Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll o flaen ty gwydr, yn dal pot planhigyn. Mae dyn yn sefyll nesaf ati, yn gwylio'r hyn mae hi'n ei wneud.

  Dangos i gleient sut i blannu planhigyn mewn pot.

 • Mae menyw yn pwyntio tuag at ardal o randir. Mae dyn yn edrych i'r cyfeiriad y mae'r fenyw yn pwyntio.

  Siarad â chleient am y gwaith y bydd yn ei wneud heddiw.

 • Mae dyn yn plygu i lenwi can dwr. Mae menyw yn sefyll y tu ôl iddo, yn ei wylio.

  Goruchwylio cleient wrth iddo lenwi can dwr.

 • Mae dyn yn rhoi dwr i wely o blanhigion y tu mewn i dwnnel polythen. Mae menyw yn pwyntio at y gwely o blanhigion.

  Helpu cleient i roi dwr i blanhigion y tu mewn i dwnnel polythen.

 • Mae dyn yn llifio planc o bren, gyda chymorth dau ddyn sy'n dal ddau ben y planc. Mae dwy fenyw yn gwylio'r grwp wrth iddyn nhw weithio.

  Goruchwylio grwp wrth iddyn nhw lifio pren.

 • Mae menyw yn dal bwlb planhigyn. Mae tri dyn yn sefyll nesaf ati, o amgylch bwrdd.

  Dangos sut i blannu bylbiau mewn pot.

 • Mae dyn yn rhoi pridd mewn pot planhigyn. Mae menyw yn pwyntio tuag at y pot.

  Helpu cleient i blannu bwlb mewn pot.

 • Mae dyn a menyw yn eistedd ar fainc mewn gardd, yn siarad. Mae'r fenyw yn gwneud nodiadau.

  Siarad â chleient i asesu ei gynnydd a chael gwybod a oes ganddo unrhyw bryderon.

 • Therapydd Garddwriaethol

Therapydd Garddwriaethol

Cyflwyniad

Mae therapyddion garddwriaethol yn defnyddio garddio i helpu pobl i wella eu hiechyd a datblygu hyder a sgiliau. Er enghraifft, maen nhw'n gweithio gyda phobl anabl, cleientiaid ag afiechydon neu anafiadau, oedolion hyn, cyn-droseddwyr a phobl sy'n gaeth i gyffuriau.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Therapydd Garddwriaethol, byddwch yn creu ac yn cyflwyno rhaglenni garddio sy'n gwella iechyd a lles pobl. Byddwch yn galluogi pobl i ddatblygu hyder a sgiliau hefyd. Er enghraifft, mae garddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig yn gallu bod o fudd i'r canlynol:

 • pobl ag anableddau corfforol ac anableddau dysgu
 • oedolion hyn
 • pobl sy'n gwella o afiechydon ac anafiadau
 • cyn-droseddwyr
 • pobl â phroblemau iechyd meddwl
 • pobl sy'n gaeth i gyffuriau ac alcohol.

Trwy raglenni wedi eu cynllunio a rhaglenni sy'n cael eu cefnogi, gallwch helpu eich cleientiaid mewn nifer o ffyrdd. Er enghraifft, mae pobl sy'n gwella ar ôl damweiniau yn gallu cael eu cryfder ac amrediad eu symudiadau yn ôl trwy wneud ymarfer corff.

Yn ogystal â sgiliau garddio ymarferol, mae cleientiaid yn gallu datblygu sgiliau cymdeithasol trwy wneud ffrindiau a gweithio mewn timau. Maent yn gallu meithrin ymdeimlad o hunan-werth trwy gyflawni nodau gyda phobl eraill, gan ddangos bod eu cyfraniad yn werthfawr.

Mae cleientiaid yn gallu dysgu neu ailddysgu sgiliau rhif a darllen, e.e. trwy gyfrif planhigion a'u labelu. Mae pobl ag anableddau dysgu yn gallu elwa o symbyliad synhwyraidd hefyd, e.e. trwy weithio gyda gwahanol liwiau ac arogleuon.

Fel Therapydd Garddwriaethol, gallwch annog pobl i fwynhau garddio fel gweithgaredd ynddo'i hun hefyd. Mae'r therapi yn gallu rhoi cyfle i bobl ymlacio, myfyrio ar eu bywydau, a mwynhau'r amgylchedd naturiol.

