnu systemau apwyntiadau a chofnodion cleifion, yn rheoli cyllid, yn cynllunio ac yn rheoli newid, ac maent yn gyfrifol am iechyd a diogelwch.

Adwaenir hefyd fel

 • Rheolwr, Meddygfa Deulu
 • Rheolwr Meddygfa
 • Rheolwr Meddygfa Meddygon Teulu
 • Rheolwr Meddygfa Ddeintyddol

Gweithgareddau Gwaith

Mae Rheolwyr Practis yn darparu ac yn rheoli'r swyddogaethau ariannol, gweinyddol a chynorthwyol sydd eu hangen i redeg meddygfeydd Meddyg Teulu, deintyddfeydd a chanolfannau iechyd yn effeithlon.

Mae Rheolwyr Practis yn gweithio'n agos gyda gwahanol weithwyr gofal iechyd proffesiynol (er enghraifft, Meddygon Teulu, Deintyddion a Nyrsys).

Mae'n bosibl eu bod nhw'n gyfrifol am bethau fel:

 • rheoli staff anghlinigol
 • cyllid a chyllidebau
 • rheoli gwybodaeth a systemau TG
 • cynllunio busnes strategol
 • adeiladau, cyfarpar a chyflenwadau
 • lefelau staff a recriwtio
 • contractau
 • cyfrinachedd
 • iechyd a diogelwch
 • gwella gwasanaethau cleifion
 • cyfathrebu
 • hyfforddi staff
 • diogelwch
 • marchnata a chyhoeddusrwydd
 • rheoli rhai aelodau o'r staff clinigol fel Nyrsys Practis.

Mae Rheolwyr Practis yn gyfrifol am ddefnyddio technoleg TG mewn ymarfer cyffredinol, gan gynnwys gwefan y practis, a systemau apwyntiadau a chofnodion iechyd electronig.

Efallai byddwch yn cymryd rhan mewn datblygu meddygfa - naill ai adeilad newydd neu adnewyddiad - i sicrhau bod cyfleusterau'r adeilad yn gallu ymdopi â gofynion gwasanaethau ychwanegol.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn i chi fod yn rheolwr meddygfa, byddwch angen:

 • addasu i lawer o wahanol sefyllfaoedd a heriau
 • perfformio'n dda dan lawer o bwysau
 • magu perthynas dda ag amrywiaeth helaeth o bobl
 • rheoli pobl, adnoddau a phrosiectau
 • gwneud penderfyniadau gwybodus a chymryd cyfrifoldeb amdanyn nhw
 • datrys problemau a sicrhau canlyniadau
 • blaenoriaethu tasgau
 • cyd-drafod
 • dylanwadu ar farn pobl
 • delio â llawer o wahanol fathau o dasgau yn syth ar ôl ei gilydd
 • arddangos eich bod yn benderfynol, yn llawn cymhelliant ac wedi ymrwymo
 • rheoli newid a gallu gweithio mewn cyd-destun gwleidyddol sy'n newid o hyd
 • dadansoddi a chyflwyno gwybodaeth gymhleth
 • cadw gwybodaeth yn gyfrinachol
 • dirprwyo tasgau i aelodau o staff
 • defnyddio'ch menter

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol mewn bandiau cyflog pendant, a hynny'n unol â'u sgiliau a'u cyfrifoldebau.

 • Cychwynnol: Cyflog Band 5 o £23,023 - £29,608
 • Gyda phrofiad: Cyflog band 8b o £49,242 - £59,964

Oriau gwaith

Bydd Rheolwr Meddygfa yn gweithio 37 awr a hanner yr wythnos fel arfer, gan orffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos yn ôl yr angen.

Ble allwn i weithio?

Y cyflogwyr yw meddygfeydd mewn dinasoedd, trefi a rhai pentrefi ledled y wlad. Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n rhan o'r GIG, ond mae rhai meddygfeydd preifat. Mae meddygon teulu'n gontractwyr annibynnol ac nid ydyn nhw'n cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y GIG - felly efallai bydd yr un peth yn wir am rai rheolwyr meddygfa.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Bydd grwpiau o feddygfeydd (rhan o'r grwpiau comisiynu clinigol newydd) yn penderfynu ar y cyfuniad o wasanaethau sydd eu hangen ar gymuned leol o hyn ymlaen, ac yn eu comisiynu.

Mae'r gystadleuaeth yn frwd iawn am le yng Nghynllun Hyfforddi Rheoli GIG Cymru i Raddedigion, a miloedd yn ymgeisio am nifer gymharol fechan o leoedd.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan Swyddi'r GIG, ar hysbysfyrddau swyddi arbenigol, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar Dod o Hyd i Swydd, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae'r Cynllun Hyfforddi Rheoli i Raddedigion yn cael ei hysbysebu bob blwyddyn am geisiadau ar-lein drwy ei wefan.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Mynediad Mae nifer fach o brifysgolion yn cynnig cyrsiau gradd perthnasol mewn rheoli gwasanaethau iechyd, astudiaethau iechyd, ac iechyd a gofal cymdeithasol. Mae rhai rheolwyr meddygfa wedi ennill sgiliau fel aelod o staff gweinyddol yn y feddygfa, ac yn cael lle drwy ddyrchafiad. Efallai y byddwch wedi cael profiad fel Dirprwy Reolwr Meddygfa neu Reolwr Cynorthwyol Meddygfa. Efallai bod rhai wedi cael lle drwy Gynllun Hyfforddi Rheoli'r GIG i Raddedigion ac yna wedi ennill sgiliau ym maes rheoli'r GIG. Mae eraill wedi bod yn rheolwyr mewn meysydd busnes eraill neu yn y sector cyhoeddus. Ffordd dda o fynd mewn i'r yrfa hon yw drwy swydd meddyg preswyl. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Swyddi Meddygon Preswyl', am fwy o fanylion. Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut i wneud cais', am fwy o fanylion ynglyn â gwneud cais am swyddi prentisiaeth. Hyfforddiant Efallai bydd Rheolwyr Meddygfa sydd newydd gael eu penodi yn gallu cymryd rhan mewn cynllun mentor, lle byddwch chi'n cael arweiniad gan Reolwr profiadol mewn meddygfa arall. Mae llawer o reolwyr meddygfa newydd yn gweithio tuag at ddiploma lefel 5 AMSPAR/City & Guildsmewn rheoli gofal sylfaenol ac iechyd, os nad yw'r cymhwyster hwn gennych yn barod. AMSPAR yw Cymdeithas yr Ysgrifenyddion Meddygol, Rheolwyr Meddygfeydd, Gweinyddwyr a Derbynyddion. Mae'r diploma'n ymdrin â'r canlynol:

