Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Swyddog Atal Digartrefedd

Swyddog Atal Digartrefedd

Cyflwyniad

Mae swyddogion atal digartrefedd yn rhoi cyngor a help ymarferol i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Maent hefyd yn ceisio dod o hyd i ffyrdd o atal digartrefedd.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Tai (Digartrefedd)
 • Swyddog Pobl Ddigartref

Gweithgareddau Gwaith

Fel Swyddog Atal Digartrefedd, byddwch yn cyfarfod â phobl yn eu cartrefi neu yn swyddfeydd y cyngor lleol. Byddwch yn helpu teuluoedd a phobl sengl trwy roi gwybodaeth, cyngor a help ymarferol, lle bo'n briodol. Yn y cyfweliad cyntaf, byddwch yn siarad â'r cleient i gael gwybod beth yw eu sefyllfa o ran eu cartref. Bydd y camau i'w cymryd yn dibynnu ar anghenion y cleient. Gall eich ymyrraeth atal pobl rhag bod yn ddigartref. Lle bo'n berthnasol, byddwch yn cysylltu a gweithio gyda'r rheini allai helpu. Gallai'r rhain gynnwys teulu a ffrindiau, Landlordiaid Preifat a chwmnïau morgais. Eich nod yw cynnig atebion tymor byr a thymor hir. Tra bod pobl yn byw mewn llety dros dro, byddwch yn rhoi cyngor a gwybodaeth am gartref parhaol a materion tenantiaeth eraill. Mae atal digartrefedd trwy godi ymwybyddiaeth yn agwedd arall ar rôl Swyddog Atal Digartrefedd. Gall hyn gynnwys llunio taflenni a phosteri a siarad â'r cyhoedd am faterion tai. Weithiau, bydd swyddogion yn cynrychioli eu gwasanaeth neu gyngor mewn cyfarfodydd cyhoeddus. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn datblygu strategaeth y cyngor ar ddigartrefedd, trwy eich gwaith ymarferol a'u hymchwil. Bydd rhai yn teithio'n lleol i archwilio llety'r cyngor a llety dros dro arall, ac i gynnal ymweliadau dilynol â phobl sydd wedi cael eu hailgartrefu gan y cyngor. Fel arfer, byddwch yn rhan o wasanaeth argyfwng y cyngor y tu allan i oriau swyddfa, felly mae'n debygol y bydd angen gwneud rhywfaint o waith gyda'r nos a/neu ar y penwythnos. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Swyddog Atal Digartrefedd, byddwch chi angen:

 • sgiliau cyfathrebu a sgiliau cyfweld da, er mwyn darganfod y wybodaeth y mae ei hangen arnoch i wneud asesiadau cywir
 • gallu gweithio yn ôl eich menter eich hun a rheoli eich llwyth gwaith eich hun
 • sgiliau cyd-dynnu'n dda â phobl, a'r gallu i beidio â barnu, oherwydd byddwch chi'n gweithio gydag amrywiaeth fawr o bobl sy'n cael anawsterau
 • gallu ysgrifennu'n dda er mwyn llunio adroddiadau cywir, hawdd eu deall
 • gallu blaenoriaethu, lle bo'n briodol, i gyrraedd terfynau amser
 • ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r gyfraith yn ymwneud â materion tai
Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn mynnu bod gennych drwydded yrru lawn.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £22,500 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,000 - £27,500
 • Uwch Swyddogion Atal Digartrefedd yn ennill £29,000 - £31,000
Oriau gwaith Mae Swyddogion Atal Digartrefedd yn gweithio 37 awr yr wythnos, gyda rhywfaint o waith gyda'r nos ac ar y penwythnos fel arfer. Mae patrymau gweithio hyblyg a gwaith rhan-amser ar gael. Ble allwn i weithio?

Adrannau tai awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a mudiadau gwirfoddol/elusennol yw'r cyflogwyr. Mae cyfleoedd i Swyddogion Atal Digartrefedd ar gael gyda mudiadau tai mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig. Mae mwy o gyfleoedd yn codi mewn dinasoedd mawr, lle mae digartrefedd yn fwy tebygol. Ble mae swyddi yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Dod o hyd i Swydd, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan swyddi llywodraeth leol (LG jobs).

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae gofynion awdurdodau lleol gwahanol yn amrywio, ond bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gofyn bod gennych wybodaeth benodol yn ymwneud â thai.

