Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn torri’r gwair ar faes pêl-droed gan ddefnyddio peiriant torri gwair modur.

  Torri’r gwair ar faes hyfforddiant pêl-droed.

 • Mae dyn yn sefyll ar faes pêl-droed. Mae’n gwthio fforch i’r pridd.

  Edrych ar broblemau ar rannau o’r maes – mae’n bwysig bod yr holl arwyneb yn gyson.

 • Mae tractor yn gyrru ar draws maes pêl-droed, gan dynnu trelar.

  Gwasgaru gwrteithiau i gadw’r gwair mewn cyflwr da.

 • Mae dyn yn marcio llinellau gwyn ar faes pêl-droed.

  Marcio'r maes.

 • Mae dyn yn gyrru peiriant, a ddefnyddir i wastatáu’r arwyneb, ar draws maes pêl-droed.

  Mae’r rholeri ar gefn y peiriant hwn yn gwastatáu’r arwyneb fel bod gan y chwaraewyr arwyneb chwarae llyfn.

 • Gofalwr tir/Tirmon

Gofalwr tir/Tirmon

Cyflwyniad

Mae gofalwyr tir/tirmyn yn paratoi a chynnal arwynebau chwaraeon. Maent yn sicrhau bod arwynebau’n wastad, yn hau a thywarchu gwair, gosod plaladdwyr a gwrteithiau, dyfrio meysydd a’u marcio. Mae tasgau eraill yn cynnwys gofalu am wrychoedd, rhwydi, a mannau eistedd. Maent yn defnyddio ac yn cynnal a chadw offer megis peiriannau palu, peiriannau torri gwair modur a chwistrellwyr gwrtaith, yn ogystal ag offer llaw.

Adwaenir hefyd fel

 • Gofalwr Tir/Tirmon Cae Chwaraeon

Fideo - Paul: Prif Ofalwr Tir/Tirmon

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gofalwr Tir, byddwch yn gyfrifol am baratoi a chynnal arwynebau chwaraeon fel bod modd creu’r amodau chwarae gorau posibl. Gallech fod yn gweithio ar:

 • lawntiau bowlio
 • meysydd pêl-droed
 • cyrtiau tennis
 • traciau athletau
 • caeau rasys

Er mwyn paratoi arwyneb newydd, mae’n bosibl y byddwch yn dilyn darlun neu gynllun ysgrifenedig, ac yn sicrhau bod y tir yn wastad. Yna, mae’n bosibl y byddwch yn hau hadau neu’n gosod tywyrch, ac wedyn yn marcio’r maes.

Hefyd mae Gofalwyr Tir yn cadw’r arwyneb yn y cyflwr gorau posibl. Byddwch yn gwneud hyn trwy dorri, tocio, pladuro, dyfrio, a gosod plaladdwyr a gwrteithiau yn rheolaidd. Mae hyn hefyd yn cynnwys glanhau ac atgyweirio arwynebau chwarae artiffisial, ac atgyweirio arwynebau concrit a tharmac hefyd o bosibl.

Mae tasgau eraill yn cynnwys tacluso a chlirio sbwriel. Efallai bydd angen i chi ofalu am ac atgyweirio gwrychoedd, rhwydi, a mannau eistedd.

Hefyd, byddwch yn defnyddio offer llaw megis rhawiau a ffyrc, yn ogystal ag offer pwer megis peiriannau torri clawdd a thorri gwrych, a pheiriannau torri gwair â llaw a modur, a chwistrellwyr. Hefyd byddwch yn glanhau a chynnal yr offer, gan gynnwys gwneud rhywfaint o waith atgyweirio.

Bydd angen gwisgo dillad amddiffynnol fel mygydau, menig a gogls i fod yn ddiogel ac yn weladwy bob amser, a gweithio yn yr awyr agored ym mhob math o dywydd.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ofalwr tir, byddwch angen:

 • sgiliau ymarferol i ddefnyddio offer megis peiriannau torri gwrych, peiriannau torri gwair, chwistrellwyr ac offer llaw
 • datblygu gwybodaeth dechnegol gadarn ynghylch arwynebau a deunyddiau chwaraeon, er enghraifft sut i sicrhau draenio da
 • ffitrwydd corfforol, i wneud pethau fel codi a chario
 • parodrwydd i weithio yn yr awyr agored ym mhob math o dywydd
 • sgiliau arsylwi da i weld problemau cyn gynted ag y bo modd
 • sgiliau rhifedd, er enghraifft, i fesur a marcio meysydd, ac i weithio allan meintiau o bethau fel hadau a phlaladdwyr sydd angen
 • sgiliau tîm da, yn ogystal â’r gallu i weithio heb lawer o oruchwyliaeth

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae’r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £16,500 - £17,500
 • Gyda phrofiad: £18,000 a £20,000
 • Mae Gofalwyr Tir uwch yn ennill £21,000 - £22,500

Oriau gwaith

Mae Gofalwr Tir yn gweithio 39 awr yr wythnos fel arfer. Fodd bynnag, gallai oriau gwaith gynnwys cychwyn yn gynnar, gorffen yn hwyr a gwaith ar y penwythnos.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn awdurdodau lleol, yn gontractwyr cynnal meysydd ac yn glybiau chwaraeon preifat. Mae cyfleoedd ar gyfer Gofalwyr Tir ar gael mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU.

