Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Peilot yn gwirio arddangosfeydd yng nghaban peilotiaid yr awyren.

  Rhaid gwneud llawer o wiriadau cyn bod yr awyren yn barod i godi.

 • Peilot yn eistedd yng nghaban beilot awyren. Mae'n siarad i mewn radio.

  Y peilot yn gwneud cyhoeddiad ar gyfer y teithwyr.

 • Dau beilot yn eistedd yng nghaban beilot awyren. Maen nhw'n siarad, yn gwasgu botymau ac yn tynnu lifrau.

  Mae angen o leiaf dau beilot ar y rhan fwyaf o awyrennau.

 • Dau ddyn mewn swyddfa. Mae un yn sefyll ac yn pwyntio at sgrîn gyfrifiadur.

  Mewngofnodi gyda rheolwr y criw.

 • Peilot yn defnyddio cerdyn i gael mynediad i ystafell.

  Mae diogelwch yn bwysig i bob peilot.

 • Dyn sy'n gwisgo fest llachar yn fflachio tortsh i mewn i injan awyren.

  Mae gwiriadau allanol i gyd yn rhan o'r swydd.

 • Y tu mewn i awyren gargo wag.

  Awyren gargo wag yn barod i'w llwytho.

 • Dyn mewn siwt ddu yn sefyll mewn swyddfa yn dal darn o bapur.

  Gwirio manylion y daith.

 • Peilot Cwmni Hedfan

Peilot Awyren

Cyflwyniad

Fel Peilot Awyrennau byddwch yn hedfan pobl i wahanol rannau o'r byd. Cyn cychwyn ar y daith, byddwch yn astudio cynlluniau'r daith ac yn gwneud yn siwr bod cyfarpar rheoli'r awyren yn gweithio'n iawn. Byddwch hefyd yn gwirio amodau'r tywydd ac yn trafod gyda swyddogion rheoli traffig awyr.

Adwaenir hefyd fel

 • Peilot (Awyren)
 • Cyd-beilot
 • Capten
 • Swyddog Cyntaf

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peilot Awyrennau byddwch yn hedfan awyrennau ar deithiau hir a byr. Byddwch yn gyfrifol am griw sy'n gofalu am y teithwyr. Mae o leiaf ddau Beilot yn gweithredu'r rhan fwyaf o'r awyren: capten a Chyd-beilot. Cyn cychwyn, byddwch yn cynllunio'r daith yn ofalus. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau fel:

 • cael gafael ar ragolygon y tywydd ar gyfer yr esgyniad, y daith a'r gyrchfan
 • cynllunio teithiau a mannau aros
 • cyfrifo pwysau a chydbwysedd yr awyren
Pan fyddwch yn yr awyren, byddwch yn cynnal nifer o wiriadau gweithredol pwysig yn union cyn cychwyn. Er enghraifft, byddwch yn gwneud yn siwr bod yr holl gyfarpar rheoli a'r offer yn gweithio'n iawn. Byddwch yn cael arweiniad gan Reolwyr Traffig Awyr ynghylch trefniadau esgyn. Yn aml, esgyn a glanio yw'r rhannau anoddaf o'r swydd, felly mae'n bwysig cadw at weithdrefnau'n ofalus. Byddwch hefyd mewn cysylltiad cyson â'r rheolwyr traffig awyr yn ystod y daith er mwyn sicrhau bod popeth yn mynd fel y dylai. Byddwch yn cynnal gwiriadau parhaus yn ystod y daith. Mae hyn yn cynnwys gwirio:
 • amodau'r tywydd
 • faint o danwydd sydd gan yr awyren
 • traffig yr awyr
 • perfformiad technegol yr awyren
Byddwch hefyd yn gwneud cyhoeddiadau ar gyfer y teithwyr fel eu bod yn gwybod sut mae'r daith yn mynd yn ei blaen, amodau'r tywydd ac unrhyw fanylion eraill o ddiddordeb. Rhaid i chi fod yn effro drwy'r amser oherwydd rhaid i chi fod yn barod i ymateb yn gyflym i unrhyw rybuddion neu newidiadau yn amodau'r tywydd. Mewn argyfwng, bydd rhaid i chi benderfynu beth i'w wneud. Wrth agosáu at eich cyrchfan, byddwch yn cytuno ar y trefniadau glanio gyda'r rheolwyr traffig awyr. Ar ôl i'r awyren lanio, byddwch yn tywys yr awyren i'w safle terfynol. Mae Peilotiaid, yn enwedig y rhai ar deithiau hir, yn teithio llawer, felly gallwch ddisgwyl bod oddi cartref yn rheolaidd. Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beilot Awyren, byddwch angen:

 • gallu dangos hunanddibyniaeth, rhinweddau arwain, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu da a chlir
 • gallu cadw'ch pen o dan bwysau
 • gallu ysgwyddo cyfrifoldeb yn gyfforddus a bod yn barod i wneud penderfyniadau pwysig yn gyflym
 • cydlyniant da rhwng y llaw a'r llygad ac ymwybyddiaeth dda o ofod
 • diddordeb mewn awyrennau a rhywfaint o wybodaeth am y pwnc
Bydd angen i chi fodloni gofynion meddygol yr Awdurdod Awyrennau Sifil (CAA). Mae cwmnïau awyrennau fel arfer yn pennu cymarebau pwysau/taldra. Er bod manylebau'n amrywio, mae'r rhan fwyaf o Beilotiaid rhwng 5 troedfedd 2 fodfedd a 6 troedfedd 3 modfedd o daldra. Dylech allu gweld yn dda. Fodd bynnag, ni chewch eich gwrthod o anghenraid os ydych yn gwisgo sbectol. Mae gallu gweld lliwiau'n arferol yn hanfodol. Bydd angen lefel rhagorol o iechyd a ffitrwydd arnoch. Mae angen trwydded yrru'n aml er mwyn cael y swydd yma. Bydd rhai cyflogwyr yn disgwyl i chi fyw ger y maes awyr. Mae hynny'n golygu fel arfer y gellwch deithio i'r maes awyr mewn awr neu lai.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflogau bras yw'r rhai isod.

 • Cychwynnol: £64,000 - £71,000
 • Gyda phrofiad: £74,000 - £97,000
 • Uwch Beilotiaid Awyrennau yn gallu ennill i fyny at £105,500
Oriau gwaith Er bod rheolau llym ynghylch sawl awr y gall Peilot hedfan, gall oriau gwaith fod yn afreolaidd ac nid oes modd eu darogan yn aml (oherwydd amodau'r tywydd, er enghraifft). Ble allwn i weithio? Cwmnïau awyrennau, bach a mawr, yw'r cyflogwyr. Mae Peilotiaid yn hedfan o feysydd awyr ledled y Deyrnas Unedig. Mae cwmnïau awyrennau tramor hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer Peilotiaid sydd wedi'u hyfforddi yn y Deyrnas Unedig.Ble mae swyddi yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Dod o hyd i Swydd, ac yng Nghanolfan Byd Gwaith, yn ogystal â thrwy undeb y peilotiaid, BALPA. Hysbysebir swyddi ar wefannau'r cwmnïau awyrennau hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Prentisiaeth Uwch yn fan cychwyn da.

Yn gyffredinol, bydd angen i chi fod wedi cael eich addysgu hyd at lefel Safon Uwch o leiaf (gyda mathemateg a rhai pynciau gwyddonol, yn ddelfrydol). Bydd rhai ymgeiswyr wedi cael eu haddysgu hyd at lefel gradd.

Mae nifer fechan o raddau perthnasol i bobl sydd am fod yn Beilotiaid Awyrennau. Mae cyrsiau ar gael ym Mhrifysgol Newydd Swydd Buckingham ac ym Mhrifysgol Brunel. Gall interniaeth fod yn ffordd wych o gychwyn ar yr yrfa hon, darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o fanylion- 'Interniaethau'

I fod yn Beilot, rhaid cael Trwydded Beilot Fasnachol (CPL) (Awyrennau) gyda Gradd Offer (IR). Dyma'r drwydded broffesiynol gyntaf ac mae'r Radd Offer yn eich galluogi i hedfan mewn gofod awyr rheoledig ac mewn pob math o dywydd.

Hyfforddiant

Byddech fel arfer yn hyfforddi ar gwrs amser llawn mewn Sefydliad Hyfforddiant Hedfan. Mae'n para rhwng 14 a 18 mis. Cysylltwch â Sefydliadau Hyfforddiant Hedfan unigol i gael manylion llawn.

