Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll wrth ymyl ffotogopïwr mawr. Mae'n pwyso botymau ar y panel rheoli.

  Gosod ffotogopïwr yn ôl y gofynion cywir.

 • Mae menyw yn sefyll mewn swyddfa. Mae'n tynnu'r lifer ar beiriant rhwymo.

  Gallai gweithiwr reprograffeg orffen darn o waith trwy rwymo dogfen.

 • Mae dyn yn glanhau'r tu mewn i beiriant ffotogopïo.

  Mae gweithwyr reprograffeg yn gwneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd ar beiriannau, gan gynnwys newid cetris argraffwyr.

 • Mae dyn yn defnyddio gilotîn trydanol mawr.

  Defnyddio gilotîn, sy'n torri papur i'r union faint cywir.

 • Cynorthwyydd Reprograffeg

Gweithiwr Reprograffeg

Cyflwyniad

Mae gweithwyr reprograffeg yn defnyddio ffotogopiwyr a pheiriannau caboli argraffiadau i wneud copïau o ddogfennau wedi'u hargraffu. Maen nhw'n paratoi ac yn addasu peiriannau ar gyfer pob darn o waith. Mae tasgau cynnal a chadw arferol a llwytho yn rhan o'r swydd hefyd.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithiwr Ffotogopïo
 • Cynorthwy-ydd Cyffredinol, Argraffu
 • Cynorthwy-ydd Ystafell Argraffu

Gweithgareddau Gwaith

Fel arfer, mae gweithwyr reprograffeg yn gyfrifol am amrywiaeth o dasgau, gan gynnwys defnyddio ffotogopiwyr ac amryw o beiriannau caboli argraffiadau. Bydd disgwyl i rai gweithwyr ymdrin â'r post hefyd. Mae'r ystod o ddyletswyddau yn amrywio o le i le.

Mae'r gweithwyr yn paratoi peiriannau ffotogopïo ar gyfer pob darn o waith, drwy osod ac addasu'r peiriant yn ôl gofyn. Maent hefyd yn glanhau'r peirianwaith ac yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw rheolaidd arno, gan gynnwys gosod arlliw newydd mewn ffotogopiwyr.

Mae’r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn gallu bod yn fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I wneud y swydd hon yn dda, dylech chi:

 • fod yn unigolyn ymarferol.
 • gallu darllen cyfarwyddiadau a'u gweithredu'n gywir.
 • bod yn hyblyg, er mwyn trosglwyddo o un ddyletswydd i'r llall.
 • bod yn ffit yn gorfforol, ac ni ddylech fod â phroblemau gyda'ch cefn yn arbennig, oherwydd y gwaith codi sy'n rhan o'r swydd.
 • Bod yn dda wrth ymdrin â phobl, gan y byddwch chi'n dod i gysylltiad ag amryw o aelodau staff eraill.

Efallai na fyddai'r swydd yn addas i bobl sydd â chyflyrau'r croen, fel ecsema, neu anhwylderau anadlu, fel asthma.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfrfaddau isod.

Mae Cynorthwywyr Reprograffeg yn ennill tua:

Cyflog cychwynnol: £12,000 a £15,000

Gyda phrofiad: £19,000 - £22,000.

Uwch swyddi: £25,000

Oriau gwaith

Fel arfer, mae gweithwyr reprograffeg yn gweithio 37.5 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener; gall oriau goramser fod ar gael. Mae cyfleoedd i weithio'n rhan-amser ar gael fel arfer.

Anghenion sgiliau yn y dyfodol Nodwyd y prinderau sgiliau canlynol yn y diwydiant:

 • sgiliau technegol sy'n gysylltiedig â'r swydd
 • sgiliau gweithio mewn tîm
 • sgiliau rheoli ac arwain.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr ledled y DU yn gwmnïau argraffu o bob maint - mawr a bach, siopau argraffu cyflym ar y stryd fawr, adrannau argraffu llywodraeth leol a sefydliadau addysgol.

Mae yna gyfleoedd i weithwyr reprograffeg mewn cwmnïau argraffu mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar bob un o'r prif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Nid oes dim llwybrau mynediad penodol i'r yrfa hon. Efallai na fyddai angen dim cymwysterau arnoch chi i ddod yn weithiwr reprograffeg. Fodd bynnag, byddai llwyddo mewn rhai arholiadau TGAU, neu mewn cymhwyster cyfatebol, yn ddefnyddiol.

Mae rhai pobl yn dechrau'r yrfa hon drwy Brentisiaeth Lefel Canolradd mewn Argraffu a Deunydd Pacio wedi'i Argraffu.

Hyfforddiant

Byddwch chi'n cael eich hyfforddi wrth wneud y swydd, ac mae'r amser y bydd hyn yn ei gymryd yn dibynnu ar sefyllfa'r gwaith a'r ystod o ddyletswyddau.

Dilyniant

Ar ôl hyfforddi, mewn rhai sefydliadau gall fod yn bosibl camu ymlaen i swyddi argraffu lefel uwch, fel argraffydd peiriannau neu gabolwr argraffiadau.

Cymwysterau

Efallai na fyddai angen dim cymwysterau arnoch chi i ddechrau'r math hwn o swydd. Fodd bynnag, byddai cymwysterau TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn pynciau fel Saesneg, Mathemateg a TGCh yn ddefnyddiol.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd berthnasol, bydd angen i chi naill ai fod â rhywfaint o brofiad gwaith perthnasol, neu ddangos y gallwch chi ymdopi â chwrs lefel 2.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau ymarferol a enillwyd ym maes argraffu ac o ran defnyddio peiriannau busnes swyddfa yn ddefnyddiol.

Ystadegau

 • Mae 48% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 14% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 9% o'r gweithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Proskills UK

Skills for process and manufacturing industries

Cyfeiriad Centurion Court, 85b Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 833844

E-bost info@proskills.co.uk

Gwefan www.proskills.co.uk

Prospect4u

Careers in manufacturing

Gwefan www.prospect4u.co.uk

GQA Qualifications

Cyfeiriad Unit 1, 12 O'clock Court, Attercliffe Road, Sheffield S4 7WW

Ffôn 0114 2720033

E-bost info@gqaqualifications.com

Gwefan www.gqaqualifications.com

British Printing Industries Federation (BPIF)

Cyfeiriad 2 Villiers Court, Meriden Business Park, Copse Drive, Coventry CV5 9RN

Ffôn 0845 2507050

E-bost hello@bpif.org.uk

Gwefan www.britishprint.com

National Skills Academy for Print

Cyfeiriad 85B Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 432030

E-bost info@mps-academy.co.uk

Gwefan www.printskillsacademy.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English