Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth fwrdd, yn tynnu llun ar ddarn o bapur. Mae cyfrifiadur a phot o bensiliau mewn lliwiau llachar o'i blaen hi.

  Tynnu lluniau o syniadau ar gyfer darluniad.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Chwilio am ddelweddau cyfeirio ar y we.

 • Mae menyw yn eistedd ar gadair ac yn edrych drwy ffolder mawr o ddelweddau lliwgar.

  Mae rhai darlunwyr yn arbenigo ar faes penodol, e.e. llyfrau plant.

 • Mae menyw yn eistedd ar gadair yn edrych drwy lyfr o ddelweddau lliwgar.

  Edrych ar ddarluniad gorffenedig mewn print.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio cyfrifiadur i greu darluniad.

 • Mae menyw yn edrych ar lyfr agored gyda lluniau cartwn ynddo.

  Ymchwilio i arddulliau a syniadau gan ddefnyddio llyfrau a chylchgronau.

 • Mae menyw yn casglu allbrint lliw o beiriant argraffu.

  Argraffu proflen mewn lliw.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg wrth ymyl y ffenestr. Mae hi'n ysgrifennu ar ddarn o bapur. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Cyfrifo costau ar gyfer darn o waith. Mae llawer o ddarlunwyr yn hunangyflogedig ac, felly, mae angen sgiliau busnes arnyn nhw.

Darlunydd Masnachol

Cyflwyniad

Mae darlunwyr masnachol yn cynhyrchu lluniadau, delweddau, paentiadau neu ddiagramau ar gyfer llawer o'r cynhyrchion rydym ni'n eu gweld ac yn eu prynu mewn siopau. Gall y rhain amrywio o lyfrau plant i gardiau cyfarch, a phob math o hysbysebu.

Mae darlunwyr masnachol yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau artistig a graffig yn eu gwaith.

Adwaenir hefyd fel

 • Darlunydd Hysbysebion

Fideo - Ewen: Darlunydd Masnachol

Gweithgareddau Gwaith

Mae darlunwyr masnachol yn cynhyrchu lluniadau, delweddau, paentiadau neu ddiagramau i gyfleu syniadau neu wybodaeth yn weledol, neu i wneud cynnyrch yn haws ei ddeall neu fel bod cynnyrch yn ymddangos yn fwy deniadol.

Maen nhw'n defnyddio amrywiaeth o dechnegau artistig a graffig, gan gynhyrchu darluniadau ar gyfer amrywiaeth fawr o gynhyrchion, fel:

 • gwefannau
 • cylchgronau ffasiwn
 • pamffledi a thaflenni
 • cardiau cyfarch
 • pecynnu.

Mae llawer o'r cynhyrchion hyn yn eitemau rydym ni'n eu gweld ac yn eu prynu mewn siopau, a gallai'r darluniad gael ei ddefnyddio er mwyn helpu i hysbysebu a gwerthu cynnyrch. Mewn achosion eraill, gallai'r darluniad gael ei ddefnyddio i wneud i rywbeth edrych yn ddeniadol, fel cerdyn cyfarch neu glawr llyfr, ac i helpu i ddarlunio stori, fel lluniadau mewn llyfr neu gylchgrawn.

Mae darlunwyr masnachol yn dechrau eu gwaith o'r briff sy'n cael ei roi gan gleient, er enghraifft, cwmni sy'n lansio cynnyrch newydd neu asiantaeth hysbysebu. Mae'r briff yn amlinellu:

 • pa wybodaeth y mae angen i'r defnyddiwr ei chael o'r darluniad
 • pa fath o gynnyrch y mae angen ei ddarlunio
 • yr arddull, y thema neu'r naws
 • pwy mae'r cynnyrch wedi'i anelu ato
 • yr amserlen a'r gyllideb sy'n gysylltiedig.

Gallai fod angen i ddarlunwyr greu bwrdd stori, sef cyfres o ddarluniadau, yn aml gyda thestun, yn dangos sut byddai un yn dilyn ymlaen o'r llall, er enghraifft mewn llyfr.

Bydd darlunwyr masnachol yn cyflwyno'u syniadau a'u lluniadau cyntaf i'r cleient, a allai eu derbyn neu ofyn am wneud rhai newidiadau. Pan fydd y syniadau wedi'u cymeradwyo, bydd y darlunydd yna'n mynd ymlaen i gwblhau'r gwaith celf terfynol.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel darlunydd masnachol, bydd arnoch angen:

 • Dychymyg creadigol.
 • Gweithio'n dda gan ddefnyddio technegau a chyfryngau celf gwahanol.
 • Dealltwriaeth o liw, siâp a ffurf.
 • Sgiliau TG.
 • Sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a thrafod da.
 • Gweithio i derfynau amser a chyllidebau.
 • Ymwybyddiaeth fasnachol.

