Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd mewn cadair, yn edrych i mewn i sganiwr llygad. Mae dyn arall yn eistedd o'i flaen, yn edrych ar ddarlleniadau ar fonitor bach.

  Defnyddio fforoptydd i brofi llygaid claf.

 • Mae dyn yn eistedd mewn cadair. Mae dyn arall yn sefyll nesaf ato, yn cyfeirio golau i mewn i'w lygad de.

  Archwilio'r retina gan ddefnyddio offthalmosgop.

 • Mae dyn yn eistedd mewn cadair, yn gwisgo pâr o sbectol mawr. Mae dyn, sy'n eistedd o'i flaen, yn cyfeirio golau bach i mewn i'w lygaid.

  Defnyddio retinosgop i benderfynu ar bresgripsiwn y claf.

 • Mae dyn yn eistedd y tu ôl i ddarn o offer archwilio llygaid. Mae dyn arall yn eistedd o'i flaen, yn edrych i mewn i'r offer.

  Archwilio'r gornbilen gan ddefnyddio lamp hollt.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fwrdd, yn edrych i mewn i sylladur darn o offer optegol.

  Gwirio presgripsiwn sbectol y claf gan ddefnyddio teclyn o'r enw 'focimeter'.

 • Mae dau ddyn yn sefyll o flaen siart wal, sy'n dangos delwedd fanwl o'r llygad dynol. Mae un o'r dynion yn pwyntio at y siart.

  Defnyddio diagram o'r llygad i esbonio cyflwr llygad y claf.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar ddarn o bapur.

  Ysgrifennu presgripsiwn y claf.

 • Mae dau ddyn yn sefyll o flaen arddangosiad o sbectolau amrywiol. Mae un o'r dynion yn rhoi pâr o sbectolau ar wyneb y dyn arall.

  Ffitio pâr o sbectol.

 • Optometrydd

Optometrydd

Cyflwyniad

Mae optometryddion yn archwilio'r llygaid i ddod o hyd i ddiffygion mewn golwg, arwyddion o anaf, clefydau a phroblemau ag iechyd cyffredinol. Maen nhw'n gwneud diagnosis, yn rhoi cyngor ac yn rhoi sbectol neu lensys cyffwrdd ar bresgripsiwn a'u ffitio, yn ôl yr angen. Maen nhw'n gweithio mewn nifer o leoedd, er enghraifft, mewn practis preifat (stryd fawr), adrannau llygaid ysbyty, swyddi ymchwil ac addysgu.

Adwaenir hefyd fel

 • Optegydd Offthalmig
 • Optegydd, Offthalmig

Fideo - Eirian: Optometregydd

Gweithgareddau Gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Optometryddion yn gweithio mewn practisiau annibynnol (ar y stryd fawr), lle byddwch yn archwilio llygaid cleifion trwy gynnal cyfres o brofion.

