Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae hi'n teipio ar fysellfwrdd cyfrifiadur.

  Anfon neges e-bost i asiantaeth recriwtio.

 • Mae menyw yn penlinio ar y llawr mewn swyddfa, o flaen cabinet ffeilio. Mae drôr gwaelod y cabinet ar agor ac mae'r fenyw yn edrych trwy rai ffeiliau ynddo.

  Cadw cofnodion staff cyfrinachol.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd ar un ochr o fwrdd swyddfa mawr, ac mae menyw arall yn eistedd ar yr ochr arall. Mae gwaith papur o'u blaenau nhw. Mae un o'r menywod yn ysgrifennu, ac mae'r ddwy fenyw arall yn edrych ar ei gilydd.

  Cyfweld ar gyfer aelod newydd o staff, gyda phennaeth yr adran.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae hi ar y ffôn ac yn edrych ar sgrin gyfrifiadur.

  Ffonio'r Ganolfan Byd Gwaith i osod hysbyseb am swydd.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa, o flaen ffenestr. Mae dyn yn sefyll o flaen y ddesg, yn ei hwynebu; mae'r fenyw yn edrych i fyny ar y dyn.

  Delio ag ymholiad gan aelod o staff o'r ffatri.

 • Mae menyw yn eistedd wrth fwrdd swyddfa, yn ysgrifennu ar bad nodiadau.

  Gwneud nodiadau ar ôl y cyfweliad.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae hi'n edrych trwy bentwr o ddogfennau papur mewn ffeil.

  Archwilio cofnodion cyflogau staff.

 • Rheolwr Adnoddau Dynol

Rheolwr Adnoddau Dynol (AD)

Cyflwyniad

Mae Rheolwyr Adnoddau Dynol (AD) yn helpu sefydliadau i ddod o hyd i'r bobl gywir a'u cyflogi, a'u rheoli'n effeithiol. Maent yn delio â materion fel hyfforddi a datblygu, cysylltiadau gweithwyr, iechyd a diogelwch, rhaglenni gwobrau a buddion, a chynllunio ar gyfer anghenion recriwtio'r dyfodol. Mae gan rai swyddogion AD rôl gyffredinol, ac mae eraill yn arbenigo mewn agwedd benodol ar y gwaith.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Personél.
 • Partner Busnes AD
 • Swyddog Adnoddau Dynol

Fideo - Elaine: Swyddog Adnoddau Dynol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Rheolwr Adnoddau Dynol mae'n bosibl y bydd gennych amrywiaeth eang o o dasgau, gan ddibynnu ar natur a maint y sefydliad rydych yn gweithio iddo. Efallai y byddwch yn cael eich galw'n Bartner Busnes AD weithiau.Yn aml, mae gan gwmnïau mwy o faint Reolwyr AD arbenigol mewn meysydd fel recriwtio, cysylltiadau gweithwyr, iechyd a diogelwch, hyfforddi a datblygu, neu gynllunio adnoddau dynol. Fel Rheolwr sy'n cael ei gyflogi gan sefydliad llai o faint, mae'n debygol y bydd gennych fwy o ddyletswyddau cyffredinol megis delio â'r holl faterion personél.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch rheolwyr llinell i'w helpu gyda gwaith recriwtio a dewis staff. Efallai byddwch, er enghraifft:

 • yn llunio disgrifiad swydd a manyleb person
 • yn hysbysebu'r swydd
 • yn gwirio ffurflenni cais
 • yn dyfeisio trefn a chwestiynau'r cyfweliad
 • yn trefnu profion i ymgeiswyr
 • yn egluro amodau gwasanaeth, er enghraifft gwyliau a phensiynau
 • weithiau'n helpu i ddewis yr ymgeisydd llwyddiannus
 • yn cael tystlythyrau
 • yn anfon llythyr cynnig swydd
 • yn llunio contract.

Efallai byddwch yn hysbysebu swyddi ar wefan eich sefydliad neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol, a hefyd gallech gysylltu ag asiantaethau recriwtio, papurau newydd, cylchgronau arbenigol neu swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith, i hysbysebu gyda nhw.

Ym maes datblygu gweithwyr, byddwch yn dadansoddi anghenion hyfforddiant grwpiau ac unigolion; byddwch yn cynllunio gweithgareddau addas a fydd yn datblygu pobl ac yn rhoi sgiliau newydd iddynt, ac yn rhoi'r gweithgareddau hyn ar waith.

