Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn gorwedd ar wely ysbyty gyda chyfarpar meddygol o'i amgylch. Mae tri o bobl sy'n gwisgo dillad theatr law-drin yn sefyll o gwmpas y gwely.

  Mae'r ymarferwr adran lawdriniaeth yn helpu'r anesthetydd i baratoi ar gyfer llawdriniaeth.

 • Mae menyw yn gorwedd ar wely ysbyty mewn theatr law-drin. Mae dyn, sy'n gwisgo dillad theatr law-drin, yn ei harchwilio gan ddefnyddio cyfarpar meddygol. Mae menyw, mewn dillad theatr law-drin, yn sefyll wrth ochr y gwely. Mae'n dal weiren sydd wedi'i chysylltu â'r cyfarpar meddygol.

  Helpu'r anesthetydd yn ystod y llawdriniaeth.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo dillad theatr law-drin, yn sefyll wrth wyneb gweithio. Mae hi'n trefnu amrywiol declynnau a chyfarpar theatr.

  Archwilio'r holl gyfarpar i wneud yn siwr ei fod mewn cyflwr da.

 • Mae dau o bobl, sy'n gwisgo dillad theatr law-drin, yn symud goleuadau symudol uwch eu pennau mewn theatr law-drin.

  Gwneud yn siwr bod y goleuadau yn y lle cywir cyn bod y llawdriniaeth yn dechrau.

 • Mae menyw yn gorwedd ar fwrdd llaw-drin. Mae tri o bobl, yn gwisgo dillad theatr law-drin, yn sefyll o'i chwmpas. Mae un yn dal coes y claf i fyny tra bod un arall yn cynnal llawdriniaeth y goes.

  Helpu yn ystod llawdriniaeth.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo dillad theatr law-drin, yn ysgrifennu ar siart troi sydd wedi'i osod ar y wal.

  Cadw cofnod o'r holl gyfarpar sy'n cael ei ddefnyddio fel bod modd cyfrif am y cwbl ar ôl y llawdriniaeth.

 • Mae rhywun sy'n gwisgo dillad theatr law-drin yn estyn offerynnau i lawfeddyg. Mae dau o bobl eraill mewn dillad theatr law-drin wedi casglu o gwmpas y claf, sy'n gorwedd ar fwrdd llaw-drin.

  Estyn i lawfeddyg yr offerynnau sydd eu hangen yn ystod llawdriniaeth.

 • Ymarferydd yr Adran Llawdriniaethau

Ymarferwr Adran Lawdriniaeth

Cyflwyniad

Mae ymarferwyr adran lawdriniaeth yn helpu anesthetyddion a llawfeddygon, ac yn gofalu am gleifion, yn ystod llawdriniaeth. Maen nhw'n paratoi cleifion ar gyfer llawdriniaeth, yn archwilio monitorau a chyfarpar arall yn ystod llawdriniaeth, ac yn cefnogi'r cleifion tra byddan nhw'n gwella wedyn.

Fideo - Anita: Ymarferwr Adran Lawdriniaeth

Gweithgareddau Gwaith

Fel Ymarferydd yr Adran Lawdriniaeth, byddwch yn helpu'r Llawfeddyg a'r Anesthetydd bob yn ail. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â Nyrsys Theatr a staff gofal iechyd eraill. Byddwch hefyd yn gweithio gyda'r claf yn y cyfnod gwella, ar ôl y llawdriniaeth.

Byddwch yn helpu i baratoi'r claf ar gyfer llawdriniaeth, er enghraifft, sicrhau bod gan y Llawfeddyg y cofnodion meddygol cywir. Hefyd, byddwch yn sicrhau bod y feddyginiaeth a'r cyfarpar cywir ar gael, ac yn sicrhau bod yr ardal gyfan wedi'i pharatoi'n iawn. Bydd angen i chi sicrhau mai'r claf cywir sy'n cael y llawdriniaeth.

Yng nghyfnod anesthetig y llawdriniaeth, byddwch yn paratoi amrywiaeth helaeth o gyfarpar a chyffuriau, gan gynnwys peiriannau anesthetig, peiriannau anadlu, diferiadau a dyfeisiau llwybr anadlu, a fydd oll yn sicrhau bod y claf yn ddiogel yn ystod anaesthesia.