Yn gyntaf, bydd angen i chi gael gwybod cymaint â phosibl am y cleient. Bydd hyn yn eich helpu i gynllunio gweithgareddau sy'n gweddu i anghenion eich cleient yn y ffordd orau. I asesu'r cleient, efallai y byddwch yn siarad â gweithwyr proffesiynol eraill, e.e. Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol, Nyrsys Anableddau Dysgu a Seicolegwyr.

Yn dibynnu ar anghenion a galluoedd cleientiaid, gallech weithio gyda nhw yn unigol neu mewn grwpiau bach.

O ddydd i ddydd, byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch cleientiaid. Byddwch yn cynllunio beth fydd y cleient yn ei wneud bob dydd, e.e. clirio llystyfiant, hau hadau, dysgu sut i ddefnyddio offer newydd, dyfrio, tocio, palu, adeiladu, ac ati.

Mae'n bwysig eich bod yn monitro'r cleient yn agos, gan gadw cofnodion cywir o'u cyraeddiadau. Mae'r rhain yn gallu cynnwys taflenni gwaith, taflenni amser a thystiolaeth o waith y cleient. Os bydd angen, dylech adolygu a newid gwaith y cleient er mwyn iddo gael y canlyniadau gorau o'r rhaglen.

Mae therapyddion yn gyfrifol am iechyd a diogelwch. Pan fydd yn briodol, byddwch yn hyfforddi cleientiaid i ddefnyddio cyfarpar ac offer garddwriaethol, gwrteithiau, ac ati.

Efallai y byddwch yn helpu eich cleientiaid i ennill cymwysterau sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol. Mae hyn yn golygu gwneud yn siwr y bydd gwaith y cleient yn eu helpu i ennill y cymhwyster.

Fodd bynnag, cyn i chi allu dechrau cyflwyno prosiect gardd, efallai y bydd yn rhaid i chi drafod gyda sefydliadau'r llywodraeth neu sefydliadau gwirfoddol, e.e. i sicrhau cyllid. Yna, gallech fod yn gyfrifol am gyllideb y prosiect.

Mae garddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig yn digwydd ar amrywiaeth o safleoedd, e.e. gerddi ysbytai a charchardai, rhandiroedd a ffermydd mewn dinasoedd. Heblaw garddwriaeth, gallai prosiectau gynnwys gweithgareddau fel celf a chrefft, ailgylchu a gwarchod bywyd gwyllt.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Therapydd Garddwriaethol, byddwch angen:

 • sgiliau a gwybodaeth garddwriaethol
 • amynedd, pwyll a sensitifrwydd
 • y gallu i ennyn hyder ac annog pobl
 • sgiliau cyfathrebu cryf i weithio gyda chleientiaid, a gweithwyr proffesiynol fel Nyrsys a Gweithwyr Cymdeithasol
 • sgiliau addysgu
 • sgiliau asesu
 • sgiliau ariannol, er enghraifft, i reoli cyllidebau
 • sgiliau cynllunio a threfnu, i greu rhaglenni ar gyfer cleientiaid

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol: £22,000
 • Gyda phrofiad: £23,000 - £28,000
Oriau gwaith

Mae Therapyddion Garddwriaethol fel arfer yn gweithio wythnos pum niwrnod, gydag ychydig o waith ar y penwythnos neu gyda'r nos. Mae gwaith rhan-amser ar gael. Ble y gallwn i weithio? Un o'r cyflogwyr mwyaf yw'r elusen genedlaethol, Thrive. Mae darpar gyflogwyr eraill yn cynnwys:

 • ysbytai
 • canolfannau addysg oedolion
 • colegau addysg bellach a cholegau arbenigol
 • carchardai
 • ysgolion
 • parciau
 • awdurdodau iechyd
 • elusennau
Mae cyfleoedd yn codi i Therapyddion Garddwriaethol weithio ar brosiectau mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU. Fodd bynnag, mae nifer y cyfleoedd yn amrywio yn ôl y cyllid elusennol neu'r cyllid gan y llywodraeth sydd ar gael. Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu? Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol'Dod o hyd i Waith Ar-lein'. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi ei anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/horticulture-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes un llwybr penodol i yrfa mewn garddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig. Mae gan rai dechreuwyr gymwysterau a phrofiad mewn garddwriaeth, neu mewn meysydd perthnasol fel therapi galwedigaethol, gwaith cymdeithasol, addysgu a nyrsio.