Bydd rhai awdurdodau lleol yn gofyn am o leiaf 4 TGAU gyda gradd C/4 neu uwch. Dylai'r rhain gynnwys Saesneg a mathemateg. Fodd bynnag, bydd rhai awdurdodau'n gofyn am gymwysterau ar lefel uwch fel Safon Uwch, neu radd hyd yn oed. Byddai aelodaeth y Sefydliad Tai Siartredig (CIH) yn ddefnyddiol, a gwybodaeth am ddeddfwriaeth tai hefyd. Mae'r CIH yn cynnig nifer o gyrsiau ar wahanol lefelau a gall rhai o'r rhain gael eu hastudio trwy ddysgu o bell. Mae rhai pobl yn dechrau yn y gwaith hwn o Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch ym maes cartrefi.

Hyfforddiant Bydd hyfforddiant yn cael ei roi yn y gwaith yn bennaf. Mae amrywiaeth o gymwysterau seiliedig ar waith perthnasol ar gael. Dilyniant Mewn awdurdodau lleol, mae llwybrau dilyniant penodol i bobl sy'n gweithio ym maes cartrefi. I Swyddogion/Rheolwyr, byddai'r cam nesaf i swydd Uwch Swyddog. profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn rôl cyngor neu gynnal ym maes cartrefi yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae swyddi sy'n cynnwys gweithio gyda phlant, pobl anabl a phobl agored i niwed wedi'u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu gollfarnau sydd heb ddarfod, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae ond angen i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod os bydd gofyn i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae'r gofynion am gymwysterau i gael swydd yn amrywio o 4 TGAU gyda gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, i Safon Uwch neu gyfwerth, a chymwysterau perthnasol mewn astudiaethau tai. Mae rhai o'r rhai sy'n dechrau yn raddedigion. I gael lle ar gwrs gradd perthnasol, fel arfer, mae angen:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg

Yn aml, bydd cymwysterau eraill yn dderbyniol yn lle Safon Uwch, er enghraifft:

 • cymwysterau lefel 3 BTEC
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae'r gofynion mynediad ar gyfer gwahanol gyrsiau yn amrywio, felly darllenwch brosbectws prifysgolion i gael mwy o fanylion. Ar gyfer Prentisiaethau Lefel Canolradd, gall fod angen i chi sefyll prawf gallu sy'n cynnwys mathemateg a datrys problemau. Gall fod angen i chi sefyll prawf llythrennedd hefyd.

I ddechrau Prentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch fel arfer, neu bydd angen i chi fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae disgwyl bod gan ymgeiswyr wybodaeth ymarferol am ddeddfwriaeth tai a dealltwriaeth o faterion digartrefedd. Fel rheol, bydd profiad o waith cymorth tai neu roi cyngor ar dai yn hanfodol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hanelu at bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel rheol, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Mae'r Sefydliad Tai Siartredig (CIH) yn cynnig cyrsiau perthnasol ar sawl lefel. Mae pob un o'r rhain ar gael trwy ddysgu o bell.

Mae Prifysgol De Montfort yn cynnig HNC mewn Astudiaethau Tai, trwy astudio'n rhan-amser.

Mae Prifysgol South Bank yn cynnig BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Tai, trwy astudio'n rhan-amser.

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig Diplomâu, Tystysgrifau, Graddau Sylfaen a Graddau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae Prifysgol Swydd Stafford yn cynnig BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Cyngor, trwy ddysgu o bell. Gall y radd hon gymryd rhwng tair ac wyth mlynedd i'w chwblhau.

Mae rhai pobl yn dechrau yn y gwaith hwn trwy Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch ym maes Tai.

Cyllid

Mae cyllid ar gael gan CIH i astudio ar lefel addysg uwch.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Chartered Institute of Housing (CIH)

Cyfeiriad Octavia House, Westwood Way, Coventry CV4 8JP

Ffôn 02476 851700

E-bost customer.services@cih.org

Gwefan www.cih.org

Staffordshire University

Cyfeiriad College Road, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST4 2DE

Ffôn 01782 294000

Gwefan www.staffs.ac.uk

Chartered Institute of Housing (CIH) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 4th Floor, 125 Princes Street, Edinburgh EH2 4AD

Ffôn 0131 2254544

E-bost scotland@cih.org

Gwefan www.cih.org/scotland

National Housing Federation (NHF)

Cyfeiriad Lion Court, 25 Procter Street, London WC1V 6NY

Ffôn 020 7067 1010

E-bost info@housing.org.uk

Gwefan www.housing.org.uk

Scottish Federation of Housing Associations (SFHA)

Scottish enquiries

Cyfeiriad 3rd Floor, Sutherland House, 149 St Vincent Street, Glasgow G2 5NW

Ffôn 0141 3328113

E-bost sfha@sfha.co.uk

Gwefan www.sfha.co.uk

Inside Housing

Cyfeiriad 1 Canada Square, 19th Floor, Canary Wharf, London E14 5AP

Ffôn 020 7772 8300

Gwefan www.insidehousing.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English