Os ydych chi'n gweithio fel darlunydd hunangyflogedig neu ar eich liwt eich hun, bydd angen sgiliau busnes a marchnata arnoch chi.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyfraddau cyflog ar gyfer darlunwyr masnachol yn amrywio yn ôl y diwydiant a'r math o waith maent yn ei dderbyn.

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae darlunwyr masnachol cyflogedig yn ennill rhwng £18,000 a £25,500 y flwyddyn, gan godi i ryw £26,500 i £40,000 y flwyddyn. Mae'r cyfraddau cyflog ar gyfer darlunwyr sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain yn amrywio yn ôl y gwaith. Mae canllaw defnyddiol i gyfraddau darlunwyr sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain ar gael ar wefan Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr - gweler y manylion cyswllt.

Gall darlunwyr masnachol hunangyflogedig ennill cymaint os nad mwy na'r rhai sy'n cael eu cyflogi gan gwmni. Fodd bynnag, gall enillion fod yn isel ar y dechrau a gallan nhw amrywio yn ôl y llwyth gwaith pan fydd darlunydd wedi sefydlu'i hun. Mae rhai darlunwyr masnachol yn cyfuno dylunio graffeg gyda darlunio er mwyn cynnal incwm digonol.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae darlunwyr masnachol cyflogedig yn gweithio wythnos sylfaenol o 39 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae cyfleoedd rhan-amser ar gael.

Mae darlunwyr masnachol hunangyflogedig yn penderfynu ar eu horiau eu hunain, a allai fod yn afreolaidd yn dibynnu ar faint o waith sydd ganddyn nhw. Fodd bynnag, bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Erbyn hyn, mae'r sector dylunio yn gweithio mewn marchnad byd-eang masnachol iawn ac mae economïau sy'n dod i'r amlwg, er enghraifft India a Tsieina, yn fygythiad uniongyrchol.

Fodd bynnag, mae'r twf cryf yn niwydiant gwasanaeth y Deyrnas Unedig wedi arwain at agor marchnadoedd newydd ac mae wedi helpu'r sector dylunio i fod mewn sefyllfa gadarn. Mae cydnabod pwysigrwydd dylunio, yn y farchnad fyd-eang, wedi helpu'r sector i ddod allan o'r dirwasgiad diweddar mewn sefyllfa gadarn.

Mae technoleg wedi helpu i gyflymu'r broses ddylunio yn sylweddol, felly mae'n bosibl i ddylunwyr dderbyn llawer mwy o brosiectau. Fodd bynnag, mae angen llai o bobl i gwblhau tasgau erbyn hyn ac mae hynny wedi arwain at farchnad recriwtio gystadleuol iawn.

Mae llawer o gystadleuaeth am swyddi darlunwyr a bydd mwy o ymgeiswyr na swyddi yn aml.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cyhoeddwyr, asiantaethau hysbysebu, y diwydiant darlledu a busnesau masnachol.

Mae cyfleoedd i ddarlunwyr ar gael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae'r rhan fwyaf o ddarlunwyr masnachol yn hunangyflogedig ac yn aml yn gweithio gartref. Fodd bynnag, mae gallu unigolion i hyrwyddo'u gwaith ar-lein drwy'r rhyngrwyd yn golygu bod eu lleoliad yn llai pwysig.

Mae rhai darlunwyr sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain yn defnyddio gwasanaeth asiantau i ennill comisiynau a gwaith dan gontract byrdymor.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, arUniversal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Mae adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol yn syniad da, gan nad yw pob swydd darlunydd yn cael ei hysbysebu. Gall anfon ceisiadau ar hap am swyddi fod yn effeithiol hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch yn fan cychwyn da.

Ond mae angen gradd mewn darlunio neu bwnc perthynol ar ddarlunwyr masnachol. Gallai darlunwyr profiadol sydd wedi gweithio mewn amgylchedd masnachol gael swydd yn y proffesiwn hwn hefyd.

Yn ogystal, gallai fod yn bosibl dechrau yn yr yrfa hon trwy radd mewn pwnc mwy cyffredinol, fel celf neu ddylunio graffeg.

