Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll yn ffenestr siop adrannol. Mae hi'n sythu siaced dymi yn y ffenestr. Mae dymi arall wrth ei hymyl hi, wedi'i wisgo mewn gwisg glas tywyll.

  Cyn creu arddangosfa, mae'n rhaid i weithwyr marsiandïaeth weledol edrych ar faint a siâp yr ardal a'r celfi i'w defnyddio.

 • Mae dau ddymi, wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd trwsiadus, yn sefyll yn ffenestr siop adrannol. Mae paneli arddangos wrth eu hymyl nhw'n hyrwyddo persawrau a cholur.

  Mae gweithwyr marsiandïaeth weledol yn dylunio ac yn creu arddangosfeydd ar gyfer ffenestri a lloriau siopau manwerthu.

 • Mae menyw yn cyrcydu yn ffenestr siop adrannol. Mae blychau wrth ei hymyl hi, ynghyd â chynfas fawr wen; mae'n defnyddio'r cynfas i orchuddio un o'r blychau. Mae dymi heb ddillad arno ar gyfer y ffenestr yn sefyll wrth ei hymyl.

  Creu celfi ar gyfer arddangosfa mewn ffenestr.

 • Mae menyw yn sefyll gerllaw ffenestr siop adrannol. Mae hi'n dal panel arddangos hir ar gyfer y ffenestr, gyda blodau melyn a gwyn arno. Mae llestri'n cynnwys blodau melyn a gwyn yn sefyll o flaen hwn.

  Rhoi arddangosfa at ei gilydd.

 • Marchnatwr Gweledol

Gweithiwr Marsiandïaeth Weledol

Cyflwyniad

Mae gweithwyr marsiandïaeth weledol yn dylunio ac yn creu arddangosfeydd ar gyfer ffenestri ac adrannau siopau manwerthu. Eu nod yw annog pobl i brynu trwy wneud i'r cynhyrchion sy'n cael eu harddangos edrych yn ddeniadol.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwy-ydd Arddangos, Manwerthu
 • Cynorthwy-ydd Arddangos Manwerthol
 • Addurnwr Ffenestr

Gweithgareddau Gwaith

Fel Marsiandïwr Gweledol, byddwch yn dylunio ac yn creu arddangosfeydd ar gyfer ffenestri a lloriau siopau manwerthu. Bydd eich arddangosfeydd yn cael eu defnyddio i annog pobl i brynu nwyddau, a gwneud y siopau'n fannau deniadol i siopa ynddynt.

Fel arfer, bydd gwaith Marsiandïwr Gweledol yn dechrau amser maith cyn bod angen yr arddangosfa. Gallai prosiectau nodweddiadol gynnwys addurno ffenestr siop ddillad neu ail-greu ystafell gyfan wedi'i dodrefnu ar lawr siop neu adran ddodrefn. Mae marsiandïaeth weledol weithiau'n cael ei galw'n arddangosfeydd manwerthu.

Mae timau dylunio canolog gan y rhan fwyaf o siopau cadwyn mawr sy'n fanwerthwyr, ac maent yn cynllunio ac yn cyd-drefnu'r arddangosfeydd ar gyfer holl siopau'r cwmni. Byddant yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser mewn swyddfa/stiwdio ddarlunio, ym mhencadlys y cwmni fel arfer. Maent yn cynllunio dyluniadau yn ôl y ddelwedd neu'r 'golwg' y maent am ei greu ar gyfer y cwsmeriaid.

Mewn rhai sefydliadau, gallai fod gennych gyfrifoldeb dros ddylunio'r arddangosfa eich hun. Byddwch yn dechrau trwy ddewis thema briodol (sef digwyddiad tymhorol fel arfer, fel y Nadolig) ac yna'n mesur yr ardal arddangos i'w defnyddio. Gallai'r mesuriadau hyn gael eu defnyddio i greu lluniadau i raddfa.

Yna, byddwch yn penderfynu beth fydd y cynllun lliw cyffredinol, pa ategolion sydd eu hangen arnoch, a sut fydd yr arddangosfa'n cael ei threfnu. Efallai byddwch hefyd yn gwneud unrhyw gelfi sy'n methu cael eu llogi neu eu benthyg. Byddwch yn trefnu goleuadau i dynnu sylw at yr arddangosfeydd.

