Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Blaen siop, mewn stryd brysur. Mae’r arwydd uwchben y siop yn dweud 'Arena Awards & C.H. Smith (engravers)'.

  Mae llawer o engrafwyr yn hunangyflogedig ac mae rhai’n berchen ar siopau bach. Weithiau, bydd gweithdy ynghlwm wrth y siop hefyd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth fainc waith, yn defnyddio amryw ddarnau o gyfarpar.

  Yn y gweithdy hwn, mae cyfarpar engrafu â llaw, fel y math yn y llun.

 • Mae plac coffaol yn cael ei ddylunio ar gyfrifiadur.

  Yma, mae plac coffaol yn cael ei baratoi gan ddefnyddio meddalwedd ddylunio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae angen cyfrifiaduron hefyd ar engrafwyr modern ar gyfer llawer o’u gwaith.

 • Mae dyn, sy’n gwisgo cot labordy wen, yn sefyll mewn siop, yn siarad â menyw. Mae’n dangos rhywbeth bach iddi.

  Egluro syniad dylunio i gwsmer posibl.

 • Rhes o silffoedd, sy’n llawn o wahanol dlysau.

  Mae engrafwyr yn gweithio ar amrywiaeth eithaf helaeth o nwyddau. Dyma ddetholiad o gwpanau a thlysau coffaol.

 • Mae arwydd fetel ar ddesg. Mae’n dweud 'Dr. J. O'Leary B.D.S.U. Lond. BSc (Hons), Dental Surgeon'.

  Mae engrafwyr metel hefyd yn gweithio ar bethau fel arwyddion i ddrysau neu adeiladau.

 • Ysgathrwr Metel

Engrafwr Metel

Cyflwyniad

Mae engrafwyr metel yn torri dyluniadau a llythrennau i bob math o fetelau. Mae lefelau amrywiol o fedr dan sylw. Mae'r rhan fwyaf o dasgau'n cael eu gwneud gan ddefnyddio cyfrifiaduron a pheiriannau engrafu. Fodd bynnag, mae rhai engrafwyr yn gweithio â llaw o hyd.

Adwaenir hefyd fel

 • Engrafwr

Fideo - Roger: Engrafwr

Gweithgareddau Gwaith

Mae engrafwyr yn arysgrifio dyluniadau a/neu lythrennau i fetelau gan gynnwys alwminiwm, dur gwrthstaen, pres, copr, efydd, a metelau drudfawr fel aur ac arian.

Mae engrafwyr yn addurno pethau fel placiau, powlenni, darnau o emwaith ac wynebau clociau. Maen nhw hefyd yn marcio arysgrifau neu lythrennau ar gyfer haenellau enwau, tlysau, cwpanau, rhoddion ac ati. Mewn diwydiant, mae engrafwyr yn cynhyrchu arwyddion a labeli peiriant, paneli rheoli, deialau a chloriannau ar gyfer cyfarpar.

Mae engrafwyr yn torri i wynebau gwastad neu grwm, neu'n defnyddio technegau i godi llythrennau neu batrymau o'r metel. Maen nhw'n dilyn gofynion y cwsmer, sy'n gallu golygu copïo patrymau presennol i wrthrychau. Efallai bod engrafwyr medrus iawn, sy'n gweithio gyda phethau addurnol, yn creu eu dyluniadau eu hunain.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Mae'r sgiliau sydd eu hangen arnoch yn amrywio yn ôl y math o engrafu a wnewch. Yn gyffredinol, bydd angen y pethau canlynol arnoch:

 • Dawn am waith crefft ymarferol.
 • Llaw gadarn a chydsymudiad da.
 • Diddordeb mewn celf a dylunio.
 • Sgiliau TG da.
 • Y gallu i fod yn greadigol.
 • Llygad craff.

Mae engrafwyr peiriant yn gallu treulio amser hir ar eu traed; efallai bydd eraill yn treulio llawer o'r dydd yn eistedd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae cyfraddau cyflog i engrafwyr metel yn amrywio'n helaeth gan ddibynnu ar eu sector gwaith ac a ydyn nhw'n cael eu cyflogi neu a ydyn nhw'n hunangyflogedig.