Mae'r cyrsiau'n trin a thrafod sgiliau hedfan ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol. Bydd eich pynciau arholiad yn cynnwys aerodynameg, meteoroleg, offer desg hedfan a chyfraith hedfan.

Rhaid pasio profion llym ynghylch perfformiad a ffitrwydd meddygol hefyd. Byddwch yn treulio amser yn yr ystafell ddosbarth, mewn efelychyddion ac mewn awyren sydd â sawl injan.

Cysylltwch â'r ysgolion yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau. Mae'r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) yn cyhoeddi rhestr lawn o holl sefydliadau hyfforddiant hedfan cymeradwy'r DU ar eu gwefan. Gall myfyrwyr sy'n talu am y cyrsiau yma eu hunain ddisgwyl talu tua £70,000 i £80,000 am eu hyfforddiant.

Fel gyda recriwtio Peilotiaid, mae'r nawdd sydd ar gael ar gyfer cadetiaid yn dibynnu ar yr hinsawdd economaidd ar adeg graddio - nid oes unrhyw nawdd ar gael ar hyn o bryd.

Mae cwrs hyfforddiant hirach a rhatach, sef y llwybr Modiwlaidd. Gallech ddechrau cael hyfforddiant pan yn 16 oed a chyflwyno cais am Drwydded Beilot Breifat (PPL) pan yn 17 oed. Drwy'r llwybr yma, byddech yn cronni 150 awr o brofiad sy'n eich galluogi i gwblhau modiwlau hyfforddiant ar wahân ar gyfer Trwydded Beilot Fasnachol (CPL) (Awyrennau) a'r Radd Offer (IR).

Mae llawer o'r rhai sy'n dilyn y llwybr modiwlaidd yn ychwanegu Gradd Hyfforddwr Hedfan at eu cymwysterau hefyd. Mae hyn yn eu galluogi i weithio i Ysgolion Hedfan ac addysgu myfyrwyr PPL gan olygu eu bod yn elwa ar brofiad ychwanegol o hedfan yn rhad ac am ddim.

Mae Peilotiaid yn cael gwiriadau sgiliau a gallu rheolaidd, bob chwe mis fel arfer, a rhaid iddyn nhw adnewyddu eu tystysgrifau meddygol yn flynyddol (bob chwe mis os ydyn nhw dros 40 oed).

Dilyniant

Hwyrach y bydd rhaid i Beilotiaid sydd newydd gymhwyso aros blynyddoedd lawer cyn cael cynnig swydd fel Capten. Bydd yr union amser yn dibynnu ar y cwmni awyrennau o dan sylw.

Ar ôl cronni dros 1,500 awr o brofiad hedfan awyren fel Prif Swyddog, gallwch gyflwyno cais am eich Trwydded Beilot Trafnidiaeth Awyren. Rhaid bod y drwydded hon gennych pan mae eich cwmni'n cynnig y cyfle i chi fod yn Gapten.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael lle ar Brentisiaeth Uwch, bydd angen o leiaf ddwy Safon Uwch arnoch, neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

I gael lle mewn ysgol hyfforddiant a gymeradwyir gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA), rhaid cael o leiaf:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch: mae Iaith Saesneg, mathemateg a ffiseg ymhlith y pynciau sydd orau.
Fodd bynnag, gan fod cystadlu brwd am leoedd, bydd gan ganran uchel o ymgeiswyr Safon Uwch. Gall mathemateg a phynciau gwyddonol fod o ddefnydd. Mae cymwysterau yn lle'r rhai academaidd yn dderbyniol o bryd i'w gilydd. Cysylltwch â'r CCA am fanylion llawn. Bydd gan rai ymgeiswyr raddau. Gallech gychwyn trwy ennill Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae'n well gan rai cwmnïau awyrennau ymgeiswyr sydd â phynciau Mathemateg/Gwyddoniaeth ar lefel Safon Uwch neu gyfatebol.

Cyrsiau

Mae cyrsiau trosi sy'n arwain at Lefel ATPL (Trwydded Beilot Trafnidiaeth Awyrennau) ar gael ar gyfer cyn-beilotiaid y lluoedd arfog.

AriannuGallwch gyflwyno cais am ysgoloriaeth a bwrsariaethau hedfan i'r sefydliadau canlynol:

 • Cynghrair yr Awyr
 • Cymdeithas Peilotiaid Menywod Prydain
 • Urdd y Peilotiaid a'r Morlyw-wyr Awyr (GAPAN)
 • Ymddiriedolaeth y Clwb Awyr Brenhinol (16-21).