Mae archwiliadau llygaid fel arfer yn cymryd tua 20-30 munud. Fel arfer, byddwch yn dechrau trwy ofyn i'r claf pam y mae wedi dod yno i gael prawf llygaid – ai archwiliad cyffredinol yw hwn neu a yw'r claf wedi bod yn cael problem? Os yw'r claf wedi dod yno am reswm penodol, bydd angen i chi gael gwybod beth yw'r symptomau ac am ba mor hir y mae'r claf wedi bod yn eu cael. Yna, bydd angen i chi ofyn cwestiynau i gael gwybod am iechyd cyffredinol y claf, gan gynnwys a yw'n cael cur pen, er enghraifft, pan fydd yn darllen. Byddwch yn holi am unrhyw salwch sydd gan y claf, er enghraifft diabetes, ac unrhyw gyflyrau'r llygaid a allai fod yn nheulu'r claf. Bydd angen i chi ganfod yn gynnar pa mor dda y mae'r claf yn gallu darllen â'r ddau lygad heb gymorth. Byddwch yn archwilio meinweoedd y llygaid o gyfeiriadau amrywiol, gan ddefnyddio offer sy'n sgleinio golau i mewn i lygaid y claf ac yn chwyddo nodweddion amrywiol, er enghraifft y gornbilen a'r retina. Byddwch yn defnyddio offthalmosgop i edrych ar y tu mewn i'r llygaid. Yna, byddwch yn gwneud rhagor o brofion, er enghraifft, i fesur pwysedd yn y llygaid (prawf ar gyfer glawcoma). Yn ogystal â phroblemau sy'n ymwneud yn benodol â'r llygaid, byddwch hefyd yn gallu gweld rhai cyflyrau iechyd cyffredinol, fel diabetes a phwysedd gwaed uchel, sy'n gallu dangos symptomau yn y llygad. Byddwch hefyd yn gallu defnyddio offer i ddod o hyd i unrhyw anaf yn y llygaid a'i archwilio – anaf a achoswyd gan ddarn o raean neu effaith pêl sboncen, er enghraifft. Os oes gan y claf salwch neu broblem benodol sy'n ymwneud â'r llygaid, fel retina rhydd neu gataract, rhaid i chi ei gyfeirio at ei feddyg teulu. Gallwch hefyd gyfeirio cleifion yn syth i adran y llygaid mewn ysbyty. Mewn sefyllfaoedd brys, gallwch gyfeirio cleifion yn syth i adrannau damweiniau ac achosion brys ysbytai. Yn ddiweddarach yn yr archwiliad, byddwch yn rhoi cyfuniad o lensys o flaen un o lygaid y claf, neu'r ddau lygad, i weld pa mor dda y mae'r llygad yn ffocysu. Bydd hyn hefyd yn darganfod unrhyw namau neu gyfyngiadau yn amrediad y golwg a'r gallu i weld lliw. Os byddwch yn gwneud diagnosis o broblem o ran y golwg, byddwch yn penderfynu ar bresgripsiwn i'w chywiro. Mewn rhai practisiau, yn enwedig rhai llai, byddwch yn mynd ymlaen i gyflenwi a ffitio sbectol a lensys cyffwrdd, ac yn profi cywirdeb y lensys. Mewn parctisiau mwy o faint, efallai y byddwch yn cael cymorth gan Optegydd Cyflenwi. Fel Optometrydd profiadol, gallwch gymhwyso ac arbenigo ym maes cywiro problemau golwg plant ifanc neu roi lensys cyffwrdd ar bresgripsiwn. Mewn ysbytai, mae Optometryddion fel arfer yn gwneud diagnosis ac yn cynghori ar drin cyflyrau mwy difrifol y llygaid, sy'n aml yn cael eu hachosi gan ddamwain neu glefyd. Mae angen llawdriniaeth ar gyfer problemau penodol, a byddwch yn cynghori Meddyg/Llawfeddyg y llygaid (offthalmolegydd) ar hyn. Fel Optometrydd Ysbyty, efallai y byddwch yn arbenigo mewn meysydd tebyg i fonitro a sgrinio diabetes, rheoli glawcoma, neu fonitro cleifion cyn ac ar ôl llawdriniaethau cataract. Mae cwmnïau sy'n gwneud sbectolau neu lensys yn cyflogi Optometryddion i ymchwilio i theori a dyluniad lensys, offer optegol a dylunio optegol. Mae llawer o'r gwaith yn digwydd yn y labordy ac nid oes llawer o gyswllt â chleifion. Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud mewn rhai prifysgolion a chanolfannau ymchwil academaidd hefyd.

Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Optometrydd, bydd angen i chi feddu ar:

 • ddiddordeb a gallu mewn gwyddoniaeth.
 • sgiliau cyfathrebu i esbonio pethau a rhoi cyngor clir.
 • pwyll, amynedd, dealltwriaeth, a'r gallu i dawelu meddwl cleifion nerfus.
 • sgiliau llaw da, er enghraifft, ar gyfer gosod lensys cyffwrdd yn llygaid cleifion.
 • y gallu i gymryd nodiadau cywir.
 • sgiliau gwaith tîm, a'r gallu i weithio ar eich pen eich hun hefyd.
 • gallu da i farnu, sgiliau arsylwadol, ac ymagwedd resymegol a threfnus at eich gwaith.
 • sgiliau gwneud penderfyniadau, er enghraifft, i benderfynu pryd i gyfeirio claf at Feddyg.

Mae angen i Optometryddion hunangyflogedig mewn practis annibynnol feddu ar y sgiliau i reoli eu busnes eu hunain. Mewn swyddi uwch, bydd angen i chi allu rheoli staff.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa sy'n codi o fewn bandiau cyflog diffiniedig, yn unol â'u sgiliau a'u cyfrifoldebau. Cyfraddau bras yw'r cyfraddau cyflog isod.