Fel Rheolwr AD efallai byddwch yn cynllunio rhaglen gynefino a sgiliau i staff newydd, neu system werthuso reolaidd i sicrhau bod staff yn gweithio'n effeithiol ac yn teimlo'n fodlon. Efallai hefyd y byddwch yn trefnu sesiynau cwnsela personol i'ch staff.

Weithiau, byddwch yn cynnal sesiynau hyfforddiant eich hunan; yn amlach byth, byddwch yn trefnu hyfforddiant gan aelodau eraill o staff neu gyda sefydliadau hyfforddiant allanol. Bydd angen hefyd i chi asesu a gwerthuso effeithiolrwydd hyfforddiant a'i fuddion i'r sefydliad.

Efallai byddwch yn gyfrifol am gysylltiadau gweithwyr (neu ddiwydiannol). Mae hyn yn golygu y byddwch yn helpu i hyrwyddo perthynas waith dda ymhlith gweithwyr, a rhwng gweithwyr a'u rheolwyr.

Efallai byddwch yn ymwneud â delio ag anghydfodau dros bethau fel cyflogau, diswyddo annheg, aflonyddu rhywiol neu hiliol, gwahaniaethu ar sail oedran, bwlio, oriau gwaith ac iechyd a diogelwch. Mae'n bosibl y bydd y gwaith yn cynnwys trafod a chyd-drafod gydag unigolion a grwpiau, a hynny weithiau'n cynnwys swyddogion undebau llafur.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Yn Rheolwr Adnoddau Dynol, byddwch angen:

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig a rhyngbersonol rhagorol.
 • Y gallu i uniaethu â phobl o lawer o wahanol gefndiroedd.
 • Sgiliau datrys problemau a chyd-drafod cryf.
 • Bod yn gyfeillgar, a hawdd dod atoch.
 • Deall yr angen am gyfrinachedd.
 • Sgiliau rhif da, i ddadansoddi ystadegau, er enghraifft.
 • Y gallu i weithio'n dda mewn tîm.
 • Sgiliau trefnu da.
 • Diddordeb yn y ffordd y mae sefydliadau'n gweithio, ac ymwybyddiaeth o hynny.
 • Sgiliau TG.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae lefelau cyflog i Reolwyr Adnoddau Dynol (AD) yn amrywio gan ddibynnu ar faint y cwmni a'r amrywiaeth o gyfrifoldeb. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Yn Rheolwr Adnoddau Dynol, gallwch ddisgwyl ennill cyflog tebyg i hyn:

 • Dechrau fel Gweinyddydd Adnoddau Dynol:£18,000 - £25,000
 • Dechrau fel Rheolwr Adnoddau Dynol : £26,000 - £30,000
 • Gyda phrofiad: £35,000 - £45,000
 • gall Uwch Reolwyr Adnoddau Dynol ennill llawer mwy na hyn.
Oriau gwaith

Fel arfer, byddwch yn gweithio 35-40 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac mae gofyn gweithio oriau ychwanegol weithiau.

Ble allen i weithio?

Y cyflogwyr yw cwmnïau mewn diwydiant a masnach a sefydliadau sector cyhoeddus fel y gwasanaeth iechyd a llywodraeth leol a llywodraeth ganolog. Mae elusennau hefyd yn cyflogi Rheolwyr Adnoddau Dynol.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau cyflogwyr a recriwtio ac ar Universal Jobmatch (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio , dod o hyd i swyddi gwag a dod i gyswllt â chyflogwyr posib. Gwnewch yn siwr fod eich proffil yn eich dangos mewn ffordd bositif a fydd yn apelio at gyflogwyr potensial . Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Dod o Hyd i Waith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Efallai bydd cyflogwyr eisiau i chi gael gradd cyn i chi ymuno â'r yrfa hon. Ond mae profiad hefyd yn cael ei werthfawrogi'n fawr iawn. Efallai y gallwch ymuno â'r yrfa hon ar lefel is a gweithio'ch ffordd i fyny - dyma'r dilyniant o ran gyrfa:

 • Gweinyddydd Adnoddau Dynol
 • Cynorthwyydd Adnoddau Dynol
 • Swyddog Adnoddau Dynol
 • Cynghorydd Adnoddau Dynol
 • Rôl Rheoli o fewn Adnoddau Dynol.
Mae profiad o weithio mewn amgylchedd busnes mewn rôl fel Rheolwr Cyfrifon, hefyd yn help i fynd i mewn i'r yrfa hon. Mae Prentisiaeth Uwch hefyd yn fan cychwyn da.

