Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn a menyw yn sefyll mewn storfa. Maen nhw'n gwisgo crysau du ag arwyddluniau arnyn nhw.

  Mae gwaith tîm yn bwysig yn yr yrfa hon.

 • Mae dyn mewn crys du yn gosod peiriant argraffu.

  Gosod y peiriant, yn barod i dorri'r papur i'r maint iawn.

 • Mae dyn mewn crys du yn rhoi blwch cardbord ar baled.

  Fe allai fod angen i chi wneud rhywfaint o godi a chario yn y math hwn o waith.

 • Mae dyn mewn crys du yn sefyll o flaen peiriant. Mae'r peiriant yn lapio dogfennau papur, yn barod i'w postio.

  Gwneud yn siwr bod y peiriant yn rhedeg yn iawn.

 • Mae dyn mewn crys du yn pwyntio at beiriant. Mae menyw mewn crys du yn edrych ar yr hyn y mae'n pwyntio ato.

  Hyfforddi aelod newydd o'r tîm ar sut i ddefnyddio un o'r peiriannau.

 • Mae menyw mewn crys du yn llwytho papurau newydd i mewn i flwch cardbord.

  Fe allech chi fod yn symud o gwmpas llawer mewn swydd fel hon.

 • Mae menyw mewn crys du yn selio blwch cardbord.

  Rhoi eitemau mewn blwch.

 • Pentwr o bapurau newydd sydd newydd gael eu hargraffu.

  Rhai papurau newydd gorffenedig, yn barod i'w dosbarthu.

 • Cabolwr Argraffu

Gorffennwr Argraffu

Cyflwyniad

Mae gorffenwyr argraffu'n gweithredu peiriannanu i droi deunyddiau sydd wedi cael eu hargraffu yn gynhyrchion gorffenedig. Maen nhw'n gweithio ar amrywiaeth eang o wahanol gynhyrchion, fel llyfrau, cylchgronau a chatalogau.

Adwaenir hefyd fel

 • Rhwymwr Llyfrau

Fideo - Matt: Gorffennwr Argraffu

Fideo - Scott: Gorffennwr Print

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gorffennwr Argraffu, byddwch yn derbyn deunyddiau sydd wedi cael eu hargraffu ac yn eu gwneud nhw'n gynhyrchion gorffenedig. Byddwch yn gweithredu peiriannau sy'n cyfuno nifer o weithredoedd, fel torri, pwytho tudalennau at ei gilydd a'u rhwymo'n llyfr. byddwch yn addasu a rheoli'r peiriannau hefyd. Byddwch yn amlfedrus ac yn gallu gwneud gwahanol dasgau yn dibynnu ar ofynion y gwaith. Ond, mae rhai'n gweithio mewn tîm o Orffenwyr Argraffu lle mae pob un ohonyn nhw'n gwneud un swyddogaeth yn unig yn y broses. Mae Rhwymwyr Llyfrau yn grefftwyr medrus iawn sy'n defnyddio offer llaw arbennig a deunyddiau o ansawdd, fel haen aur, lledr ac edau lin ar gyfer euro a llythreniad. Efallai y byddwch hefyd yn defnyddio eich sgiliau rhwymo llyfrau i atgyweirio ac adnewyddu hen lyfrau neu lyfrau sydd wedi cael eu difrodi. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Orffennwr Argraffu, byddwch angen:

 • bod yn gymharol ffit gan y bydd angen gwneud rhywfaint o waith codi
 • sgiliau TG
 • bod yn dda gyda'ch dwylo
 • gweithio'n gywir gan fod sylw i fanylion yn bwysig
 • gallu ymdopi â newidiadau i dechnegau argraffu ac ailhyfforddi os oes angen
Efallai na fydd y swydd hon yn addas i bobl sydd â chyflyrau croen, fel ecsema, neu anhwylderau anadlu, fel asthma.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £16,500 - £18,000
 • Gyda phrofiad: £19,000 - £22,000
 • Safleoedd uwch: £24,000
Oriau gwaith Fel arfer, byddwch yn gweithio 37.5 awr yr wythnos; mae'n bosibl y bydd angen gwneud gwaith sifft a gweithio ar y penwythnos ac fe allai goramser fod ar gael. Ble allwn i weithio? Y cyflogwyr yw cwmnïau argraffu mawr a bach, cwmnïau gorffeniad argraffu arbenigol, siopau argraffu cyflym y stryd fawr, adrannau argraffu llywodraeth leol a sefydliadau addysgol. Mae cyfleoedd ar gyfer Gorffenwyr Argraffu yn codi gyda chwmnïau argraffu mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Dod o hyd i Swydd, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Nid oes llwybrau mynediad penodol i'r yrfa hon. Ond, bydd llawer o gyflogwyr eisiau i chi fod ag o leiaf rai graddau llwyddo ar lefel TGAU neu gyfwerth. Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut rydw i'n gwneud cais', i gael mwy o fanylion am wneud cais am swyddi prentisiaeth. Efallai y bydd pobl sy'n ymuno â'r diwydiant argraffu yn dechrau fel Cynorthwy-ydd Ystafell Argraffu, neu Gynorthwy-ydd Reprograffeg. Hyfforddiant Fel gweithiwr newydd, byddwch yn cael hyfforddant yn y gwaith ac efallai'n mynd i'r coleg hefyd. Mae cyrsiau perthnasol ar gael ar draws y Deyrnas Unedig. Dilyniant

Mae Gorffenwyr Argraffu profiadol yn aml yn symud i swyddi goruchwylio. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o waith gweithgynhyrchu a chynhyrchu, fel Gweithredwr Proses/Gweithredwr Peiriant, yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer yr yrfa hon yn amrywio yn ôl y cyflogwr. Mae'n well gan lawer o gyflogwyr os oes gan ymgeiswyr gymwysterau TGAU mewn pynciau fel Saesneg, mathemateg a TGCh. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg eu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae'n well gan rai cwmnïau gyflogi ymgeiswyr sydd â sgiliau a gafwyd yn y diwydiant argraffu.

Mae sgiliau a galluoedd ymarferol a gafwyd wrth wneud gwaith cynhyrchu yn y maes gweithgynhyrchu, e.e. fel gweithredwr proses/peiriant, yn ddefnyddiol.

Ystadegau

 • Mae 12% o bobl yn yr yrfa hon yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 9% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Proskills UK

Skills for process and manufacturing industries

Cyfeiriad Centurion Court, 85b Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 833844

E-bost info@proskills.co.uk

Gwefan www.proskills.co.uk

Prospect4u

Careers in manufacturing

Gwefan www.prospect4u.co.uk

GQA Qualifications

Cyfeiriad Unit 1, 12 O'clock Court, Attercliffe Road, Sheffield S4 7WW

Ffôn 0114 2720033

E-bost info@gqaqualifications.com

Gwefan www.gqaqualifications.com

Harrison Scott Associates

Recruitment in printing, packaging and paper industries

Gwefan www.harrison-scott.com

ABC Awards

E-bost centresupport@abcawards.co.uk

Gwefan www.abcawards.co.uk

British Printing Industries Federation (BPIF)

Cyfeiriad 2 Villiers Court, Meriden Business Park, Copse Drive, Coventry CV5 9RN

Ffôn 0845 2507050

E-bost hello@bpif.org.uk

Gwefan www.britishprint.com

Institute of Paper, Printing and Publishing (IP3)

Cyfeiriad Claremont House, 70-72 Alma Road, Windsor, Berkshire SL4 3EZ

Ffôn 0870 3308625

E-bost info@ip3.org.uk

Gwefan www.ip3.org.uk

National Skills Academy for Print

Cyfeiriad 85B Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 432030

E-bost info@mps-academy.co.uk

Gwefan www.printskillsacademy.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English