Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar wahanol ddogfennau papur, ac yn defnyddio cyfrifiannell.

  Mae'r cynorthwyydd yn gwirio bod ffigurau ar Fil Meintiau yn gywir.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae sgiliau TGCh a bysellfwrdd yn bwysig iawn yn yr yrfa hon.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar ddalen fawr o bapur.

  Rhaid amcangyfrif rhai meintiau o’r lluniadau technegol ar gyfer y prosiect.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar ddalen o bapur

  Mae llawer o waith papur i ddelio ag ef – mae gofyn bod yn fanwl gywir a thalu sylw i fanylder.

 • Mae dau ddyn, sy’n gwisgo siwtiau a hetiau caled, yn sefyll mewn adeilad sydd heb ei orffen. Maen nhw’n edrych ar y gwaith briciau ac mae un ohonynt yn cymryd mesuriadau.

  Mae gwaith tîm yn bwysig iawn mewn swydd o’r math hwn.

 • Cynorthwyydd Syrfëwr Meintiau

Syrfëwr Meintiau Cynorthwyol

Cyflwyniad

Mae syrfewyr meintiau cynorthwyol yn helpu syrfewyr meintiau i weithio allan cost prosiectau adeiladu. Mae’r gwaith yn cynnwys amcangyfrif meintiau a chostau defnyddiau a gweithwyr, er enghraifft. Maen nhw hefyd yn cymryd mesuriadau ar y safle adeiladu unwaith y bydd y prosiect wedi dechrau fel y gallan nhw gyfrifo’r costau gwirioneddol.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Mesur Defnyddiau Adeiladu
 • Technegydd Mesur, Meintiau
 • Technegydd Mesur Meintiau

Fideo - Lucy: Syrf?wr Meintiau Cynorthwyol

Fideo - Rhona: Syrfëwr Meintiau Dan Hyfforddiant

Gweithgareddau Gwaith

Fel Syrfewyr Meintiau Cynorthwyol, byddwch yn cynorthwyo Syrfewyr Meintiau i gostio prosiectau adeiladu yn ystod pob cam o’r gwaith. Cyn i brosiect ddechrau, byddwch yn amcangyfrif meintiau a chostau defnyddiau, gweithwyr, peiriannau, trethi a’r costau cynnal a chadw tebygol ar gyfer prosiect adeiladu neu beirianneg sifil newydd. Mae cynorthwywyr yn cyfrifo, er enghraifft, y swm o ddur a choncrit fydd ei angen ar gyfer adeiladu pont, neu faint o wydr fydd ei angen ar gyfer bloc o swyddfeydd. Pan fydd prosiect wedi dechrau, byddwch yn mynd allan i’r safle adeiladu ar gamau gwahanol o’r prosiect ac yn mesur y gwaith sydd wedi’i gwblhau. Byddwch yn cadw cofnodion manwl o’r holl fesuriadau; yna mae’r rhain yn cael eu defnyddio i gyfrifo costau gwirioneddol. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Syrfëwr Meintiau Cynorthwyol, bydd arnoch angen:

 • sgiliau cyfathrebu da i siarad â’r syrfewyr meintiau ac aelodau eraill o’r tîm adeiladu
 • mwynhau gweithio gyda rhifau gan y bydd angen i chi wneud cyfrifiadau’n gyflym ac yn fanwl gywir
 • sgiliau TG
 • y gallu i dalu sylw i fanylion
 • diddordeb yn sut mae adeiladau’n cael eu hadeiladu
 • y gallu i ddeall lluniadau technegol

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae’r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Yn dechrau: £28,500 - £34,500
 • Gyda phrofiad: £38,500 - £45,500
 • Mae Uwch Syrfewyr Ansawdd Cynorthwyol yn ennill £48,500 - £55,000
Oriau gwaith Mae’r rhan fwyaf yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i chi ddechrau’n gynnar a gorffen yn hwyr, ac efallai y bydd angen gweithio ar rai penwythnosau. Ble gallwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys adrannau o lywodraeth ganolog a llywodraeth leol , cwmnïau adeiladu ac eiddo, cwmnïau mesur meintiau arbenigol a busnesau diwydiannol a masnachol. Mae cyfleoedd ar gyfer Syrfewyr Meintiau Cynorthwyol yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar bob un o’r prif hysbysfyrddau swyddi, ar Dod o Hyd i Swydd, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae'r GreenJobs yn hysbysfwrdd wedi'i anelu at bobl â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/quantity-surveyor/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae sawl ffordd o ddod yn Syrfëwr Meintiau Cynorthwyol:

 • ymuno â sefydliad fel hyfforddai ar ôl gorffen yn yr ysgol neu'r coleg
 • gwneud Prentisiaeth Lefel Uwch
 • astudio am radd mewn mesur meintiau neu bwnc arall perthnasol fel mathemateg neu adeiladu

Hyfforddiant

Mae hyfforddeion a phrentisiaid yn gweithio ochr yn ochr â'i gilydd. Byddai disgwyl i chi astudio ar gyfer cymwysterau fel NVQ neu BTEC lefel 3.

Dilyniant

Gallai cymwysterau lefel uwch fel HNC neu HND mewn mesur meintiau eich helpu i ddod yn Dechnegydd Tirfesur. Os ydych chi am gymhwyso'n Syrfëwr Meintiau, bydd arnoch angen gradd lawn neu gymhwyster ôl-raddedig.

Profiad gwaith Byddai profiad blaenorol yn gweithio mewn adran cyfrifon neu gyllid yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I ddechrau Prentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 4 neu 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd
Yn ddewisiadau amgen i Safon Uwch y mae:
 • BTEC - cymwysterau lefel 3
 • y Diploma Bagloriaeth Ryngwladol

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer cyrsiau a phrentisiaethau gwahanol yn amrywio, felly darllenwch yr wybodaeth am gyrsiau neu brentisiaethau i gael rhagor o fanylion. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer cael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallan nhw ddangos bod gwir angen cael y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae profiad perthnasol yn cynnwys gwaith mewn adran gyfrifon neu adran gyllid.

Cyrsiau

Fel arfer, bydd colegau’n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad oes ganddyn nhw’r gofynion mynediad arferol. Dylech wirio polisi mynediadau colegau unigol.

Mae dechreuwyr hwyr yn gallu datblygu fel aelodau technegol (AssodRICS) o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Mae’r Coleg Rheoli Ystad yn cynnig Diploma mewn Ymarfer Mesur Meintiau drwy ddysgu o bell.

Mae rhai pobl yn cael mynediad i’r yrfa hon drwy Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Mesur Meintiau.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Chartered Institute of Building (CIOB)

Cyfeiriad Englemere, Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB

Ffôn 01344 630700

E-bost reception@ciob.org.uk

Gwefan www.ciob.org.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

National Heritage Training Group (NHTG)

Cyfeiriad Carthusian Court, 12 Carthusian Street, London EC1M 6EZ

Ffôn 01342 326171

E-bost rayrobertson@nhtgskills.org

Gwefan www.nhtg.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Chartered Surveyors Training Trust (CSTT)

Cyfeiriad 6-8 Gunnery Terrace, The Royal Arsenal, London SE18 6SW

Ffôn 020 7871 0454

E-bost info@cstt.org.uk

Gwefan www.cstt.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Become a Surveyor

The Survey Association

Gwefan www.becomeasurveyor.com

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English