Mae graddau sylfaen, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HND) perthnasol ar gael ac yn gallu cael eu defnyddio fel ffordd o gael lle ar gwrs gradd. Pynciau fel dylunio graffeg, a chelf a dylunio fyddai'n fwyaf defnyddiol.

Mae Cyrsiau Sylfaen mewn Celf a Dylunio ar gael a gall y rhain gael eu defnyddio fel ffordd o gael lle ar gwrs gradd.

Hyfforddiant

Mae Cymdeithas y Darlunwyr (AOI) yn cynnig seminarau a digwyddiadau hyfforddi i aelodau.

Hefyd, mae cyrsiau ôl-raddedig mewn darlunio ar gael. Mae rhai'n canolbwyntio ar feysydd penodol, er enghraifft, llyfrau plant.

Dilyniant

Mae llawer o ddarlunwyr yn mynd yn hunangyflogedig pan fyddan nhw wedi gorffen hyfforddi.

Mae'n bosibl symud i wahanol feysydd y diwydiant gyda phrofiad, er enghraifft, animeiddio neu gartwnau.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael lle ar gwrs gradd perthnasol, bydd arnoch angen:

 • 2 Safon Uwch neu fwy. Mae llawer o gyrsiau'n gofyn bod o leiaf B gennych mewn pwnc celf.
 • 4/5 TGAU gyda gradd C neu uwch. Mae angen pasio Saesneg yn aml hefyd.

Mae cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Diploma Cenedlaethol Lefel 3 BTEC mewn Celfyddyd Gain neu bwnc perthynol.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Yn achos Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, bydd llawer o gyrsiau'n gofyn bod Celf ar lefel Uwch gennych chi.

Mae llawer o gymwysterau eraill yn cael eu derbyn hefyd, felly darllenwch y prosbectws i gael mwy o fanylion.

I gael lle ar unrhyw gwrs mewn celf a dylunio, bydd arnoch angen portffolio o'ch gwaith.

Mae rhai pobl yn dechrau yn yr yrfa hwn trwy gwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio. Dyma'r gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs Sylfaen perthnasol:

 • 1/2 Safon Uwch. Bydd arnoch angen Safon Uwch mewn Celf neu bwnc yn ymwneud â chelf.
 • TGAU gyda gradd C neu uwch mewn 4/5 pwnc. Mae rhai cyrsiau'n gofyn eich bod wedi pasio Saesneg
 • .

Mae'r cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Celfyddyd Gain, neu gwrs perthynol
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
 • Prentisiaeth Lefel Uwch

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg o bosibl.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol a gafwyd mewn dylunio graffeg, er enghraifft, yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, mae llawer o gystadleuaeth am waith yn y maes hwn.

I gael gwaith neu le ar gyrsiau perthnasol, bydd angen portffolio o'ch gwaith arnoch chi'n dangos eich gallu.

Mae llawer o ddarlunwyr masnachol yn defnyddio asiantau i ddod o hyd i waith posibl. Mae rhestr o asiantau perthnasol wedi'i rhestru ar wefan Cymdeithas y Darlunwyr (AOI).

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau angenrheidiol i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Celf a Dylunio) gynnig ffordd i mewn. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau manylion y cyrsiau unigol.

Mae cyrsiau rhan-amser mewn colegau lleol neu i'w hastudio gartref mewn pecynnau dylunio ar gyfrifiadur, fel QuarkXpress, Freehand, Flash, ac ati, yn ddefnyddiol i gynnal/datblygu sgiliau a gwella'ch portffolio o waith.

Mae cyrsiau MA/PgD/PgC rhan-amser mewn Darlunio ar gael mewn nifer o brifysgolion a sefydliadau addysgol.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Swydd Hertford yn cynnig MA/PgD/PgC mewn Darlunio ac MA/PgD/PgC mewn Dylunio Graffeg, trwy ddysgu o bell.

Hyfforddiant

Yn achlysurol, mae'r AOI yn cynnal seminarau (er enghraifft, cyflwyniad i ddechrau fel darlunydd), sy'n ddefnyddiol i newydd-ddyfodiaid.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Association of Illustrators (AOI)

Cyfeiriad Somerset House, Strand, London WC2R 1LA

Ffôn 020 7759 1010

E-bost info@theaoi.com

Gwefan www.theaoi.com

a-n The Artists Information Company

E-bost info@a-n.co.uk

Gwefan www.a-n.co.uk

Creative Scotland

Scottish enquiries

E-bost enquiries@creativescotland.com

Gwefan www.creativescotland.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English