Gall rhoi arddangosfeydd at ei gilydd fod yn waith caled. Bydd ardaloedd arddangos yn aml yn gyfyng. Rhaid codi a symud ategolion a nwyddau'n ofalus iawn, oherwydd gallent gael eu gwerthu yn y pen draw.

Fel Marsiandïwr Gweledol sy'n gweithio ar ei liwt ei hun, efallai bydd angen i chi deithio i ymweld â chleientiaid a gwneud eich gwaith.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Farsiandïwr Gweledol, bydd arnoch angen:

 • creadigrwydd a dychymyg
 • llygad dda am liw, cydbwysedd a threfn.
 • sgiliau cyfathrebu a gweithio mewn tîm.
 • ffitrwydd corfforol a stamina (gall rhoi arddangosfa at ei gilydd fod yn waith caled, corfforol).
 • gweithio i derfynau amser.
 • dealltwriaeth o fesurau iechyd a diogelwch (gall gweithio mewn mannau cyfyng neu gydag offer pwer fod yn beryglus).
 • gwybodaeth o feddalwedd sy'n gysylltiedig â dylunio.

Mae sgiliau busnes a thrwydded yrru yn ddefnyddiol hefyd os ydych yn gweithio ar eich liwt eich hun.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Dechrau: £18,500 - £20,000
 • Gyda phrofiad: £21,500 - £24,000
 • Mae Marsiandwyr Gweledol Hyn yn ennill £26,000.
Mae enillion Marsiandwyr Gweledol hunangyflogedig, sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain yn amrywio yn ôl maint y prosiect.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae Marsiandwyr Gweledol yn gweithio wythnos 39 awr. Fodd bynnag, gall fod angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos o bryd i'w gilydd, yn enwedig pan fydd terfynau amser yn nesáu. Mae cyfleoedd i weithio'n rhan-amser ar gael hefyd.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys siopau cadwyn mawr sy'n fanwerthwyr ac archfarchnadoedd. Mae manwerthwyr annibynnol yn fwy tebygol o ddefnyddio Dylunwyr sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain, sy'n dylunio ac yn rhoi'r arddangosfeydd at ei gilydd.

Yn ogystal, mae cyfle i weithio mewn:

 • hysbysebu
 • ffilmiau a theledu
 • meysydd awyr
 • amgueddfeydd
 • orielau
 • , gwestai
 • parciau thema
 • atyniadau i ymwelwyr

Mae cyfleoedd ar gael i Farsiandwyr Gweledol gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig, ond mae llawer o dimau dylunio canolog siopau cadwyn mawr sy'n fanwerthwyr ac archfarchnadoedd yn gweithio ym mhencadlys y cwmni.

Gallai cwmnïau mawr gynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Un ffordd o ddechrau yn y gwaith hwn yw dilyn cwrs perthnasol, fel cymhwyster gan y British Display Society (BDS). Ffordd arall o ddechrau yn yr yrfa hon yw dilyn cwrs dylunio perthnasol, fel dylunio mewnol neu ffasiwn. Gallai sgiliau a gafwyd mewn maes manwerthu arall, naill ai mewn siop neu bencadlys, fod yn ddefnyddiol.

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Mae rhai pobl yn dechrau yn yr yrfa hon ar ôl gwneud gradd sylfaen mewn marsiandïaeth weledol. Mae dwy ar gael yn y Deyrnas Unedig:

 • marsiandïaeth weledol a dylunio at ddiben hyrwyddo gan Goleg Hugh Baird, Lerpwl
 • marsiandïaeth weledol a brandio ar gyfer manwerthu ffasiwn gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain
Ffordd dda o ymuno â'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Hyfforddiant

Bydd hyfforddiant yn cael ei roi yn y gwaith yn bennaf.

