Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll wrth ymyl peiriant mawr. Mae hi'n llwytho ffilm i dop y peiriant.

  Llwytho ffilm i'r peiriant prosesu.

 • Mae menyw yn eistedd mewn labordy prosesu. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Addasu lliwiau a dwysedd ffilm.

 • Mae menyw yn sefyll wrth ymyl mainc waith. Mae'n rhoi ffotograffau mewn waled bapur.

  Gosod ffotograffau wedi'u hargraffu mewn waled yn barod i'r cwsmer.

 • Mae menyw yn sefyll y tu ôl i gownter siop. Mae hi'n derbyn blwch ffilm oddi wrth fenyw, sy'n sefyll o flaen y cownter.

  Yn ogystal â'u holl ddyletswyddau eraill, mae'n rhaid i gynorthwywyr prosesu weini cwsmeriaid hefyd.

 • Mae menyw yn sefyll mewn ystafell, wrth ymyl mainc waith. Mae'n agor blwch ffilm bach.

  Mae angen i gynorthwywyr prosesu ffotograffig fod yn ofalus wrth dynnu ffilm o'i blwch.

 • Mae menyw sy'n gwisgo menig yn tynnu rîl ffilm o beiriant mawr.

  Tynnu ffotograffau wedi'u gorffen o'r peiriant argraffu.

 • Mae menyw yn sefyll wrth beiriant mawr. Mae hi'n llenwi amrywiol flychau yn y peiriant â phapur.

  Ail-lenwi'r peiriant argraffu â phapur ffotograffig.

 • Mae menyw yn sefyll mewn siop. Mae hi'n defnyddio sgrin gyffwrdd gyfrifiadurol.

  Defnyddio cyfrifiadur i brosesu ffotograffau digidol cwsmer.

Cynorthwy-ydd Prosesu Ffotograffig

Cyflwyniad

Mae cynorthwywyr prosesu ffotograffig yn gweithio mewn labordai gorffennu ffotograffau neu mewn siopau arbenigol. Mae eu gwaith yn cynnwys prosesu delweddau digidol.

Fideo - Andrea: Cynorthwy-ydd Prosesu Ffotograffig

Gweithgareddau Gwaith

Mae cynorthwywyr prosesu ffotograffig yn gweithio yn y diwydiant gorffennu ffotograffau. Gallen nhw fod yn gweithio mewn labordy neu siop sy’n arbenigo ar brosesu ffotograffau.

Mae cynorthwywyr prosesu ffotograffig yn defnyddio peiriannau uwch dechnoleg i brosesu’r ffilm. Mae rhai siopau'r stryd fawr yn cynnig gwasanaeth tebyg gan ddefnyddio cyfarpar prosesu ac argraffu mini.

Mewn labordai datblygu ac argraffu proffesiynol, mae cynorthwywyr ffotograffig yn delio â gwaith ffotograffwyr proffesiynol a busnesau. Mae’r gwaith hwn yn gofyn am safon uwch o orffennu ac argraffu.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I wneud y swydd hon yn dda, bydd arnoch angen:

 • Gallu delio â chwsmeriaid yn dda.
 • Golwg da. Gallech gael prawf golwg lliw.
 • Gallu defnyddio cyfrifiaduron yn hyderus, oherwydd bydd yn rhaid i chi ddefnyddio pethau fel delweddu electronig a sganio fideos.
 • Amynedd a’r gallu i ganolbwyntio, yn enwedig wrth wneud tasgau ailadroddus.
 • Talu sylw i fanylion drwy’r amser.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae’r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae cynorthwywyr prosesu ffotograffig yn ennill tua £16,000 i £19,000, gan godi i oddeutu £20,000 y flwyddyn.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae cynorthwywyr prosesu ffotograffig yn gweithio wythnos 37 awr sylfaenol, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mewn rhai cwmnïau, bydd angen gweithio sifftiau.

Beth sy’n digwydd yn y maes hwn

Nid oes prinder pobl sydd eisiau gweithio yn y rhan fwyaf o agweddau ar y diwydiant delweddu ffotograffig. Mae cyflogwyr yn dweud bod swyddi gwag yn aml yn llenwi’n gyflym. Gan gofio hyn, mae’n deg dweud bod y gystadleuaeth ar gyfer swyddi’n gallu bod yn eithaf ffyrnig.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn gwmnïau yn y diwydiant gorffennu ffotograffau. Mae’r rhain yn amrywio o gwmnïau prosesu digidol/ffilm awtomataidd mawr i labordai ffotograffig a siopau arbenigol.

Mae cyfleoedd i gynorthwywyr prosesu ffotograffig ar gael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi’n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi’n cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes llwybrau mynediad penodol i’r yrfa hon. Byddai diddordeb mewn ffotograffiaeth a phasio rhai TGAU yn ddefnyddiol.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd.

Hyfforddiant

Byddwch yn cael hyfforddiant yn y gwaith yn bennaf.

Mae Edexcel (BTEC) yn cynnig Tystysgrif Genedlaethol Lefel 3 a Diploma Cenedlaethol Lefel 3 mewn Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth).

Mae City & Guilds yn cynnig nifer o gyrsiau perthnasol, er enghraifft:

 • Tystysgrif mewn Ffotograffiaeth ar lefel 1
 • Tystysgrif mewn Gweithio yn y Diwydiant Delweddu Ffotograffig ar lefel 2.

Dilyniant

Mae rhai cynorthwywyr prosesu’n symud i swyddi technegydd ffotograffig. Gallai rhai symud i swyddi gwerthu mewn meysydd eraill o’r busnes.

Cymwysterau

Mae’r cymwysterau y mae eu hangen arnoch yn amrywio rhwng cyflogwyr ond mae rhai TGAU yn ddefnyddiol.

I gael lle ar Dystysgrif Genedlaethol Lefel 3 neu Ddiploma Cenedlaethol Lefel 3 BTEC, bydd arnoch angen o leiaf:

 • Tystysgrif Gyntaf Lefel 2 neu Ddiploma BTEC mewn pwnc perthynol
 • O leiaf 4 TGAU gyda gradd C neu uwch.

Mae profiad gwaith perthnasol hefyd yn cael ei ystyried fel llwybr i’r cyrsiau uchod.

Fel arfer, ni fydd angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i gael lle ar gyrsiau lefel 1. Fodd bynnag, bydd angen i chi ddangos eich bod yn gallu cwblhau’r cwrs rydych chi’n anelu amdano.

Fel arfer, i gael lle ar gyrsiau City & Guilds, bydd arnoch angen:

 • Ar gyfer lefel 2 – TGAU (neu gyfwerth) gyda graddau D-G, neu gymhwyster lefel 1.
 • Ar gyfer lefel 3 – TGAU (neu gyfwerth) gyda graddau A*-C, neu gymhwyster lefel 2.

Fel arfer, i gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Mae rhai pobl yn dechrau trwy Brentisiaethau Lefel Canolradd. Bydd amrywiaeth o deitlau cyrsiau yn berthnasol, er enghraifft, Adwerthu.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a gafwyd trwy ddefnyddio peiriannau neu waith proses diwydiannol arall yn ddefnyddiol.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Edexcel

Ffôn 0845 6180440

Gwefan www.edexcel.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English