Hefyd, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'r Anesthetydd i fonitro cyflwr y claf, gan gadw llygad am adweithiau alergaidd, anawsterau anadlu neu broblemau gyda'r galon. Byddwch yn dod â chleifion i'r theatr law-drin ac yn helpu i'w gosod yn gywir ar y bwrdd llaw-drin.

Os byddwch yn helpu'r Llawfeddyg, byddwch yn 'sgwrio'ch hun' gyda gweddill y tîm, gan wisgo mwgwd llawfeddygol, gwn a menig di-haint.

Ar gyfer llawdriniaeth, byddwch wedi paratoi'r holl offerynnau a chyfarpar sydd eu hangen ar y Llawfeddyg. Mae'n hanfodol bod y cyfarpar wedi'i osod allan yn gywir cyn llawdriniaeth.

Yn ystod y llawdriniaeth, byddwch yn estyn offerynnau i'r llawfeddyg ac yn mynd ati'n ofalus i dynnu gorchuddion a swabiau brwnt, gan gynnal amodau aseptig caeth i atal haint. Byddwch yn rhagweld beth fydd ei angen ar y Llawfeddyg: bydd angen i chi sicrhau bod y darn o gyfarpar yn barod cyn gynted â phosibl.

Ar ôl y llawdriniaeth, byddwch yn sicrhau bod yr holl eitemau wedi'u cyfrif ac yn casglu unrhyw offerynnau i'w diheintio.

Byddwch yn helpu i fonitro effeithiau'r anaesthetig, yn symud y claf pan fydd diferiadau'n cael eu gosod ac yn mynd i estyn cyfarpar neu waed.

Byddwch yn parhau i ofalu am gleifion ar ôl y llawdriniaeth. Byddwch yn cadw llygad am gymhlethdodau fel sioc, colli gwaed, poen a phroblemau anadlu. Hefyd, bydd angen i chi asesu'r claf, gan helpu i sicrhau bod modd ei symud yn ôl i ward.

Byddwch yn gyfrifol am gadw cofnodion cleifion, ac am reoli'r cyflenwad cyfarpar.

Er bod y rhan fwyaf o Ymarferwyr yr Adran Lawdriniaeth yn gweithio mewn theatrau llaw-drin, ardaloedd anesthetig ac ystafelloedd gwella, gallech weithio hefyd mewn llawer o ardaloedd eraill, gan gynnwys adrannau damweiniau ac achosion brys, unedau gofal dwys ac unedau gofal arbennig babanod.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ymarferwr yr Adran Lawdriniaeth, bydd angen y pethau canlynol arnoch:

 • sylw rhagorol i fanylion a'r gallu i baratoi'n ofalus iawn ar gyfer llawdriniaethau.
 • y gallu i ymateb yn gyflym, dal ati i ganolbwyntio a bod yn drefnus, a'r cyfan wrth weithio dan bwysau mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym.
 • sgiliau cyfathrebu a datrys problemau rhagorol.
 • y gallu i ymdopi â gweld pethau trallodus yn y theatr law-drin ac mewn ardaloedd eraill, fel adrannau damweiniau ac achosion brys.
 • diddordeb mewn gwyddoniaeth, technoleg ac iechyd.
 • sgiliau ymarferol i weithio gydag offerynnau bach ac ysgafn.
 • personoliaeth gyfeillgar, gefnogol i dawelu meddyliau cleifion a'u paratoi ar gyfer llawdriniaeth.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol mewn bandiau cyflog diffiniedig, a hynny'n unol â'u sgiliau a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol - Band 5: £24,214 - £30,112

Oriau gwaith

Mae Ymarferwyr yr Adran Lawdriniaeth fel arfer yn gweithio 37 awr yr wythnos. Efallai byddan nhw'n dechrau'n gynnar yn y bore, yn gorffen yn hwyr, yn gweithio gyda'r nos, ar benwythnosau, gwaith sifft a gwyliau cyhoeddus. Efallai hefyd y bydd gan Ymarferwyr yr Adran Lawdriniaeth ddyletswyddau ar alwad neu wrth gefn.

Ble allwn i weithio?