Mae cyflogwyr yn chwilio'n gynyddol am ddechreuwyr sydd â chymwysterau ffurfiol, yn ddelfrydol mewn garddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig.

Mae Diploma Datblygiad Proffesiynol mewn Garddwriaeth Gymdeithasol a Therapiwtig yn cael ei redeg gan Brifysgol Coventry gyda Choleg Thrive and Pershore, sy'n rhan o Goleg Swydd Warwig.

Mae cyflogwyr am weld bod gan ddechreuwyr sgiliau mewn meysydd fel rheoli staff a gwirfoddolwyr, sicrhau cyllid a hyrwyddo garddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig ymhlith pobl broffesiynol eraill.

Hyfforddiant

Gallwch chi ennill cymwysterau a phrofiad mewn garddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig trwy fynd ar gwrs byr a gwneud gwaith gwirfoddol mewn prosiect garddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig.

Mae Thrive yn elusen genedlaethol sydd â'r genhadaeth i ymchwilio i, a hyrwyddo'r defnydd o arddio a'i fanteision ar gyfer pobl anabl, ac addysgu am arddio. Mae Thrive hefyd yn cynnal Prosiect Gardd Trunkwell Thrive, ger Reading, a Phrosiect Gardd Battersea Thrive ym Mharc Battersea yn Llundain.

Mae Thrive yn cynnig rhaglenni hyfforddi undydd neu ddeuddydd ar gyfer therapyddion garddwriaethol a phobl sydd eisiau datblygu sgiliau i ddechrau yn yr yrfa.

Dilyniant

Gallech chi wneud cynnydd i fod â gofal am fwy nag un prosiect neu reoli cynlluniau mwy. Gallech chi fynd ymlaen i arbenigo mewn rhan benodol o'r gwaith, er enghraifft, codi arian neu hyrwyddo'r gwaith ymhlith pobl broffesiynol eraill.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae llawer o swyddi, er enghraifft, rhai sy'n cynnwys gweithio gyda phobl anabl neu oedolion hyn, wedi eu heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau sydd wedi darfod neu euogfarnau sydd heb ddarfod, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion, os ydyn nhw'n gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os ydyn nhw'n gofyn i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae modd cael mynediad at y diploma datblygiad proffesiynol mewn garddwriaeth gymdeithasol a therapiwtig ym Mhrifysgol Coventry gyda thystysgrif addysg uwch mewn pwnc perthnasol, fel garddwriaeth, nyrsio, therapi galwedigaethol, gwaith cymdeithasol neu addysgu. I gael mwy o wybodaeth am ofynion mynediad, cysylltwch â Phrifysgol Coventry neu edrychwch ar ei gwefan.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai dechreuwyr wedi datblygu sgiliau perthnasol mewn swyddi fel gwaith cymdeithasol, addysgu neu nyrsio i ddechrau. Mae gan ddechreuwyr eraill gefndir garddwriaethol.

Cyrsiau

Bydd colegau fel arfer yn ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydyn nhw'n bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech chi wirio polisi derbyniadau colegau unigol.

Gwybodaeth Bellach

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Horticultural Correspondence College (HCC)

Cyfeiriad Fiveways House, Westwells Road, Hawthorn, Corsham SN13 9RG

Ffôn 01225 816700

Gwefan www.hccollege.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

College of Agriculture, Food & Rural Enterprise (CAFRE)

Irish enquiries

Ffôn 0800 0284291

E-bost enquiries@cafre.ac.uk

Gwefan www.cafre.ac.uk

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

Royal Horticultural Society (RHS)

Cyfeiriad 80 Vincent Square, London SW1P 2PE

Ffôn 0845 2605000

E-bost careerinfo@rhs.org.uk

Gwefan www.rhs.org.uk

Institute for Horticultural and Rural Studies (IHRS)

Cyfeiriad Pethick Park, Looe, Cornwall PL13 1QR

Ffôn 01503 240835

E-bost info@ihrs.ac.uk

Gwefan www.ihrs.ac.uk

Thrive

Cyfeiriad The Geoffrey Udall Centre, Beech Hill, Reading, Berkshire RG7 2AT

Ffôn 0118 9885688

E-bost info@thrive.org.uk

Gwefan www.thrive.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English