 • rheoli moeseg feddygol a gofynion cyfreithiol mewn amgylchedd gofal sylfaenol ac iechyd - er enghraifft, iechyd a diogelwch a data cleifion.
 • rheoli ariannol a chyllidebumewn amgylchedd gofal sylfaenol ac iechyd.
 • rheoli gwybodaeth a chyfathrebu mewn amgylchedd gofal sylfaenol ac iechyd.
 • arwain timau.
 • datblygu neu wella gwasanaethau mewn amgylchedd gofal sylfaenol neu iechyd.
 • rheoli recriwtio.
 • rheoli er effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.
 • datblygu meddwl beirniadol.
 • datblygu'n arweinydd effeithiol.
Mae'r Sefydliad Rheoli Gofal Iechyd (IHM) yn cynnig y cynllun hyfforddi galwedigaethol i reolwyr meddygfa (VTSGPM) sy'n cael ei achredu ar lefel 5 (diploma israddedig) yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Rhaglen ran-amser yw hon sy'n ymdrin â phob agwedd ar reoli a chymhwyso polisi.Dilyniant Mae Rheolwyr Meddygfa profiadol a chymwys yn gallu symud ymlaen i feddygfeydd mwy o faint, i reoli mewn rhannau eraill o'r GIG, neu i reoli y tu allan i'r GIG (yn y sector cyhoeddus neu'r sector preifat). Mae rhai Rheolwyr yn gallu bod yn Bartneriaid yn y feddygfa; mae hyn yn debygol o fod yn fwy cyffredin yn y dyfodol.Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn rôl gofal cwsmer yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr Mae gweithio fel rheolwr meddygfa meddyg teulu yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybod i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae Rheolwyr Practis yn dod i'w swydd gydag amrywiaeth eang o gymwysterau, gan ddibynnu ar eu profiad a'u sgiliau ychwanegol. Mae gan lawer ohonyn nhw radd neu gymhwyster ôl-raddedig fel MBA (Meistr Gweinyddu Busnes).

Mae Cynllun Hyfforddi Rheoli'r GIG i Raddedigion yn mynnu bod gan ymgeiswyr o leiaf radd 2:2 mewn unrhyw bwnc, cymhwyster ôl-raddedig neu gymhwyster lefel gradd sy'n cael ei dderbyn mewn iechyd/rheoli.

Y gofynion arferol i gael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill.

Mae'n debygol y bydd angen TGAU Saesneg a mathemateg arnoch ar radd C/4 neu uwch. Ar gyfer rhai graddau perthnasol fel economeg, mae'n debygol y bydd angen Safon Uwch Mathemateg arnoch.

Mae cymwysterau derbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae llawer o reolwyr yn ymuno â'r GIG gyda phrofiad o'r tu allan i'r gwasanaeth iechyd. Mae rhai rheolwyr meddygfa'n dechrau heb unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond maen nhw wedi gweithio yn y sector.

Mae staff presennol y GIG, a graddedigion, yn gallu gwneud cais i'r Cynllun Hyfforddi Rheoli i Raddedigion. I wneud hyn, mae gofyn cael o leiaf gradd 2:2 mewn unrhyw bwnc neu gymhwyster proffesiynol cywerth derbyniol mewn disgyblaeth iechyd neu ddisgyblaeth sy'n gysylltiedig â rheoli.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar eich cwrs gradd dethol, mae'n bosibl mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol fydd y ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech holi'r gwahanol golegau am hyn.

Dysgu o Bell

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig uned Arwain a Rheoli yn rhan o'i gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae'r Diploma mewn Rheoli Gofal Sylfaenol ac Iechyd ar gael i'w astudio, drwy gymysgedd o ddysgu o bell a dosbarthiadau mewnol, mewn nifer o sefydliadau.

Ystadegau

 • Mae 25% o reolwyr meddygfa yn gweithio rhan-amser.
 • Mae 16% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael gwybod rhagor am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, trowch at y cysylltiadau isod.

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Association of Medical Secretaries, Practice Managers, Administrators and Receptionists (AMSPAR)

Ffôn 020 7387 6005

E-bost info@amspar.com

Gwefan www.amspar.com

NHS Graduate Management Training Scheme

E-bost Graduatescheme@leadershipacademy.nhs.uk

Gwefan www.nhsgraduates.co.uk

Institute of Healthcare Management (IHM)

Cyfeiriad John Snow House, 59 Mansell Street, London E1 8AN

Ffôn 020 7265 7321

E-bost enquiries@ihm.org.uk

Gwefan www.ihm.org.uk

NHS Scotland Graduate Management Training Scheme

Scottish enquiries

Gwefan www.mts.scot.nhs.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English