Mae'r cyflogwyr yn cynnwys y GIG ac ysbytai preifat, a'r lluoedd arfog. Mae cyfleoedd i Ymarferwyr yr Adran Lawdriniaeth yn codi mewn ysbytai mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan Swyddi'r GIG, ar hysbysfyrddau swyddi (er enghraifft, ar gyfer gyrfaoedd meddygol), ac mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant

I fod yn Ymarferwr yr Adran Lawdriniaeth, fel arfer, mae angen i chi gwblhau Diploma Addysg Uwch (DipHE) mewn ymarfer yr adran lawdriniaeth, gan arwain at gofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Fel arfer, mae'n cymryd dwy flynedd amser llawn i gwblhau'r cyrsiau. Mae rhai cyrsiau rhan-amser ar gael. Mae'r cwrs yn gymysgedd gyfartal o astudiaeth academaidd ac astudiaeth glinigol, ymarferol. Mae'n cynnwys lleoliadau ysbyty mewn meysydd llawfeddygol arbenigol.

Mae rhai prifysgolion bellach yn cynnig gradd BSc (Anrhydedd) mewn ymarfer yr adran lawdriniaeth. Mae hon hefyd yn eich galluogi i gofrestru gyda HCPC.

Mae rhestr o gyrsiau cymeradwy ar gael ar wefan HCPC.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?'. Yn y swydd yma, efallai y bydd angen i chi gwblhau tystysgrif gofal cyn dechrau gweithio. Darllenwch ein herthygl wybodaeth Tystysgrif Gofal am ragor o wybodaeth. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Dilyniant

Gallech godi i swydd uwch, er enghraifft, rhedeg uned theatr. Mae hefyd yn bosibl symud i wahanol feysydd o'r gwaith, er enghraifft, trawsblaniadau neu unedau gofal arbennig babanod. Gallech hefyd symud ymlaen i swydd ymchwil neu addysgu.

Profiad gwaith

Bydd profiad blaenorol neu gymwysterau ym maes gofal iechyd neu nyrsio yn eich helpu i ddechrau yn yr yrfa hon.

Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybod i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os oes gofyn i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer y Diploma Addysg Uwch (DipHE) mewn ymarfer adran lawdriniaeth yn amrywio rhwng darparwyr cyrsiau.

Y gofynion arferol sy'n angenrheidiol yw:

 • 5 TGAU (A*- C neu 9 - 4) gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ond mae rhai prifysgolion yn gofyn am wyddoniaeth
 • 2/3 Safon Uwch (efallai bydd angen bioleg yn benodol)

Mae cymwysterau cyfwerth yn gallu bod yn dderbyniol - darllenwch wefannau prifysgolion/colegau yn ofalus. Hefyd, efallai bydd rhai darparwyr yn derbyn ymgeiswyr heb y cymwysterau wedi'u henwi, er enghraifft, ar yr amod bod ganddynt sgiliau a phrofiad bywyd perthnasol.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyllid

I gael cymorth ariannol gan y GIG, mae angen i chi fodloni meini prawf penodol. Os ydych yn bodloni'r meini prawf ac os ydych ar gwrs cymeradwy (sy'n arwain at gofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal), byddwch yn cael £1,000 o grant am bob blwyddyn o'r cwrs. Gallwch hefyd wneud cais am fwrsariaeth sy'n destun prawf modd, sef hyd at £4,395 bob blwyddyn (neu ragor yn Llundain). I gael gwybod rhagor, trowch at wefan Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Ystadegau

 • Mae 3% o bobl mewn galwedigaethau fel ymarfer adran lawdriniaeth yn gweithio rhan-amser.
 • Mae 7% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 3% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.
Coleg yr Ymarferwyr Adran Lawdriniaeth yw'r sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Health and Care Professions Council (HCPC)

Cyfeiriad Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU

Ffôn 0845 3006184

E-bost education@hcpc-uk.org

Gwefan www.hcpc-uk.org

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

NHS Business Services Authority

Gwefan www.nhsbsa.nhs.uk

College of Operating Department Practitioners (CODP)

Cyfeiriad 130 Euston Road, London NW1 2AY

Ffôn 0870 7460984

E-bost office@codp.org.uk

Gwefan www.codp.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English