Nyrs Feithrin

Cyflwyniad

Fel Gweinyddes Feithrin byddwch yn darparu gofal ac addysg i blant o'u genedigaeth hyd wyth oed. Byddwch yn cynllunio ac yn goruchwylio gweithgareddau chwarae a gwaith, er mwyn helpu plant i ddysgu a datblygu. Byddwch yngweithio mewn lleoedd fel meithrinfeydd dydd, ysgolion i fabanod neu ysgolion arbennig ac ysbytai.

Adwaenir hefyd fel

 • Arbenigwr y Blynyddoedd Cynnar

Fideo - Jeanette: Gweinyddes Feithrin

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gweinyddes Feithrin, byddwch yn darparu gofal ac addysg i blant ifanc. Byddwch yn chwarae rhan bwysig iawn yn natblygiad cynnar y plant yn eu gofal. Byddwch yn eu hannog i ganolbwyntio ac yn meithrin eu creadigrwydd, eu dychymyg, eu gallu i ddatrys problemau a’u synnwyr cyffredinol o ddarganfod, a nifer o sgiliau a rhinweddau eraill.

Bydd eich dyletswyddau'n amrywio yn dibynnu ar oedran a nifer y plant maen nhw’n gofalu amdanyn nhw. Mae Gweinyddesau Meithrin sy’n gofalu am fabanod a phlant ifanc iawn yn gyfrifol am eu gwisgo, eu bwydo a’u newid, ac yn eu cysuro pan maen nhw wedi’u cynhyrfu.

Wrth i blant fynd yn hyn, byddwch yn cymryd rhan weithredol yn eu datblygiad. Mae hyn yn cynnwys goruchwylio chwarae ac annog gweithgareddau sy’n herio ac yn addysgu.

Ymhlith gweithgareddau mae:

 • darllen
 • gwaith rhif
 • canu a cherddoriaeth
 • coginio
 • drama
 • gwaith cyfrifiadurol.

Byddwch yn monitro ac yn cofnodi cynnydd pob plentyn, yn llenwi cofrestri ac yn ysgrifennu adroddiadau.

Eich cyfrifoldeb chi fel Gweinyddes Feithrin yn bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau ymysg y plant dan eich gofal, fel cilio rhag gweithgareddau cymdeithasol. Mewn achosion o’r fath, gallech gydweithio’n agos â rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid i ddarganfod a oes problem.

Mae Gweinyddesau Meithrin yn gweithio fwyfwy gyda gweithwyr proffesiynol eraill, fel Meddygon, Ymwelwyr Iechyd, Therapyddion Lleferydd, Gweithwyr Cymdeithasol a Seicolegwyr.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Weinyddes Feithrin, bydd arnoch angen:

 • stamina a llawer o egni
 • amynedd a goddefgarwch
 • bod yn hwyliog
 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • creadigrwydd a dychymyg
 • bod yn ddeallus a gallu rhoi anogaeth
 • dealltwriaeth o ddatblygiad corfforol, cymdeithasol, deallus ac emosiynol

Mae’r gwaith yn cynnwys codi, plygu a gweithgareddau corfforol eraill, felly bydd angen i chi fod yn gorfforol ffit.

Mae sgiliau creadigol mewn celf, cerddoriaeth neu ddawns yn ddefnyddiol, a rhaid i chi fwynhau helpu plant i ddarllen. Mae rhywfaint o wybodaeth am gyfrifiaduron yn ddefnyddiol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod. Cyflogir gweithwyr y GIG ar raddfa gynyddol yr Agenda ar gyfer Newid.

 • Cychwynnol - Band 3: £18,813 - £20,795
 • Gyda phrofiad - Band 4: £21,089 - £23,761
 • Safleoedd uwch - Band 5: £24,214 - £30,112

Oriau gwaith

Fel arfer, Gweinyddesau Meithrin yn gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos. Mae gwaith shifft yn debygol.

Mae Gweinyddesau Meithrin yn aml yn elwa o wyliau ysgol, a does dim gwaith ar y penwythnosau fel arfer. Mae cyfleoedd am waith rhan-amser a chyfleoedd i rannu swyddi.

Ble allwn i weithio?

Mae cyfleoedd ar gyfer Gweinyddesau Meithrin yn codi ledled y DU.

Dyma gyflogwyr Gweinyddesau Meithrin: meithrinfeydd, ysgolion i fabanod neu ysgolion arbennig, meithrinfeydd dydd a chanolfannau teulu, ysbytai a’r crèche.

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol a dyma brif ddarparwr addysg a gofal cyfrwng Cymraeg y blynyddoedd cynnar yn y sector gwirfoddol www.meithrin.co.uk/

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, ar wefannau cyflogwyr, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar y wefan Dod o Hyd i Swydd. Mae swyddi hefyd yn cael eu hysbysebu ar hysbysfyrddau swyddi, fel gwefan nurseryjobs.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I weithio’n uniongyrchol gyda phlant, fel arfer bydd arnoch angen cymhwyster lefel 3. Mae yna gymysterau galwedigaethol amrywiol ar gael a gallent eich helpu chi i fynd i mewn i'r yrfa hon - mae mwy o fanylion ar gael isod.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da.

Bydd rhai meithrinfeydd yn cymryd Cynorthwywyr Meithrindan hyfforddiant sy’n gweithio wedyn tuag at gymwysterau yn y gweithle perthnasol.