 • Cychwynnol - Band 4: £21,089 - £23,761
 • Gyda phrofiad - Band 6: £30,401 - £37,267
 • Safleoedd uwch - Band 7: £37,570 - £43,772
Yn y sector breifat, mae cyfraddau cyflog yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad a'r rôl a'r cyfrifoldebau, ond maent yn cyd-fynd yn fras â chyfraddau'r GIG. Oriau gwaith Fel arfer, bydd Optometryddion yn gweithio 35 awr yr wythnos. Efallai y bydd angen i chi weithio ar benwythnosau a gorffen yn hwyr weithiau. Ble y gallwn weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys manwerthwyr sbectol ar y stryd fawr (lle mae rhai Optometryddion yn berchen ar ganghennau rhyddfraint), y GIG (mewn ysbytai) a gweithgynhyrchwyr lensys. Mae yna gyfleoedd ar gyfer Optometryddion yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Hunangyflogaeth Mae yna gyfleoedd i Optometryddion fod yn hunangyflogedig mewn practis cyffredinol annibynnol. Ble y mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar fyrddau swyddi, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol ac ar wefan Swyddi'r GIG.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad I fod yn Optometrydd, mae angen i chi gwblhau gradd mewn Optometreg sydd wedi cael ei hachredu gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC). Ar ôl graddio, byddwch chi’n dechrau blwyddyn cyn-gofrestru. Bydd hyn yn cynnwys gweithio o dan oruchwyliaeth Optometrydd cymwys. Ar ôl cwblhau’r flwyddyn cyn-gofrestru hon yn llwyddiannus, gallwch chi gofrestru gyda’r GOC fel Optometrydd cymwys. I gael lle ar raglen gradd optometreg, fel arfer byddwch chi angen 3 Lefel A, gan gynnwys 2 banc gwyddoniaeth. Ffordd dda o gael mynediad i’r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio gyda’r cyhoedd mewn swydd gwasanaeth i gwsmeriaid yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Dilyniant Gyda phrofiad, gallech fod yn hunangyflogedig yn eich practis eich hun neu mewn partneriaeth. Gallech gael swydd yn un o ysbytai'r GIG neu swydd ymchwil, er enghraifft, ar gyfer gweithgynhyrchwr lensys. Mae Optometryddion yn mynd ymlaen i swyddi addysgu a darlithio hefyd. Mae rhai Optometryddion yn cymhwyso i roi presgripsiwn cyffuriau sy'n gallu trin rhai problemau â'r llygaid. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae'r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ddarparu gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb eu disbyddu, os byddant yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae angen i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb eu disbyddu yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael mynediad i gwrs gradd mewn Optometreg, y gofynion sylfaenol arferol yw:

 • 3 chymhwysterSafon Uwch, gan gynnwys o leiaf ddau bwnc gwyddoniaeth. Mae Bioleg yn hanfodol mewn rhai prifysgolion.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall (A*-C), gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Y dewisiadau amgen yn lle TGAU ar wahân mewn pynciau gwyddoniaeth (Bioleg, Cemeg a Ffiseg) yw:

 • Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol, neu
 • Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Gymhwysol Ychwanegol.

Mae cymwysterau cyfatebol, fel Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, yn gallu bod yn dderbyniol ar gyfer mynediad. Edrychwch yn ofalus iawn ar wefannau'r colegau/prifysgolion.

Efallai y bydd cymwysterau BTEC lefel 3 hefyd yn dderbyniol er mwyn cael mynediad. Fodd bynnag, dim ond ochr yn ochr â'r cymwysterau academaidd Safon Uwch penodol y bydd rhai prifysgolion yn derbyn y rhain. Unwaith eto, darllenwch y prosbectysau yn ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig cwrs gradd optometreg gyda blwyddyn sylfaen ychwanegol (blwyddyn ragarweiniol) ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddyn nhw'r cymwysterau Safon Uwch traddodiadol sydd fel arfer eu hangen ar gyfer cyrsiau optometreg.

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd fel arfer eu hangen i ddilyn cwrs gradd achrededig mewn optometreg, efallai y gallwch chi ddechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad, fel cwrs Mynediad at Wyddoniaeth. Nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddechrau cwrs Mynediad fel arfer, ond dylech chi holi darparwr y cwrs am hyn.

Mae rhai eithriadau i ofynion mynediad ar gyfer cyrsiau gradd optometreg os oes gennych chi radd a bod gennych chi gefndir perthnasol.

Ystadegau

 • Mae 47% o optometryddion yn hunangyflogedig.
 • Mae 14% ohonyn nhw yn gweithio rhan-amser.
 • Mae 10% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, edrychwch ar y cysylltiadau isod.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

General Optical Council (GOC)

Cyfeiriad 41 Harley Street, London W1G 8DJ

Ffôn 020 7580 3898

E-bost goc@optical.org

Gwefan www.optical.org

Eyecare Trust

Cyfeiriad PO Box 804, Aylesbury, Buckinghamshire HP20 9DF

Ffôn 0845 1295001

E-bost info@eyecaretrust.org.uk

Gwefan www.eyecaretrust.org.uk

College of Optometrists

Cyfeiriad 42 Craven Street, London WC2N 5NG

Ffôn 020 7839 6000

Gwefan www.college-optometrists.org

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English