Ble mae swyddi’n cael eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu ar wefan y Sefydliad Tirmonaeth, mewn papurau newydd lleol ac mewn cylchgronau garddwriaethol, mewn Canolfannau Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd, ac ar fyrddau swyddi. Mae GreenJobs yn fwrdd swyddi ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/land-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae’n bosibl dechrau yn yr yrfa hon heb unrhyw gymwysterau fel Gofalwr Tir heb sgiliau. Yna, byddech yn derbyn hyfforddiant yn y gwaith ac o bosib yn cael eich rhyddhau ar gyfer diwrnodau neu gyfnodau astudio mewn coleg, i astudio ar gyfer cymhwyster perthnasol.

Bydd Prentisiaeth Lefel An Canolradd neu Uwch hefyd yn eich helpu i gael y swydd hon. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion am wneud cais am safleoedd prentisiaeth.

Gallech ddechrau yn yr yrfa hon ar ôl cwblhau cwrs perthnasol yn y coleg. Mae’r rhain yn cynnwys cymwysterau BTEC lefel 2 a lefel 3.

Hyfforddiant

Gallwch ddechrau yn y swydd hon fel Gofalwr Tir heb sgiliau a chael hyfforddiant yn y gwaith.

Gallech weithio tuag at Ddyfarniadau, Tystysgrifau neu Ddiplomâu Gwasanaethau Tir City & Guilds lefel 2 neu lefel 3 mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith.

Trwy hyfforddiant ac ymarfer a gymeradwywyd, bydd angen i chi ennill Dyfarniadau, Tystysgrifau neu Ddiplomâu Gwasanaethau Tir City & Guilds mewn meysydd fel defnyddio plaladdwyr yn ddiogel, cynnal a chadw peiriannau a defnyddio tractor.

Mae’r Sefydliad Tirmonaeth (IOG) yn cynnig y Dystysgrif Ymarferol Genedlaethol, sef cymhwyster lefel sefydlu i bobl sydd yn dechrau yn yr yrfa hon.

Mae'r IOG hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau byr ar gyfer rhai meysydd chwaraeon penodol, er enghraifft, bowls, tennis a chriced, yn ogystal â chyrsiau mewn pynciau cyffredinol fel draenio ac arwynebau synthetig.

Dilyniant

Gyda’r lefel cywir o sgiliau a gwybodaeth, hyfforddiant a chymwysterau, gallwch ddechrau mewn swyddi fel Gofalwr Tir/Tirmon â Sgiliau, Dirprwy Brif/Prif Ofalwr Tir/Tirmon a Rheolwr Tir neu weithio'ch ffordd i fyny at y swyddi hyn.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae rhai swyddi, er enghraifft, swyddi sy’n ymwneud golygu gweithio ar gaeau chwarae ysgolion, wedi’u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os ydynt yn gofyn i chi.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth ynghylch euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae’n bosibl cael mynediad fel Gofalwr Tir heb sgiliau heb unrhyw gymwysterau, er y byddai rhai TGAU, yn enwedig mewn pynciau gwyddonol, neu gymhwyster perthnasol arall, yn fantais.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a Mathemateg.

Mae gan Goleg Myerscough radd sylfaen mewn Tywarch Chwaraeon (Sportsturf) a gradd mewn Rheoli a Gwyddor Tywarch Chwaraeon. Mae sawl gradd sylfaen mewn garddwriaeth ar gael. Hefyd, mae cyrsiau gradd mewn garddwriaeth gyffredinol.

Ar gyfer mynediad i gymhwyster BTEC lefel dau mewn Garddwriaeth, nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd fel arfer. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd colegau’n gofyn am rai TGAU neu gymwysterau cyfwerth.

Y gofynion arferol ar gyfer mynediad i gymhwyster BTEC lefel 3 mewn Garddwriaeth yw 4 TGAU (A*-C neu 9-4), neu gymhwyster lefel 2.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai newydd-ddyfodiaid wedi dysgu’r sgiliau a’r wybodaeth berthnasol yn ystod profiad gwaith ymarferol, er enghraifft mewn amaethyddiaeth neu arddio.

Cyrsiau

Fel arfer, bydd colegau’n ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech edrych ar bolisïau mynediad colegau unigol.

Gallwch chwilio am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, sef y cyngor sgiliau sector ar gyfer y sector tir ac amgylcheddol.

Ystadegau

 • Mae 5% o bobl mewn galwedigaethau megis gofalwr tir/tirmon yn gweithio rhan-amser.
 • Mae gan 6% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

sportscotland

Scottish enquiries

Ffôn 0141 5346500

E-bost sportscotland.enquiries@sportscotland.org.uk

Gwefan www.sportscotland.org.uk

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

Horticultural Correspondence College (HCC)

Cyfeiriad Fiveways House, Westwells Road, Hawthorn, Corsham SN13 9RG

Ffôn 01225 816700

Gwefan www.hccollege.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

Royal Horticultural Society (RHS)

Cyfeiriad 80 Vincent Square, London SW1P 2PE

Ffôn 0845 2605000

E-bost careerinfo@rhs.org.uk

Gwefan www.rhs.org.uk

Institute for Horticultural and Rural Studies (IHRS)

Cyfeiriad Pethick Park, Looe, Cornwall PL13 1QR

Ffôn 01503 240835

E-bost info@ihrs.ac.uk

Gwefan www.ihrs.ac.uk

Institute of Groundsmanship (IOG)

Cyfeiriad 28 Stratford Office Village, Walker Avenue, Wolverton Mill East, Milton Keynes MK12 5TW

Ffôn 01908 312511

E-bost iog@iog.org

Gwefan www.iog.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English