Os hoffech chi hyfforddiant, mae'r British Display Society yn cynnig cwrs ar-lein mewn marsiandïaeth weledol a dylunio. Bydd y cwrs hwn yn gadael i chi ddysgu pethau sylfaenol marsiandïaeth weledol, lle gallech chi ddysgu am:

 • diffiniad marsiandïaeth weledol a'i diben
 • sut y mae gwahanol fusnesau yn defnyddio marsiandïaeth weledol
 • geiriau ac ymadroddion a ddefnyddir yn y diwydiant
 • canllawiau sylfaenol i arddangos
 • ffabrigau a deunyddiau strwythurol cyffredin
 • gwisgo model pren
 • dewis gwisg ynghyd â'i hategolion
 • sut i greu thema ar gyfer cyflwyniad
 • arwyddion, graffeg a thocynnau
 • theori lliw sylfaenol
Gwiriwch y wefan am ddyddiadau ac argaeledd. Mae'n bosibl bod cyrsiau eraill ar gael yn eich ardal. Profiad Gwaith Mae cael portffolio o waith dylunio perthnasol yn ddefnyddiol. Serch hynny, yn yr un modd â'r rhan fwyaf o swyddi dylunio, mae'n faes cystadleuol iawn.

Dilyniant

Gyda hyfforddiant a phrofiad, gall fod yn bosibl symud ymlaen i swyddi rheoli.

Cymwysterau

Nid yw cael lle ar gwrs gan y British Display Society (BDS) yn galw am gymwysterau academaidd uchel. Y gofynion mynediad sylfaenol yw llawer o ddawn artistig, rhifedd a llythrennedd.

Bydd angen portffolio o waith hefyd.

Fel arfer, i ddechrau Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd arnoch angen 5 TGAU gyda gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg o bosibl.

Mae tipyn o amrywiaeth rhwng y gofynion mynediad ar gyfer y ddwy radd sylfaen mewn marsiandïaeth weledol. Ar gyfer y ddwy, byddai Safon Uwch mewn Celf yn ddefnyddiol, ynghyd â phasio rhai cymwysterau TGAU gyda gradd C neu uwch. Bydd angen portffolio o waith arnoch chi hefyd.

Mae'r cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Celf Gain, neu gwrs perthynol.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn dylunio.

Cysylltwch â'r sefydliadau i gael mwy o fanylion.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae cael portffolio o waith dylunio perthnasol yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, fel y rhan fwyaf o swyddi dylunio, mae llawer o gystadleuaeth am swyddi.

Cyrsiau

Fel arfer, bydd colegau'n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw'n bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig pobl sydd wedi ennill sgiliau yn y celfyddydau, crefftau neu ddylunio. Dylech ddarllen polisïau derbyn colegau unigol.

Mae'r British Display Society (BDS) yn cynnig cwrs byr: Tystysgrif Dysgu o Bell mewn Arddangos a Marsiandïaeth Weledol.

Mae rhai pobl yn dechrau yn yr yrfa hon trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd mewn Manwerthu.

Ystadegau

 • Mae 46% o weithwyr marsiandïaeth weledol yn gweithio'n rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

The Appointment

Retail, fashion and hospitality industries

Ffôn 020 8340 3366

E-bost help@jobsite.co.uk

Gwefan www.theappointment.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

A Career in Retail

E-bost jmarshall@pts.com

Gwefan www.acareerinretail.co.uk

InRetail

Retail recruitment

Gwefan www.inretail.co.uk

National Skills Academy for Retail

Cyfeiriad 4th Floor, 93 Newman Street, London W1T 3EZ

Ffôn 020 7462 5060

E-bost info@people1st.co.uk

Gwefan www.nsaforretail.com

London College of Fashion

Cyfeiriad 20 John Princes' Street, London W1G 0BJ

Ffôn 020 7514 7400

E-bost enquiries@fashion.arts.ac.uk

Gwefan www.fashion.arts.ac.uk

Fashion Retail Academy

Cyfeiriad 15 Gresse Street, London W1T 1QL

Ffôn 020 7307 2345

E-bost info@fra.ac.uk

Gwefan www.fashionretailacademy.ac.uk

British Display Society (BDS)

Ffôn 020 8856 2030

E-bost enquiries@britishdisplaysociety.co.uk

Gwefan www.britishdisplaysociety.co.uk

University of the Arts London (UAL)

Cyfeiriad 272 High Holborn, London WC1V 7EY

Ffôn 020 7514 6000

E-bost admissions@arts.ac.uk

Gwefan www.arts.ac.uk

Hugh Baird College

Cyfeiriad Balliol Road, Bootle, Liverpool L20 7EW

Ffôn 0151 3534444

E-bost enquiries@hughbaird.ac.uk

Gwefan www.hughbaird.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English