Mae talu amdano eich hun yn bosibl, ond yn ddrud dros ben (mae'n costio dros £80,000 fel arfer).

Gwybodaeth Bellach

British Airways

E-bost barecruitment@ba.com

Gwefan www.britishairwaysjobs.com

Aer Lingus

Irish enquiries

Cyfeiriad Aer Lingus HR Department, Head Office Building, Dublin Airport

E-bost recruit@aerlingus.com

Gwefan careers.aerlingus.com

Careers in Aerospace

Gwefan www.careersinaerospace.com

The Air League

Cyfeiriad Broadway House, Tothill Street, London SW1H 9NS

Ffôn 020 7222 8463

E-bost info@airleague.co.uk

Gwefan www.airleague.co.uk

FTEJerez

Flight Training Europe

Cyfeiriad Aeropuerto de Jerez, Base Aérea La Parra, 11401 Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

Ffôn 0034 956 317800

E-bost info@ftejerez.com

Gwefan www.ftejerez.com

Tayside Aviation Flight Training Organisation

Cyfeiriad Dundee Airport, Mercury Way, Riverside Drive, Dundee DD2 1UH

Ffôn 01382 644372

E-bost enquiries@taysideaviation.co.uk

Gwefan www.taysideaviation.co.uk

Civil Aviation Authority (CAA)

Cyfeiriad CAA House, 45-59 Kingsway, London WC2B 6TE

Ffôn 020 7379 7311

E-bost infoservices@caa.co.uk

Gwefan www.caa.co.uk

British Helicopter Association (BHA)

Cyfeiriad Fairoaks Airport, Chobham, Surrey GU24 8HU

Ffôn 01276 856100

E-bost info@britishhelicopterassociation.org

Gwefan www.britishhelicopterassociation.org

Irish Aviation Authority (IAA)

Irish enquiries

Cyfeiriad The Times Building, 11-12 D'Olier Street, Dublin 2

Ffôn 01 6718655

Gwefan www.iaa.ie

European Pilots Selection and Training (EPST)

Cyfeiriad Westkanaaldijk 5-11, 3542 DA Utrecht, The Netherlands

Ffôn 0031 30 2383232

E-bost info@epst.com

Gwefan www.epst.com

Guild of Air Pilots & Air Navigators (GAPAN)

Cyfeiriad Cobham House, 9 Warwick Court, Gray's Inn, London WC1R 5DJ

Ffôn 020 7404 4032

E-bost gapan@gapan.org

Gwefan www.gapan.org

Buckinghamshire New University

Ffôn 0800 0565660

E-bost advice@bucks.ac.uk

Gwefan bucks.ac.uk

London Metropolitan University

Cyfeiriad 166-220 Holloway Road, London N7 8DB

Ffôn 020 7423 0000

Gwefan www.londonmet.ac.uk

British Women Pilots' Association (BWPA)

Cyfeiriad White Waltham Airfield, Maidenhead, Berkshire SL6 3NJ

E-bost info@bwpa.co.uk

Gwefan www.bwpa.co.uk

Royal Aero Club Trust

Cyfeiriad Chacksfield House, 31 St Andrew’s Road, Leicester LE2 8RE

Gwefan www.royalaeroclubtrust.org

So You Want to be a Pilot?

Publisher: Guild of Air Pilots & Air Navigators (GAPAN)

Gwefan www.gapan.org/career-matters/careers-information/sywtbap/

British Airline Pilots Association (BALPA)

Cyfeiriad BALPA House, 5 Heathrow Boulevard, 278 Bath Road, West Drayton, Middlesex UB7 0DQ

Ffôn 020 8476 4000

E-bost balpa@balpa.org

Gwefan www.balpa.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

RAF Air Cadets

Gwefan www.raf.mod.uk/aircadets/

Jet2 Careers

Gwefan www.jet2careers.com

easyJet Careers

Gwefan careers.easyjet.com

Ryanair Careers

Gwefan careers.ryanair.com

Flybe Careers

Gwefan www.flybe.com/careers

Thomas Cook Careers

E-bost Recruiters@thomascook.com

Gwefan careers.thomascook.com

Virgin Atlantic Careers

E-bost recruitment@fly.virgin.com

Gwefan careersuk.virgin-atlantic.com

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English