Hyfforddiant

Mae Diploma CACHE mewn Gofal Plant ac Addysg a’r Diploma Cenedlaethol mewn Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn gyrsiau llawn-amser dwy-flynedd o hyd (mae rhai canolfannau astudio’n eu cynnig fel cyrsiau rhan-amser).

Byddwch yn dysgu sut i ofalu am blant a’u haddysgu, ac yn dysgu sut i gydweithio’n agos â rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. Mae lleoliadau gwaith yn rhan bwysig o’r cyrsiau hyn.

Mae gan Gyngor Gofal Cymru Restr o Gymwysterau Gofynnol ar gyfer gweithio yn y Sector Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.

Dilyniant

Mae swyddogion meithrin yn rheoli timau o staff, ac mae'n bosibl y bydd ganddyn nhw rôl reoli fwy cyffredinol o fewn y ganolfan. I fod yn swyddog meithrin, efallai y bydd angen i chi gwblhau cymhwyster uwch.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae’r yrfa hon yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybod i gyflogwr am unrhyw rybudd, cerydd neu euogfarn wedi darfod neu heb ddarfod, os bydd y cyflogwr yn gofyn. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill lle dim ond gwybodaeth am euogfarnau heb ddarfod y mae angen i chi ei rhoi os bydd y cyflogwr yn gofyn.

Cymwysterau

Does dim angen cymwysterau bob amser i gael mynediad fel hyfforddai.

Ond, gallai'r cymwysterau galwedigaethol canlynol eich helpu i greu argraff:

 • diplomaCACHE mewn gofal plant ac addysg (addysgwr y blynyddoedd cynnar)
 • cymhwyster BTEC lefel 3 mewn chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • cymhwyster City & Guilds lefel 3 fel ymarferydd y blynyddoedd cynnar
 • cymwysterau
 • City & Guilds a BTEC mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen o leiaf 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) os ydych yn bwriadu addysgu mewn ysgol Cyfrwng Cymraeg, a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer cael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallan nhw ddangos bod gwir angen cael y terfynau hyn.

Cyrsiau

Mae sgiliau a medrau sydd wedi’u meithrin mewn gofal plant o fantais a gallan nhw eich galluogi i gwblhau cwrs hyfforddiant cydnabyddedig mewn llai o amser na’r cyfnod arferol.

Fel arfer, mae colegau’n ystyried ymgeiswyr sy’n oedolion nad oes ganddyn nhw’r gofynion mynediad arferol. Gwiriwch bolisi mynediadau’r coleg sy’n cynnal y cwrs mae gennych ddiddordeb ynddo.

Mae rhai cyrsiau mewn nyrsio meithrin yn cael eu trefnu ar sail hyblyg mewn colegau addysg bellach lleol. Mae cyrsiau eraill ar gael sy’n rhai rhan-amser.

Mae’r Cyngor Dyfarniadau Gofal, Iechyd ac Addysg (CACHE) yn cynnig cyfres o gyrsiau gofal plant perthnasol, sy’n gallu cael eu hastudio’n llawn-amser, yn rhan-amser, ar benwythnosau, yn y gweithle neu ar sail dysgu agored. Mae rhestr o ddarparwyr hyfforddiant ar gael ar wefan CACHE.

Mae Edexcel yn cynnig cymwysterau BTEC perthnasol, sydd ar gael mewn rhai colegau fel cyrsiau rhan-amser.

Ystadegau

 • Mae 43% o nyrsys meithrin yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 2% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 6% o weithwyr yn gweithio ar drefniant dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd drwy gadw safonau uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, ewch i’r adran gysylltiadau.

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Council for Awards in Care, Health and Education (CACHE)

Cyfeiriad Apex House, 81 Camp Road, St Albans, Hertfordshire AL1 5GB

Ffôn 0845 3472123

E-bost info@cache.org.uk

Gwefan www.cache.org.uk

Early Years

Irish enquiries

Cyfeiriad 6c Wildflower Way, Apollo Road, Boucher Road, Belfast BT12 6TA

Ffôn 028 9066 2825

E-bost info@early-years.org

Gwefan www.early-years.org

Skills for Care & Development (SfC&D)

Skills for social work, social care and children's services

Cyfeiriad 2nd floor, Westgate, 6 Grace Street, Leeds LS1 2RP

Ffôn 0113 2411240

E-bost sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk

Gwefan www.skillsforcareanddevelopment.org.uk

Scottish Social Services Council (SSSC)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Compass House, 11 Riverside Drive, Dundee DD1 4NY

Ffôn 0845 6030891

E-bost enquiries@sssc.uk.com

Gwefan www.sssc.uk.com

Caring Careers

This site is a 'Skills for Care and Development' initiative

Gwefan www.caringcareers.org.uk

Children & Young People Now

Publisher: National Youth Agency (NYA)

Gwefan www.cypnow.co.uk

Guardian Society

Gwefan www.guardian.co.uk/society

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Care Council for Wales

Cyfeiriad South Gate House, Wood Street, Cardiff CF10 1EW

Ffôn 0300 30 33 444

E-bost info@ccwales.org.uk

Gwefan www.ccwales.org.uk

Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh)

Information on Higher Education courses and scholarships through the medium of Welsh

E-bost gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Gwefan www.colegcymraeg.ac.uk

Welsh Government Education and Skills Department

E-bost customerhelp@gov.wales

Gwefan www.wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en

Mudiad Meithrin

E-bost post@meithrin.co.uk

Gwefan www.meithrin.co.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English