Mae graddedigion mewn unrhyw bwnc yn gallu cael gwaith Adnoddau Dynol, ond mae pynciau fel astudiaethau busnes, y gyfraith a seicoleg yn benodol o berthnasol. Mae yna raddau arbenigol mewn rheoli adnoddau dynol ar gael, a hefyd cyrsiau wedi'u cyfuno â busnes.

Efallai bydd weithiau'n bosibl i bobl sydd wedi gwneud HND gael gwaith AD. Mae hefyd graddau sylfaen mewn busnes ac mewn rheoli adnoddau dynol, gyda'r dewis o astudio amser-llawn a rhan-amser.

Mae rhai cyrsiau ôl-raddedig perthnasol mewn rheoli adnoddau dynol.

Ar y cyfan, er nad yw'n hanfodol er mwyn cael swydd, mae cyflogwyr yn ystyried bod aelodaeth o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn fantais yn y maes cystadleuol hwn.

Hyfforddiant

Mae CIPD yn cynnig dyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu ar lefelau Sylfaen, Canolradd ac Uwch, sy'n arwain at aelodaeth Gyswllt, Aelod Siartredig a Chymrawd Siartredig.

Mae cyrsiau rhan-amser ar gael, cyrsiau ar sail blociau astudio, a thrwy ddysgu o bell gyda chymorth neu ddysgu hyblyg. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn astudio rhan-amser tra byddan nhw mewn swydd.

Dilyniant

Mae swyddogion AD yn gallu symud ymlaen i swyddi uwch reolwr a chyfarwyddwr ar ôl cael rhagor o hyfforddiant a phrofiad.

Cymwysterau

I gael eich derbyn ar Brentisiaeth Uwch, bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch, neu Brentisiaeth Lefel Uwch arnoch chi.

Mae llawer o ymgeiswyr yn raddedigion.

Y gofynion academaidd arferol i gael lle ar gwrs gradd mewn unrhyw bwnc yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU ar radd C neu uwch mewn 2/3 o bynciau eraill.

Gan ddibynnu ar y cwrs, efallai bydd angen cymwysterau TGAU arnoch mewn Saesneg a Mathemateg ar radd C neu uwch. Ar gyfer rhai cyrsiau, efallai bydd angen gradd B neu uwch arnoch.

Mae cymwysterau derbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) Lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio felly darllenwch brosbectysau yn ofalus.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan rai ymgeiswyr sgiliau a/neu gymwysterau mewn meysydd eraill, er enghraifft, rheoli, y gyfraith neu waith gweinyddol uwch.

Cyrsiau Mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar eich cwrs gradd neu HND dethol, mae'n bosibl mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (er enghraifft, Mynediad at Fusnes) fydd y ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol at addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech holi'r gwahanol golegau am hyn.

Dysgu o bell

Mae'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn cynnig rhaglenni dysgu o bell ac astudio hyblyg ar gyfer ei gymwysterau. Mae ei holl gymwysterau ar gael i'w hastudio rhan-amser.

Mae ymgeiswyr sydd â sgiliau perthnasol, ond nid cymwysterau ffurfiol mewn personél a rheoli, yn gallu cael eu hasesu mewn perthynas â safonau'r CIPD, gan arwain at aelodaeth.

Mae llawer o ganolfannau'n cynnig cymwysterau CIPD drwy gynllun Dysgu Hyblyg CIPD. Mae hwn yn caniatáu i'r myfyrwyr astudio gartref a mynychu tuag un tiwtorial y mis. Trowch at wefan CIPD am restr gynhwysfawr o ganolfannau.

Mae ambell gymhwyster ôl-raddedig mewn rheoli adnoddau dynol ar gael drwy ddysgu o bell. I gael gwybod pa rai sydd wedi'u hachredu ar hyn o bryd, cysylltwch â'r CIPD.

Ystadegau

 • Mae 8% o swyddogion cysylltiadau gweithwyr ac adnoddau dynol yn hunangyflogedig.
 • Mae 12% yn gweithio rhan-amser.
 • Mae 27% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 8% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Cyfeiriad 151 The Broadway, London SW19 1JQ

Ffôn 020 8612 6200

Gwefan www.cipd.co.uk

Personnel Today

Gwefan www.personneltoday.com

People Management

Publisher: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)

Gwefan www.peoplemanagement.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English