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae engrafwyr sy'n gweithio yn siopau'r stryd fawr yn ennill tua £14,500 - £18,000 y flwyddyn. Mae'r rhai sy'n cael eu cyflogi yn y diwydiant engrafu addurnol yn ennill £23,500 - £30,000 y flwyddyn.

Mae engrafwyr addurnol hunangyflogedig yn gallu ennill dros £35,000 y flwyddyn, gan ddibynnu ar werthiannau.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae engrafwyr yn gweithio 40 awr sylfaenol yr wythnos, ond efallai bydd gofyn gorffen yn hwyr a gweithio penwythnosau. Mae cyfleoedd rhan-amser ar gael hefyd.

Galw

Mae'r galw am engrafwyr metel yn rheolaidd. Fodd bynnag, prin yw'r cyfleoedd gwaith gyda chwmnïau engrafwyr llaw a thurnwyr peiriant.

Ble allen i weithio?

Y cyflogwyr yw cwmnïau engrafu llaw a pheiriant.

Mae cyfleoedd i engrafwyr peiriant yn codi gyda chwmnïau mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Fodd bynnag, mae mwy o gyfleoedd i engrafwyr peiriant yn codi gyda chwmnïau yn Llundain a Birmingham, sef y prif ganolfannau i'r diwydiant gemwaith.

Hunangyflogaeth

Gallwch chi fod yn hunangyflogedig fel unrhyw fath o engrafwr. Mae cyfleoedd yn codi i engrafwyr profiadol weithio'n annibynnol fel crefftwyr hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes unrhyw lwybrau mynediad pendant i'r yrfa hon. Bydd cymwysterau artistig yn ddefnyddiol i newydd-ddyfodiaid.

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch yn fan cychwyn da hefyd.

Mae llawer iawn o gyrsiau celf a dylunio a allai'ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa fel engrafwr.

Hyfforddiant

Bydd y rhan fwyaf o'ch hyfforddiant ar gyfer y math hwn o waith yn cael ei wneud yn y gwaith. Efallai byddwch chi'n mynd i'r coleg yn rhan-amser.

Dilyniant

Mae'n gyffredin iawn i engrafwyr fod yn hunangyflogedig.

I engrafwyr wedi'u cyflogi, y cam nesaf fel arfer yw symud i swyddi goruchwylio.

Cymwysterau

Nid oes angen cymwysterau arnoch fel arfer i gael y swydd hon, ond mae bob amser yn ddefnyddiol cael rhai cymwysterau TGAU, neu gywerth. Bydd pynciau fel Dylunio a Thechnoleg (Technoleg Deunyddiau Gwydn), Gweithgynhyrchu, a Chelf a Dylunio yn ddefnyddiol.

Mae profiad o weithio gyda'ch dwylo mewn meysydd fel gwaith coed neu waith metel yn ddefnyddiol iawn ac, mewn llawer o achosion, mae'n bwysicach na chymwysterau.

Fel arfer, i gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a Mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau wedi'u hennill gan ddefnyddio'ch dwylo mewn modd medrus yn gallu bod yn bwysig. Mae angen rhywfaint o allu artistig ar gyfer rhai swyddi. Mae cefndir mewn dylunio crefft a gwaith metel yn gallu bod o fantais.

Cyrsiau

Daw rhai pobl i'r yrfa hon drwy wneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd mewn Gemwaith, Gofaint Arian a Chrefftau Perthynol.

Ystadegau

 • Mae 83% o engrafwyr metel yn hunangyflogedig.
 • Mae 26% yn gweithio rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

ABC Awards

E-bost centresupport@abcawards.co.uk

Gwefan www.abcawards.co.uk

Edexcel

Ffôn 0845 6180440

Gwefan www.edexcel.org.uk

Jewellery & Allied Industries Training Council (JAITC)

Cyfeiriad c/o British Jewellers' Association, Federation House, 10 Vyse Street, Birmingham B18 6LT

Ffôn 0121 2371110

E-bost http://www.londonjewelleryschool.co.uk/

Gwefan www.jaitc.org.uk

craft&design

Cyfeiriad PO Box 5, Driffield, East Yorkshire, YO25 8JD

Ffôn 01377 255213

Gwefan www.craftanddesign.net

British Jewellers' Association (BJA)

Cyfeiriad Federation House, 10 Vyse Street, Birmingham B18 6LT

Ffôn 0121 2371110

E-bost info@bja.org.uk

Gwefan www.bja.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English